Nr 175 z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie przedłużenia Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Filią Pomorskiego Państwowego Uniwersytetu im. M.W. Łomonosowa w Siewierodwińsku, Federacja Rosyjska

 

                                                                             dokument do druku

UCHWAŁA  Nr  175

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 24 kwietnia 2009 roku

 

w sprawie przedłużenia Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Filią Pomorskiego Państwowego Uniwersytetu im. M.W. Łomonosowa w Siewierodwińsku, Federacja Rosyjska

 

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

 

§ 1

Senat wyraża zgodę na przedłużenie Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Filią Pomorskiego Państwowego Uniwersytetu im. M.W. Łomonosowa w Siewierodwińsku, Federacja Rosyjska.

 

§ 2

Tekst aneksu do Porozumienia, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik  do Uchwały.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

 

Załącznik do Uchwały Nr 175 Senatu UWM

z dnia 24 kwietnia 2009 r.

 

ANEKS

do Porozumienia o współpracy naukowej z dnia 20.12.2008, pomiędzy:

 

1.           Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (Rzeczpospolita Polska) reprezentowanym przez Rektora prof. dr hab. Józefa Górniewicza

2.           Filią Pomorskiego Państwowego Uniwersytetu im. M.W. Łomonosowa w Siewierodwińsku (Federacja Rosyjska) reprezentowaną przez Dyrektora doc. dr Marię Bałową

zawarty w Olsztynie w dniu

 

1.    Niniejszy aneks zawiera plan współpracy na lata 2009- 2012 i stanowi załącznik do Porozumienia o współpracy  pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (dalej zwanym — UWM), a Filią Pomorskiego Państwowego Uniwersytetu im. M. W. Łomonosowa w Siewierodwińsku (dalej zwanego — SF PGU).

 

2.    Ze strony UWM w realizacji warunków współpracy określonych w niniejszym Aneksie uczestniczyć będzie Wydział Humanistyczny, a ze strony SF PGU – Katedra Języka Rosyjskiego.

 

3.    Strony zgodnie deklarują, iż w ramach umowy, będą  prowadzić czynności, zmierzające do podniesienia poziomu wykształcenia doktorantów. Zobowiązują się jednocześnie do współpracy i zgodnego współdziałania w sferze badań naukowych i metodyki prowadzenia wykładów z zakresu nauk humanistycznych.

 

4.    Strony ustalają, że Wydział Humanistyczny UWM i Katedra Języka Rosyjskiego SF PGU mogą kierować do uczelni partnerskiej po 2 doktorantów (aspirantów) w ciągu roku akademickiego na okres jednego miesiąca. Przy obopólnej zgodzie obu Stron czas przebywania doktorantów na stażu można przedłużyć do 2 miesięcy.

 

5.    Po wyrażeniu zgody przez Strony Porozumienia doktoranci (aspiranci) mają prawo do swobodnego uczęszczania na wykłady i seminaria oraz do konsultacji u wykładowców.

 

6.    Przedstawiciele Wydziału Humanistycznego UWM i Katedry Języka Rosyjskiego SF PGU zapewnią doktorantom (aspirantom) pomoc w znalezieniu miejsca zamieszkania. Doktoranci (aspiranci) ponoszą we własnym zakresie koszty związane z uzyskaniem wizy, podróżą oraz utrzymaniem i zakwaterowaniem. Doktoranci zobowiązani są posiadać, na czas pobytu w uniwersytecie partnerskim, ubezpieczenie na wypadek nagłych zachorowań lub nieszczęśliwego wypadku.

7.    Obie uczelnie będą przekazywały wymagane dokumenty doktorantów (o których mowa w art.3 niniejszego aneksu) do uczelni partnerskiej, co najmniej na trzy miesiące przed ich planowanym przyjazdem. Dokumenty należy składać odpowiednio:

a)    w UWM - w Biurze Współpracy z Zagranicą

b)    w SF PGU – w …………………………………………

 

8.    Na podstawie umowy o współpracy Wydział Humanistyczny UWM i Katedra Języka Rosyjskiego SF PGU zgadzają się na delegowanie swoich wykładowców na krótkotrwały pobyt do uczelni partnerskiej celem wygłoszenia wykładów, uczestniczenia w seminariach i konferencjach, oraz przeprowadzania badań naukowych.

 

8.1. Przy wyjazdach krótkotrwałych (o których mowa w art.7 niniejszego aneksu) koszty związane z pobytem wykładowców w uczelni partnerskiej ponosi strona zapraszająca w myśl obowiązujących ją przepisów. Koszty podróży pokrywa strona delegująca w myśl obowiązujących ją przepisów.

8.2. Koszty realizacji współpracy, o których mowa w art. 8.1, ze strony UWM ponosi Wydział Humanistyczny.

 

9.    Strony Porozumienia deklarują chęć uczestniczenia w tworzeniu tomów naukowych z zakresu interesującej ich tematyki badawczej, ich recenzowania oraz przygotowywania monografii i artykułów naukowych.

 

10. Kadra naukowa złożona z wykładowców UWM i SF PGU deklaruje współdziałanie przy tworzeniu projektów badawczych oraz przygotowaniu dokumentów w celu uzyskania grantów.

 

11. Strony ustalają, że do oceny skutków prawnych wynikających z danego aneksu, jak również do dochodzenia wszelkich zobowiązań, prawem właściwym jest prawo obowiązujące w kraju, w którym nastąpiło zdarzenie wymagające oceny prawnej.

 

 

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

 

 

--------------------------------------------

 

Filia Pomorskiego Państwowego Uniwersytetu im. M. W. Łomonosowa

w Siewierodwińsku

 

 

-----------------------------------------

Prof.  dr hab. Józef Górniewicz

Doc. dr Maria Bałowa

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.04.2009
Data publikacji:
07.05.2009 08:26
Data aktualizacji:
08.09.2014 12:02
Liczba wyświetleń:
3700
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument