DECYZJA Nr 18 Rektora z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie wynagradzania członków Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, członków Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej oraz członków Zespołu Rekrutacyjnego za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym

                                                                                                      dokument do druku

 DECYZJA Nr 18

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2009 roku.

 

w sprawie wynagradzania członków Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, członków Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej oraz członków Zespołu Rekrutacyjnego za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym na studia oraz studia doktoranckie, w roku akademickim 2009/2010.

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, póz. 1365 z późn. zm.), stosownie do zapisów § 12 ust. l oraz § 13 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 grudnia 2006 roku w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz.U. Nr 251, poz. 1852 z późn. zm.), stanowi się, co następuje:

 

§1

Nauczycielom akademickim biorącym udział w pracach Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej,

przysługuje wynagrodzenie:

  1. przy liczbie kandydatów do 2000 osób

·         przewodniczący Komisji - 1090,00 zł

·         sekretarz Komisji          - 980,00 zł

·         członek Komisji            - 545,00 zł

  1. przy liczbie kandydatów od 2001 do 4000 osób

·         przewodniczący Komisji - 1150,00 zł

·         sekretarz Komisji          - 1035,00 zł

·         członek Komisji            - 575,00 zł

  1. przy liczbie kandydatów ponad 4000 osób

·         przewodniczący Komisji - 1215,00 zł

·         sekretarz Komisji          - 1090,00 zł

·         członek Komisji            - 610,00 zł

 

§2

Nauczycielom akademickim, biorącym udział w pracach Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej oraz Zespołu Rekrutacyjnego, przysługuje wynagrodzenie:

 

  1. przy liczbie kandydatów do 200 osób

·         przewodniczący Komisji          - 1090,00 zł

·         sekretarz Komisji                   - 980,00 zł

·         członek Komisji                      - 545,00 zł

·         wydziałowy administrator systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów  - 980,00 zł

·         członek Zespołu Rekrutacyjnego         - 870,00 zł

  1. przy liczbie kandydatów od 201 do 400 osób

·         przewodniczący Komisji          - 1150,00 zł

·         sekretarz Komisji                   - 1035,00 zł

·         członek Komisji                      - 575,00 zł

·         wydziałowy administrator systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów  - 1035,00 zł

·         członek Zespołu Rekrutacyjnego    - 920,00 zł

  1. przy liczbie kandydatów ponad 400 osób

·         przewodniczący Komisji          - 1215,00 zł.

·         sekretarz Komisji                   - 1090,00 zł

·         członek Komisji                      - 610,00 zł

·         wydziałowy administrator systemu  Internetowej Rejestracji Kandydatów - 1090,00 zł

·         członek Zespołu Rekrutacyjnego    - 970,00 zł

 

§3

1.      W przypadku powołania drugiego sekretarza Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, wynagrodzenie każdego sekretarza ustala się wg zasad określonych odpowiednio w § 1 oraz § 8-9.

2.      W przypadku powołania drugiego wydziałowego administratora systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów, wynagrodzenie każdego koordynatora ustala się wg zasad określonych w § 2 oraz § 8-9.

 

§4

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1-2 oblicza się na podstawie liczby kandydatów, którzy przystąpili do postępowania kwalifikacyjnego, tj. dokonali opłaty rekrutacyjnej.

 

§5

1.      Za sprawdzenie pracy pisemnej jednego kandydata na kierunku filologia, o specjalności: filologia angielska oraz pracy pisemnej z języka obcego określonego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia doktoranckie, egzaminator otrzymuje wynagrodzenie w wysokości:

1)    przy liczbie - do 25 sprawdzonych prac                 1090,00 zł

2)    przy liczbie 26-50 sprawdzonych prac                   1150,00 zł

3)    przy liczbie - powyżej 50 sprawdzonych prac      1215,00 zł

2.      W przypadku sprawdzenia jednej pracy pisemnej przez kilku egzaminatorów, ich łączne wynagrodzenie nie może być wyższe od określonego dla danego przedziału.

 

§6

1.      Za przeprowadzenie egzaminu ustnego z danego przedmiotu każdego kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub studia jednolite magisterskie, egzaminator otrzymuje wynagrodzenie w wysokości - 50,00 zł.

2.      Za przeprowadzenie egzaminu ustnego z języka obcego oraz egzaminu ustnego z dyscypliny dodatkowej każdego kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia trzeciego stopnia-doktoranckie, egzaminator otrzymuje wynagrodzenie w wysokości - 30,00 zł.

 

3.      Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1-2 może być wypłacone tylko jednej osobie - egzaminatorowi prowadzącemu egzamin ustny z danego przedmiotu, niezależnie od liczby członków komisji egzaminacyjnej.

 

§7

1. Za przeprowadzenie egzaminu z umiejętności praktycznych, członkowie komisji egzaminacyjnej, otrzymują wynagrodzenie w wysokości:

  1. przy liczbie - do 25 przeprowadzonych egzaminów praktycznych                1090,00 zł
  2. przy liczbie 26-50 przeprowadzonych egzaminów praktycznych                  1150,00 zł
  3. przy liczbie - powyżej 50 przeprowadzonych egzaminów praktycznych     1215,00 zł

 

§8

Członkowie Uczelnianej i Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej oraz Zespołów Rekrutacyjnych nie będący nauczycielami akademickimi, otrzymują wynagrodzenie za powierzoną pracę w wysokości odpowiadającej wynagrodzeniu ustalonemu dla odpowiednich funkcji w tych komisjach sprawowanych przez nauczycieli akademickich z zastrzeżeniem, że prace te nie należą do obowiązków pracownika i są wykonywane poza obowiązującym pracownika wymiarem czasu pracy.

 

§9

1.      Dodatkowe wynagrodzenie wypłacane jest na podstawie umowy-zlecenie.

2.      Umowę-zlecenie osoby uprawnionej do wynagrodzenia za udział w pracach Komisji Rekrutacyjnej oraz Zespołu Rekrutacyjnego sporządza sekretarz Komisji - przy zastosowaniu procedury, określonej w przepisach Zarządzenia Nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie zasad sporządzania i rejestracji umów cywilno-prawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

 

§10

Decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

REKTOR

 

prof. dr hab. Józef Górniewicz

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
25.05.2009
Data publikacji:
26.05.2009 06:54
Data aktualizacji:
26.05.2009 06:57
Liczba wyświetleń:
2485
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument