Zarządzenie Nr 14/2009 Rektora z dnia 2 marca 2009 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Przyznawania Staży Przedsiębiorcom i Pracowni-kom Przedsiębiorstw w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz Regulaminu Przyznawania Staży w Przedsiębior

                                                                                                             DRUKUJ DOKUMENT

Zarządzenie Nr 14/2009

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 2 marca 2009 roku

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Przyznawania Staży Przedsiębiorcom i Pracownikom Przedsiębiorstw w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz Regulaminu Przyznawania Staży w Przedsiębiorstwach Pracownikom Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w celu  realizacji projektu pt.: „Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych przez UWM w Olsztynie poprzez staże, szkolenia i działania uświadamiające z zakresu przedsiębiorczości akademickiej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Centrum Innowacji i Transferu Technologii

 

Na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:

§ 1

W celu  realizacji projektu pt.: „Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych przez UWM w Olsztynie poprzez staże, szkolenia i działania uświadamiające z zakresu przedsiębiorczości akademickiej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wprowadza się:

1)     Regulamin przyznawania staży w przedsiębiorstwach pracownikom Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia;

2)     Regulamin przyznawania staży przedsiębiorcom i pracownikom przedsiębiorstw  w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie – stanowiący Załącznik Nr 2  do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 14 Rektora UWM

z dnia 2 marca 2009 roku

 

REGULAMIN

PRZYZNAWANIA STAŻY W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRACOWNIKOM

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w OLSZTYNIE

 

Informacje ogólne

§ 1

1.      Staże stanowią realizację działań projektu pt. „Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych przez UWM w Olsztynie poprzez staże, szkolenia i działania uświadamiające z zakresu przedsiębiorczości akademickiej” realizowanego w ramach Priorytetu  VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałania 8.2.1 Wsparcie  dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

2.      Celem staży jest umacnianie współpracy pracowników naukowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zwanego dalej Uniwersytetem, z przedsiębiorstwami.

3.      W ramach projektu pokrywane są koszty związane z uczestnictwem w stażach przeznaczone  m.in. na koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia osób w nich uczestniczących, zwanych dalej Stażystami.

 

§ 2

1.      Staże przyznaje i kieruje na nie Rektor Uniwersytetu  lub osoba upoważniona przez Rektora.

2.      Funduszem stażowym administruje  Zespół Zarządzający  Projektem.

 

Zasady i kryteria przyznawania staży

§ 3

1.      Stażystą  może być pracownik naukowy Uniwersytetu:

1)     zatrudniony na czas nieokreślony lub określony,

2)     zameldowany na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

2.      W przypadku zatrudnienia pracownika na czas określony zatrudnienie nie może trwać krócej niż okres uczestnictwa w projekcie.

 

§ 4

1.      Warunkiem ubiegania się o przyznanie stażu jest złożenie wniosku, którego wzór zamieszczany jest  na stronie internetowej projektu.

2.      Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 wnioskodawca musi złożyć indywidualny program stażu uzgodniony z przedsiębiorstwem, w którym będzie odbywał staż  zawierający wykaz zadań do wyko-nania w trakcie stażu istotnych  dla prowadzonej pracy badawczej.

3.      Długość stażu w przedsiębiorstwie  może wynosić jeden lub dwa miesiące.

4.      Staże powinny odbywać się w przedsiębiorstwach na terenie województwa warmińsko-mazurskiego,  ale nie wyklucza się odbycia stażu w przedsiębiorstwie poza województwem.

5.      Staże są przydzielane do wyczerpania środków finansowych.

 

§ 5

1.      Z tytułu uczestnictwa w stażu Stażyście przysługuje dodatek stażowy w wysokości 1.149,00 PLN (słownie: jeden tysiąc sto czterdzieści dziewięć złotych).

1)     Stażyście odbywającemu staż poza miejscem zameldowania przysługuje refundacja kosztów:

2)     podróży – do 80 zł miesięcznie (słownie: osiemdziesiąt złotych) brutto,

3)     zakwaterowania – do 42 zł/dobę (słownie: czterdzieści dwa złote) brutto,

4)     wyżywienia – do 23 zł/dobę (słownie: dwadzieścia trzy złote) brutto.

2.      Dodatek stażowy stanowi dochód, w związku z tym od kwoty dodatku potrącane są wszystkie należne zaliczki, w tym podatek dochodowy oraz ZUS pracownika i pracodawcy.

3.      Stażysta podczas stażu nie może korzystać z innych źródeł pomocy w zakresie dotyczącym przedsięwzięcia.

4.      Stażysta podczas stażu nie może wykonywać pracy bezpośrednio związanej z działalnością przed-siębiorstwa, w którym odbywa staż oraz powinien gromadzić materiały niezbędne do przygotowania pracy naukowej.

 

Kryteria formalne i merytoryczne oceny wniosku

§ 6

1.      Do oceny formalnej złożonego wniosku stosowane są następujące kryteria:

1)     wnioskodawca musi być pracownikiem Uniwersytetu zatrudnionym na czas określony lub nie-określony,

2)     wnioskodawca musi złożyć oświadczenie o zatrudnieniu w Uniwersytecie,

3)     wnioskodawca musi złożyć indywidualny program stażu uzgodniony z przedsiębiorstwem, w którym będzie odbywał staż, zawierający wykaz zadań do wykonania w trakcie stażu istotnych dla prowadzonej pracy badawczej,

4)     wniosek musi być złożony według obowiązującego wzoru umieszczonego na stronie internetowej Projektu

2.      Do oceny merytorycznej  złożonego wniosku stosowane są następujące kryteria i wagi punktowe:

1)     tematyka pracy badawczej wnioskodawcy powiązana z rozwojem strategicznych obszarów regionu wymienionych w „Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego” oraz „Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego”  – do 10 pkt,

2)     stopień zaangażowania podmiotów gospodarczych w realizację pracy badawczej – do 10 pkt,

3)     miejsce odbywania stażu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego – 5 pkt.

 

Tryb i zasady rekrutacji

§ 7

1.      Ogłoszenie o rekrutacji  umieszczane jest na stronie internetowej projektu, na stronie Uniwersytetu, Ośrodka Samorządu Lokalnego Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Olsztynie oraz przesyłane odrębnym pismem dziekanom.

2.      Ogłoszenie o naborze określa w szczególności:

1)     termin składania wniosków ,

2)     miejsce składania wniosków.

3.      Oceny wniosków dokonuje komisja w składzie min. 3 osób wybranych  spośród osób wchodzących  w skład zespołu zarządzającego projektem.

4.      Warunkiem dopuszczenia wniosku do oceny merytorycznej jest spełnienie wszystkich kryteriów formalnych.

5.      W przypadku stwierdzenia braków formalnych wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków  w terminie 10 dni roboczych od otrzymania wezwania z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

6.      Wynik oceny wniosku jest średnią arytmetyczną ocen dokonanych przez poszczególnych członków komisji.

7.      Wnioski, które w wyniku oceny merytorycznej otrzymały co najmniej 50% możliwych do uzyskania punktów tworzą listę rankingową, która jest podstawą do przyznania stażu przez Rektora Uniwersytetu.

8.      Zatwierdzona przez Rektora lista rankingowa udostępniana jest  na stronie internetowej projektu.

9.      Wnioskodawca, któremu nie został przyznany staż  może złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie decyzji.

10.  Uzasadnienie, o którym mowa w ust. 9 przesyła się wnioskodawcy w terminie 7 dni od daty otrzymania wniosku w sprawie.

 

Umowa na realizację stażu

§ 8

Na podstawie listy rankingowej Rektor lub osoba upoważniona przez Rektora kieruje wnioskodawcę  na staż podpisując umowę ze Stażystą regulującą zasady i warunki odbycia stażu oraz sposoby jego rozliczenia.

 

Rozliczenie stażu

§ 9

1.      W terminie 14 dni po zakończeniu stażu Stażysta przedstawia sprawozdanie z przebiegu stażu według wzoru zamieszczonego na stronie internetowej Projektu.

2.      Wypłata dodatku stażowego i refundacja kosztów stażu wypłacana jest po zaakceptowaniu sprawozdania Stażysty.

 

Pomoc publiczna

§ 10

1.      Staże pracowników naukowych Uniwersytetu  w przedsiębiorstwach są co do zasady pozbawione znamion pomocy publicznej, jednakże w określonych sytuacjach mogą one przysporzyć korzyść ekonomiczną dla przedsiębiorstwa.

2.      Pomoc publiczna nie wystąpi pod warunkiem, że skierowany do odbycia stażu pracownik naukowy  nie będzie wykonywał pracy bezpośrednio związanej z działalnością przedsiębiorstwa, a jedynie będzie gromadził materiały niezbędne do przygotowania pracy naukowej.

 

Postanowienia końcowe

§ 11

1.      Stażysta traci prawo do uczestnictwa w stażu jeżeli:

1)     zostanie zatrudniony na podstawie stosunku pracy w miejscu odbywania stażu,

2)     w czasie trwania stażu zostanie z nim rozwiązany stosunek pracy w Uniwersytecie,

3)     zrezygnuje z odbywania stażu w trakcie jego realizacji,

4)     potwierdzi się zgłoszona przez przyjmującego na staż informacja, że Stażysta nie wywiązuje się  z umowy.

2.      W przypadku, o którym mowa w § 11 ust.1 pkt. 4 wzywa się Stażystę do złożenia wyjaśnień  w terminie 10 dni.

3.      Po złożeniu wyjaśnień komisja w składzie min. 3 osób wybranych spośród Zespołu Zarządzającego Projektem w ciągu 5 dni roboczych przedstawia Rektorowi informację dotyczącą zaistniałej sytuacji.

4.      Decyzję o utracie prawa do uczestnictwa w projekcie podejmuje Rektor na podstawie informacji otrzymanej od Zespołu Zarządzającego.

5.      W przypadku utraty prawa do uczestnictwa w projekcie Stażysta traci prawo do otrzymania dodatku stażowego i refundacji już poniesionych kosztów stażu oraz zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych dotychczas środków.

 

 

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 14 Rektora UWM

z dnia 2 marca 2009 roku

 

REGULAMIN

PRZYZNAWANIA STAŻY PRZEDSIĘBIORCOM i PRACOWNIKOM

PRZEDSIĘBIORSTW w UNIWERSYTECIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM w OLSZTYNIE

 

Informacje ogólne

§ 1

1.      Staże stanowią realizację działań projektu pt. „Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych przez UWM w Olsztynie poprzez staże, szkolenia i działania uświadamiające z zakresu przedsiębiorczości akademickiej” realizowanego w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałania 8.2.1 Wsparcie  dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

2.      Celem staży jest umacnianie współpracy przedsiębiorstw z województwa warmińsko-mazurskiego  z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, zwanym dalej Uniwersytetem.

3.      W ramach projektu pokrywane są koszty związane z uczestnictwem w stażach przeznaczone  m.in. na koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia osób w nich uczestniczących, zwanych dalej Stażystami.

 

§ 2

1.      Staże przyznaje Dyrektor Ośrodka Samorządu Lokalnego Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej  w Olsztynie, zwanego w skrócie OSL FRDL.

2.      Zgodę na odbycie stażu w Uniwersytecie wydaje Rektor lub osoba przez niego upoważniona  w porozumieniu z dziekanem wydziału, na którym odbywa się staż.

3.      Funduszem stażowym administruje Zespół Zarządzający projektem.

 

Zasady i kryteria przyznawania staży

§ 3

1.      Stażystą  może być przedsiębiorca lub pracownik przedsiębiorstwa:

1)     posiadający wyższe wykształcenie,

2)     zameldowanie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

oraz

3)     w przypadku przedsiębiorcy - posiadający status przedsiębiorstwa,

4)     w przypadku pracownika przedsiębiorstwa zatrudniony na czas określony lub nieokreślony.  

2.      W przypadku zatrudnienia pracownika na czas określony zatrudnienie nie może trwać krócej niż okres uczestnictwa w projekcie.

 

§ 4

1.      Warunkiem ubiegania się o przyznanie stażu jest złożenie wniosku, którego wzór zamieszczany  jest na stronie internetowej projektu.

2.      Staż odbywa się w Uniwersytecie.

3.      Długość stażu wynosi czternaście dni.

4.      Staże są przyznawane do wyczerpania środków finansowych.

 

§ 5

1.      Z tytułu uczestnictwa w stażu Stażyście przysługuje dodatek stażowy w wysokości 574,50 zł brutto.

2.      Stażyście odbywającemu staż poza miejscem zameldowania przysługuje refundacja kosztów:

1)     podróży – do 80 zł miesięcznie (słownie: osiemdziesiąt złotych) brutto,

2)     zakwaterowania – do 42 zł/dobę (słownie: czterdzieści dwa złote) brutto,

3)     wyżywienia – do 40 zł/dobę (słownie: dwadzieścia trzy złote) brutto.

3.      Dodatek stażowy stanowi dochód, w związku z tym od kwoty dodatku potrącane są wszystkie należne zaliczki, w tym podatek dochodowy oraz ZUS pracownika i pracodawcy.

4.      Stażysta nie może korzystać z innych źródeł pomocy w zakresie dotyczącym przedsięwzięcia.

 

Kryteria formalne i merytoryczne oceny wniosku

§ 6

1.      Do oceny formalnej złożonego wniosku  stosowane są następujące kryteria:

1)     wnioskodawca musi być przedsiębiorcą lub pracownikiem przedsiębiorstwa,

2)     wnioskodawca musi być zameldowany na terenie województwa warmińsko-mazurskiego,

3)     wniosek musi być złożony według obowiązującego wzoru umieszczonego na stronie internetowej Projektu.

4)     potwierdzenie statusu wnioskodawcy odbywa się na podstawie:

a)     wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej w przypadku przedsiębiorcy,

b)     oświadczenia  o zatrudnieniu w przypadku pracownika przedsiębiorstwa.

2.      Do oceny merytorycznej złożonego wniosku stosowane są następujące kryteria i wagi punktowe:

1)     powiązanie branży przedsiębiorstwa z rozwojem strategicznych obszarów regionu wymienionych  w „Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego”  oraz „Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego” – do 10 pkt,

2)     formy współdziałania z instytucjami naukowymi w ostatnich 5 latach – do 5 pkt,

3)     rejestracja przedsiębiorstwa  na terenie województwa warmińsko-mazurskiego – 5 pkt.

 

Tryb i zasady rekrutacji

§ 6

1.      Ogłoszenie o rekrutacji umieszczane jest na stronie internetowej projektu, na stronie Uniwersytetu, Ośrodka Samorządu Lokalnego Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Olsztynie oraz publikowane w prasie o zasięgu lokalnym.

2.      Ogłoszenie o naborze określa w szczególności:

1)     termin składania wniosków,

2)     miejsce składania wniosków.

3.      Oceny wniosków dokonuje komisja w składzie min. 3 osób wybranych spośród osób  wchodzących  w skład zespołu zarządzającego projektem.

4.      Warunkiem dopuszczenia wniosku do oceny merytorycznej jest spełnienie wszystkich kryteriów formalnych.

5.      W przypadku stwierdzenia braków formalnych wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków  w terminie 10 dni roboczych od otrzymania wezwania z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

6.      Wynik oceny wniosku jest średnią arytmetyczną ocen dokonanych przez poszczególnych członków komisji.

7.      Wnioski, które w wyniku oceny merytorycznej otrzymały co najmniej 50% możliwych do uzyskania punktów tworzą listę rankingową, która jest podstawą do przyznania stażu przez Dyrektora OSL FRDL.

8.      Lista stażystów udostępniana jest  na stronie internetowej projektu.

9.      Wnioskodawca, któremu nie został przyznany staż  może złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie decyzji.

10.  Uzasadnienie, o którym mowa w ust. 9 przesyła się wnioskodawcy w terminie 7 dni od daty otrzymania wniosku w sprawie.

 

Umowa na realizację stażu

§ 8

1.      Na podstawie decyzji Dyrektora OSL FRDL o przyznaniu stażu i zgody Rektora UWM na przyjęcie Stażysty podpisywana jest umowa ze Stażystą.

2.      Umowa pomiędzy FRDL a Stażystą reguluje zobowiązania stron oraz zasady rozliczenia stażu.

3.      Umowa pomiędzy Uniwersytetem a przedsiębiorstwem reguluje zasady odbywania stażu w jednostce Uniwersytetu.

 

Rozliczenie stażu

§ 9

1.      W terminie 14 dni po zakończeniu stażu Stażysta przedstawia sprawozdanie z przebiegu stażu  wg wzoru zamieszczonego na stronie internetowej Projektu.

2.      Wypłata dodatku stażowego i refundacja kosztów stażu wypłacana jest po zaakceptowaniu sprawozdania Stażysty.

 

Pomoc publiczna

§ 10

1.      Staże pracowników przedsiębiorstw w Uniwersytecie są co do zasady pozbawione znamion pomocy publicznej, jednakże w określonych sytuacjach mogą one przysporzyć korzyść ekonomiczną  dla przedsiębiorstwa.

2.      Pomoc publiczna nie wystąpi pod warunkiem, że przedsiębiorca nie otrzymuje pomocy finansowej (lub innej) w formie rekompensaty wypłacanej z tytułu pokrycia wynagrodzenia pracownika za czas jego skierowania na staż.

 

Postanowienia końcowe

§ 11

1.      Stażysta traci prawo do uczestnictwa w stażu jeżeli:

1)     zostanie zatrudniony na podstawie stosunku pracy w miejscu odbywania stażu,

2)     przedsiębiorstwo zakończy swoją działalność lub ze stażystą zostanie rozwiązany stosunek pracy w miejscu jego zatrudnienia,

3)     zrezygnuje z odbywania stażu w trakcie jego realizacji,

4)     potwierdzi się zgłoszona przez przyjmującego na staż informacja, że Stażysta nie wywiązuje się  z umowy.

2.      W przypadku, o którym mowa w § 11 ust.1 pkt. 4 wzywa się Stażystę do złożenia wyjaśnień  w terminie 10 dni.

3.      Po złożeniu wyjaśnień komisja w składzie min. 3 osób wybranych spośród zespołu zarządzającego projektem w ciągu 5 dni roboczych przedstawia Dyrektorowi OSL FRDL informację dotyczącą zaistniałej sytuacji.

4.      Decyzję o utracie prawa do uczestnictwa w projekcie podejmuje  Dyrektor OSL FRDL na podstawie informacji otrzymanej od Zespołu Zarządzającego.

5.      W przypadku utraty prawa do uczestnictwa w projekcie Stażysta traci prawo do otrzymania dodatku stażowego i refundacji już poniesionych kosztów stażu oraz zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych dotychczas środków.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
02.03.2009
Data publikacji:
08.04.2009 10:48
Data aktualizacji:
08.04.2009 10:57
Liczba wyświetleń:
3541
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarządzenie nr 14 - staże z załacznikami.pdf88.66 KB