Zasady i tryb przyjmowania

 

ZASADY I TRYB PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW
NA I ROK STACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH W 2009 ROKU.
 (z Uchwały Nr 300 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 9 maja 2008 roku)
 
Na podstawie art. 195 i 196 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 z późn. zm.), na wniosek rad wydziałów oraz Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych, stanowi się, co następuje:
§ 1
Uniwersytet prowadzi nabór kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich w naukach: biologicznych, humanistycznych, rolniczych, technicznych, teologicznych, weterynaryjnych: w dyscyplinach biologia, filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, pedagogika, agronomia, kształtowanie środowiska, zootechnika, technologia żywności i żywienia, rybactwo, inżynieria rolnicza, geodezja i kartografia, weterynaria, teologia na Wydziałach (odpowiednio): Biologii, Humanistycznym, Nauk Społecznych i Sztuki, Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Bioinżynierii Zwierząt, Nauki o Żywności, Ochrony Środowiska i Rybactwa, Nauk Technicznych, Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, Medycyny Weterynaryjnej oraz Teologii w ramach limitów ustalonych przez Senat.
§ 2
Tryb ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie.
1.        Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie jest posiadanie dyplomu magistra lub dyplomu równorzędnego oraz zbieżność ukończonego kierunku studiów z dyscypliną naukową, w zakresie których realizowane będą studia doktoranckie.
2.        Przyjęcie kandydata na I rok studiów doktoranckich z zakresu dyscyplin wymienionych w § 1 dokonuje się na podstawie średniej ocen uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, obejmującym:
a/   egzamin pisemny i ustny z języka obcego nowożytnego,
b/   egzamin kwalifikacyjny z dyscypliny naukowej w zakresie, której będą realizowane studia doktoranckie,
c/   wynik studiów magisterskich,
d/   ocenę na dyplomie ukończenia studiów.
3.        Kryteria kwalifikacji w zakresie dyscyplin wymienionych w § 1 określa załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
§ 3
1.     Kandydaci na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich składają następujące dokumenty:
a/  podanie ( na formularzu),
b/  odpis dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich,
c/ dokument potwierdzający ostateczny wynik studiów magisterskich (bez wyrównywania do pełnej oceny) wg wzoru określonego przez UWM,
d/  orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów doktoranckich w wybranej dyscyplinie, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi,
e/ fotografię w formie elektronicznej (format .jpg) na nośniku elektromagnetycznym,
f/  cztery fotografie o wymiarach 35 x 45mm, na jasnym tle, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisane na odwrocie imieniem (imionami) i nazwiskiem oraz numerem PESEL,
g/  dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
h/  kserokopia dowodu osobistego- kserokopia strony 1 i 2.
2.   W przypadku przedłożenia orzeczenia lekarskiego o istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów w ramach danej dyscypliny naukowej, komisja rekrutacyjna ma prawo odmówić kandydatowi dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego w zakresie danej dyscypliny naukowej.
3.   Dokumenty, o których mowa w ust. 1 należy złożyć w terminie:
1) kandydaci na I rok studiów w dyscyplinach:
agronomia, kształtowanie środowiska, weterynaria – do 9 czerwca 2009 roku,
2) kandydaci na I rok studiów w pozostałych dyscyplinach – do 4 września 2009 roku.
§ 4
Zasady postępowania kwalifikacyjnego
1.       Egzamin z języka obcego nowożytnego.
1/     Kandydaci na studia doktoranckie składają egzamin pisemny i ustny z języka obcego nowożytnego.
2/     Do egzaminu ustnego dopuszczeni są wyłącznie kandydaci, którzy z egzaminu pisemnego uzyskali co najmniej ocenę dostateczną (3,0 pkt). Wynik postępowania rekrutacyjnego jest pozytywny w przypadku, gdy kandydat uzyska z obu form egzaminu oceny co najmniej dostateczne.
2.       Egzamin kwalifikacyjny z dyscypliny naukowej w zakresie, której będą realizowane studia doktoranckie – średnia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego z danej dyscypliny naukowej.
3.       Wynik studiów magisterskich.
4.       Ocena na dyplomie ukończenia studiów.
§ 5
Tryb postępowania kwalifikacyjnego
1.       Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna sporządza rankingową listę kandydatów, w kolejności według uzyskanej średniej ocen z uwzględnieniem przepisów § 4. Po dokonaniu tej czynności komisja rekrutacyjna sporządza (wg rankingu) listę kandydatów przyjętych na I rok studiów w ramach określonego limitu miejsc.
2.       Ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia nastąpi:
1/ w dyscyplinach:
agronomia, kształtowanie środowiska, weterynaria          - 19 czerwca 2009 roku,
2/ w pozostałych dyscyplinach                              - 11 września 2009 roku.
3.       Od decyzji komisji rekrutacyjnej, kandydatom nie przyjętym na studia w uzasadnionych przypadkach, tj. naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia, przysługuje prawo złożenia odwołania do rektora Uniwersytetu, za pośrednictwem komisji rekrutacyjnej w terminie:
1/ w dyscyplinach:
agronomia, kształtowanie środowiska, weterynaria        – do 3 lipca 2009 roku,
2/ w pozostałych dyscyplinach                              – do 25 września 2009 roku.
4.       Decyzję w sprawie odwołań podejmuje rektor, na wniosek Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.
5.       Terminy egzaminów wstępnych oraz terminy ogłoszenia wyników postępowania kwalifikacyjnego – określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
 
 
 
§ 6
1.       Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzają komisje rekrutacyjne powołane w trybie określonym odrębnymi przepisami.
2.       Do zadań komisji rekrutacyjnych należy w szczególności:
a)        przyjmowanie i kompletowanie dokumentów kandydatów,
b)        dopuszczanie kandydatów do postępowania kwalifikacyjnego,
c)        przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego,
d)        przyjmowanie na I rok studiów doktoranckich w ramach określonego limitu naboru,
e)     zawiadomienie kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego i przyjęciu lub nie przyjęciu na studia,
f)      przyjmowanie odwołań kandydatów nie przyjętych na studia i przekazanie ich przewodniczącemu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.
3.       Do zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej należy:
a)     koordynacja i nadzór nad pracą komisji rekrutacyjnych,
b)     rozpatrywanie i przedkładanie rektorowi wniosków w sprawie odwołań kandydatów od decyzji komisji rekrutacyjnych.
 
§ 7
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Uchwale, decyzję podejmuje rektor.
 
§ 8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
 
 
Przewodniczący Senatu
R E K T O R
 
Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich
Wytworzył:
mgr inż. Irena Kozłowska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
29.04.2009
Data publikacji:
12.05.2009 11:31
Data aktualizacji:
12.05.2009 11:40
Liczba wyświetleń:
4637
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument