Nr 150 z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie powołania nowych kierunków i specjalności oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie

UCHWAŁA NR 150

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 24 kwietnia 2009 roku

 

w sprawie powołania nowych kierunków i specjalności oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 3 i 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt. 6 Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Senatu Nr 83 z dnia 19 czerwca 2006 roku z późn. zm.) na wniosek Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych oraz Senackiej Komisji Rozwoju Uczelni i Budżetu, Senat uchwala, co następuje:

§ 1

W Uniwersytecie powołuje się nowe kierunki studiów pn.:

1.      BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - na Wydziale Prawa i Administracji w zakresie ścieżki bezspecjalnościowej. Realizacja kształcenia na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia-licencjackich z 6 - semestralnym okresem nauki.

2.      DIETETYKA - na Wydziale Nauk Medycznych w zakresie ścieżki bezspecjalnościowej. Realizacja kształcenia na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia-licencjackich z 6 -semestralnym okresem nauki.

3.      PRACA SOCJALNA - na Wydziale Nauk Społecznych w zakresie ścieżki bezspecjalnościowej. Realizacja kształcenia na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia-licencjackich z 6 - semestralnym okresem nauki.

4.   RATOWNICTWO MEDYCZNE - na Wydziale Nauk Medycznych w zakresie ścieżki bezspecjalnościowej. Realizacja kształcenia na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia-licencjackich z 6 - semestralnym okresem nauki.

§ 2

W Uniwersytecie dokonuje się zmian w ofercie kształcenia na niżej wymienionych kierunkach studiów:

1.   Na kierunku BIOLOGIA - powołuje się specjalność: „zarządzanie zasobami przyrody” z realizacją kształcenia na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia-licencjackich z 6 - semestralnym okresem nauki.

2.   Na makrokierunku BIOINŻYNIERIA PRODUKCJI ŻYWNOŚCI - powołuje się specjalność: „kształtowanie jakości i bezpieczeństwo w produkcji żywności” z realizacją kształcenia na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia-inżynierskich z 7 - semestralnym okresem nauki.

3.   Na kierunku BUDOWNICTWO - powołuje się specjalność: „budownictwo energooszczędne” z realizacją kształcenia na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia-magisterskich z 3 - semestralnym okresem nauki.

4.   Na kierunku DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA - powołuje się specjalność: „wiedza o Litwie” z realizacją kształcenia na poziomie stacjonarnych studiów drugiego stopnia-magisterskich z 4 - semestralnym okresem nauki.

5.   Na kierunku EKONOMIA:

1)       powołuje się specjalności: „ekonomia integracji i rozwoju regionalnego”, „ekonomia menedżerska i doradztwo finansowe”, „międzynarodowa polityka gospodarcza i społeczna”, „rynki i marketing” z realizacją kształcenia na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia-magisterskich z 4 - semestralnym okresem nauki,

2)       likwiduje się specjalności: „ekonomia menedżerska”, „ekonomika gospodarki żywnościowej”, „integracja europejska i rozwój regionalny”, „rynki finansowe i rachunkowość’, realizowane na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia-magisterskich z 4 - semestralnym okresem nauki.

6.   Na kierunku FILOLOGIA POLSKA -     powołuje się specjalność: „wiedza o Litwie” z realizacją kształcenia na poziomie stacjonarnych studiów drugiego stopnia-magisterskich z 4 - semestralnym okresem nauki.

7.   Na  kierunku FILOZOFIA - powołuje się specjalności: „edytorstwo tekstów” oraz „zarządzanie informacją naukową” z realizacją kształcenia na poziomie stacjonarnych studiów drugiego stopnia-magisterskich z 4 - semestralnym okresem nauki.

8.   Na kierunku GEODEZJA I KARTOGRAFIA - powołuje się specjalność: „geodezja inżynieryjna” z realizacją kształcenia na poziomie niestacjonarnych studiów drugiego stopnia-magisterskich z 3 - semestralnym okresem nauki.

9.      Na kierunku GOSPODARKA PRZESTRZENNA:

1)       powołuje się specjalności: „doradztwo na rynku nieruchomości” oraz „planowanie i inżynieria przestrzenna”, z realizacją kształcenia na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia-inżynierskich z 7 - semestralnym okresem nauki,

2)       likwiduje się kształcenie w zakresie ścieżki bezspecjalnościowej, realizowanej na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia-inżynierskich z 7- semestralnym okresem nauki.

10.  Na kierunku HISTORIA - powołuje się specjalność: „wiedza o Litwie” z realizacją kształcenia na poziomie stacjonarnych studiów drugiego stopnia-magisterskich z 4 - semestralnym okresem nauki.

11.  Na makrokierunku: INŻYNIERIA I SYSTEMY GOSPODAROWANIA ROLNICZEGO - uruchamia się kształcenie w formie niestacjonarnej w zakresie ścieżki bezspecjalnościowej na poziomie studiów pierwszego stopnia-inżynierskich z 7 - semestralnym okresem nauki.

12.  Na kierunku LEKARSKIM - uruchamia się kształcenie w zakresie ścieżki bezspecjalnościowej na poziomie jednolitych studiów magisterskich z 12 - semestralnym okresem nauki, z realizacją kształcenia w języku angielskim. Oferta kształcenia skierowana do obcokrajowców.

13.  Na kierunku NAUKI O RODZINIE - uruchamia się kształcenie na poziomie studiów drugiego stopnia-magisterskich z 4 - semestralnym okresem nauki w zakresie specjalności: „organizacja sfery kultury” z realizacją kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz „wiedza o społeczeństwie” z realizacją kształcenia na stacjonarnych.

14.  Na kierunku PEDAGOGIKA - likwiduje się specjalność: „pedagogika pracy socjalnej” realizowaną na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia, odpowiednio z 6-cio i  4 -ro  semestralnym okresem nauki.

15.  Na kierunku PIELĘGNIARSTWO - zmienia się wymiar kształcenia na poziomie niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia, realizowanych w cyklach:

1)       w cyklu A - z 4 - ro na 3 - semestralny,

2)       w cyklu C - z 4 - ro na 3 - semestralny,

3)       w cyklu D - z 4 - ro na 2 - semestralny.

16.  Na kierunku TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA - likwiduje się specjalność: „kształtowanie bezpieczeństwa żywności”, realizowaną na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego-inżynierskich z 7 - semestralnym okresem nauki.

17.  Na kierunku TOWAROZNAWSTWO - likwiduje się specjalności:

1)       „produkcja i kształtowanie jakości towarów w Unii Europejskiej”, realizowaną na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia-inżynierskich z 7 - semestralnym okresem nauki,

2)       „hotelarstwo z gastronomią i turystyką”, realizowaną na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia-inżynierskich oraz stacjonarnych studiów drugiego stopnia-magisterskich, odpowiednio z 7-mio i 3-y semestralnym okresem nauki.

18.  Na kierunku TEOLOGIA - likwiduje się kształcenie na poziomie niestacjonarnych studiów jednolitych magisterskich z 10 - semestralnym okresem nauki.

19.  Na kierunku ZARZĄDZANIE:

1)        powołuje się specjalność: „rachunkowość i zarządzanie finansami” z realizacją kształcenia na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia-magisterskich z 4 -semestralnym okresem nauki,

2)       likwiduje się specjalność: „zarządzanie marketingowe”, realizowaną na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia-magisterskich z 4 - semestralnym okresem nauki.

20.  Na kierunku ZOOTECHNIKA - powołuje się specjalność: „profilaktyka zootechniczna i rehabilitacja koni” z realizacją kształcenia na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia-inżynierskich z 7 - semestralnym okresem nauki.

§ 3

1.   Kształcenie na powołanych uchwałą kierunkach studiów i specjalnościach prowadzone będzie od 1 października 2010 roku na podstawie planów studiów i programów nauczania uchwalonych przez rady podstawowych jednostek organizacyjnych, na których realizowane są poszczególne kierunki studiów oraz specjalności kształcenia.

2.   Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy w zależności od kierunku studiów i stopnia kształcenia, w zakresie zrealizowanej specjalności.

§ 4

Studenci realizujący naukę na kierunkach studiów i specjalnościach kształcenia, określonych w ofercie edukacyjnej przed wejściem w życie niniejszej uchwały - kontynuują studia zgodnie z rozpoczętym cyklem kształcenia według planów studiów  programów nauczani określonych dla danego kierunku studiów i specjalności kształcenia.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

R E K T O R

 

Prof. dr hab. Józef Górniewicz

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.04.2009
Data publikacji:
11.05.2009 09:05
Data aktualizacji:
09.09.2014 13:02
Liczba wyświetleń:
3746
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument