Nr 127 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie zmian w Regulaminie Studiów Doktoranckich UWM w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

 

UCHWAŁA Nr 127

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 marca 2009 roku

 

 

w sprawie zmian w Regulaminie Studiów Doktoranckich UWM w Olsztynie

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), Senat postanawia co następuje:

 

§ 1

Uchwala się zmiany w Regulaminie Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2009 roku.

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Załącznik do Uchwały Nr 127 Senatu UWM w Olsztynie

z dnia 27 marca 2009 roku

w sprawie zmian w Regulaminie Studiów Doktoranckich UWM w Olsztynie

 

 

W Regulaminie Studiów Doktoranckich, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 51 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 lutego 2006 roku z późn. zm., wprowadza się zmiany, jak niżej:

 

  1. W § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Po immatrykulacji doktorant otrzymuje indeks oraz legitymację doktoranta. Indeks jest dokumentem przedstawiającym przebieg oraz wynik studiów i jest własnością doktoranta. Legitymacja doktoranta jest dokumentem poświadczającym status doktoranta”.

 

  1. W § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Przełożonym wszystkich doktorantów Uczelni jest rektor. Przełożonym doktorantów podstawowej jednostki organizacyjnej jest kierownik studiów, powołany przez rektora, na wniosek rady podstawowej jednostki organizacyjnej, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu doktorantów„.

 

  1. W § 5 ust. 2 pkt 5) otrzymuje brzmienie: „5) przedstawianie kierownikowi studiów okresowych ocen postępów w pracy naukowej i dydaktycznej doktoranta”.

 

  1. W § 17 ust. 2 dodaje się pkt 4a) „4a) otwarcia przewodu doktorskiego nie później niż do końca trzeciego roku studiów”.

 

  1. § 35 ust. 1 skreśla się.

 

  1. W § 35 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. W uzasadnionych przypadkach kierownik studiów doktoranckich może przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich, zwalniając jednocześnie z obowiązku uczestniczenia w zajęciach, w szczególności w przypadku:

1)     czasowej niezdolności do odbywania tych studiów spowodowanej chorobą,

2)     sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny,

3)     sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4 roku życia lub dzieckiem o orzeczonej niepełnosprawności,

- łącznie nie więcej niż o rok”.

 

7.  W § 35 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: „6. Kierownik studiów doktoranckich może przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich, zwalniając jednocześnie z obowiązku uczestniczenia w zajęciach, w przypadkach uzasadnionych koniecznością prowadzenia długotrwałych badań naukowych, na czas ich trwania, nie dłużej jednak niż o rok”.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr. Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.03.2009
Data publikacji:
31.03.2009 07:34
Data aktualizacji:
10.09.2014 08:09
Liczba wyświetleń:
4324
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchwała Nr 127 - Zmiana Regulaminu studiów dokto.pdf41.73 KB