Nr 174 z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie przedłużenia Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Czernihowskim Państwowym Instytutem Ekonomiki i Zarządzania w Czernihowie, Ukraina

                                                                         dokument do druku

UCHWAŁA  Nr  174

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 24 kwietnia 2009 roku

 

 

w sprawie przedłużenia Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Czernihowskim Państwowym Instytutem Ekonomiki i Zarządzania w Czernihowie, Ukraina

 

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

 

§ 1

Senat wyraża zgodę na przedłużenie Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Czernihowskim Państwowym Instytutem Ekonomiki i Zarządzania w Czernihowie, Ukraina.

                                                  

§ 2

Tekst aneksu do Porozumienia, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik  do Uchwały.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

 

Załącznik do Uchwały Nr 174 Senatu UWM

z dnia 24 kwietnia 2009 r.

ANEKS

do Umowy o współpracy pomiędzy

1. Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, Rzeczpospolita Polska

2. Czernihowskim Państwowym Instytutem Ekonomiki i Zarządzania w   Czernihowie, Ukraina

zawarty w dniu ………………..

 

Artykuł 1

Strony zgodnie ustalają, że Umowa o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie a Czernihowskim Państwowym Instytutem Ekonomiki i Zarządzania w Czernihowie z dnia 25.05.2004r. zostaje przedłużona od dnia 26.05.2009 do 26.05.2014.

 

Artykuł 2

1.    Zmienia się treść art.2 Umowy, który otrzymuje brzmienie:

„Ze Strony polskiej w realizacji Porozumienia uczestniczyć będzie:

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej,

a ze Strony ukraińskiej:

Wydział Inżynieryjno-Budowlany”.

2.    W pozostałej części Umowa pozostaje bez zmian.

 

Artykuł 3

Niniejszy Aneks sporządzono w dwóch egzemplarzach w języku polskim, w dwóch egzemplarzach w języku angielskim i w dwóch egzemplarzach w języku ukraińskim, przy czym wszystkie teksty posiadają jednakową moc prawną. Strony otrzymują po jednym egzemplarzu Aneksu w każdym języku.

 

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski                    Czernihowski Państwowy Instytut

w Olsztynie                                                             Ekonomiki Zarządzania w Czernihowie

 

 

Podpis _________________                    Podpis________________________

Prof. dr hab. Józef Górniewicz                             Prof. dr Iryna Kalenyuk

REKTOR                                                                                REKTOR

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.04.2009
Data publikacji:
07.05.2009 08:19
Data aktualizacji:
08.09.2014 12:03
Liczba wyświetleń:
4106
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument