Zarządzenie Nr 16/2009 Rektora z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 9/2009 z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie utworzenia Działu Zamówień Publicznych

DRUKUJ  TEN  DOKUMENT

 

Zarządzenie Nr 16/2009

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 10 marca 2009 r.

 

w sprawie  zmiany Zarządzenia Nr 9/2009 z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie utworzenia Działu Zamówień Publicznych

 

Działając na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:

 

§ 1

W Regulaminie Organizacyjnym Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadza się następujące zmiany:

1.      W § 32:

1)     w punkcie 1 skreśla się podpunkt 3);

2)     skreśla się punkt 4.

2.      Dodaje się § 32a w następującym brzmieniu:

㤠32a

Dział Zamówień Publicznych

Dział Zamówień Publicznych działa na podstawie odrębnych przepisów i prowadzi postępowania w zakresie zamówień publicznych, w szczególności:

1)     określa wspólnie z wnioskodawcą przedmiot zamówienia,

2)     wybiera tryb postępowania,

3)     opracowuje niezbędną do przetargu dokumentację,

4)     opracowuje ogłoszenia o zamówieniach,

5)     udostępnia dokumentację przetargową oferentom,

6)     udziela informacji pisemnych i telefonicznych o przetargach,

7)     gromadzi oferty przetargowe,

8)     przygotowuje posiedzenia Komisji Przetargowej,

9)     prowadzi dokumentację w postępowaniu o zamówienia publiczne,

10) opracowuje odpowiedzi na protesty i odwołania,

11) opracowuje projekty umów kończących postępowanie przetargowe,

12) nadzoruje realizację zamówienia na dostawy sukcesywne,

13) opracowuje procedury postępowania w sprawach z zakresu zamówień publicznych.”.

 

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
10.03.2009
Data publikacji:
18.03.2009 10:39
Data aktualizacji:
28.10.2009 08:21
Liczba wyświetleń:
4344
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
zarz nr 162009.pdf38.42 KB