Nr 177 z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie przedłużenia Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Sumskim Narodowym Uniwersytetem Rolniczym, Ukraina

dokument do pobrania

UCHWAŁA  Nr  177

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 24 kwietnia 2009 roku

 

w sprawie przedłużenia Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Sumskim Narodowym Uniwersytetem Rolniczym, Ukraina

 

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

 

§ 1

Senat wyraża zgodę na przedłużenie Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Sumskim Narodowym Uniwersytetem Rolniczym, Ukraina.

 

§ 2

Tekst Porozumienia, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do Uchwały.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

 

Załącznik do Uchwały Nr 177 Senatu UWM

z dnia 24 kwietnia 2009 r.

 

Porozumienie o współpracy naukowo-badawczej

pomiędzy

Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

a

Sumskim Narodowym Uniwersytetem Rolniczym

 

Preambuła

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (UWM), Rzeczpospolita Polska, reprezentowany przez Rektora - Prof. dr hab. Józefa Górniewicza i Sumski Narodowy Uniwersytet Rolniczy, Ukraina, reprezentowany przez Rektora - Prof. dr hab. Volodomyra Ladykę, zwane dalej Stronami, mając na celu pogłębienie dotychczasowej współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej, postanowiły podpisać niniejsze Porozumienie. W tym celu stanowi się, co następuje.

 

Artykuł 1

  1. Ze Strony UWM w realizacji Porozumienia uczestniczyć będzie:

Wydział Prawa i Administracji, koordynator - Prof. dr hab. Bronisław Sitek,

 

a ze Strony Sumskiego Narodowego  Uniwersytetu Rolniczego:

Wydział Prawa, koordynator - Dr Svitlana Zapara

  1. Koordynatorzy przygotowują roczny kalendarz pracy. Będą spotykać się w tym celu na przemian w siedzibach obu Uniwersytetów.

 

Artykuł 2

W celu realizacji współpracy Uniwersytety zobowiązują się do:

1)     Wymiany wspólnych doświadczeń dydaktycznych (seminaria, wykłady itp.).

2)     Informowania się wzajemnie o organizowanych przez siebie kongresach, dyskusjach i spotkaniach naukowych, seminariach, a ponadto do wymiany dokumentów i publikacji będących rezultatami tych działań.

3)     Popierania uczestnictwa nauczycieli akademickich w kursach, konferencjach, seminariach i kongresach organizowanych przez Strony Porozumienia, zgodnie z rocznymi protokołami wykonawczymi.

4)     Popieranie wymiany kadry akademickiej w określonych przez Strony okresach, szczególnie w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych i badań naukowych.

5)     Popieranie wymiany studentów w określonych przez Strony okresach zgodnie z zasadami obowiązującymi w każdym z uniwersytetów.

6)     Popieranie wspólnej realizacji programów europejskich.

7)     Dopuszcza się możliwość podpisywania porozumień wykonawczych pomiędzy Uniwersytetami w celu wspólnego organizowania studiów doktoranckich i studiów podyplomowych.

 

Artykuł 3

 

Szczegółowe warunki współpracy, a zwłaszcza sposoby jej finansowania i plan wymiany pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych zostaną każdorazowo sprecyzowane w umowach wykonawczych.

 

Artykuł 4

 

W celu realizacji postanowień Porozumienia, Strony zamierzają korzystać ze środków finansowych ze źródeł lokalnych, krajowych i międzynarodowych.

 

Artykuł 5

 

  1. Umowa zawarta jest na okres 4 lat. Przed upływem tego terminu Strony mogą podpisać Aneks do niniejszego Porozumienia przedłużający je na kolejny okres.
  2. Umowa może zostać rozwiązana w formie pisemnej przez każdą ze Stron z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

 

Artykuł 6

 

Niniejsza Umowa została sporządzona w sześciu egzemplarzach- po dwóch egzemplarzach w języku ukraińskim, polskim i angielskim, przy czym wszystkie te teksty posiadają jednakową moc prawną. Strony otrzymują po jednym egzemplarzu tekstu Porozumienia w każdym języku.

 

Artykuł 7

 

Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszego Porozumienia rozstrzygają Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Rektor Sumskiego Narodowego Uniwersytetu Rolniczego, bądź też osoby przez nich upoważnione na podstawie udzielonych pisemnych pełnomocnictw w toku postępowania ugodowego.

 

Artykuł 8

 

Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie Strony

 

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski                    Sumski Narodowy Uniwersytet Rolniczy w Olsztynie

 

 

 

Podpis_______________________       Podpis_________________________

Prof. dr hab. Józef Górniewicz                           Prof. dr hab. Volodomyr Ladyka

R E K T O R                                                                          R E K T O R

 

 

 

Data _____________________                         Data­_______________________

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.04.2009
Data publikacji:
19.05.2009 12:31
Data aktualizacji:
08.09.2014 12:00
Liczba wyświetleń:
3307
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument