Nr 155 z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie utworzenia Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Ostrołęce

U C H W A Ł A Nr 155

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 24 kwietnia 2009 roku

 

w sprawie utworzenia Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Ostrołęce

 

Na podstawie art. 62 ust. 1, pkt. 6 i art. 85 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), § 14 ust. 1 pkt. 6 Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Senatu Nr 83 z dnia 19 czerwca 2006 roku z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków tworzenia i funkcjonowania filii, zamiejscowej podstawowej jednostki organizacyjnej oraz zamiejscowego ośrodka dydaktycznego uczelni (Dz. U. Nr 69, poz. 459), uchwala się co następuje:

§ 1

1.      Tworzy się zamiejscową jednostkę organizacyjną o nazwie „Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Ostrołęce”.

2.      W Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Ostrołęce realizowane będzie kształcenie:

a)     na kierunkach: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, historia, filologia polska na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia z  6 - semestralnym okresem nauki,

b)     na makrokierunku: inżynieria i systemy gospodarowania rolniczego na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia z 7 - semestralnym okresem nauki.

3.      Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi realizującymi zajęcia dydaktyczne w ramach prowadzonych kierunków i makrokierunku studiów są odpowiednio: Wydział Humanistyczny oraz Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa.

4.      Nabór kandydatów na ww. kierunki i makrokierunek studiów dokonywany jest na podstawie uchwał Senatu, określających zasady i tryb przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w danym roku.

 

§ 2

Realizacja zajęć dydaktycznych rozpocznie się  od 1 października 2009 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

R E K T O R

 

Prof. dr hab. Józef Górniewicz

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.04.2009
Data publikacji:
11.05.2009 08:16
Data aktualizacji:
09.09.2014 12:56
Liczba wyświetleń:
3104
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument