Studia podyplomowe

do pobrania w PDF

 

Oferta studiów podyplomowych

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Wydział Bioinżynierii Zwierząt 10-719 Olsztyn,

 ul. Michała Oczapowskiego5

 

Nazwa Studiów Podyplomowych

Numer telefonu

Produkcja i marketing pasz przemysłowych

089 523-33-79

kzzgp@uwm.edu.pl

 

Wydział Biologii 10-719 Olsztyn,

 ul. Michała Oczapowskiego1A

 

Nazwa Studiów Podyplomowych

Numer telefonu

Nauczanie biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych

089 523-42-99; 089 523-48-07

Nauczenie przyrody w szkole podstawowej

089 523-42-28

Nauczanie chemii w gimnazjum

089 535-20-15

Ochrona przyrody zarządzanie obszarami Natura 2000

089 523-36-20

 

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej 10-720 Olsztyn,

ul. Romana Prawocheńskiego 15

 

http://geo.mapa.net.pl

 

Nazwa Studiów Podyplomowych

Numer telefonu

Geodezja numeryczna

089 523-48-78

http://www.geo.mapa.net.pl

Geografia

089 523 32 30

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

089 523 42 62,  523 38 32

Wycena nieruchomości

089 523-42-62; 089 523-38-32

kgn@uwm.edu.pl

jkuryj@uwm.edu.pl

www.uwm.edu.pl/kgn

Zarządzanie nieruchomościami

089 523 49 54, 523 38 32

Zarządzanie przestrzenią i środowiskiem

089 523-34-73; 089 523-45-60

gosia.zuk@uwm.edu.pl

kpizp@uwm.edu.pl

www.uwm.edu.pl/kpizp

 

Wydział Humanistyczny 10-007 Olsztyn,

 ul. K. Obitza 1

 

http://www.uwm.edu.pl/human/studia_podyplomowe.htm

 

Nazwa Studiów Podyplomowych

Numer telefonu

Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

089 524-63-16

089 527-36-12

historia@uwm.edu.pl

Edytorstwo tekstów

089 527-63-13; 089 524-63-12

edytorstwo@go2.pl

http://human.uwm.edu.pl/edytor/

Filologia polska

089 527-63-13

gabor@human.uwm.edu.pl

Filozofia i etyka

089 523-34-89

Historia

089 524 64 75

Kulturoznawstwo

089 535-14-87

renataradzka@wp.pl

Kultury i wyrazistości mowy

089 524-63-13

filpol.@human.uwm.edu.pl

Dla tłumaczy języka rosyjskiego przekład sądowy i prawniczy

089 524 65 57; 606 719 496

Studia europejskie

089 535 14 87

Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna języka niemieckiego

089 523-59-66

Regionalna turystyka historyczna

089 524 63 34

 

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa 10-719 Olsztyn,

ul. Michała Oczapowskiego 5

 

Nazwa Studiów Podyplomowych

Numer telefonu

Diagnostyka w ochronie roślin

089 523-49-56; 089 523-37-81

resma@uwm.edu.pl

bozena.kordan@uwm.edu.pl

Produkcja rolnicza i ogrodnicza

089 523-34-50

katogr@uwm.edu.pl

 

Wydział Matematyki i Informatyki 10-561 Olsztyn,

 ul. Żołnierska 14 B

 

http://wmii.uwm.edu.pl/index.php?content=podyplomowe

 

Nazwa Studiów Podyplomowych

Numer telefonu

Informatyka

089 524-60-92

psi@matman.uwm.edu.pl, psti@matman.uwm.edu.pl

Informatyka stosowana

089 524-60-92

psi@matman.uwm.edu.pl, psti@matman.uwm.edu.pl

Zaawansowane technologie informatyczne

089 524-60-92

psi@matman.uwm.edu.pl, psti@matman.uwm.edu.pl

Matematyka

089 524-60-34; 089 524-60-48

089 524-60-54

jjakob@matman.uwm.edu.pl

roza@matman.uwm.edu.pl

 

Wydział Medycyny Weterynaryjnej 10-719 Olsztyn,

ul. Michała Oczapowskiego 14

 

Nazwa Studiów Podyplomowych

Numer telefonu

Higiena pasz

089 523 37 73

 

Wydział Nauk Ekonomicznych 10-720 Olsztyn,

ul. Romana Prawocheńskiego 4

 

http://www.uwm.edu.pl/wne/podyplomowe.php

 

Nazwa Studiów Podyplomowych

Numer telefonu

Audyt i kontrola wewnętrzna

089 523-47-36

Ekonomia- rachunkowość budżetowa

089 523-47-36

Ekonomia w biznesie

089 523-37-82

Ekonomiczne skutki planowania miejscowego

089 523-35-07

Finanse i bankowość

089 523-39-63

Informatyka i statystyka w dydaktyce

089 523-45-12

Marketingowe zarządzanie oświatą

089 523-42-37

Marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem

089 523-49-28

Marketingowe zarządzanie sprzedażą

089 523-44-79;089 523-47-93

Menedżer jakości

089 523-44-79

Menedżerskie studia podyplomowe

089 523-34-86

Nauczanie przedmiotu przedsiębiorczość

089 523-34-83; 0602369788

Problematyki ubezpieczeń

089 523-42-91

Przedsiębiorczość i nowoczesne zarządzanie firmą

089 523-49-28; 089 523-43-60

Rachunkowość

089 523-47-36

Rachunkowość dla nauczycieli

089 523-47-36

Rachunkowość przedsiębiorstw

089 523-47-36

Rozwój rynku i zarządzanie sprzedażą w Unii Europejskiej

089 523-49-28

Zarządzanie biznesem

089 523-49-28

Zarządzanie funduszami unijnymi

089 523-34-86

Zarządzanie i marketing w oświacie

089 523-34-83

kom. 0602 36 97 88;

Zarządzanie przedsiębiorstwem

089 523-34-98

Zarządzanie zasobami ludzkimi

089 523-34-98

Zarządzenie i marketing w służbie zdrowia

089 523-47-93

089 523-44-79

 

Wydział Nauk Społecznych

10-447 Olsztyn, ul. Bartosza Głowackiego 17

 

http://www.uwm.edu.pl/wnsis/oferta/oferta.htm#podypl

 

Nazwa Studiów Podyplomowych

Numer telefonu

Andragogiki

089 523-49-73; 089 523-38-42

Badanie jakości kształcenia w oświacie

089 523-38-42

Bezpieczeństwo i higiena pracy

089 527-92-12

Diagnostyka i terapia psychopedagogiczna

089-524-62-70

Dla nauczycieli przysposobienia obronnego

089 523-38-42

Dla nauczycieli w zakresie edukacja dla bezpieczeństwa

0 607 886 179

Doradztwo zawodowe

089 523-38-42; 089 523-49-73

Doskonalenie zawodowe dla kuratorów sądowych

089 524-62-38; 604-902-802

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

089 527-34-09

Edukacja zdrowotna i rehabilitacja wad postawy

089 523-38-42; 089 523-36-29

Etyka i kultura polityczna dla nauczycieli

089 527-08-01

Formy gimnastyczno-taneczne z rytmiką

089 524-62-69

Gimnastyka korekcyjna

089 524- 62-27

Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna z elementami odnowy biologicznej

089 524-62-69

Kształcenia pedagogów szkolnych i wychowawców

089 523-49-73;089 523-38-42

Kształcenie głosu

089-527-20-35

Kształcenie specjalistów rozwoju lokalnego

089-524-62-83

Liderów innowacji

089-527-92-12

Logopedia

089 524-62-14

Modułowego nauczania dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych

089 523-38-42; 089 523-36-28

Oligofrenopedagogika z podstawami pracy w klasie integracyjnej

089 524-62-27

Organizacja i zarządzanie oświatą

089 524-62-69

Organizacja pomocy społecznej

089 524-62-69

Pedagogika kultury zdrowotnej

089 524 62 29

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

089 524-62-38

Pedagogika religii i etyki

0 89 523 36 56

Polityka bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego

089 524-63-66; 089 527-08-01

Pośrednictwo pracy

089-527-92-12

Profilaktyka i terapia uzależnień

089 524-62-27

Profilaktyka społeczna i resocjalizacja

089 524-62-69

Przygotowanie do nauczania przedmiotu Przedsiębiorczość

089 523-49-73; 089 523-38-42

Psychologiczno – socjologiczne mechanizmy funkcjonowania człowieka w środowisku pracy

089 524 62 64: 089 524 62 84

Socjoterapia

089 527-64-28

Technika z elementami plastyki w zreformowanej szkole

089 527-34-09

Techniki kreatywne w nauczaniu

089 524-62-29

Terapia pedagogiczna

089 524-62-14

Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka

0 89 524 62 27

Wiedza o kulturze

089 524-62-69

Wiedza o społeczeństwie i edukacja europejska

089 524-63-66; 089 527-08-01

Wychowanie fizyczne i zdrowotne z podstawami pracy w klasie integracyjnej

089 524-62-27

Wychowanie w szkole

089 524-62-68

Zarządzanie placówką oświatową

089 523-49-73; 089 523-38-42

Zintegrowana wczesna edukacja

089 524-62-29

Zintegrowane kształcenie artystyczne

089 524-62-70

 

Wydział Nauk Społecznych

Pracownia Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego

10-601 Olsztyn ul. W. Pstrowskiego 23

 

Nazwa Studiów Podyplomowych

Numer telefonu

Kształcenie pedagogiczne

089 535-50-48

Kształcenie pedagogiczne dla kierunków informatycznych

089 535-50-48

Szkolny doradca zawodowy

089 535-50-48

Emisja głosu i retoryka funkcyjna

089 535-50-48

 

Wydział Nauk Technicznych 10-719 Olsztyn,

 ul. Michała Oczapowskiego 11

 

http://www.uwm.edu.pl/wnt/pl/index.php?action=podyplomowe

 

Nazwa Studiów Podyplomowych

Numer telefonu

Audyt energetyczny budynków i instalacji

089 523 36 03; 089 523 37 49

bognak@uwm.edu.pl

Bezpieczeństwo i higiena pracy z elementami ergonomii

089 523-36-03

Bezpieczeństwo ruchu drogowego-metody i środki

089 523-34-63

Eksploatacja dróg

089 523 47 18

Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 15 kV

089 523-36-03

Energetyka i odnawialne źródła energii

089 523-36-03

Komputery i nanotechnologia

089 523-44-43

Metody kosztorysowania w warunkach gospodarki rynkowej

089 523-47-38

Użytkowe programy komputerowe w zastosowaniach inżynierskich

089-523 41 84; 606 824 901

 

Wydział Nauki o Żywności 10-726 Olsztyn,

 plac Cieszyński 1

 

http://www.uwm.edu.pl/wnz/v3/?page=82

 

Nazwa Studiów Podyplomowych

Numer telefonu

Fizyka z astronomią

089 523-35-55

Polityka rolna Unii Europejskiej „Agro-Unia”

089 523-37-31

Żywienie człowieka i dietetyka

089 523 32 70 ; 523 43 53

Postęp techniczno-technologiczny w przetwórstwie mleka

089 523-38-84

 

Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa 10-719 Olsztyn,

ul. Michała Oczapowskiego 5

 

http://www.uwm.edu.pl/wosir/index.php?type=include&page=93#podyplomowe

 

Nazwa Studiów Podyplomowych

Numer telefonu

Ichtiologia i akwakultura

089 523 37 68

 

Wydział Prawa i Administracji 10-057 Olsztyn,

 ul. Warszawska 98

 

http://uwm.edu.pl/wpia/v2/index.php?option=com_content&task=view&id=54&Itemid=136

 

Nazwa Studiów Podyplomowych

Numer telefonu

Administracja

089 535-15-97; 089 524-64-31

Gospodarka komunalna

089 535-15-97; 089 524-64-31

Prawo administracyjne i samorządowe

089 535-15-97; 089 524-64-31

Prawo finansów publicznych

089 535-15-97; 089 524-64-31

Prawo podatkowe i skarbowość

089 524-64-30

Samorząd terytorialny

089 535-15-97; 089 524-64-31

Ubezpieczeń zdrowotnych

089 535-15-97; 089 524-64-31

Prawno-społeczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi

089 524-64-54;089 535-15-97

Prawo zamówień publicznych

089 535-15-97; 089 524-64-31

Zarządzanie jakością w administracji

089 527-08-85

Prawo pracy

089 524 64 54; 089 535 15 97

Polskie i europejskie prawo podatkowe oraz skarbowość

089 524 64 30

 

Wydział Teologii 10-041 Olsztyn,

 ul. Stanisława Kardynała Hozjusza 15

 

Nazwa Studiów Podyplomowych

Numer telefonu

Nauk o rodzinie

089 523-89-46

Edukacja filozoficzna-etyka

089 523-89-46

Dydaktyka etyki i filozofii chrześcijańskiej

089 523 89 46

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Irena Kozłowska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
20.04.2009
Data publikacji:
24.04.2009 06:59
Data aktualizacji:
16.10.2009 12:44
Liczba wyświetleń:
30161
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
oferta studiow podyplom.pdf79.06 KB