Zarządzenie Nr 17/2009 Rektora z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie określenia wzoru druku Zaświadczenia potwierdzającego przygotowanie pedagogiczne absolwentów Uniwersytetu

                                                                                                                 DRUKUJ DOKUMENT

Zarządzenie Nr 17/2009

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 16 marca 2009 r.

 

w sprawie określenia wzoru druku Zaświadczenia potwierdzającego przygotowanie  pedagogiczne absolwentów Uniwersytetu

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. roku Prawo o szkolnictwie wyższym  (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.), stanowi się co następuje:

 

§ 1

1.      Przygotowanie pedagogiczne absolwentów potwierdzają Zaświadczenia wydane według wzorów określonych w załącznikach 1 i 3 do Zarządzenia:

1)     absolwentom studiów pierwszego stopnia - wg wzoru określonego w załącznikach 1-2;

2)     absolwentom studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich - wg wzoru określonego w załącznikach 3-4.

2.      Zaświadczenie jest drukiem ścisłego zarachowania.

3.      Zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1 wydaje dziekanat wydziału:

1)     absolwentowi, który zrealizował blok kształcenia pedagogicznego w planie studiów - właściwy  dziekanat dla danego kierunku studiów;

2)     absolwentowi, który zrealizował blok kształcenia pedagogicznego poza kierunkiem studiów  - Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych.

4.      Absolwent otrzymuje oryginał Zaświadczenia łącznie z dyplomem ukończenia studiów.

5.      W teczce osobowej studenta należy złożyć egzemplarz „Zaświadczenia potwierdzającego przygotowanie pedagogiczne” – egzemplarz do akt, określone odpowiednio w załączniku 2 i 4  do Zarządzenia.

 

§ 2

Dziekanat wydający Zaświadczenie prowadzi „Książkę wydanych Zaświadczeń potwierdzających przygotowanie pedagogiczne”.

W „Książce wydanych Zaświadczeń potwierdzających przygotowanie pedagogiczne” należy wpisać:

1)     liczbę porządkową,

2)     imię (imiona) i nazwisko absolwenta,

3)     datę i miejsce urodzenia absolwenta,

4)     nazwę ukończonego kierunku studiów/specjalności,

5)     datę wystawienia Zaświadczenia,

6)     datę odbioru Zaświadczenia,

7)     podpis absolwenta.

§ 3

Druki Zaświadczeń, o których mowa w § 1 pobierane są w Biurze ds. Kształcenia i Spraw Studenckich, na podstawie pisemnego zapotrzebowania.

§ 4

Traci moc Zarządzenie Nr 15 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 maja 2008 roku w sprawie określenia wzoru druku Zaświadczenia potwierdzającego przygotowanie pedagogiczne absolwentów Uniwersytetu.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2009

z dnia 16 marca 2009 r.

DRUKUJ DOKUMENT

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI

 

W OLSZTYNIE

 

Z A Ś W I A D C Z E N I E        Nr ..............


Pan (i) ........................................................................................................................

 

urodzony (a) dnia .................................19 ......r.  w  ................................................

(miesiąc słownie)                                            ( nazwa miejscowości)

 

absolwent  studiów pierwszego stopnia

 

 kierunku: .....................................................................................................................

 

specjalności: ................................................................................................................

 

Wydziału: ...................................................................................................................

 

 

uzyskał (a) przygotowanie pedagogiczne

i posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela

w szkołach podstawowych i gimnazjalnych

 


pieczęć

urzędowa

 

 

DZIEKAN                                                                  REKTOR

 

 

.................................................                                                          ...........................................

(podpis i pieczątka imienna)                                                  (podpis i pieczątka imienna)

 

 

Olsztyn, dnia ................................. 20 ....... r.

(miesiąc słownie)

 

 

WYKAZ PRZEDMIOTÓW ZREALIZOWANYCH

W RAMACH PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin zajęć teoretycznych

Liczba godzin zajęć praktycznych

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

O G Ó Ł EM

 

 

 

  


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009

z dnia 16 marca 2009 r.

DRUKUJ DOKUMENT

EGZ. DO AKT

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI

 

W OLSZTYNIE

 

 

Z A Ś W I A D C Z E N I E        Nr ..............

 


Pan (i) ........................................................................................................................

 

urodzony (a) dnia .................................19 ......r.  w  ................................................

(miesiąc słownie)                                            ( nazwa miejscowości)

 

absolwent  studiów pierwszego stopnia

 

kierunku: .....................................................................................................................

 

specjalności: ................................................................................................................

 

Wydziału: ...................................................................................................................

 

 

uzyskał (a) przygotowanie pedagogiczne

i posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela

w szkołach podstawowych i gimnazjalnychpieczęć

urzędowa 

 

DZIEKAN                                          REKTOR

 

 

..................................................                                 ................................................

(podpis i pieczątka imienna)                           (podpis i pieczątka imienna)

 

 

Olsztyn, dnia ................................. 20 ....... r.

(miesiąc słownie)

 

 

WYKAZ PRZEDMIOTÓW ZREALIZOWANYCH

W RAMACH PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO

 

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin zajęć teoretycznych

Liczba godzin zajęć praktycznych

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

O G Ó Ł EM

 

 

 

  

 

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 17/2009

z dnia 16 marca 2009 r.

DRUKUJ DOKUMENT

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI

 

W OLSZTYNIE

 

Z A Ś W I A D C Z E N I E        Nr ..............

  

 

Pan (i) .........................................................................................................................

 

urodzony (a) dnia .................................19 ...... r.        w ................................................

(miesiąc słownie)                                           ( nazwa miejscowości)

 

absolwent  studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

 

kierunku: ....................................................................................................................


specjalności: .............................................................................................................


Wydziału: .................................................................................................................

 

 

uzyskał (a) przygotowanie pedagogiczne

i posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela

w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

 

 

 

pieczęć

urzędowa

 

 

 

DZIEKAN                                           REKTOR

 

 

.................................................                                  ................................................

 podpis i pieczątka imienna)                           (podpis i pieczątka imienna)

 

 

Olsztyn, dnia ................................. 20 ....... r.

(miesiąc słownie)

 

 

WYKAZ PRZEDMIOTÓW ZREALIZOWANYCH

W RAMACH PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO

 

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin zajęć teoretycznych

Liczba godzin zajęć praktycznych

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

O G Ó Ł EM

 

 

 

 


Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 17/2009

z dnia 16 marca 2009 r.

DRUKUJ DOKUMENT

EGZ. DO AKT

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI

W OLSZTYNIE

 

 

Z A Ś W I A D C Z E N I E        Nr ..............

 

 

 

Pan (i) ........................................................................................................................

 

urodzony (a) dnia .................................19 ......r. w ..................................................

(miesiąc słownie)                               ( nazwa miejscowości)

 

absolwent  studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

 

kierunku: ........................................................................................................................

 

specjalności: ..................................................................................................................

 

Wydziału: ...................................................................................................................

 

 

uzyskał (a) przygotowanie pedagogiczne

i posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela

w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

 

 

pieczęć

urzędowa

 

 

DZIEKAN                                           REKTOR

 

 

..............................................                         ...........................................

(podpis i pieczątka imienna)                           (podpis i pieczątka imienna)

 

 

Olsztyn, dnia ................................. 20 ....... r.

(miesiąc słownie)

 

WYKAZ PRZEDMIOTÓW ZREALIZOWANYCH

W RAMACH PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO

 

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin zajęć teoretycznych

Liczba godzin zajęć praktycznych

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

O G Ó Ł EM

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr. Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
16.04.2009
Data publikacji:
08.04.2009 10:02
Data aktualizacji:
08.04.2009 10:33
Liczba wyświetleń:
2802
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 17.doc20.5 KB
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 17.pdf64.76 KB
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17.doc20.5 KB
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17.pdf66.83 KB
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 17.doc20.5 KB
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 17.pdf67.12 KB
Zarządzenie Nr 17 - zaświadczenie przygotowanie pedagogiczne.pdf89.7 KB
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 17.doc20.5 KB
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 17.pdf67.46 KB