Nr 123 z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za 2008 rok

                                                                                        DRUKUJ TEN DOKUMNT

 

UCHWAŁA Nr 123

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 marca 2009 r.

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za 2008 rok

 

§ 1

Na podstawie § 14, ust. 1, pkt. 13 Statutu Uniwersytetu oraz opinii biegłych rewidentów przeprowadzających badanie sprawozdania finansowego Uczelni, Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2008 rok, na które składa się:

 

1)    bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku
 zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą                     450.931.912,08 zł

2)    rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.
 wykazujący stratę netto w kwocie                                                  4.171.828,74 zł

3)     zestawienie zmian w funduszu własnym za rok obrotowy

od 01.01.2008 r . do 31.12.2008 r. wykazujące zwiększenie

funduszu własnego o kwotę                                                         32.799.169,65 zł

4)    sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące
 zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu badanego
 okresu o kwotę                                                                         8.437.177,17 zł

 

5)     dodatkowe informacje i objaśnienia

 

§ 2

Strata netto w kwocie 4.171.828,74 zł zmniejszy fundusz zasadniczy uczelni.

 

§ 3

Opinia biegłych rewidentów przeprowadzających badanie sprawozdania finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za 2008 rok stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.03.2009
Data publikacji:
31.03.2009 07:04
Data aktualizacji:
10.09.2014 08:20
Liczba wyświetleń:
3568
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchwała Nr 123 - zatwierdzenie sprawozdania finanasowego za 2008.pdf39.03 KB