Nr 126 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie określenia limitu przyjęć kandydatów na I rok studiów w roku akademickim 2009/2010 na kształcenie zamawiane, realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

DRUKUJ TEN DOKUMENT

 

UCHWAŁA Nr 126

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 marca 2009 roku

 

w sprawie określenia limitu przyjęć kandydatów na I rok studiów w roku akademickim 2009/2010 na kształcenie zamawiane, realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

 

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz § 14 ust. 2 pkt. 9) Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Senatu Nr 83 z dnia 19 czerwca 2006 roku z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Senat wyraża zgodę na realizację kształcenia zamawianego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

 

§ 2

Kształceniem zamawianym objęte są następujące kierunki studiów: bio-technologia, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka, matematyka, ochrona środowiska (kierunek realizowany na Wydziale Ochrony Środo-wiska i Rybactwa) oraz ochrona środowiska (kierunek realizowany na Wy-dziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa).

 

§ 3

Senat ustala dodatkowy limit przyjęć kandydatów na I rok studiów na kie-runki zamawiane, o których mowa w § 2, jak w załączniku do Uchwały.

 

§ 4

Realizacja kształcenia rozpocznie się z dniem 1 października 2009 roku.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

 

Załącznik do Uchwały Nr 126 Senatu UWM w Olsztynie

z dnia 27 marca 2009 roku

 

Limit przyjęć kandydatów na I rok studiów stacjonarnych

w roku akademickim 2009/2010

na kierunki zamawiane, realizowane w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

 

Lp.

Kierunek studiów

Studia stacjonarne

Studia pierwszego stopnia

 

1

Biotechnologia

26

2

Budownictwo

26

3

Energetyka

26

4

Inżynieria środowiska

26

5

Matematyka

26

6

Ochrona środowiska

(Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa)

52

7

Ochrona środowiska

(Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa)

26

Ogółem

208

 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.03.2009
Data publikacji:
31.03.2009 07:27
Data aktualizacji:
10.09.2014 08:10
Liczba wyświetleń:
4025
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchwała Nr 126 - limity na kierunki zamawiane.pdf32.15 KB