Zarządzenie Nr 3/2009 Rektora z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie wynagrodzenia nauczycieli akademickich za godziny ponadwymiarowe oraz za opiekę nad pracą dyplomową magisterską, licencjacką, inżynierską w ro

DRUKUJ TEN DOKUMENT

 

 

 

Zarządzenie Nr 3/2009

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 11 lutego 2009 r.

 

w sprawie wynagrodzenia nauczycieli akademickich za godziny ponadwymiarowe oraz za opiekę nad pracą dyplomową magisterską, licencjacką, inżynierską w roku akademickim 2008/2009

 

Na podstawie § 17 ust. 6 Statutu UWM w Olsztynie, rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 22 grudnia 2006 r. w spra-wie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. nr 251 poz.1852 z późn. zm.) zwanego dalej rozporządzeniem stanowi się co następuje:

 

§ 1

  1. Nauczycielowi akademickiemu za zajęcia dydaktyczne prowadzone w godzinach ponadwymiarowych w roku akademickim 2008/2009 przysługuje wynagrodzenie według następujących stawek:

 

1)     za 50% godzin ponadwymiarowych wynagrodzenie obliczone według stawek:

 

 

Lp.

 

Stanowisko

Stawka

za godzinę

w złotych

1.

Profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny posiadający tytuł naukowy i tytuł w zakresie sztuki, profesor wizytujący

80,00

2.

Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora albo stopień doktora habilitowanego lub doktora w zakresie sztuki, profesor wizytujący posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora, docent, adiunkt posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego albo stopień doktora habilitowanego w zakresie sztuki

 

70,00

3.

Adiunkt posiadający stopień naukowy doktora albo stopień doktora w zakresie sztuki, starszy wykładowca

60,00

4.

Asystent, wykładowca, lektor, instruktor, nauczyciel przedmiotu

40,00

 

2)     za pozostałe godziny ponadwymiarowe wynagrodzenie obliczone według stawek:

 

 

Lp.

 

Stanowisko

Stawka

za godzinę

w złotych

1.

Profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny posiadający tytuł naukowy i tytuł w zakresie sztuki, profesor wizytujący

58,00

2.

Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora albo stopień doktora habilitowanego lub doktora w zakresie sztuki, profesor wizytujący posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora, docent, adiunkt posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego albo stopień doktora habilitowanego w zakresie sztuki

 

50,00

3.

Adiunkt posiadający stopień naukowy doktora albo stopień doktora w zakresie sztuki, starszy wykładowca

49,00

4.

Asystent, wykładowca, lektor, instruktor, nauczyciel przedmiotu

32,00

 

  1. Rektor na wniosek Dziekana po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału może podwyższyć stawkę wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, jednak nie więcej niż do maksymalnej stawki określonej rozporządzeniem.

 

§ 2

Za godziny ponadwymiarowe nauczycielowi akademickiemu przysługuje wynagrodzenie obliczone jako iloczyn liczby godzin ponadwymiarowych i stawki za godziny ponadwymiarowe o których mowa w § 1.

 

§ 3

Nauczycielowi akademickiemu, który w roku akademickim 2008/2009 wykonał zajęcia dydaktyczne w obowiązującym wymiarze, za opiekę nad pracą dyplomową: magisterską, licencjacką, inżynierską po jej pozytywnej ocenie przysługuje wynagrodzenie wg stawek określonych w § 1 ust.1 pkt.2, przy czym za:

1)     opiekę nad pracą magisterską przysługuje wynagrodzenie obliczone jako iloczyn liczby 5 godzin i stawki za godzinę ponadwymiarową,

2)     opiekę nad pracą licencjacką lub inżynierską przysługuje wynagrodzenie obliczone jako iloczyn liczby 3 godzin i stawki za godzinę ponadwymiarową.

 

§ 4

Traci moc Decyzja nr 21 Rektora UWM z 24 września 2008 roku w sprawie wynagrodzenia nauczycieli akademickich w roku akademickim 2008/2009 za godziny ponadwymiarowe oraz za prowadzenie pracy dyplomowej: magisterskiej, licencjackiej, inżynierskiej.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od 1 października 2008 roku.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
11.02.2009
Data publikacji:
13.02.2009 11:25
Data aktualizacji:
26.03.2009 13:23
Liczba wyświetleń:
6221
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
zarządzenie nr 365.5 KB