Nr 181 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat

drukuj dokument

Uchwała Nr 181

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 29 maja 2009 roku

 

w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat

 

Na podstawie art. 99 ust.3 ustawy z 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

 

§ 1

Uniwersytet pobiera opłaty za następujące usługi edukacyjne, zwane dalej zajęciami dydaktycznymi:

1.    kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych oraz uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich,

2.    powtarzanie zajęć na studiach stacjonarnych oraz stacjonarnych studiach doktoranckich z powodu niezadowalających wyników w nauce,

3.    prowadzenie studiów w języku obcym,

4.    prowadzenie zajęć nieobjętych planem studiów,

5.    prowadzenie studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających,

6.    prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych systemem niestacjonarnym w ramach przygotowania pedagogicznego oraz przygotowania w zakresie doradztwa zawodowego prowadzonego w Pracowni Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego.

 

§ 2

1.      Wysokość opłat za usługi edukacyjne, o których mowa w § 1 pkt 1, 2, 3 i 6 na kolejny rok akademicki, ustala Rektor w drodze zarządzenia w terminie do 31 maja każdego roku.

2.      Wysokość opłat za prowadzenie zajęć dydaktycznych, o których mowa w § 1 pkt 4 i 5 ustala Rektor na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej zajęcia, złożony nie później niż dwa miesiące przed rozpoczęciem danego cyklu kształcenia.

 

§ 3

1.    Opłata za usługi, o których mowa w § 1 pkt 2 wnoszona jest:

1)    na I i II semestrze studiów – w pełnej wysokości ustalonej przez Rektora,

2)    od III do XII semestru studiów – w wysokości 50% opłaty ustalonej przez Rektora z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2.    Opłata, o której mowa w § 1 pkt 3 – 6 wnoszona jest w pełnej wysokości ustalonej przez Rektora.

3.    Opłata za powtarzanie przedmiotów realizowanych w ramach programów studiów związanych z kształceniem nauczycieli, przedmiotów realizowanych w ramach programów studiów z zakresu doradztwa zawodowego, przedmiotów kształcenia ogólnego, powtarzanie określonego poziomu (semestru) języka obcego (lektoratu) oraz zajęć dydaktycznych w wychowania fizycznego, wnoszona jest w pełnej wysokości ustalonej przez Rektora.

§ 4

1.     Terminy opłat za usługi edukacyjne dotyczące osób:

1)     przyjętych na I rok - w terminach określonych uchwałą Senatu w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych w danym roku,

2)     pozostałych osób - przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych, a w przypadku zajęć trwających dłużej niż jeden semestr przed rozpoczęciem każdego semestru, z uwzględnieniem zapisu § 5 niniejszej uchwały.

2.     Wniesienie opłat jest warunkiem:

1)     wpisania na semestr/cykl kształcenia,

2)     rozpoczęcia realizacji powtarzanego przedmiotu,

3)     rozpoczęcia realizacji przedmiotu w języku obcym lub przedmiotu nieobjętego planem studiów,

4)     rozpoczęcia praktyki zawodowej.

3.       Terminy, o których mowa w ust.1 pkt 2 mogą być przedłużone na okres nie dłuższy niż 14 dni odpowiednio przez: dziekana wydziału, kierownika studiów doktoranckich, kierownika studiów podyplomowych, na podstawie pisemnego wniosku osoby zainteresowanej,  złożonego nie później niż w terminie 14 dni przed upływem terminu wniesienia opłaty.

 

§ 5

1.    Opłaty, o których mowa w § 1 pkt 1, 2 i 6, uiszcza się w czterech równych miesięcznych ratach, płatnych zgodnie z zasadą:

1)    w semestrze zimowym - od września do grudnia, w tym:

a)    I rata - do 24 września,

b)    II-IV - od października do grudnia - do dziesiątego dnia każdego miesiąca,

2)    w semestrze letnim - od lutego do maja - do dziesiątego dnia każdego miesiąca, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu.

2.    Opłaty, o których mowa w ust. 1 mogą być uiszczone w całości, płatne w terminach:

1)    w semestrze zimowym - do 24 września,

2)    w semestrze letnim - do 10 lutego.

3.    Osoby przyjęte na I rok studiów niestacjonarnych wnoszą pierwszą ratę lub całość opłaty za pierwszy semestr studiów w terminie określonym uchwałą senatu w sprawie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych.

4.    Uiszczenie ostatniej raty jest warunkiem przystąpienia do letniej lub zimowej sesji egzaminacyjnej.

 

§ 6

1.    Opłaty wymienione w § 1 pkt 3-5 są uiszczane w całości, z zastrzeżeniem ust. 2.

2.    Na uzasadniony pisemny wniosek osoby zainteresowanej, kierownik studiów podyplomowych może wyrazić zgodę na rozłożenie na raty opłaty za zajęcia dydaktyczne, o których mowa w § 1 pkt 5, określając indywidualne terminy płatności.

 

§ 7

1.    Student lub doktorant może ubiegać się o częściowe lub całkowite zwolnienie z opłat w przypadku:

1)    pełnego sieroctwa studenta, jeżeli nie przekroczył 26 roku życia lub pełnego sieroctwa doktoranta, jeżeli nie przekroczył 29 roku życia,

2)    długotrwałej choroby studenta/doktoranta,

3)    trudnej sytuacji materialnej studenta/doktoranta.

2.    Student lub doktorant może ubiegać się o zwolnienie z obowiązku uiszczenia opłaty w wysokości 50% w przypadku osiągania wybitnych wyników w nauce.

3.    Zwolnienie z opłat następuje na pisemny wniosek studenta lub doktoranta, złożony do właściwego prorektora za pośrednictwem dziekana wydziału lub kierownika studiów doktoranckich w terminie 14 dni przed upływem terminu wniesienia opłaty.

4.    Wniosek, o którym mowa w ust. 3 podlega rozpatrzeniu po zaopiniowaniu przez dziekana wydziału i samorząd studencki oraz odpowiednio przez kierownika studiów doktoranckich i samorząd doktorancki.

5.    Wnioski złożone po terminie, o którym mowa w ust. 3 pozostawia się bez rozpoznania.

6.    Wnioski w sprawie zwolnienia z opłat, o których mowa w ust. 1 powinny zawierać opis sytuacji studenta lub doktoranta, potwierdzony odpowiednimi dokumentami, a w przypadku ust. 2 zaświadczenie z dziekanatu potwierdzające, że student lub doktorant należy do 3% grupy najlepszych studentów kierunku lub doktorantów osiągających wybitne wyniki w nauce, z uwzględnieniem zapisu ust.7.

7.    Na kierunku filologia, uprawnionym do wnioskowania o zwolnienie z obowiązku uiszczenia opłaty w wysokości 50% jest student należący do 3% grupy najlepszych studentów danej specjalności neofilologicznej.

8.    Ewidencję wniosków i wydanych decyzji prowadzi wyznaczony pracownik dziekanatu.

 

§ 8

1.    Decyzję w sprawie zwolnienia z opłat podejmuje właściwy prorektor.

2.    Od decyzji podjętej przez prorektora, studentowi lub doktorantowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do rektora w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

3.    Decyzja wydana przez rektora jest ostateczna.

4.    Zwolnienie, o którym mowa w  § 7 może być udzielone studentowi lub doktorantowi tylko raz w czasie trwania studiów lub studiów doktoranckich.

 

§ 9

1.    Zwolnienie, o którym mowa w § 7 nie przysługuje studentowi lub doktorantowi:

1)    I roku studiów,

2)    powtarzającemu zajęcia dydaktyczne,

3)    realizującemu studia prowadzone w języku obcym.

2.    Przepis ust. 1 pkt. 1 i 2 nie dotyczy osób, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1i 2.

 

§ 10

1.    W przypadku nie wniesienia opłaty związanej z odbywaniem studiów dziekan wydaje decyzję o skreśleniu z listy studentów.

2.    W przypadku nie wniesienia opłaty związanej z odbywaniem studiów doktoranckich decyzję o skreśleniu z listy doktorantów wydaje kierownik studiów doktoranckich.

3.    Student lub doktorant, który dokonał opłaty, a następnie zrezygnował ze studiów, może uzyskać na swój wniosek zwrot wniesionej opłaty za niezrealizowane zajęcia dydaktyczne prowadzone w ramach zjazdów przewidzianych w planie studiów danego semestru.

4.    Wysokość zwrotu ustala się dzieląc kwotę opłaty za semestr przez liczbę zaplanowanych zjazdów, a następnie mnożąc uzyskaną kwotę przez liczbę zjazdów niezrealizowanych.

5.    Jeżeli opłata, o której mowa w § 2 ust. 1 wnoszona była ratalnie, różnica między opłatą należną z tytułu zrealizowanych zajęć a dokonaną wpłatą, stanowi należność, do uregulowania której student lub doktorant jest zobowiązany.

6.    Opłatę należną, o której mowa w ust. 5 ustala się dzieląc kwotę opłaty za semestr przez liczbę zaplanowanych zjazdów, a następnie mnożąc uzyskaną kwotę przez liczbę zjazdów zrealizowanych.

 

§ 11

1.    Opłaty za usługi edukacyjne wnoszone są na podstawie umowy zawartej z Uniwersytetem.

2.    Opłatę za usługi edukacyjne uiszcza się na konto Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

3.    Opłaty podlegają ewidencji w dziekanatach oraz innych jednostkach organizacyjnych uczelni, administrujących procesem kształcenia i doskonalenia zawodowego.

4.    Ostatecznego rozliczenia opłat za zajęcia dydaktyczne dokonuje dziekan oraz odpowiednio kierownik studiów doktoranckich, kierownik studiów podyplomowych lub kierownik kursu dokształcającego.

5.    Studenci przyjęci na studia przed dniem wejścia w  życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz w roku akademickim 2005/2006 wnoszą opłaty za zajęcia dydaktyczne na dotychczasowych zasadach do końca okresu nauki przewidzianego          w planie studiów i programie nauczania, z uwzględnieniem § 7 ust.1 i 2.

 

§ 12

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Uchwale, decyzję podejmuje rektor.

 

§ 13

Tracą moc Uchwały Senatu UWM w Olsztynie: Nr 79 z dnia 25 maja 2006 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat oraz Nr 143 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat.

 

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 lipca 2009 roku.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.05.2009
Data publikacji:
15.06.2009 07:53
Data aktualizacji:
08.09.2014 11:48
Liczba wyświetleń:
5742
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument