Nr 152 z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych w 2010 roku

UCHWAŁA Nr 152

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 24 kwietnia 2009 r.

 

w sprawie  zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych w 2010 roku

 

W oparciu o art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), na wniosek rad wydziałów oraz Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych, Senat postanawia, co następuje:

 

§1

1.      Uniwersytet prowadzi nabór kandydatów na studia: jednolite magisterskie oraz pierwszego stopnia (licencjackie lub inżynierskie) w ramach limitu przyjęć ustalonego przez Senat Uczelni.

2.      Uniwersytet prowadzi nabór kandydatów na studia drugiego stopnia – magisterskie w ramach limitu przyjęć ustalonego przez Senat Uczelni.

3.      Uniwersytet prowadzi nabór kandydatów na studia niestacjonarne pierwszego stopnia – licencjackie na kierunek pielęgniarstwo. Studia przeznaczone są dla pielęgniarek, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną, kształcącą w zawodzie pielęgniarki i wykonują zawód „pielęgniarki/pielęgniarza”.

4.      Ilekroć w uchwale mówi się o konkursie (rankingu) średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na świadectwie dojrzałości – dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury” – należy przez to rozumieć konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na świadectwie dojrzałości lub świadectwie dojrzałości i świadectwie ukończenia szkoły średniej.

5.      Studia niestacjonarne są odpłatne.

§2

Tryb rejestracji kandydatów

1.    1. Rejestracja kandydatów na studia prowadzona jest w formie elektronicznej obsługiwanej przez    system Internetowej Rejestracji Kandydatów, zwany dalej „IRK”.

2.    Rejestracja kandydata poprzez system IRK jest niezbędnym warunkiem rozpoczęcia wobec niego procedury kwalifikacyjnej.

3.       Rejestrację internetową uznaje się za wiążącą po:

1)       wprowadzeniu przez kandydata wszystkich niezbędnych danych i wyborze kierunku studiów,

2)       wniesieniu opłaty rekrutacyjnej za wybrane kierunki studiów, w kwocie ustalonej przez Rektora oraz uzyskaniu przez Uniwersytet potwierdzenia bankowego o wpływie tej opłaty na konto bankowe UWM,

3)       dostarczeniu na wezwanie właściwej komisji rekrutacyjnej świadectwa ukończenia szkoły średniej w oryginale lub jego uwierzytelnionej kopii (dotyczy kandydatów na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „nowej matury”),

4)       dostarczeniu do właściwej komisji rekrutacyjnej świadectwa dojrzałości i świadectwa ukończenia szkoły średniej w oryginale lub jego uwierzytelnionej kopii (dotyczy kandydatów na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury”),

5)       dostarczeniu do właściwej komisji rekrutacyjnej dyplomu IB Matury Międzynarodowej (dotyczy kandydatów na studia  pierwszego stopnia i jednolite magisterskie posiadających świadectwo dojrzałości IB Matury Międzynarodowej),

6)       dostarczeniu do właściwej komisji rekrutacyjnej zaświadczenia Kuratora Oświaty (właściwego dla miejsca zamieszkania kandydata) o równoważności świadectwa maturalnego uzyskanego za granicą ze świadectwem dojrzałości szkół średnich w Polsce (dotyczy kandydatów na studia legitymujących się świadectwem maturalnym uzyskanym za granicą),

7)       dostarczeniu do właściwej komisji rekrutacyjnej:

8)       - dyplomu zawodowego uprawniającego do wykonywania zawodu pielęgniarki,

9)       - aktualnego zaświadczenia zakładu pracy potwierdzającego co najmniej dwuletnie  doświadczenie zawodowe w zawodzie pielęgniarki,

10)   - dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu pielęgniarki poświadczonego przez Izbę Pielęgniarską (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia – licencjackie kierunku pielęgniarstwo).

4.       W przypadku rejestracji na większą liczbę kierunków niż wynika to z wniesionej opłaty rekrutacyjnej, kandydat powinien wyrejestrować się z nieopłaconego kierunku bądź wnieść brakującą opłatę.

5.    Kandydat ponosi negatywne konsekwencje błędnego wypełnienia pól formularzy internetowych, ich niewypełnienia lub podania informacji nieprawdziwych.

6.    Kandydat jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do osobistego konta rejestracyjnego. Uniwersytet nie odpowiada za skutki udostępniania tego hasła osobom trzecim, w szczególności za zmiany zapisów autoryzowane tym hasłem.

7.    Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za niemożność rejestracji lub dokonania zmian, spowodowane awariami sieci niezależnymi od Uniwersytetu lub okresowym przeciążeniem serwerów UWM.

8.    Osobiste konto rejestracyjne jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji. Oznacza to, że wiadomości umieszczane na osobistym koncie kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące.

9.    W systemie IRK prowadzona jest archiwizacja zmian dokonywanych na osobistym koncie rejestracyjnym kandydata, wraz z rejestracją daty kolejnej aktualizacji.

10.   10.Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata z wiadomościami umieszczonymi na jego osobistym koncie rejestracyjnym.

11.   11.Dopuszcza się zmianę trybu rejestracji i dostarczania dokumentów w przypadku kandydatów  ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.

12.   Rejestracji należy dokonać w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji, który określa tabela 3.

§3

Zasady rekrutacji na studia: jednolite magisterskie oraz pierwszego stopnia dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „nowej matury”

1.      Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „nowej matury” następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych w załącznikach 1An-1Fn do niniejszej uchwały.

2.    Dla przedmiotów kwalifikacyjnych określonych dla danego kierunku studiów  w załącznikach 1An-1Fn, z których egzamin maturalny złożony został na poziomie  rozszerzonym z wynikiem co najmniej 30% punktów – do obliczenia wyniku % punktów z danego przedmiotu stosuje się zasadę: liczbę % punktów uzyskaną na poziomie rozszerzonym mnoży się przez współczynnik 2.

3.      Kandydatowi na studia – do obliczenia sumy % punktów uwzględnia się 0 (zero) % punktów z danego przedmiotu – jeżeli egzamin z tego przedmiotu złożony został na poziomie poniżej 30% punktów lub kandydat nie spełnia kryteriów w zakresie wskazanych w załączniku przedmiotów, tj. przedmiot nie występuje na świadectwie dojrzałości.

4.      Kandydatowi na studia, legitymującemu się świadectwem dojrzałości zawierającym wynik egzaminu maturalnego z przedmiotów wskazanych w załącznikach 1An-1Fn złożonych na poziomach: podstawowym i rozszerzonym, do obliczenia sumy % punktów uwzględnia się:

a)      wynik poziomu rozszerzonego, z uwzględnieniem zapisu ust. 2, jeżeli egzamin maturalny z przedmiotu złożony został na poziomie 30 i powyżej 30% punktów,

b)      wynik poziomu podstawowego, jeżeli egzamin maturalny z przedmiotu składany na poziomie rozszerzonym, złożony został z wynikiem poniżej 30% punktów oraz jeżeli wynik poziomu podstawowego jest równy lub wyższy od wyniku poziomu rozszerzonego obliczonego wg zasady określonej w ust. 2 niniejszego paragrafu.

 

§4

Zasady rekrutacji na studia: jednolite magisterskie oraz pierwszego stopnia dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „starej matury”

1.      Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „starej matury” następuje na podstawie konkursu (rankingu) średniej ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych w załącznikach 1An-1Fn do niniejszej uchwały, z zastrzeżeniem określonym w §1 ust. 4 uchwały.

2.      W konkursie (rankingu) średniej ocen uwzględniany jest wynik ustalony zgodnie z zasadą: średnia ocen obliczona z uwzględnieniem zapisów ust. 6-8 niniejszego paragrafu pomnożona przez współczynnik 100,00.

3.      W przypadku występowania na świadectwie dojrzałości kilku ocen z jednego przedmiotu, do obliczania średniej ogólnej przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich ocen z tego przedmiotu (końcowej klasyfikacji w szkole średniej oraz uzyskane na egzaminie dojrzałości).

4.      Do obliczania średniej ocen na świadectwie dojrzałości i świadectwie ukończenia szkoły średniej (zarówno w tzw. nowej, jak i starej skali ocen) przyjmuje się następujące wartości liczbowe: celujący (6,0), bardzo dobry (5,0), dobry (4,0), dostateczny (3,0), dopuszczający (2,0).

5.      W przypadku nie występowania na świadectwie dojrzałości lub ukończenia szkoły średniej oceny z przedmiotu objętego postępowaniem kwalifikacyjnym, do obliczania średniej ocen uwzględnia się 0 (zero) punktów z tego przedmiotu.

§5

Zasady rekrutacji na studia: jednolite magisterskie oraz pierwszego stopnia dla kandydatów legitymujących się dyplomem IB Matury Międzynarodowej.

Kandydaci na studia, legitymujący się dyplomem IB Matury Międzynarodowej, rekrutowani są na podstawie liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego, którego wynik określony na dyplomie IB pomnożony przez współczynnik 13.33 kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości.

§6

Zasady rekrutacji na studia: jednolite magisterskie oraz pierwszego stopnia dla laureatów i finalistów olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego.

Laureaci i finaliści olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego przyjmowani są na I rok studiów przez komisje rekrutacyjne, zgodnie z Uchwałą Nr 299 Senatu Uniwersytetu z 9 maja 2008 r.

§7

Zasady rekrutacji na studia: jednolite magisterskie oraz pierwszego stopnia dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą.

1.  Świadectwa maturalne uzyskane za granicą uznaje się za równoważne świadectwom dojrzałości szkół średnich w Polsce, jeżeli zawierają klauzulę stwierdzającą prawo ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju miejsca wydania świadectwa.

2.  Punktacji przedmiotowej (ze świadectw wymienionych w ust.1) w skali innej niż 1-6 lub 2-5, nie przelicza się. Oznacza to, że kandydat nie może być kwalifikowany w konkursie świadectw dojrzałości, lecz w ramach rekrutacji (rankingu świadectw dojrzałości) zobowiązany jest przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów:

   na kierunkach/makrokierunku: inżynieria i systemy gospodarowania rolniczego, ochrona środowiska (na Wydz. Kształtowania Środowiska i Rolnictwa), pielęgniarstwo, rolnictwo, technika rolnicza i leśna, technologia żywności i żywienie człowieka, towaroznawstwo, zootechnika – przedmioty: biologia i chemia lub matematyka,

   na kierunku filologia polska – przedmioty: język polski i historia,

   na kierunkach: budownictwo, edukacja techniczno-informatyczna, mechanika i budowa maszyn – przedmioty: matematyka i fizyka,

    na kierunkach: administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, ekonomia, historia, nauki o rodzinie, pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, praca socjalna, prawo, socjologia, stosunki międzynarodowe, zarządzanie – przedmioty: historia lub wiedza o społeczeństwie i geografia,

   na kierunkach: informatyka, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna – przedmioty: matematyka i fizyka.

3.      Egzaminy oceniane są w skali 1-6.

4.      Egzamin zostaje uznany za pozytywny w przypadku, gdy kandydat uzyska z obu przedmiotów oceny co najmniej dopuszczające. Jako trzeci przedmiot uznaje się język obcy z oceną 6,0 (celujący) – język kraju, w którym kandydat uzyskał świadectwo dojrzałości.

5.      Uzyskana średnia ocen pomnożona przez współczynnik 100,00 kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości.

6.      Egzaminy ustne dla kandydatów posiadających świadectwo maturalne uzyskane za granicą, odbędą się w dniu 27 lipca 2010 r.

§8

1.      W postępowaniu kwalifikacyjnym nie uwzględnia się przedmiotów fakultatywnych i nadobowiązkowych, certyfikatów językowych oraz przedmiotów etyka/religia.

2.      W przypadku, gdy liczba kandydatów zakwalifikowana na dany kierunek studiów/specjalność, przekroczy określony limit naboru, dodatkowym kryterium kwalifikacji jest średnia ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości (średnia arytmetyczna ze wszystkich ocen na świadectwie dojrzałości – wyniki końcowej kwalifikacji oraz oceny na egzaminie dojrzałości) – dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury” lub średnia ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły średniej (dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „nowej matury” oraz dla kandydatów posiadających dyplom IB Matury Międzynarodowej), z uwzględnieniem przepisów określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu oraz §3 i 4 uchwały. Przepisy określone w §1 ust. 4 uchwały stosuje się odpowiednio.

§9

Tryb postępowania kwalifikacyjnego

1.  Rekrutację jednoczęściową (konkurs – ranking) na studia wyznacza postępowanie rekrutacyjne obejmujące zasady określone w §2 - §8 uchwały.

2.  Przy konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości oblicza się sumę % punktów lub średnią ocen z  trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym z uwzględnieniem załączników 1An -1Fn do niniejszej uchwały oraz przepisów określonych w §1 ust. 4 oraz §2- §8 uchwały, kwalifikując kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości.

3.  Po zakończeniu konkursu (rankingu) świadectw dojrzałości, komisje rekrutacyjne sporządzają rankingową listę kandydatów oraz listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów, w ramach ustalonego limitu miejsc.

4.  Do limitu wliczani są również kandydaci przyjęci bez postępowania kwalifikacyjnego (laureaci i finaliści olimpiad).

5.  Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia w ramach rekrutacji nastąpi – 30 lipca 2010 r.

§10

1.      Kandydaci zakwalifikowani na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie zobowiązani są do potwierdzenia zamiaru studiowania poprzez dokonanie opłaty za pierwszy semestr oraz dostarczenie wymaganych dokumentów:

a.       podanie (na formularzu),

b.      świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis świadectwa dojrzałości wydany przez szkołę/Okręgową Komisję Egzaminacyjną,

c.       orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiów na obranym kierunku, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi,

d.      fotografię w formie elektronicznej (format jpg) na nośniku elektromagnetycznym,

e.       trzy fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, na jasnym tle, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisane na odwrocie imieniem (imionami) i nazwiskiem oraz nr PESEL,

f.       kserokopia dowodu osobistego (strona 1 i 2),

g.      dowód wniesienia opłaty za pierwszy semestr.

2.      Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do 3 września 2010 r.

3.      W przypadku przedłożenia orzeczenia lekarskiego o istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na obranym kierunku, komisja rekrutacyjna ma prawo odmówić kandydatowi przyjęcia na obrany kierunek studiów.

4.      Niedostarczenie w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów oznacza rezygnację ze studiów i powoduje skreślenie kandydata z listy osób kwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów danego kierunku.

5.      Z kandydatem zakwalifikowanym na studia podpisywana jest umowa na usługi edukacyjne.

§11

Zasady naboru na studia drugiego stopnia – magisterskie

A. Postępowanie kwalifikacyjne – egzaminacyjne

1.      Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia – magisterskie kierunku filologia, o specjalności filologia angielska jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (zawodowych) tego samego kierunku i specjalności kształcenia. Kryterium kwalifikacji stanowi ranking punktów uzyskanych z egzaminu pisemnego-testowego. Za pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego uznaje się ocenę – dostateczny, tj. uzyskanie co najmniej 51 punktów. Sposób przeliczania wyników postępowania egzaminacyjnego określa tabela 2.

2.      Do przeprowadzenia egzaminu uprawnieni są wyznaczeni przez dziekana nauczyciele akademiccy.

3.      Każdą pracę egzaminacyjną oceniają, co najmniej dwaj egzaminatorzy, specjaliści z danej dziedziny; błędy (uwagi) i ich rodzaje egzaminatorzy zapisują na pracach egzaminacyjnych, które przekazują przewodniczącemu komisji rekrutacyjnej; w przypadku niezgodności opinii egzaminatorów, ostateczną liczbę punktów ustala przewodniczący komisji.

4.      Każda praca egzaminacyjna oceniana jest oddzielnie.

5.      Na kierunku filologia o specjalności filologia angielska, przy jednakowej liczbie punktów nieuprawniającej wszystkich kandydatów do przyjęcia na studia z powodu wyczerpania limitu miejsc, dodatkowe kryterium stanowi wynik studiów – bez wyrównania do pełnej oceny. W postępowaniu kwalifikacyjnym nie uwzględnia się certyfikatów językowych.

6.      Terminy egzaminów oraz termin ogłoszenia wyników postępowania kwalifikacyjnego – określa tabela 1.

B. Postępowanie kwalifikacyjne – ranking wyniku studiów

1.   Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia – magisterskie danego kierunku (poza wymienionymi w § 11 A ust. 1 oraz § 11 B ust.2 ) jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych) na tym samym lub innym kierunku studiów. Zasady rekrutacji na te studia określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

2.   Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia – magisterskie kierunku filologia o specjalności filologia germańska jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (zawodowych) tego samego kierunku i specjalności kształcenia. Zasady rekrutacji na te studia określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

3.   Absolwentowi szkoły wyższej, w której obowiązuje skala ocen z najwyższą oceną 5,50 lub 6,00 - w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się wynik studiów przeliczony wg zasady:

      a/ przy skali ocen z najwyższą oceną 5,50 - wynik studiów dzieli się przez współczynnik 1,1,

      b/ przy skali ocen z najwyższą oceną 6,00 - wynik studiów dzieli się przez współczynnik 1,2.

4.   Szczegółowych informacji o kryteriach kwalifikacji i terminach naboru – udzielają dziekanaty wydziałów.

§12

1.      Od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia – magisterskie wymagane są następujące dokumenty:

a)      podanie (na formularzu),

b)     świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis świadectwa dojrzałości wydany  przez szkołę/Okręgową Komisję Egzaminacyjną,

c)      kserokopia dowodu osobistego (strona 1 i 2),

d)     dokument potwierdzający ostateczny wynik studiów pierwszego stopnia (zawodowych) lub magisterskich (drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich) – bez wyrównania do pełnej oceny, wg wzoru określonego przez UWM,

e)      odpis dyplomu ukończonych studiów pierwszego stopnia (zawodowych) lub magisterskich (drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich).

2.      Dokumenty należy złożyć w terminie od 19 do 23 lipca 2010 r.

 

§13

1.      Kandydaci zakwalifikowani na studia drugiego stopnia zobowiązani są do potwierdzenia zamiaru studiowania poprzez dokonanie opłaty za pierwszy semestr oraz dostarczenie wymaganych dokumentów:

a.       dowód wniesienia opłaty za  pierwszy semestr,

b.      orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiów na obranym kierunku, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi,

c.       fotografię w formie elektronicznej (format JPG) na nośniku elektromagnetycznym,

d.      trzy fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, na jasnym tle, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisane na odwrocie imieniem (imionami) i nazwiskiem oraz nr PESEL.

2.      Wymagane dokumenty należy dostarczyć w terminie do 3 września 2010 r.

3.      W przypadku przedłożenia orzeczenia lekarskiego o istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na obranym kierunku, komisja rekrutacyjna ma prawo odmówić kandydatowi przyjęcia na obrany kierunek studiów.

4.      Niedostarczenie w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów oznacza rezygnację ze studiów i powoduje skreślenie kandydata z listy osób kwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów danego kierunku.

5.      Z kandydatem zakwalifikowanym na studia podpisywana jest umowa na usługi edukacyjne.

 

§14

1.    Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzają komisje rekrutacyjne powoływane w  trybie określonym odrębnymi przepisami.

2.      Do zadań komisji rekrutacyjnych należy w szczególności:

a)      przyjmowanie i kompletowanie dokumentów kandydatów,

b)      dopuszczanie kandydatów do postępowania kwalifikacyjnego,

c)      przeprowadzanie kwalifikacji w ramach konkursu (rankingu) świadectw dojrzałości,

d)     organizacja egzaminu wstępnego,

e)      przyjmowanie na I rok studiów w ramach określonego limitu naboru,

f)       zawiadamianie kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego,

g)      przyjmowanie odwołań kandydatów nie przyjętych na studia i przekazanie ich Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

h)        Do zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej należy:

a)      a/ koordynacja i nadzór nad pracą komisji rekrutacyjnych,

b)      b/ organizacja opracowania zagadnień na egzamin praktyczny i pisemny,

c)      c/ rozpatrywanie i przedkładanie rektorowi wniosków w sprawie odwołań  kandydatów od decyzji komisji rekrutacyjnych.

§15

1.    Od decyzji komisji rekrutacyjnej kandydatowi przysługuje prawo złożenia odwołania do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej,  w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.

3.      Decyzję w sprawie odwołań podejmuje rektor, na wniosek Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

4.      Decyzja rektora jest ostateczna.

§16

Harmonogram rekrutacji określa tabela 3.

§17

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Uchwale, decyzję podejmuje rektor.

 

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu

R E K T O R

 

prof. dr hab. Józef Górniewicz

 

Kryteria kwalifikacji na I rok studiów niestacjonarnych

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w 2010 r.

 

Załącznik 1An

Lp.

Kierunek/Makrokierunek studiów

Konkurs (ranking) sumy  % punktów uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej

egzaminu maturalnego występujących

na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

(należy dokonać wyboru trzech przedmiotów

z przedstawionych poniżej)

1

Inżynieria i systemy gospodarowania rolniczego

1. Biologia

2. Chemia

3. Fizyka i astronomia

4. Geografia

5. Język obcy nowożytny***

6. Język polski

7. Matematyka

2

Ochrona środowiska (KS)

3

Pielęgniarstwo

4

Rolnictwo

5

Technika rolnicza i leśna

6

Technologia żywności i żywienie człowieka

7

Towaroznawstwo

8

Zootechnika

Lp.

Kierunek/Makrokierunek studiów

Konkurs (ranking) średniej ocen

uzyskanych z przedmiotów

na egzaminie dojrzałości występujących

na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

1

Inżynieria i systemy gospodarowania rolniczego

1. Biologia* lub chemia**

2. Fizyka**** lub matematyka lub geografia

3. Język polski lub język obcy nowożytny***

2

Ochrona środowiska (KS)

3

Pielęgniarstwo

4

Rolnictwo

5

Technika rolnicza i leśna

6

Technologia żywności i żywienie człowieka

7

Towaroznawstwo**

8

Zootechnika

*   w przypadku niewystępowania na świadectwie dojrzałości oceny z przedmiotu „biologia”, do obliczania średniej uwzględnia się ocenę z przedmiotu przystającego do dziedziny nauk biologicznych i posiadającego status obligatoryjnego

** na kierunku towaroznawstwo w przypadku niewystępowania na świadectwie dojrzałości oceny z przedmiotu „chemia”, do obliczania średniej uwzględnia się ocenę z przedmiotu „towaroznawstwo”

*** język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata

**** lub fizyka z astronomią

 

Załącznik 1Bn

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) sumy % punktów

uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej

egzaminu maturalnego

występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

(należy dokonać wyboru trzech przedmiotów

z przedstawionych poniżej)

1

Budownictwo

1. Chemia

2. Fizyka i astronomia

3. Geografia

4. Informatyka

5. Język obcy nowożytny***

6. Matematyka

2

Edukacja techniczno-informatyczna

3

Mechanika i budowa maszyn

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) średniej ocen

uzyskanych z przedmiotów na egzaminie dojrzałości

występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

1

Budownictwo

1. Matematyka lub geografia lub informatyka

2. Fizyka**** lub chemia

3. Język obcy nowożytny***

2

Edukacja techniczno-informatyczna

3

Mechanika i budowa maszyn

*** język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata

**** lub fizyka z astronomią

 


Załącznik 1Cn

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) sumy % punktów

uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej

egzaminu maturalnego występujących

na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

(należy dokonać wyboru trzech przedmiotów

z przedstawionych poniżej)

1

Administracja

1. Geografia

2. Historia

3. Język polski

4. Język obcy nowożytny***

5. Matematyka

6. Wiedza o społeczeństwie

2

Bezpieczeństwo wewnętrzne

3

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

4

Ekonomia

5

Historia

6

Politologia

7

Prawo

8

Stosunki międzynarodowe

9

Zarządzanie

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) średniej ocen

uzyskanych z przedmiotów na egzaminie dojrzałości

występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

1

Administracja

1. Historia lub wiedza o społeczeństwie

2. Geografia lub matematyka

3. Język polski lub język obcy nowożytny***

2

Bezpieczeństwo wewnętrzne

3

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

4

Ekonomia

5

Historia

6

Politologia

7

Prawo

8

Stosunki międzynarodowe

9

Zarządzanie

***      język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata

 

Załącznik 1Dn

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) sumy % punktów

uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej

egzaminu maturalnego występujących

na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

(należy dokonać wyboru trzech przedmiotów

z przedstawionych poniżej)

