Zarządzenie Nr 19/2009 Rektora z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie procedury antyplagiatowej do weryfikacji samodzielności prac dyplomowych

Drukuj dokument

 

Zarządzenie Nr 19/2009

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 31 marca 2009 r.

 

w sprawie procedury antyplagiatowej do weryfikacji samodzielności prac dyplomowych studentów

 

Na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu oraz art. 214 ust. 4-6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), w związku z uchwałą nr 219/2008 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 10 kwietnia 2008 roku w sprawie kryteriów oceny systemu weryfikacji efektów kształcenia, zarządza się co następuje:

 

§ 1

1.      W Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie wprowadza się procedurę antyplagiatową do weryfikowania samodzielności przygotowania pracy dyplomowej.

2.      Procedurą objęte są pracy dyplomowe, realizowane na studiach: jednolitych magisterskich, pierwszego stopnia i drugiego stopnia.

3.      Wyboru prac dyplomowych poddawanych procedurze antyplagiatowej, dokonuje się w drodze losowania spośród populacji studentów danego rocznika studiów.

 

§ 2

1.      Prace dyplomowe weryfikowane i sprawdzane są pod względem samodzielności ich autorów w przygotowaniu pracy przy pomocy elektronicznego systemu antyplagiatowego.

2.      Sprawdzanie prac polega na zidentyfikowaniu nieuprawnionych zapożyczeń dotyczących znaczących fragmentów tekstu i posiada charakter prewencyjny.

 

§ 3

1.      Tryb postępowania w ramach procedury antyplagiatowej obejmuje:

1)     złożenie w dziekanacie w terminie i formie określonej w Regulaminie studiów UWM w Olsztynie:

2)     oprawionego maszynopisu pracy dyplomowej wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na poddanie procedurze antyplagiatowej wykonanej pracy stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia,

3)     elektronicznej wersji maszynopisu pracy dyplomowej w pliku spełniającym wymagania formatu ODT (Open Office dokument), DOC (Microsoft Word) lub PDF (wyłącznie w przypadku prac dyplomowych, w których zawarty jest tekst możliwy do skopiowania i wklejenia) na nośniku CD bądź DVD; treść pracy dyplomowej musi być zawarta w jednym pliku.

4)     kontrolę identyczności tekstów, o których mowa w pkt. 1 dokonywaną przez operatora systemu, odbierającego tekst od pracownika dziekanatu,

5)     sprawdzenie pracy dyplomowej w elektronicznym systemie antyplagiatowym.

2.      W przypadku stwierdzenia różnic pomiędzy tekstami, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 lit. „a” i „b”, praca dyplomowa nie podlega dalszym etapom procedury dyplomowania.

3.      Sprawdzenia tekstu pracy dyplomowej w elektronicznym systemie antyplagiatowym dokonuje operator systemu w ciągu 48 godzin od momentu złożenia pracy dyplomowej i kończy wygenerowaniem raportu podobieństwa, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

4.      Praca dyplomowa wymaga dodatkowej oceny z punktu widzenia występowania nieuprawnionych zapożyczeń, w szczególności gdy:

1)     współczynnik podobieństwa 1 wynosi co najmniej 50%,

2)     współczynnik podobieństwa 2 wynosi co najmniej 5%,

3)     praca dyplomowa zawiera długie fragmenty tekstu (co najmniej 50 słów) zidentyfikowane przez system jako „podobne”,

4)     występuje duża liczba potencjalnych zapożyczeń z jednego źródła,

5)     cechy redakcyjne badanej pracy wskazują na „mechaniczne” zapożyczenia.

5.      Oględzin raportu podobieństwa, umożliwiających stwierdzenie, czy praca dyplomowa spełnia kryteria wymienione w ust. 4, dokonuje operator systemu w ciągu 48 godzin od momentu wygenerowania raportu. Operator systemu nie dokonuje oceny pracy dyplomowej pod względem merytorycznym.

1)     Jeżeli w wyniku oględzin raportu podobieństwa, sporządzonego w oparciu o kryteria, o których mowa w ust. 4, praca dyplomowa zostanie uznana za:

2)     nie budzącą wątpliwości - operator systemu opatruje pracę dyplomową parafowanym skróconym raportem podobieństwa i praca dyplomowa zostaje przedstawiona do dalsze-go etapu procedury dyplomowania,

6.      wymagającą dodatkowej oceny z punktu widzenia występowania niedopuszczalnych zapożyczeń, raport podobieństwa przekazywany jest opiekunowi pracy, natomiast opera-tor systemu wskazuje wykryte przez system potencjalne niedopuszczalne zapożyczenia.

7.      Oceny w zakresie wykorzystania w pracy dyplomowej nieuprawnionych zapożyczeń, dotyczących znaczących fragmentów tekstu, dokonuje na podstawie raportu podobieństwa, wyłącznie opiekun pracy dyplomowej, przy pomocy operatora systemu.

8.      Jeżeli w wyniku oceny, o której mowa w ust. 3-7 wynika, że praca jest plagiatem, praca dyplomowa nie zostaje przedstawiona do dalszego etapu procedury dyplomowania.

9.      W przypadku, o którym mowa w ust. 8 wobec autora, na wniosek opiekuna pracy, zostaje wszczęte postępowanie wyjaśniające, a następnie postępowanie dyscyplinarne. W takim przypadku znajdują zastosowanie przepisy art. 214 ust. 4-6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.).

 

§ 4

1.      Prace dyplomowe, które zostały pozytywnie zweryfikowane, zasilają Bazę danych systemu w ciągu 24 godzin po zakończeniu procedury antyplagiatowej.

2.      Uzupełnienia Bazy danych dokonuje operator systemu, który wprowadził prace dyplomowe do analizy.

 

§ 5

1.      Zadania przewidziane procedurą wykonują merytoryczni pracownicy dziekanatu oraz operator systemu antyplagiatowego - pracownik Działu Informatycznej Obsługi Uczelni.

2.      Nadzór nad realizacją zadań związanych z procedurą sprawuje odpowiednio: właściwy prorektor oraz właściwi prodziekani.

 

§ 6

Wzór protokołu oceny oryginalności pracy dyplomowej stanowi załącznik nr 3 do Zarządzenia.

 

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
31.03.2009
Data publikacji:
07.04.2009 08:31
Data aktualizacji:
08.04.2009 07:32
Liczba wyświetleń:
6135
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 19.doc15.5 KB
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 19.pdf67.57 KB
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 19.doc26.5 KB
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 19.pdf69.74 KB
Zarządzenie Nr 19.doc23 KB
Zarządzenie Nr 19.pdf70.53 KB
Załącznik Nr 1 Zarządzenia Nr 19.doc14 KB
Załącznik Nr 1 Zarządzenia Nr 19.pdf74.65 KB