Nr 176 z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie przedłużenia Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Hochschule Vechta, Niemcy

dokument do pobrania

 

UCHWAŁA  Nr  176

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 24 kwietnia 2009 roku

 

w sprawie przedłużenia Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Hochschule Vechta, Niemcy

 

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

 

§ 1

Senat wyraża zgodę na przedłużenie Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Hochschule Vechta, Niemcy.

 

§ 2

Tekst Porozumienia, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do Uchwały.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr 176 Senatu UWM

z dnia 24 kwietnia 2009 r.

 

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

 

POMIĘDZY

 

UNIWERSYTETEM WARMIŃSKO – MAZURSKIM W OLSZYNIE, RZECZPOSPOLITA POLSKA

A

 

HOCHSCHULE VECHTA, NIEMCY

 

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, reprezentowany przez Rektora – prof. dr hab. Józefa Górniewicza i Hochschule Vechta, reprezentowany przez Prezydenta - Prof. dr hab. Marianne Assenmacher, zwane dalej „Stronami”, kierując się zamiarem pogłębiania i zintensyfikowania kontaktów pomiędzy dwoma instytucjami, a zwłaszcza doskonalenia wymiany akademickiej i kulturalnej jak też wniesienia wkładu do ekumenicznego i międzyreligijnego dialogu w zakresie kształcenia teologicznego i naukowych badań, postanowiły zawrzeć niniejsze Porozumienie o współpracy.

 

Artykuł 1

 

Ze strony polskiej w realizacji Porozumienia o współpracy uczestniczyć będzie:

Wydział Teologii, Katedra Katechetyki i Pedagogiki Religii,

a ze strony niemieckiej

Katedra Teologii Praktycznej: Pedagogika Religii i Teologia Pastoralna (Lehrsthul/ Praktische Theologie: Religionspädagogik, Pastoraltheologie im Institut für Katholische Theologie der Hochschule Vechta).

 

Artykuł 2

 

Współpraca naukowo-badawcza i dydaktyczna dotyczyć będzie:

1.      Przeprowadzania wspólnych badań naukowych, w zakresie tematów interesujących obie Strony

2.      Organizowania dwustronnych seminariów,

3.      Wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami naukowo-dydaktycznymi,

4.      Opracowania wspólnych skryptów i pomocy naukowo-dydaktycznych (np. filmy video, przezrocza, plansze itp.),

5.      Wymiany publikacji naukowych, skryptów i podręczników.

 

Artykuł 3

 

1.      Strony prowadzić będą wymianę pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych na podstawie zaproszeń. Zaproszenia wysyłają rektorzy lub upoważnieni dziekani.

2.      Celem wymiany pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych będzie udział
w konferencjach naukowych, wymiana doświadczeń, przeszkolenia metodyczne i wspólne, omawianie aktualnych problemów naukowych interesujących obydwie Strony.

3.      Obydwie Strony będą zapraszać pracowników naukowych, doktorantów i studentów na seminaria, konferencje oraz sympozja naukowe.

 

Artykuł 4

 

Szczegółowe warunki współpracy, a zwłaszcza sposoby jej finansowania i plan wymiany pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych zostaną każdorazowo sprecyzowane w Załącznikach do niniejszego Porozumienia.

 

Artykuł 5

 

Niniejsze Porozumienie jest zawarte na okres 5 lat. Podpisane Porozumienie nie wyklucza możliwości realizacji innych przedsięwzięć w ramach współpracy, które mogą być przedmiotem aneksu do niniejszego Porozumienia. Zmiana treści Porozumienia, poszczególnych etapów wspólnych prac może być dokonana wyłącznie w formie pisemnej za zgodą obu umawiających się Stron.

 

Artykuł 6

 

Niniejsze Porozumienie zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach w języku polskim i dwóch egzemplarzach w języku angielskim, przy czym obydwa teksty posiadają moc prawną. Po jednym egzemplarzu w każdym języku otrzymuje każda ze Stron.

 

Artykuł 7

 

Strony ustalają, że do oceny skutków prawnych wynikających z niniejszego Porozumienia jak również do dochodzenia wszelkich zobowiązań, prawem właściwym jest prawo obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Artykuł 8

 

Wszystkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy rozstrzygają Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jak i Prezydent Hochschule w Vechcie, bądź też osoby przez nich upoważnione na podstawie udzielonych pisemnych pełnomocnictw-w toku postępowania ugodowego.

W wypadku oświadczenia, chociażby jednej ze stron, że nie widzi możliwości zawarcia ugody, postępowanie ugodowe uznaje się za wyczerpane, a spór podlega rozstrzygnięciu przez sąd powszechny, właściwy miejscowo dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

Artykuł 9

 

Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie Strony.

 

Porozumienie podpisane przez:

 

Uniwersytet Warmińsko- Mazurski                                                                  Hochschule Vechta

w Olsztynie

 

 

Podpis________________________                            Podpis_______________________

Prof. dr hab. Józef Górniewicz                                       Prof. dr hab. Marianne Assenmacher

              R E K T O R                                                                        P R E Z Y D E N T

 

 

Data _______________________

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.04.2009
Data publikacji:
19.05.2009 12:25
Data aktualizacji:
08.09.2014 12:01
Liczba wyświetleń:
2967
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument