Nr 148 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie zaopiniowania Porozumienia o współpracy w organizowaniu dodatkowych studenckich zagranicznych praktyk zawodowych

DRUKUJ TEN DOKUMENT

 

UCHWAŁA Nr 148

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 marca 2009 roku

 

w sprawie zaopiniowania Porozumienia o współpracy w organizowaniu dodatkowych studenckich zagranicznych praktyk zawodowych

 

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 11 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

 

§ 1

Senat wyraża zgodę na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy w organizowaniu dodatkowych studenckich zagranicznych praktyk zawodowych.

 

§ 2

Tekst porozumienia stanowi załącznik do Uchwały.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

 

Załącznik do Uchwały Nr 148 Senatu UWM w Olsztynie

z dnia 27 marca 2009 roku

 

Porozumienie

o współpracy w organizowaniu dodatkowych studenckich zagranicznych praktyk zawodowych

pomiędzy

 

Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, NIP: ......................................... reprezentowanym przez ................................................................................., zwanym w dalszej części „Uczelnią”

 

a

 

........................................................................................................................................................................., zwanym w dalszej części „Współpracującym”.

 

Strony zgodnie postanawiają, co następuje:

 

§ 1

1.      Współpracujący zobowiązuje się do zorganizowania i przeprowadzenia dla studentów IV i V roku studiów stacjonarnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z kierunku Prawo dodatkowych studenckich zagranicznych praktyk zawodowych.

2.      Praktyki, o których mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu, będą prowadzone w jednostkach organizacyjnych Współpracującego, zgodnie z ustalonym harmonogramem, o którym mowa w § 3 niniejszego porozumienia.

3.      Współpracujący corocznie określi ilość studentów jaką może przyjąć na praktykę. Powyższą informację wraz z podaniem miejsc odbywania praktyk Współpracujący przekaże Uczelni nie później niż do końca marca danego roku kalendarzowego.

4.      Współpracujący zobowiązuje się zapewnić przyjętym studentom wynagrodzenie w wysokości ustalonej indywidualnie z wybranym studentem. Termin odbycia praktyki Współpracujący uzgodni indywidualnie z zainteresowanym studentem.

 

§ 2

1.      Uczelnia oświadcza, że nie pokrywa kosztów związanych z praktykami studentów.

2.      Uczelnia zobowiązuje się do:

1)     przeprowadzenia rekrutacji studentów, zgodnie z wymaganiami Współpracującego oraz przekazania mu listy wytypowanych osób,

2)     pomocy studentom w aplikowaniu o środki na sfinansowanie kosztów pobytu na praktyce.

 

§ 3

Strony zobowiązują się do określenia harmonogramu odbywania dodatkowych studenckich zagranicznych praktyk zawodowych.

 

§ 4

Strony zobowiązują się do sprawowania nadzoru dydaktyczno-wychowawczego sprawowanego przez opiekuna praktyk.

 

§ 5

1.      Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony.

2.      Każda ze stron może wypowiedzieć niniejsze porozumienie za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.

3.      W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy prawa polskiego w tym w szczególności postanowienia Kodeksu Cywilnego.

 

 

Uniwersytet                                                                                   Współpracujący

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.03.2009
Data publikacji:
01.04.2009 08:18
Data aktualizacji:
09.09.2014 13:05
Liczba wyświetleń:
3085
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchwała Nr 148 - Porozumienie o współpracy w organizowaniu zagranicznych staży zawodowych.pdf42.51 KB
Załącznik do Uchwały Nr 148 - porozumienie - staże42.5 KB