Zarządzenie Nr 30 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie, dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2009/2010

drukuj dokument

Zarządzenie Nr 30

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 29 maja 2009 roku

 

w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie, dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2009/2010

 

Na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu, art. 99 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 181Senatu UWM w Olsztynie z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat, zarządza się, co następuje:

 

§ 1

1.      Opłaty za świadczone usługi edukacyjne na poszczególnych stopniach kształcenia i semestrach studiów niestacjonarnych: jednolitych magisterskich, studiów pierwszego stopnia inżynierskich i licencjackich oraz studiów drugiego stopnia-magisterskich określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2.      Koszt jednej godziny dydaktycznej na poszczególnych kierunkach studiów z uwzględnieniem wskaźnika kosztochłonności określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3.      Koszt jednej godziny dydaktycznej, realizowanej na studiach doktoranckich według dziedzin i dyscyplin naukowych z uwzględnieniem wskaźnika kosztochłonności określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

1.      Opłaty za powtarzanie zajęć dydaktycznych na poszczególnych stopniach kształcenia i semestrach studiów niestacjonarnych: jednolitych magisterskich, studiów pierwszego stopnia inżynierskich i licencjackich oraz studiów drugiego stopnia-magisterskich wynoszą:

1)     powtarzanie określonego semestru lub przedmiotu:

a)     na I i II semestrze według pełnych kosztów realizacji przedmiotu - za jedną godzinę dydaktyczną: 8,00 zł x wskaźnik kosztochłonności danego kierunku studiów (wg załącznika 2),

b)     od III do XII semestru 50% kosztów każdego powtarzanego przedmiotu - za jedną godzinę dydaktyczną: 8,00 zł x wskaźnik kosztochłonności danego kierunku studiów (wg załącznika 2),

2)     powtarzanie określonego poziomu (semestru) języka obcego (lektoratu) 12,00 zł za jedną godzinę dydaktyczną,

3)     powtarzanie przedmiotów: psychologia i pedagogika realizowanych w ramach programów studiów związanych z kształceniem nauczycieli 8,00 zł za jedną godzinę dydaktyczną,

4)     powtarzanie przedmiotu: emisja głosu w ramach programów studiów związanych z kształceniem nauczycieli 24,00 zł za jedną godzinę dydaktyczną,

5)     powtarzanie przedmiotu: z zakresu technologii informacyjnej w ramach programów studiów związanych z kształceniem nauczycieli 16,00 zł za jedną godzinę dydaktyczną,

6)     powtarzanie przedmiotów kształcenia ogólnego, humanistycznych, prawnych i ekonomicznych, przyrodniczych i technicznych realizowanych na poszczególnych kierunkach 8,00 zł za jedną godzinę dydaktyczną,

7)     powtarzanie przedmiotu pn.: Metodyka nauczania danego przedmiotu, realizowanego na poszczególnych kierunkach za jedną godzinę dydaktyczną: 8,00 zł x wskaźnik kosztochłonności danego kierunku studiów (wg załącznika 2),

8)     powtarzanie określonego semestru lub przedmiotu w ramach kształcenia pedagogicznego oraz przygotowania w zakresie doradztwa zawodowego realizowanego w Pracowni Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego 8,00 zł za jedną godzinę dydaktyczną.

2.      Opłaty za powtarzanie zajęć dydaktycznych na niestacjonarnych studiach doktoranckich wynoszą:

1)     powtarzanie określonego przedmiotu:

a)     na I roku studiów według pełnych kosztów realizacji przedmiotu za jedną godzinę dydaktyczną: 8,00 zł x wskaźnik kosztochłonności danej dziedziny naukowej (wg załącznika 3),

b)     od II do IV roku studiów - 50% kosztów każdego powtarzanego przedmiotu za jedną godzinę dydaktyczną: 8,00 zł x wskaźnik kosztochłonności danej dziedziny naukowej (wg załącznika 3),

2)     powtarzanie przedmiotu kształcenia ogólnego 8,00 zł za jedną godzinę dydaktyczną,

3)     powtarzanie przedmiotu podstawowego i kierunkowego 8,00 zł za jedną godzinę dydaktyczną x wskaźnik kosztochłonności danej dyscypliny naukowej (wg załącznika 3).

 

§ 3

1.      Opłata za kształcenie w ramach przygotowania pedagogicznego obejmującego kształcenie teoretyczne, realizowanego w formie niestacjonarnej w Pracowni Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego wynosi 250 zł za każdy semestr.

2.      Opłaty za kształcenie w ramach przygotowania w zakresie doradztwa zawodowego, realizowanego w formie niestacjonarnej w Pracowni Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego wynoszą:

- w 4-semestralnym cyklu kształcenia - 200 zł za każdy semestr,

- w 2-semestralnym cyklu kształcenia - 400 zł za każdy semestr.

 

§ 4

1.      Studia stacjonarne wszystkich kierunków studiów są nieodpłatne.

2.      Na studiach stacjonarnych pobiera się opłatę za powtarzanie przedmiotów:

1)     na I i II semestrze według pełnych kosztów realizacji przedmiotu za jedną godzinę dydaktyczną: 8,00 zł x wskaźnik kosztochłonności danego kierunku studiów (wg załącznika 2),

2)     od III do XII semestru 50% kosztów każdego powtarzanego przedmiotu za jedną godzinę dydaktyczną: 8,00 zł x wskaźnik kosztochłonności danego kierunku studiów(wg załącznika 2),

3)     za powtarzanie określonego poziomu (semestru) języka obcego (lektoratu) 12,00 zł za jedną godzinę dydaktyczną,

4)     za powtarzanie zajęć dydaktycznych z wychowania fizycznego 8,00 zł za jedną godzinę dydaktyczną,

5)     za powtarzanie przedmiotów: psychologia i pedagogika realizowanych w ramach programów studiów związanych z kształceniem nauczycieli 8,00 zł za jedną godzinę dydaktyczną,

6)     za powtarzanie przedmiotu: emisja głosu realizowanego w ramach programów studiów związanych z kształceniem nauczycieli 24,00 zł za jedną godzinę dydaktyczną,

7)     za powtarzanie przedmiotów: z zakresu technologii informacyjnej realizowanych w ramach programów studiów związanych z kształceniem nauczycieli 16,00 zł za jedną godzinę dydaktyczną,

8)     za powtarzanie przedmiotów kształcenia ogólnego, humanistycznych, prawnych i ekonomicznych, przyrodniczych i technicznych według schematu modułowego realizowanych na poszczególnych kierunkach 8,00 zł za jedną godzinę dydaktyczną,

9)     za powtarzanie przedmiotu pn.: Metodyka nauczania danego przedmiotu, realizowanego na poszczególnych kierunkach za jedną godzinę dydaktyczną: 8,00 zł x wskaźnik kosztochłonności danego kierunku studiów (wg załącznika 2),

10) za powtarzanie przedmiotu w ramach kształcenia pedagogicznego oraz przygotowania w zakresie doradztwa zawodowego, realizowanego w Pracowni Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego 8,00 zł za jedną godzinę dydaktyczną.

 

§ 5

1.      Stacjonarne studia doktoranckie są nieodpłatne.

2.      Na studiach stacjonarnych doktoranckich pobiera się opłatę za powtarzanie przedmiotów:

1)     powtarzanie przedmiotu podstawowego i kierunkowego:

a)     na I roku studiów według pełnych kosztów realizacji przedmiotu za jedną godzinę dydaktyczną: 8,00 zł x wskaźnik kosztochłonności danej dyscypliny naukowej (wg załącznika 3),

b)     powtarzanie przedmiotu podstawowego i kierunkowego od II do IV roku studiów - 50% kosztów każdego powtarzanego przedmiotu za jedną godzinę dydaktyczną: 8,00 zł x wskaźnik kosztochłonności danej dyscypliny naukowej (wg załącznika 3),

2)     powtarzanie przedmiotu z zakresu kształcenia ogólnego od I do IV roku studiów 8,00 zł za jedną godzinę dydaktyczną.

 

§ 6

1.      Opłaty wymienione w § 2 ust. 1-2, § 4 ust. 2 oraz § 5 ust.2 dotyczą zajęć realizowanych w formie ćwiczeń. Wykłady są nieodpłatne dla przedmiotów realizowanych w formie wykładów i ćwiczeń.

2.      W przypadku realizowania przedmiotu wyłącznie w formie wykładu, studenci/doktoranci ponoszą opłatę według zasad określonych odpowiednio dla ćwiczeń.

 

§ 7

1.      Dla osób, które rozpoczęły studia w roku akademickim poprzedzającym termin wejścia w życie niniejszego Zarządzenia obowiązują przepisy Zarządzenia Nr 14 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 maja 2008 roku w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie, w roku akademickim 2008/2009.

2.      Jeżeli w załączniku nr 1 do zarządzenia, o którym mowa w ust.1 nie zostały przewidziane opłaty za świadczone usługi edukacyjne na dany semestr, należy stosować opłaty określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 8

1.      Opłaty za studia oraz za powtarzanie zajęć dydaktycznych mogą ulec zmianie w konsekwencji wprowadzenia zmian rozporządzenia dotyczącego standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków i poziomów kształcenia oraz rozporządzenia dotyczącego wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów międzykierunkowych studiów stacjonarnych oraz stacjonarnych studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauki.

2.      Student powtarzający rok studiów lub kontynuujący naukę po co najmniej rocznym urlopie albo przeniesiony z innej szkoły na dany kierunek studiów, wnosi opłaty za semestr w kwocie ustalonej właściwym zarządzeniem Rektora dla rocznika studiów, z którym kontynuuje naukę. W takim przypadku nie zachodzi konieczność dokonywania zmiany warunków umowy zawartej ze studentem z zastrzeżeniem ust. 3.

3.      Ze studentem przeniesionym z innej szkoły Uniwersytet nawiązuje umowę za wykonane usługi edukacyjne.

 

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2009 roku.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
29.05.2009
Data publikacji:
10.06.2009 10:24
Data aktualizacji:
10.06.2009 10:30
Liczba wyświetleń:
5977
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zal. nr 1 tabele do odplatności - 2009-2010.doc137 KB
Zal Nr 2 do Zarz Nr 3075 KB
Zal Nr 3 do Zarz Nr 3044 KB