Nr 132 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

 

UCHWAŁA Nr 132

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 października 2006 r.

 

 

w sprawie: zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

 

Na podstawie § 100 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

§ 1

Senat uchwala zmiany w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

Załącznik do Uchwały Senatu Nr 132

z dnia 27 października 2006 r.

 

1.   W § 2 ust. 2 dodaje się zdanie:

„Wzór sztandaru Uniwersytetu jest zamieszczony w załączniku Nr 1 a”.

 

2    § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Uniwersytet ma prawo przyznawać osobom fizycznym, organizacjom i instytucjom zasłużonym dla Uniwersytetu Medal „Benemerenti Universitati Nostrae”. Wzór Medalu jest zamieszczony w Załączniku Nr 3

2. Medal, o którym mowa w ust. 1 nadaje Rektor na wniosek Kapituły Medalu pozytywnie zaopiniowany przez Senat. Kapitułę Medalu powołuje Senat na wniosek Rektora.

3. Senat może przyznać Medal Okolicznościowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

4. Regulamin określający zasady i tryb przyznawania Medalu uchwala Senat.”.

 

3    W § 5:

- uchyla się ust. 3,

- ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Szczegółowe zasady, tryb przyznawania statusu honorowego profesora oraz zasady Jego udziału w działalności Uniwersytetu określa Senat.”

 

4.   W § 6 ust. 6 skreśla się ostatnie zdanie.

 

5.   W § 12:

- ust 2 otrzymuje brzmienie:

„ 2. Udział przedstawicieli wynosi:

1)   nauczycieli akademickich nie mniej niż 73%,

2)   pracowników nie będących nauczycielami akademickimi 6%,

3)   studentów i doktorantów 20%, liczbę przedstawicieli studentów i doktorantów ustala się proporcjonalnie do liczebności obu tych grup w Uniwersytecie, z tym że studenci i doktoranci są reprezentowani co najmniej przez jednego przedstawiciela każdej z tych grup.

- ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Tryb wyboru przedstawicieli wymienionych w ust. 1 pkt. 4 – 7 określa ordynacja wyborcza stanowiąca załącznik Nr 4”.

 

6.   W § 13 ust. 4 dodaje się zdanie:

„Zawiadomienie podawane jest do wiadomości w formie pisemnej oraz jako ogłoszenie na stronie internetowej Uniwersytetu”.

 

7.   W § 22 ust. 2 dodaje się zdanie:

„Zawiadomienie podawane jest do wiadomości w formie pisemnej oraz jako ogłoszenie na stronie internetowej wydziału”.

 

8.   W § 32 ust. 4 pkt. 9 otrzymuje brzmienie:

„9) Szczegółowy zakres kompetencji Kanclerza ustala Rektor w drodze decyzji”.

 

9.   W § 37 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Jednostkami organizacyjnymi wydziałów mogą być instytuty, katedry, zakłady i kliniki.”

 

10. W § 38 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Instytut można utworzyć jeżeli w proponowanym składzie osobowym liczącym przynajmniej piętnastu nauczycieli akademickich co najmniej jedna osoba posiada tytuł profesora, a cztery osoby stopień doktora habilitowanego i ich podstawowym miejscem pracy jest Uniwersytet.”

 

11. W § 41 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Jednostki pozawydziałowe mogą funkcjonować jako instytuty, katedry, zakłady, studia tworzone w miarę potrzeb.”

 

12. W § 44:

ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W Uniwersytecie działa Rada Biblioteczna jako organ opiniodawczy Rektora, powoływana przez Rektora na okres kadencji organów jednoosobowych”,

w ust. 3 skreśla się wyrazy: „w szczególności”.

 

13. § 45 otrzymuje brzmienie:

„1. Prawo do korzystania ze zbiorów i urządzeń systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu mają:

1)   pracownicy, emerytowani pracownicy, studenci, doktoranci, słuchacze studiów podyplomowych Uniwersytetu;

2)   nauczyciele akademiccy i studenci innych szkół wyższych;

3)   pracownicy naukowi Polskiej Akademii Nauk i innych placówek naukowo-badawczych;

4)   uczniowie szkół prowadzonych przez Uniwersytet.

2. Opłaty mogą być pobierane:

1)   za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne;

2)   za wypożyczenia materiałów audiowizualnych;

3)   w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne;

4)   za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych;

5)   za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych.

3.      Wysokość opłat, o których mowa w ust. 2, ustala Rektor.”.

 

14. W § 47 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wydawnictwem kieruje, powołany przez Rektora, Redaktor Naczelny we współpracy z Kolegium Wydawniczym”.

 

15. W § 68:

- w ust. 1 dodaje się pkt. 3 w brzmieniu:

„3) posiadanie stopnia naukowego doktora oraz znaczne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej, potwierdzone pozytywną opinią Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów,

- ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Osobom wymienionym w ust. 1 pkt. 2 pełniącym Funkcje organów jednoosobowych Uniwersytetu lub ich zastępców okres zatrudnienia przedłuża się o okres ich kadencji”.

 

16. W § 70 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Do okresu, o którym mowa w ust. 5 nie wlicza się okresu nieobecności w pracy wynikającej z przebywania na urlopie macierzyńskim, urlopie wychowawczym lub urlopie na poratowanie zdrowia, okresu służby wojskowej oraz pełnienia funkcji organów jednoosobowych Uniwersytetu i ich zastępców”.

 

  1. § 77 uchyla się.

 

18. W § 80 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Indywidualny plan i rozkład zajęć nauczyciela akademickiego uwzględniający jego obowiązki dydaktyczne, naukowe lub artystyczne i organizacyjne ustala oraz zmienia kierownik jednostki organizacyjnej, w której nauczyciel akademicki jest zatrudniony”.

 

19. W § 86 otrzymuje brzmienie:

„1. Urlopów, o których mowa w § 81, § 82, § 83 i § 85 udziela Rektor po zasięgnięciu opinii właściwego organu kolegialnego.

2. Urlopu, którym mowa w § 84 udziela Rektor na podstawie orzeczenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego leczącego nauczyciela akademickiego.

3. Pracownicy korzystający z urlopów, o których mowa w § 81-84 nie mogą w tym czasie wykonywać pracy w ramach stosunku pracy, ani prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek.”

 

20. W § 87 ust. 3 uchyla się.

 

21. W § 89:

- ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Fundusz nagród, o których mowa w ust. 3, ustala Rektor, na podstawie zatwierdzonego przez Senat funduszu płac, proporcjonalnie do funduszu płac realizowanego w poszczególnych jednostkach organizacyjnych”.

- ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Nagrodę przyznaje Rektor na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej”.

 

22. W załączniku Nr 4 do Statutu:

- w § 8 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Wyboru elektorów spośród doktorantów i studentów dokonuje się na zebraniach wyborczych organizowanych odpowiednio przez samorząd studencki i samorząd doktorantów.”

- w § 17 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Wyboru elektorów spośród doktorantów i studentów dokonuje się na zebraniach wyborczych organizowanych odpowiednio przez samorząd studencki i samorząd doktorantów.”

- w § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Prawo zgłaszania kandydatów do Senatu ma każdy uczestnik zebrania spełniający warunki, o których mowa w § 2 Załącznika”.

 

23. W załączniku Nr 5 do Statutu w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do konkursu mogą przystąpić osoby zatrudnione w Uniwersytecie jak i osoby spoza Uniwersytetu”.

 

24. W załączniku Nr 6 do Statutu

- § 8 otrzymuje brzmienie:

„1. Ocena pracy w zakresie kształcenia studentów oraz innych uczestników studiów i kursów prowadzonych przez Uniwersytet uwzględnia w szczególności:

1)   unowocześnianie procesu dydaktycznego,

2)   sprawowanie opieki nad studentami studiującymi wg indywidualnych planów studiów i programów nauczania,

3)   pełnienie funkcji opiekuna roku, grupy studenckiej, koła naukowego i udziału w obozach naukowych, grupy artystycznej, sekcji sportowej, domu studenckiego, klubu studenckiego itp.,

4)   opinie studentów.

2. Opinie studentów uczestniczących w zajęciach dydaktycznych prowadzonych przez ocenianego nauczyciela akademickiego, są wyrażone w anonimowej ankiecie, zatwierdzonej przez Rektora i przeprowadzonej przy udziale samorządu studenckiego.

3. Na podstawie zebranych opinii studentów wynik oceny właściwy prodziekan przedstawia przewodniczącemu komisji oceniającej”.

      - § 12 uchyla się.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.10.2007
Data publikacji:
21.09.2007 10:29
Data aktualizacji:
12.09.2014 11:46
Liczba wyświetleń:
6693
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument