Zarządzenie Nr 10/2009 Rektora z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie wykonywania badań lekarskich pracowników Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie

DRUKUJ  TEN  DOKUMENT

Zarządzenie Nr 10/2009

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 18 lutego 2009 roku

w sprawie wykonywania badań lekarskich pracowników Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie

 

Na podstawie art. 229 oraz 211 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. nr 21, póz. 94 z późniejszymi zm.) i Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 roku w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. nr 69, póz. 332, z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1

1.      Osoby ubiegające się o przyjęcie do pracy w Uniwersytecie oraz pracownicy przenoszeni na stanowiska, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, zobowiązani są do wykona­nia wstępnych badań lekarskich. Wzór skierowania na badania wstępne stanowi załącznik nr l.

2.      Pracownicy Uniwersytetu zobowiązani są do wykonywania okresowych badań lekarskich, a w przypadku przebywania na zwolnieniu z tytułu choroby pracownika powyżej 30 dni, do wykonywania badań kontrolnych. Wzór skierowania na badania okresowe oraz kontrolne stanowi załącznik nr 1.

3.      Badania lekarskie, o których mowa w ust. l i 2 należy wykonywać u lekarza profilaktyka w przychodni, która podpisała umowę z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na sprawowanie opieki profilaktycznej nad pracownikami.

4.      Pracownicy zatrudnieni w narażeniu na promieniowanie jonizujące, stosowne badania wstępne, okresowe i kontrolne winni wykonywać w przychodni zajmującej się medycyną pracy, z którą Uczelnia podpisała stosowną umowę. Wzór skierowania na badania pracowników narażonych na promieniowanie jonizujące stanowi załącznik nr 2.

5.      Pracownicy zatrudnieni w narażeniu na czynniki szkodliwe dla zdrowia przed udaniem się do lekarza-profilaktyka winni uzyskać na skierowaniu stosowny wpis w Dziale BHP.

§ 2

1.      Skierowanie na wstępne badanie lekarskie wydaje Dział Kadr, określając jednostkę organizacyjną oraz stanowisko pracy, na którym przyszły pracownik ma być zatrudniony. Informacje o czynnikach środowiska pracy podaje kierownik jednostki, w której zatrudniony będzie pracownik.

2.      Pracownicy wykonujący badania lekarskie w przychodni zajmującej się medycyną pracy zobowiązani są dostarczyć zaświadczenie o zdolności do pracy do Działu BHP. Dział BHP po odnotowaniu w rejestrze wyniku badań przekazuje dokument do Działu Kadr.

§ 3

1.      Pracownika na okresowe badania lekarskie kieruje kierownik jednostki, wydając wypełnione skierowanie, 30 dni przed upływem terminu ważności poprzednich badań.

2.      Badania okresowe należy wykonać przed upływem terminu ważności, który określony jest w zaświadczeniu lekarskim, zachowując w ten sposób ciągłość ważności profilaktycznych badań lekarskich.

§ 4

Badaniom lekarskim kontrolnym podlegają pracownicy powracający do pracy po okresie niezdolności do pracy spowodowanej chorobą trwającą dłużej niż 30 dni. Pracownika na kontrolne badania lekarskie kieruje kierownik jednostki, wydając wypełnione skierowanie.

§ 5

1.      Oryginał zaświadczenia o wyniku badania lekarskiego pracownik okazuje kierownikowi jednostki, najpóźniej w dniu wygaśnięcia ważności poprzedniego zaświadczenia lekarskiego.

2.      Bezpośredni przełożony obowiązany jest do przechowywania kserokopii zaświadczenia dotyczącego badań lekarskich podległych pracowników i do ich udostępnienia w razie kontroli.

§ 6

Dział BHP obowiązany jest niezwłocznie po­wiadomić lekarza sprawującego opiekę profilaktyczną nad pracownikami Uniwersytetu i kierownika jednostki organizacyjnej o wynikach pomiarów NDS (najwyższe dopuszczalne stężenie) i NDN (najwyższe dopuszczalne natężenie) wykonanych na stanowiskach pracy.

§ 7

1.      Koszty związane z przeprowadzaniem badań profilaktycznych ponosi Pracodawca.

2.      Pracownik ma prawo do wykonywania badań okresowych i kontrolnych w godzinach pracy.

3.      Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, a w razie przejazdu na te badania do innej miejscowości przysługuje mu zwrot kosztów podróży według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych.

§ 8

1.      Kierownik jednostki jest odpowiedzialny za egzekwowanie przestrzegania przez pracowników przepisów bhp, w tym obowiązku poddawania się badaniom lekarskim.

2.      Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika, bez aktualnego zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.

3.      Za czas niewykonywania pracy związany z odsunięciem od pracy z powodów, o których mowa wyżej pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie.

§ 9

W stosunku do osób nie przestrzegających ustaleń niniejszego zarządzenia, mogą być stosowane kary porządkowej określone w art. 108 Kodeksu pracy.

§10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
18.02.2009
Data publikacji:
04.03.2009 10:28
Data aktualizacji:
27.03.2009 07:36
Liczba wyświetleń:
6427
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
skierowanie na badania profilaktyczne50 KB
skierowanie na badania lekarskie38 KB
Zarządzenie Nr 10.pdf66.86 KB