Nr 201 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem w Manitobie, Kanada

drukuj dokument

UCHWAŁA  Nr  201

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 29 maja 2009 roku

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem w Manitobie, Kanada

 

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

 

§ 1

Senat wyraża zgodę na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem w Manitobie, Kanada

 

§ 2

Tekst aneksu do Porozumienia, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik  do Uchwały.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr 201 Senatu UWM

z dnia 29 maja 2009 r.

 

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ  I DYDAKTYCZNEJ

 

z dnia ...., 2009, podpisany pomiędzy

 

Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, Rzeczpospolita Polska,

reprezentowanym przez Rektora- Prof. dr hab. Józefa Górniewicza

a

Uniwersytetem w Manitobie, Kanada,

reprezentowanym przez Prezydenta - Dr David T. Barnard

 

 

Jako że

 

A.     Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Prezydent  Uniwersytetu w Manitobie, w celu poszerzenia współpracy poprzez wymianę dydaktyczną i naukową, niniejszym potwierdzają swój zamiar promowania tej współpracy tak, by przyniosła ona obopólne korzyści obu instytucjom. Działania w ramach współpracy będą obejmować między innymi:

 

1.      Rozwój programów i kursów akademickich korzystnych dla obu stron,

2.      Koordynowanie wymiany kadry uniwersyteckiej w celach nauczania, prowadzenia badań oraz szkolenia,

3.      Koordynowanie programów wymiany studentów w celach kontynuowania studiów oraz prowadzenia badań,

4.      Koordynowanie takich działań akademickich jak wspólne badania naukowe, publikacje i sympozja,

5.      Wymiana dokumentacji i materiałów dotyczących badań w obszarach znajdujących się we wspólnym zainteresowaniu stron, zakładając że, zgodnie z najlepszą wiedzą obu stron, nie ma ku temu zakazów prawnych lub w jakikolwiek inny sposób nie jest to sprzeczne z zasadą wymiany,

6.      Inne działania uznane przez strony jako korzystne dla programów nauczania i badań prowadzonych przez strony.

 

B.    Szczegóły wprowadzania w życie każdego działania objętego niniejszym Porozumieniem o współpracę będą negocjowane przez obie strony tak, jak będą tego wymagały okoliczności, oraz zostaną sprecyzowane w Porozumieniach Wykonawczych. Porozumienia Wykonawcze będą zależne od dostępności środków finansowych w obu instytucjach.

 

C.       Obie strony uznają, że każde działanie wynikające z niniejszego Porozumienia może prowadzić do różnego rodzaju transferu własności intelektualnej lub technicznej. Obie instytucje są zobowiązane do współpracy w dobrej wierze tak, by wypracować uczciwe zasady przestrzegania i zajmowania się transferem własności intelektualnej i technicznej, a w szczególności prawem własności, wykorzystania, publikacji oraz zachowania tajności. Zasady te zostaną wpisane do Porozumień Wykonawczych.

 

D.      Obie strony wyznaczą koordynatora odpowiedzialnego za niniejsze Porozumienie oraz jakiekolwiek Porozumienia Wykonawcze wynikające z niego. W przypadku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie tą osobą będzie Prof. dr hab.inż. Marek Markowski. W przypadku Uniwersytetu w Manitobie funkcję tę sprawować będzie Biuro Współpracy z Zagranicą.

 

Niniejsze Porozumienie odzwierciedla zobowiązanie obu stron do współpracy akademickiej, dydaktycznej i naukowej poczynając od podanego powyżej dnia.

 

F.       Niniejsze Porozumienie jest zawarte na okres 5 lat. Zmiana treści Porozumienia, poszczególnych etapów wspólnych prac może być dokonana wyłącznie w formie pisemnej za zgodą obu umawiających się Stron. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania Porozumienia z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie niniejszego Porozumienia nie będzie miało żadnych skutków na ustalenia wynikające z Umów Wykonawczych powstałych na mocy niniejszego Porozumienia. Porozumienia Wykonawcze można zakończyć jedynie zgodnie z zawartymi w nich warunkami.

 

G.      Niniejsze Porozumienie zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach w języku polskim i w dwóch egzemplarzach w języku angielskim, przy czym obydwa teksty posiadają jednakową moc prawną. Strony otrzymują po jednym egzemplarzu tekstu Porozumienia w każdym języku.

 

H.       Strony ustalają, że do oceny skutków prawnych wynikających z niniejszego Porozumienia jak również do dochodzenia wszelkich zobowiązań, prawem właściwym jest prawo obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

I.       Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszego Porozumienia rozstrzygają Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Prezydent Uniwersytetu w Manitobie, bądź też osoby przez nich upoważnione na podstawie udzielonych pisemnych pełnomocnictw w toku postępowania ugodowego.

 

J.       Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie Strony.

 

 

 

Porozumienie podpisano przez

 

 

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski                               Uniwersytet w Manitobie

w Olsztynie

 

 

______________________                                        _______________________

Prof. dr hab. Józef Górniewicz                                   Dr David T. Barnard

Rektor                                                                  Prezydent i Wice-Kwestor

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.05.2009
Data publikacji:
15.06.2009 13:18
Data aktualizacji:
08.09.2014 10:09
Liczba wyświetleń:
4001
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument