Zarządzenie Nr 29/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie organizacji obrony cywilnej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

                                                                                drukuj dokument

Zarządzenie Nr 29/2009

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 15 maja 2009 r.

 

w sprawie organizacji obrony cywilnej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa OC Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850 §3 z 2002 r.) i Zarządzenia Prezydenta – Szefa Obrony Cywilnej Miasta Olsztyna Nr 320 z dnia 24 grudnia 2008 roku:

 

§ 1

Wprowadzam zaktualizowany „Plan obrony cywilnej”, regulujący zasady i sposoby postępowania pracowników i studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w warunkach zagrożenia.

 

§ 2

Powołuję podstawowe elementy obrony cywilnej:

1.      Zespół Kryzysowy uczelni w składzie:

1)     Rektor UWM - prof. dr hab. Józef Górniewicz -  Kierownik Zespołu  

2)     Kanclerz UWM - dr inż. Wojciech Cymerman - Zastępca Kierownika

3)     Zastępca Kanclerza ds. administracyjno-gospodarczych – mgr inż. Dariusz Raubo - Członek Zespołu

4)     Kierownik Działu Bezpieczeństwa i Dozoru Mienia – mgr inż. Krzysztof Świtała - Członek Zespołu

5)     Specjalista ds. obronnych i informacji niejawnych – mgr Anna Stachurska - Członek Zespołu

2.      Punkt Alarmowania w składzie:

1)     Zastępca Kanclerza ds. administracyjno-gospodarczych – mgr inż. Dariusz Raubo

2)     Samodzielny referent - Agnieszka Sułkowska

3)     Inspektor ppoż. – Krzysztof Toporowski

4)     Kierownik Działu Telekomunikacji i Infrastruktury Teleinformatycznej – Waldemar Olesiński

 

§ 3

Ustalam ogólne zadania dla powołanych elementów obrony cywilnej:

1.      Zadaniem Zespołu Kryzysowego jest przygotowanie i organizowanie efektywnej ochrony pracowników, studentów i mienia Uczelni przed skutkami zagrożeń czasu pokoju i wojny oraz kierowanie akcjami ratunkowymi  - w tym planowanie, szkolenie oraz sprawne przeprowadzenie ewakuacji wszystkich pracowników studentów w okresie wystąpienia sytuacji kryzysowych.

2.      Zadania Punktu Alarmowania, działającego w okresie zagrożenia bezpieczeństwa państwa (innego długotrwałego zagrożenia) jest przyjmowanie i przekazywanie pracownikom i studentom sygnałów alarmowych oraz komunikatów ostrzegawczych, a także współdziałanie z Powiatowym Ośrodkiem Analizy danych Alarmowania (POADA). W sytuacji wprowadzenia jednego z Wyższych Stanów Gotowości Obronnej obowiązki Punktu Alarmowania przejmuje Stały Dyżur Uczelni. Szczegółowe zadania dla powołanych elementów obrony cywilnej określa załącznik do planu.

 

§ 4

Traci moc Zarządzenie Nr 8 Rektora UWM z dnia 10.03.2004 r. w sprawie organizacji obrony cywilnej  w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż Dorota Nowakowska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
15.05.2009
Data publikacji:
10.06.2009 10:17
Data aktualizacji:
10.06.2009 10:18
Liczba wyświetleń:
2977
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarządzenie Nr 29 - obrona cywilna w Uniwersytecie.pdf41.15 KB