1

Informatyka

1. Chemia

2. Fizyka i astronomia

3. Geografia

4. Informatyka

5. Język obcy nowożytny***

6. Matematyka

2

Geodezja i kartografia

3

Gospodarka przestrzenna

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) średniej ocen

uzyskanych z przedmiotów na egzaminie dojrzałości

występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

1

Informatyka

1. Matematyka lub geografia lub informatyka

2. Fizyka**** lub chemia

3. Język obcy nowożytny***

2

Geodezja i kartografia

3

Gospodarka przestrzenna

***      język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata

**** lub fizyka z astronomią

 

Załącznik 1En

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) sumy % punktów

uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej

egzaminu maturalnego występujących

na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

Przedmioty obowiązkowe

Przedmioty do wyboru

(dokonać wyboru jednego 

z przedstawionych poniżej)

1

Filologia polska

1. Język polski

2. Język obcy nowożytny***

1. Filozofia

2. Geografia

3. Historia

4. Historia sztuki

5. Język łaciński i kultura antyczna

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) średniej ocen

uzyskanych z przedmiotów na egzaminie dojrzałości

występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

1

Filologia polska

1. Język polski

2. Historia lub geografia lub filozofia lub język łaciński

3. Język obcy nowożytny***

***      język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata

Załącznik 1Fn

Lp.p.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) sumy  % punktów

uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej

egzaminu maturalnego występujących

na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

(należy dokonać wyboru trzech przedmiotów

z przedstawionych poniżej)

1

Nauki o rodzinie

1. Filozofia

2. Geografia

3. Historia

4. Język łaciński i kultura antyczna

5. Język polski

 6. Język obcy nowożytny***

7. Matematyka

8. Wiedza o społeczeństwie

2

Pedagogika

3

Pedagogika specjalna

4

Praca socjalna

5

Socjologia

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking)  średniej ocen

uzyskanych z przedmiotów na egzaminie dojrzałości

występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

1

Nauki o rodzinie

1. Historia lub wiedza o społeczeństwie lub filozofia lub

 język łaciński

2. Geografia lub matematyka

3. Język polski lub język obcy nowożytny***

2

Pedagogika

3

Pedagogika specjalna

4

Praca socjalna

5

Socjologia

***      język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata

 

Tabela 1

Terminy egzaminów na I rok studiów niestacjonarnych UWM w Olsztynie w 2010 r.

Lp.

Kierunek studiów

Egzamin pisemny

Ogłoszenie wyników

1

Filologia

1.1.

Filologia angielska (studia II stopnia)

28.07.2010 r.

30.07.2010 r.


Tabela 2

Zasady przeliczania wyniku z egzaminu pisemnego – testowego

na kierunku filologia (sp. filologia angielska)

Liczba punktów

Ocena

Egzamin pisemny – testowy

100 – 91

5,0

90 – 81

4,5

80 – 71

4,0

70 – 61

3,5

60 – 51

3,0

50 – 0

2,0

 

 

Tabela 3

Harmonogram rekrutacji

Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

1.

Rejestracja w systemie IRK

14.0623.07.2010 r.

2.

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej

do 23.07.2010 r.

3.

Przyjmowanie od kandydatów na studia drugiego stopnia dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego

19.0723.07.2010 r.

4.

Egzaminy ustne  dla kandydatów posiadających świadectwo maturalne uzyskane za granicą

27.07.2010 r.

 

5.

Egzamin z języka angielskiego na kierunku Filologia specjalność filologia angielska (studia II stopnia)

28.07.2010 r.

6.

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia

30.07.2010 r.

7

Potwierdzenie w systemie IRK zamiaru studiowania

do 8.08. 2010 r.

8.

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia
w ramach uzupełnienia limitów naboru

9.08.2010 r.

9.

Potwierdzenie w systemie IRK zamiaru studiowania dla kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia w ramach uzupełnienia limitów naboru

do 11.08.2010 r.

10.

Ostateczny termin potwierdzenia zamiaru studiowania poprzez złożenie wymaganych  dokumentów

do 3.09.2010 r.

11.

Ogłoszenie wyników naboru na studia niestacjonarne

6.09.2010 r.

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.04.2009
Data publikacji:
11.05.2009 07:30
Data aktualizacji:
09.09.2014 13:00
Liczba wyświetleń:
3779
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument