Zarządzenie Nr 20/2009 Rektora z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia zasad postępowania w zakresie zapraszania i pobytu cudzoziemców w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

dokument do pobrania

Zarządzenie Nr 20/2009

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 15 kwietnia 2009 r.

 

w sprawie ustalenia zasad postępowania w zakresie zapraszania i pobytu  cudzoziemców w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 

Działając na  podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zarządza się co następuje:

 

§ 1

1.      Zasady postępowania w zakresie zapraszania i pobytu cudzoziemców w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, zwane dalej zasadami dotyczą wszystkich cudzoziemców, z wyjątkiem studentów,  przebywających na terenie Uniwersytetu.

2.      Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:

1)     akceptacja – pisemnie wyrażoną zgodę Rektora lub innej upoważnionej przez Rektora osoby,

2)     cudzoziemiec –  każdego, kto nie posiada obywatelstwa polskiego,

3)     jednostka organizacyjna – jednostkę organizacyjną Uniwersytetu oraz stowarzyszenie, fundację lub inną jednostkę prowadzącą działalność  na terenie Uniwersytetu, w której będzie przebywał cudzoziemiec,

4)     kierownik jednostki organizacyjnej – kierownik jednostki organizacyjnej, w której będzie przebywał cudzoziemiec,

5)     Rektor – Rektora lub osobę upoważnioną do podejmowania decyzji w zakresie realizacji Zarządzenia,

6)     Uniwersytet – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

 

§ 2

1.      Kierownik jednostki organizacyjnej, w której będzie przebywał cudzoziemiec zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu Rektorowi lub uzyskania zgody Rektora.

2.      W przypadku, gdy pobyt cudzoziemca nie wiąże się z koniecznością poniesienia kosztów przez Uniwersytet zgłoszenia dokonuje się  w terminie nie krótszym niż 7 dni przed przyjazdem cudzoziemca.

3.      W przypadku gdy z pobytem cudzoziemca wiąże się konieczność poniesienia przez Uniwersytet kosztów wniosek o uzyskanie zgody Rektora składa się w terminie nie krótszym niż 10 dni przed wysłaniem zaproszenia.

4.      Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 2 i 3 stanowi załącznik do Zarządzenia.

5.      Wnioski, o których mowa w ust. 2 i 3 wymagają pozytywnej Dziekana Wydziału, a w przypadku jednostek organizacyjnych innych niż wydziały właściwego Prorektora.

6.      Wnioski ewidencjonowane są w rejestrze prowadzonym przez Biuro Rektora i przekazywane niezwłocznie do  Biura Współpracy z Zagranicą.

7.      Niezłożenie wniosku, o którym mowa w ust. 2 i 3 w określonych terminach lub zaproszenie cudzoziemca bez zgody Rektora stanowi podstawę do odmowy pokrycia przez Uniwersytet kosztów pobytu cudzoziemca.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
15.04.2009
Data publikacji:
19.05.2009 10:38
Data aktualizacji:
19.05.2009 10:38
Liczba wyświetleń:
2508
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Załącznik do Zarządzenia Nr 20 - cudzoziemcy.pdf86.86 KB