Decyzja Nr 11/2009 Rektora z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

                                                                                                   DRUKUJ DOKUMENT

 

Decyzja Nr 11/2009

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 18 marca 2009 r.

 

w sprawie zmiany Statutu Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu  Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Działając na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz § 19 lit. A Statutu Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

 

§ 1

W statucie Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadza się następujące zmiany:

1.      § 41 otrzymuje brzmienie: „Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy w Olsztynie”.

 

§ 2

Jednolity tekst Statutu stanowi załącznik do decyzji.

 

§ 3

Decyzja wchodzi z dniem podjęcia.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Statut

Fundacji Samorządu Studentów

Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie

 

 

Rozdział I

 

Postanowienie ogólne

 

§ 1

Fundacja pod nazwą „Fundacja Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego” zwana dalej FUNDACJĄ ustanowiona przez Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie reprezentowany przez Rektora prof. dr hab. Ryszarda Góreckiego, aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza Annę Urniaż w Kancelarii Notarialnej w Olsztynie przy ulicy Dąbrowszczaków 2, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną

§ 2a

Czas działania Fundacji jest nieograniczony.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto Olsztyn.

§ 4

Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

Dla właściwego reprezentowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność w kraju.

(skreślony)

§ 5

Ministrem właściwym do nadzoru nad Fundacją jest minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego.

§ 6

(skreślony)

§ 7

Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę.

 

§ 8

Fundacja może ustanowić i przyznawać osobom fizycznym i prawnym odznaki, medale honorowe oraz inne nagrody i wyróżnienia.

Rozdział II

Cele i formy działalności Fundacji

§ 9

Cele fundacji:

 1. pomoc w znalezieniu zatrudnienia, pośrednictwo pracy dla studentów i absolwentów UWM;
 2. inspirowanie, organizowanie oraz promowanie kultury;
 3. organizowanie studenckiego ruchu naukowego, kulturalnego i rozwój naukowych kontaktów studentów z innymi środowiskami akademickimi w kraju;
 4. wspieranie działalności turystycznej środowiska akademickiego;
 5. rozwijanie akademickiej bazy sportowej;
 6. promowanie w kraju i za granicą osiągnięć studentów UWM;
 7. działalność reklamowa;
 8. działania polegające na wspieraniu różnorodnych form aktywności społecznej studentów.

§ 10

Fundacja realizuję swoje cele poprzez:

 1. organizowanie imprez o charakterze kulturalnym;
 2. organizowanie seminariów, szkoleń, konferencji, sesji naukowych i sympozjów, warsztatów, debat, konkursów i imprez naukowych;
 3. dofinansowywanie działalności naukowej studentów poprzez finansowanie prowadzonych przez nich badań i eksperymentów naukowych;
 4. propagowanie osiągnięć naukowych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w kraju i za granicą;
 5. (skreślony)
 6. współpraca z instytucjami państwowymi, samorządowymi organizacjami społecznymi w kraju i za granicą w zakresie objętym celami fundacji;
 7. fundowanie stypendiów dla wyróżniających się studentów;
 8. propagowanie w społeczeństwie celów Fundacji;

Rozdział III

Majątek Fundacji

§ 11

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 4 000 PLN wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia, z czego 1 000 PLN jest przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej.

 

 

§ 12

Dochody Fundacji stanowią:

 1. darowizny, zapisy, spadki, subwencje, dotacje i wszelkiego rodzaju inne przysporzenia majątkowe poczynione na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne;
 2. dochody z działalności gospodarczej;
 3. wpływy z kwest i zbiórek organizowanych przez Fundację;
 4. odsetki bankowe;
 5. inne dochody;

§ 13

Dochody z darowizn, dotacji, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 14

W przypadku powołania do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 15

Fundacja za swoje zobowiązania odpowiada całym swoim majątkiem.

§ 16

Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji, jednorazowej lub łącznej, w wysokości równowartości 5 000 PLN lub 2 000 USD uzyskują, o ile wyrażają stosowne życzenie, tytuł Sponsora Fundacji.

Tytuł Sponsora Fundacji ma charakter osobisty.

 

Rozdział IV

Organy i organizacja Fundacji

§ 17

Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji
 2. Zarząd Fundacji

Mandat członka organu Fundacji wygasa przed upływem czasu jego trwania w przypadku:

 1. utraty statusu studenta,
 2. zrzeczenia się mandatu,
 3. odwołania przez Fundatora,
 4. śmierci.

 

Fundator może odwołać powołanych przez siebie członków Rady Fundacji lub Prezesa w szczególności w przypadku:

 1. niezdolności do sprawowania funkcji;
 2. istotnego naruszania postanowień Statutu,
 3. nie wypełniania obowiązków członka
 4. podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonania funkcji,
 5. zaistnienia innych przyczyn, które uniemożliwiają dalsze pełnienie funkcji.
 6. Fundator

§ 18

Fundatorem jest Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie. Fundatora reprezentuje każdorazowo Rektor UWM.

§ 19

Fundatorowi przysługuje prawo:

 1. dokonywania zmian Statutu z własnej inicjatywy i na wniosek Zarządu
 2. powoływania Rady Fundacji,
 3. powoływania Prezesa Zarządu;
 4. występowania do organów Fundacji z wnioskami dotyczącymi działania Fundacji,
 5. uczestniczenia w posiedzeniach Rady Fundacji i Zarządu.

 

Rada Fundacji

§ 20

 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym wyznaczającym ogólne kierunki działań Fundacji i sprawującym funkcję nadzorczo – kontrolne.
 2. Członkowie Rady Fundacji pełnią swoje funkcję społecznie.
 3. Radę Fundacji w liczbie siedmiu osób, w tym trzech studentów zaproponowanych przez Radę Uczelnianą Samorządu Studenckiego UWM, powołuje Fundator.

§ 21

Kadencja członka Rady Fundacji trwa dwa lata i rozpoczyna się 1 września roku wyborów, a kończy z dniem 31 sierpnia roku, w którym upływa kadencja.

§ 22

Do zakresu kompetencji Rady Fundacji należy:

 1. wyrażanie opinii w sprawie likwidacji Fundacji
 2. zatwierdzanie sprawozdań z działalności Fundacji
 3. decydowanie o sposobie podziału środków na cele Fundacji
 4. uchwalanie rocznych i wieloletnich programów i planów działania Fundacji.
 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzielanie mu absolutorium,
 6. ustanowienie organizacji wewnętrznej Fundacji
 7. podejmowanie decyzji w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Zarządu Fundacji.

§ 23

Na pierwszy posiedzeniu Rady Fundacji, zwołanym przez Fundatora, Rada Fundacji dokonuje wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Fundacji.

§ 24

 1. Rada Fundacji pracuję na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż dwa razy do roku.
 2. Posiedzeniom Rady Fundacji przewodniczy Przewodniczący Rady Fundacji lub podczas jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego
 3. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Fundacji wraz z programem posiedzenie doręcza się na piśmie w terminie nie krótszym niż siedem dni przed posiedzeniem.

§ 25

W posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu oraz Fundator.

§ 26

 1. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykle większością głosów w obecności co najmniej czterech członków z zastrzeżeniem ust 2.
 2. W razie równej liczby głosów decyduję głos przewodniczącego posiedzenia

 

Zarząd Fundacji

§ 27

1.      Zarząd Fundacji jest organem wykonawczym składającym się z pięciu członków w tym:

1.      trzech osób wskazanych przez Fundatora

2.      dwóch osób powołanych przez Radę Uczelnianą Samorządu Studenckiego UWM

2.      Kadencja Zarządu Fundacji trwa dwa lata i rozpoczyna się 1 września roku wyborów, a kończy z dniem 31 sierpnia roku, w którym upływa kadencja.

 § 27 a

1.      Prezesa Fundacji powołuję Fundator,

2.      Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie zastępcę Prezesa i sekretarza.

§ 28

(skreślony)

§ 29

1.      Zarząd ponosi odpowiedzialność za realizację celów statutowych oraz za wyniki finansowe Fundacji

2.      Do zadań Zarządu Fundacji należy:

1.      wnioskowanie o dokonanie zmiana Statutu Fundacji,

2.      rozpatrywanie wniosków o skorzystanie z pomocy Fundacji,

3.      reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

4.      sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

5.      przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,

6.      ustalenie biura Fundacji

7.      kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, występowanie przed Sądami i Trybunałem.

8.      opracowywanie projektów rocznych i wieloletnich programów i planów działania Fundacji oraz przekładanie ich Radzie Fundacji.

§ 30

1.      Członkowie Zarządu wykonują swoje obowiązki społecznie.

2.      Rada Fundacji może ustalić wykaz etatowych stanowisk Zarządu i zasady wynagrodzenia na tych stanowiskach, a także określa warunki zatrudnienia i wynagrodzenia członków Zarządu.

 

§ 31

Uchwały Zarządu Fundacji zapadają większością głosów w obecności co najmniej połowy jego stanu statutowego.

§ 32

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa lub dwóch członków zarządu łącznie.

 

Rozdział V

Działalność gospodarcza Fundacji

§ 33

(skreślony)

§ 34

(skreślony)

§ 35

(skreślony)

 

Rozdział VI

Zmiana Statutu

§ 36

Statut Fundacji może być zmieniony w drodze decyzji Fundatora podjętej z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu lub Rady Fundacji.

 

Rozdział VII

Postanowienia Końcowe

§ 37

1.      Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.

2.      Połączeni nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

3.      Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuję Fundator po zasięgnięciu opinii Zarządu.

 

Rozdział VII

Likwidacja

§ 38

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku

§ 39

1.      Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuję Fundator na wniosek Zarządu Fundacji oraz po zaciągnięciu opinii Rady Fundacji

2.      Likwidatorzy, powołani przez Fundatora, podejmują czynności niezbędne dla zakończenia działalności Fundacji, a w szczególności zamykają jej bieżące sprawy, ściągają wierzytelności i wypełniają zobowiązania.

§ 40

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przechodzi przez Fundatora, który przeznaczy go na cele związane z pomocą materialną na rzecz studentów UWM.

 § 40 a

W sprawach nieuregulowanych niniejszym aktem zastosowaniem mają przepisy Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. (jednolity tekst Dz. U. Nr46 z 1991 roku poz.203 z późn. zm.).

§ 41

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy w Olsztynie.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
18.04.2009
Data publikacji:
08.04.2009 09:22
Data aktualizacji:
08.04.2009 11:01
Liczba wyświetleń:
3866
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Decyzja Nr 11 - zmiany w Statucie - studenci.pdf55.21 KB