Wersja strony Nr 109 z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 wrzesień, 2014 - 09:35

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.

UCHWAŁA Nr 109

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 lutego 2009 roku

 

w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

§ 1

Działając na podstawie § 100 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Senat uchwala zmiany w Statucie Uniwersytetu w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych dokonają zmian w wewnętrznych przepisach jednostek organizacyjnych sprzecznych z przyjętymi zmianami do Statutu UWM w Olsztynie

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr 109 z dnia 27 lutego 2009 roku

 

1.     § 7 otrzymuje brzmienie:

„1. Wyrazem uhonorowania osoby szczególnie zasłużonej dla Uniwersytetu może być nazwanie jej imieniem gmachu, audytorium, ulicy i innych obiektów lub umieszczenie w budynku Uniwersytetu tablicy okolicznościowej.

2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, uchwałę podejmuje Senat na wniosek Rektora.”,

 

2.     w § 14 ust. 2 dodaje się pkt. 17 w brzmieniu:

„17) podejmowanie uchwał w sprawach realizacji innych zadań Uniwersytetu i nie zastrzeżonych przez obowiązujące przepisy do kompetencji innych organów.”,

 

3.     w § 37:

a)     ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Jednostkami organizacyjnymi wydziałów mogą być instytuty i katedry z zastrzeżeniem ust. 1a.”,

b)     ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. Jednostkami organizacyjnymi wydziałów kształcących na kierunku lekarskim i kierunku weterynaria są katedry, zakłady, kliniki i oddziały kliniczne. Na wydziałach tych, zakłady, kliniki i oddziały kliniczne mogą wchodzić w skład katedry.”,

c)       dodaje się ust.1b w brzmieniu:

„1b. Warunkiem utworzenia kliniki jest zatrudnienie w składzie osobowym co najmniej jednego lekarza z tytułem profesora lub stopniem doktora habilitowanego, a warunkiem utworzenia oddziału klinicznego zatrudnienie lekarza ze stopniem doktora.”,

d)     w ust. 2 po wyrazie „ ust.1” dodaje się wyraz „ i ust.1a.”,

e)     w ust. 3 po wyrazie „ust.1” dodaje się wyraz „i ust.1a.”,

f)      w ust. 5 po wyrazie „ust.1” dodaje się wyraz „i ust.1a.”,

 

4.     w § 39 :

a)     ust.2 otrzymuje brzmienie:

„2. Katedrę można utworzyć, jeżeli w proponowanym składzie osobowym, liczącym przynajmniej pięciu pracowników, co najmniej jedna osoba posiada tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego i jest zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego, dla której Uniwersytet jest podstawowym miejscem pracy.”,

 

5.     w § 40 :

a)     ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zakład jest jednostką organizacyjną instytutu , z zastrzeżeniem par.37, ust. 1a prowadzącą działalność dydaktyczną i naukową oraz usługową.”,

b) w ust. 2 po wyrazie „Zakład” dodaje się przecinek oraz wyraz „klinikę”,

c) skreśla się ust. 3,

 

6.     Po § 40 dodaje się § 40a w brzmieniu:

„ § 40a. Oddział kliniczny można utworzyć, jeżeli w proponowanym składzie osobowym, liczącym co najmniej trzech pracowników przynajmniej jedna osoba posiada stopień doktora i jest zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy.”,

 

7.     w § 47 :

a)     ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„ 5. W skład kolegium wchodzą:

1.      Przewodniczący

2.      Zastępca Przewodniczącego

3.      Redaktor Naczelny

4.      redaktorzy działowi.”,

b)     dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

„6a. Zastępcę Przewodniczącego Kolegium Wydawniczego powołuje Rektor na wniosek Przewodniczącego Kolegium.”,

 

8.      w § 48 :

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie:

 „1. Kierownikami wydziałowych jednostek organizacyjnych w Uniwersytecie są: dyrektor instytutu, kierownik katedry, kierownik zakładu, kierownik-ordynator kliniki, kierownik-ordynator oddziału klinicznego, dyrektor szpitala.”,

 

9.     w § 49 :

a)     w ust. 1 po wyrazach „powołuje rektor na okres 5 lat” dodaje się wyrazy „z zastrzeżeniem § 49a ust.1.”,

b)     ust.2 otrzymuje brzmienie:

„2. Kierownikami jednostek o których mowa w par.48 ust.1 mogą być osoby posiadające tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, z zastrzeżeniem par. 37 ust.2a, dla której Uniwersytet jest podstawowym miejscem pracy.”,

 

10. Po § 49 dodaje się § 49a w brzmieniu:

„1. Na wydziałach kształcących na kierunku lekarskim i na kierunku weterynaria powołanie do pełnienia funkcji ordynatora - kierownika kliniki i ordynatora - kierownika oddziału klinicznego, następuje po przeprowadzeniu konkursu, na okres do 6 lat, przy czym liczba kadencji nie jest ograniczona.

2. Konkurs na stanowiska wymienione w ust. 1, ogłasza i przeprowadza Rektor. Zasady przeprowadzania konkursu określa załącznik nr 5 do Statutu, z tym że Rektor ogłasza konkurs i powołuje komisję konkursową na wniosek dziekana, oraz powołuje dziekana lub prodziekana wydziału do pełnienia funkcji przewodniczącego komisji konkursowej. Przewodniczący komisji przedstawia wyniki konkursu Rektorowi, po zaopiniowaniu kandydatury przez radę wydziału.”,

 

11. w § 67 :

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego następuje na podstawie mianowania lub umowy o pracę w przypadku, gdy dla zatrudnianej osoby Uniwersytet jest podstawowym miejscem pracy.”,

b)  ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Na stanowisku profesora zwyczajnego może być zatrudniona osoba, która posiada tytuł profesora w dziedzinie nauki lub sztuki.”,

c)  skreśla się ust. 4,

 

12. w § 68 :

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego jest posiadanie tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego.”,

 

13. w §93 :

1)  dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Studenci kierunku lekarskiego ponadto składają ślubowanie o treści:

„Jako student kierunku lekarskiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego ślubuję:

- z szacunkiem odnosić się do pacjentów dbając o zachowanie ich praw i godności,

- zachować należny szacunek wobec ciał ludzi także po ich śmierci,

- mistrza mego w sztuce lekarskiej szanować na równi z rodzicami,

- zachować w tajemnicy wszystkie informacje, które uzyskam w czasie kontaktu z chorymi,

- ze wszystkich sił pogłębiać swoją wiedzę i poszukiwać prawdy tak, jak czynił to uczony i lekarz olsztyński Mikołaj Kopernik, pamiętając, że służy to dobru chorych, których w przyszłości będę leczyć.”

(można dodać „Tak mi dopomóż Bóg”)

2)  dodaje się ust.1b w brzmieniu:

„1b. Studenci kierunku pielęgniarstwo ponadto składają ślubowanie o treści:

„Jako student kierunku pielęgniarstwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego ślubuję:

- z szacunkiem odnosić się do pacjentów dbając o zachowanie ich praw i godności

- nauczycieli akademickich i mistrzów przygotowujących do zawodu pielęgniarki szanować na równi z rodzicami

- ze wszystkich sił poszerzać swoją wiedzę, pamiętając, że służy to dobru chorych, którymi w przyszłości będę się opiekować.”

(można dodać „Tak mi dopomóż Bóg”)

 

14. w Załączniku nr 5 „Zasady przeprowadzania konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego”:

a)     w § 1, ust. 1 kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się wyrazy „z zastrzeżeniem § 49a, ust. 2 Statutu.”,

b)     w § 5, ust. 1 kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się wyrazy „z zastrzeżeniem § 49a, ust.2 Statutu.”

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.02.2009
Data publikacji:
03.03.2009 12:48
Data aktualizacji:
10.09.2014 09:35
Liczba wyświetleń:
4033
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument