Nr 180 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w danym roku akademickim

drukuj dokument

 

UCHWAŁA Nr 180

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 29 maja 2009 roku

 

w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w danym roku akademickim

 

Na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) Senat uchwala co następuje:

 

§ 1

W danym roku akademickim, obowiązujący wymiar pensum dydaktycznego dla nauczycieli akademickich, wynosi:

1.      Pracownicy naukowo-dydaktyczni na stanowisku:

1)     profesora zwyczajnego (z tytułem naukowym profesora) - 210 godzin obliczeniowych rocznie,

2)     profesora nadzwyczajnego (z tytułem naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego albo doktora) - 210 godzin obliczeniowych rocznie,

3)     profesora wizytującego (z tytułem naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego albo doktora) - 120 godzin obliczeniowych rocznie,

4)     adiunkta - 240 godzin obliczeniowych rocznie,

5)     asystenta - 240 godzin obliczeniowych rocznie.

2.      Pracownicy dydaktyczni na stanowisku:

1)     starszego wykładowcy i wykładowcy - 360 godzin obliczeniowych rocznie,

2)     lektora, instruktora, nauczyciela przedmiotu (z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym) - 540 godzin obliczeniowych rocznie.

 

§ 2

1.      Nauczycielowi akademickiemu dla którego zatrudnienie w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie jest podstawowym miejscem pracy, pełniącemu funkcję organu jednoosobowego lub jego zastępcy oraz członka Państwowej Komisji Akredytacyjnej, Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, Rady Nauki, Komisji Akredytacyjnej Akademickich Uczelni Medycznych, ustala się wymiar pensum dydaktycznego w wysokości:

1)     rektorowi             - 120 godzin obliczeniowych rocznie;

2)     prorektorowi         - 120 godzin obliczeniowych rocznie;

3)     dziekanowi           -  120 godzin obliczeniowych rocznie;

4)     prodziekanowi       - 135 godzin obliczeniowych rocznie;

5)     członkowie:

a)     Państwowej Komisji Akredytacyjnej - 120 godzin obliczeniowych rocznie;

b)     Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów - 120 godzin obliczeniowych rocznie;

c)      Rady Nauki - 120 godzin obliczeniowych rocznie;

d)     Komisji Akredytacyjnej Akademickich Uczelni Medycznych - 120 godzin obliczeniowych rocznie.

2.  Nauczycielowi akademickiemu dla którego zatrudnienie w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie jest podstawowym miejscem pracy, pełniącemu określoną funkcję w projekcie badawczym: własnym, celowym, rozwojowym, zamawianym, specjalnym, w ramach programu tzw. SPUB-u oraz pełniącemu określoną funkcję w projekcie badawczym, w którym uwzględnione koszty ogólnouczelniane wynoszą nie mniej niż 20 % kosztów całości projektu, tj. realizowanym w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej, Funduszy Europejskich oraz w ramach innego projektu badawczego zagranicznego, ustala się wymiar pensum w wysokości:

1)     pracownikowi naukowo-dydaktycznemu, pełniącemu funkcję:

a)     kierownika projektu badawczego w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej,

b)     kierownika projektu badawczego w ramach Funduszy Strukturalnych,

c)      koordynatora projektu badawczego zamawianego, zatrudnionemu na stanowisku:

·         profesora zwyczajnego (z tytułem naukowym profesora) - 135 godzin obliczeniowych rocznie,

·         profesora nadzwyczajnego (z tytułem naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego) - 135 godzin obliczeniowych rocznie,

·         adiunkta (ze stopniem naukowym doktora habilitowanego) - 135 godzin obliczeniowych rocznie,

·         adiunkta (ze stopniem naukowym doktora) - 150 godzin obliczeniowych rocznie,

·         asystenta (ze stopniem naukowym doktora) – 150 godzin obliczeniowych rocznie.

2)     pracownikowi naukowo-dydaktycznemu, pełniącemu funkcję:

a)     kierownika projektu badawczego: własnego, celowego, rozwojowego,

b)     kierownika zadania w projekcie badawczym zamawianym,

c)      kierownika projektu badawczego specjalnego,

d)     kierownika projektu/głównego wykonawcy w ramach projektu badawczego tzw. SPUB-u („Specjalne Programy i Urządzenia Badawcze”),

e)     kierownika innego projektu badawczego zagranicznego, zatrudnionemu na stanowisku:

·         profesora zwyczajnego (z tytułem naukowym profesora) - 180 godzin obliczeniowych rocznie,

·         profesora nadzwyczajnego (z tytułem naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego) - 180 godzin obliczeniowych rocznie,

·         adiunkta (ze stopniem naukowym doktora habilitowanego) - 180 godzin obliczeniowych rocznie,

·         adiunkta (ze stopniem naukowym doktora) - 195 godzin obliczeniowych rocznie,

·         asystenta (ze stopniem naukowym doktora) – 195 godzin obliczeniowych rocznie.

 

§ 3

 1. Jednostką organizacyjną, w ramach której rozlicza się pensum dydaktyczne jest: instytut, katedra, samodzielny zakład (klinika), Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Studium Języków Obcych oraz Akademicki Ośrodek Przysposobienia Obronnego.
 2. Godzinę obliczeniową stanowi trwająca 45 minut jedna efektywna godzina niżej wymienionych zajęć rozliczanych w ramach pensum dydaktycznego:

1)     wykładu, ćwiczeń wszystkich rodzajów oraz konwersatoriów i seminariów objętych planami studiów stacjonarnych i niestacjonarnych;

2)     zajęć prowadzonych w ramach pracowni dyplomowej - magisterskiej;

3)     zajęć na studiach doktoranckich z przedmiotów określonych w minimum programowym;

4)     zajęć realizowanych w ramach kształcenia pedagogicznego i doradztwa zawodowego, prowadzonych w Pracowni Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego;

5)     zajęć realizowanych w gimnazjum i liceum prowadzonych przez uczelnię;

6)     zajęć realizowanych w ramach Kursu Doskonalenia Umiejętności Dydaktycznych dla Nauczycieli Akademickich UWM w Olsztynie.

 1. Wysokość wynagrodzenia za jedną godzinę zajęć dydaktycznych ponad ustalone pensum określa rektor odrębną decyzją.

 

§ 4

 1. Ustala się następujące wskaźniki przeliczeniowe do zajęć dydaktycznych:
 2. za zajęcia dydaktyczne prowadzone w języku obcym (z wyłączeniem zajęć realizowanych w ramach specjalności neofilologicznych i lektoratów), na wniosek dziekana wydziału i za zgodą prorektora ds. kształcenia - 2,0;
 3. za prowadzenie zajęć dydaktycznych w grupie ćwiczeniowej z udziałem studentów obcokrajowców w ramach programu międzynarodowego edukacyjnego np. ERASMUS, nauczyciel akademicki otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie na wniosek dziekana wydziału i za zgodą prorektora ds. kształcenia ) - 6 godzin + n (n – oznacza liczbę obcokrajowców);
 4. za prowadzenie przez nauczyciela przedmiotu, zajęć dydaktycznych w gimnazjum i liceum akademickim 0,75;
 5. za prowadzenie przez nauczyciela akademickiego seminarium dyplomowego w grupie o liczebności mniejszej niż 12 osób stosuje się przelicznik – n : 12 (n – oznacza liczbę studentów);
 6. jedna godzina zajęć dydaktycznych przy sekcjach zwłok w prosektorium na Wydziale Nauk Medycznych stanowi 1,5 godziny obliczeniowej.

 

§ 5

 1. Pensum dydaktyczne realizuje się na studiach stacjonarnych.
 2. W przypadku niedopełnienia pensum na studiach stacjonarnych, niedobór godzin dydaktycznych uzupełnia się:

1)     przelicznikiem prac dyplomowych studentów realizowanych na studiach stacjonarnych;

2)     zajęciami dydaktycznymi realizowanymi na studiach niestacjonarnych;

3)     przelicznikiem prac dyplomowych studentów realizowanych na studiach niestacjonar-nych, z uwzględnieniem zapisu § 6 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 pkt 2.

 1. Przekroczenie wymiaru pensum dydaktycznego nauczyciela akademickiego spowodowane realizacją zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych i wynikającą stąd nadwyżkę godzin, traktuje się jako godziny ponadwymiarowe.

 

§ 6

 1. Z tytułu prowadzenia pracy magisterskiej studenta wynikającej z programu studiów, po jej pozytywnej ocenie:

1)     nauczycielowi akademickiemu, który w roku akademickim wykonał zajęcia dydaktyczne w obowiązującym wymiarze - przysługuje wynagrodzenie w kwocie stanowiącej równowartość iloczynu: 3 godzin obliczeniowych x stawka za godzinę ponadwymiarową obowiązującą na danym stanowisku;

2)     nauczycielowi akademickiemu, który w roku akademickim nie wykonał zajęć dydaktycznych w określonym wymiarze - zalicza się 3 godziny obliczeniowe do uzupełnienia obowiązującego wymiaru pensum dydaktycznego;

 1. Z tytułu prowadzenia pracy magisterskiej studenta wymagającej przeprowadzenia eksperymentów laboratoryjnych lub terenowych, ujętych bezwymiarowo w planie studiów jako „pracownia magisterska” - dziekan za zgodą rady wydziału może zaliczyć dodatkowo osobie prowadzącej 3 godziny obliczeniowe za każdą pracę.
 2. Z tytułu prowadzenia pracy dyplomowej licencjackiej lub inżynierskiej studenta wynikającej z programu studiów, po jej pozytywnej ocenie:

1)     nauczycielowi akademickiemu, który w roku akademickim wykonał zajęcia dydaktyczne w obowiązującym wymiarze - przysługuje wynagrodzenie w kwocie stanowiącej równowartość iloczynu: 2 godziny obliczeniowe x stawka za godzinę ponadwymiarową obowiązującą na danym stanowisku;

2)     nauczycielowi akademickiemu, który w roku akademickim nie wykonał zajęć dydaktycznych w określonym wymiarze - zalicza się 2 godziny obliczeniowe do uzupełnienia obowiązującego wymiaru pensum dydaktycznego;

 1. Nauczyciel akademicki może prowadzić nie więcej niż 30 prac dyplomowych studentów. Nauczycielowi akademickiemu, który nie wykonał zajęć dydaktycznych w określonym wymiarze, wynagrodzenie za prace dyplomowe przysługuje po spełnieniu warunku uzupełnienia obowiązującego wymiaru pensum dydaktycznego z tytułu prowadzenia pracy dyplomowej, określonego w § 6 ust. 1 pkt 2 oraz w § 6 ust. 3 pkt 2.
 2. Za kierowanie studiami realizowanymi wg indywidualnego planu studiów i programu nauczania, nauczycielowi akademickiemu, dziekan może zaliczyć 5 godzin obliczeniowych rocznie za każdego studenta.
 3. Za sprawowanie opieki nad aktywnym kołem naukowym dziekan może zaliczyć 15 godzin obliczeniowych rocznie.
 4. Za opracowanie materiału dydaktycznego do prowadzenia zajęć wg formuły „kształcenia na odległość”, rektor na wniosek dziekana może zaliczyć nauczycielowi akademickiemu 30 godzin obliczeniowych rocznie.
 5. Z tytułu pełnienia funkcji uczelnianego koordynatora ECTS rektor może zaliczyć nauczycielowi akademickiemu 20 godzin obliczeniowych rocznie.
 6. Z tytułu pełnienia funkcji wydziałowego koordynatora w ramach programu ERASMUS rektor na wniosek dziekana może zaliczyć nauczycielowi akademickiemu 10 godzin obliczeniowych rocznie.

 

§ 7

1.      W przypadku gdy nauczyciel akademicki nie ma możliwości wykonania pensum poprzez realizację zajęć rozliczanych w ramach pensum dydaktycznego, dopuszcza się możliwość uzupełnienia niedoboru :

1)     liczbą godzin dydaktycznych realizowanych w zamiejscowych ośrodkach dydaktycznych,

2)     liczbą godzin dydaktycznych realizowanych na studiach podyplomowych i kursach dokształcających,

3)     liczbą godzin dydaktycznych realizowanych przez pracowników Studium Języków Obcych na kursach języków obcych dla studentów wyjeżdżających za granicę w ramach programu „Erasmus”,

4)     liczbą godzin dydaktycznych z tytułu przeprowadzenia egzaminów kwalifikacyjnych z języków obcych dla studentów wyjeżdżających za granicę w ramach programu „Erasmus”,

5)     liczbą godzin obliczeniowych dla nauczyciela akademickiego będącego kierownikiem wydziałowym lub opiekunem studenckich praktyk zawodowych lub pedagogicznych
(z wyłączeniem praktyk związanych z pracą magisterską, licencjacką lub inżynierską). Maksymalna liczba godzin obliczeniowych zaliczona do pensum wynosi 20 a w zależności od okresu praktyki i liczby studentów jest proporcjonalnie mniejsza.

2.      Sposób uzupełnienia pensum dydaktycznego nauczycielowi akademickiemu liczbą godzin dydaktycznych, o których mowa w ust. 1, proponuje kierownik jednostki dydaktycznej
w uzgodnieniu z dziekanem wydziału a ostatecznie akceptuje prorektor ds. kształcenia. Ustalenia w tym zakresie powinny być dokonane przed złożeniem w Biurze ds. Kształcenia i Spraw Studenckich planów zajęć dydaktycznych nauczycieli akademickich a także w czasie trwania roku akademickiego, jeżeli niedobór spowodowany jest zmniejszeniem liczby grup studenckich.

 

§ 8

1.      Ustala się następującą liczebność grupy dla niżej wymienionych form i rodzajów zajęć dydaktycznych:

1)     grupy wykładowe kierunkowe - cały rok studiów (moduł kształcenia),

2)     grupy wykładowe specjalnościowe - cała grupa specjalnościowa,

3)     grupy zajęć ćwiczeniowych, seminaryjnych, laboratoryjnych na kierunkach i makrokierunkach:

a)     matematycznych, przyrodniczych, technicznych i makrokierunkach: Akwakultura
i bezpieczeństwo żywności, Bioinżynieria produkcji żywności, Inżynieria i systemy gospodarowania rolniczego - co najmniej 24 osoby,

b)     humanistycznych, społecznych i prawnych - co najmniej 30 osób,

c)      filologia (sp. filologie obce) – co najmniej 16 osób,

d)     artystycznych - co najmniej 10 osób,

e)     lekarskim, pielęgniarstwo i weterynaria - wg odrębnych uregulowań prawnych,

4)     grupy zajęć konwersatoryjnych - co najmniej 30 osób,

5)     grupy zajęć seminaryjnych – dyplomowych - 12 do 24 osób,

6)     grupy zajęć z wychowania fizycznego i zajęć w sekcjach sportowych - wg odrębnych uregulowań prawnych,

7)     grupy lektoratu języka obcego - co najmniej 24 osoby.

2.      Na kierunkach eksperymentalnych i makrokierunkach (załącznik do uchwały) dopuszcza się możliwość prowadzenia zajęć dydaktycznych w grupach mniejszych od określonych w ust. 1 pkt 3-5. Wymiar godzinowy zajęć realizowanych w mniejszych grupach nie może przekroczyć 1/3 liczby godzin przewidzianych w planie studiów. Ostateczną liczebność poszczególnych grup ćwiczeniowych ustala prorektor ds. kształcenia na wniosek dziekana wydziału (kierownika jednostki międzywydziałowej lub ogólnouczelnianej).

3.      Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej dokonuje podziału na grupy studenckie liczby studentów każdego roku studiów danego kierunku studiów oraz specjalności a w przypadku, gdy liczba studentów ulegnie zmianie w czasie trwania roku akademickiego jest zobowiązany do dokonania korekty liczby grup.

4.      W jednostce międzywydziałowej lub ogólnouczelnianej podziału na grupy studenckie dokonuje kierownik jednostki a w przypadku, gdy liczba studentów ulegnie zmianie w czasie trwania roku akademickiego jest zobowiązany do dokonania korekty liczby grup.

 

§ 9

Nauczyciel akademicki w okresie odbywania stażu naukowego lub praktyki zawodowej zwolniony jest z obowiązku przeprowadzenia zajęć dydaktycznych.

 

§ 10

Nauczycielowi akademickiemu za zajęcia dydaktyczne wykonane ponad pensum ustalone w § 1 ust. 1 i 2 oraz w § 2 ust. 1 i 2 przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.

 

§ 11

 1. Organizacja procesu dydaktycznego w jednostkach dydaktycznych nie może spowodować przekroczenia środków finansowych na wynagrodzenia osobowe danej jednostki.
 2. Za prawidłowe rozliczenie wykonania zajęć dydaktycznych odpowiedzialny jest kierownik jednostki organizacyjnej.
 3. Nadzór nad organizacją procesu dydaktycznego, z zachowaniem zasady, o której mowa w ust. 1 pełni dziekan.

 

§ 12

Traci moc Uchwała Nr 2 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 września 2008 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim.

 

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 września 2009 r.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr 180 Senatu UWM w Olsztynie

z dnia 29 maja 2009 roku

 

WYKAZ

KIERUNKÓW I MAKROKIERUNKÓW EKSPERYMENTALNYCH

 

 1. Akwakultura i bezpieczeństwo żywności (makrokierunek)
 2. Architektura krajobrazu
 3. Bioinżynieria produkcji żywności (makrokierunek)
 4. Biologia
 5. Biotechnologia
 6. Budownictwo
 7. Dietetyka
 8. Edukacja techniczno-informatyczna
 9. Energetyka
 10. Fizyka techniczna
 11. Geodezja i kartografia
 12. Informatyka
 13. Inżynieria bezpieczeństwa
 14. Inżynieria chemiczna i procesowa
 15. Inżynieria i systemy gospodarowania rolniczego (makrokierunek)
 16. Inżynieria środowiska
 17. Matematyka
 18. Mechanika i budowa maszyn
 19. Mechatronika
 20. Ochrona środowiska
 21. Ogrodnictwo
 22. Rolnictwo
 23. Rybactwo
 24. Technika rolnicza i leśna
 25. Technologia żywności i żywienie człowieka
 26. Towaroznawstwo
 27. Zootechnika

 

Kierunki na których obowiązują dodatkowe uregulowania prawne oprócz aktów normatywnych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

 1. Kierunek lekarski
 2. Pielęgniarstwo
 3. Weterynaria
 4. Ratownictwo medyczne

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.05.2009
Data publikacji:
15.06.2009 07:28
Data aktualizacji:
08.09.2014 11:51
Liczba wyświetleń:
4772
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument