Decyzja Nr 4/2009 Rektora z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie powołania zespołu zarządzającego projektem nr KSI POKL.09.02.00-28-447/08, pt. Diagnoza potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodoweg

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Decyzja Nr 4/2009
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 stycznia 2009 r.

w sprawie powołania zespołu zarządzającego projektem nr KSI POKL.09.02.00-28-447/08, pt. Diagnoza potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego a kierunki rozwoju regionalnego rynku pracy, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.2 Podnoszenie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku, Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365), stanowi się co następuje:

 

§ 1

Powołuje się zespół zarządzający projektem pt. Diagnoza potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego a kierunki rozwoju regionalnego rynku pracy, w składzie:

1)     dr hab. Henryk Mizerek                - kierownik projektu,

2)     dr Piotr Wasyluk                         - koordynator ds. monitoringu i ewaluacji,

3)     mgr Edyta Fafińska                     - koordynator ds. finansowych,

4)     mgr Sebastian Jakubowski          - koordynator ds. promocji.

§ 2

Do zadań poszczególnych członków zespołu należy:

1)     kierownik projektu, zapewnienie prawidłowej realizacji projektu, zgodnie z umową o dofinansowanie zawartą z instytucją pośredniczącą, przepisami prawa w tym zakresie, a także osiągnięcie zakładanych rezultatów projektu, co za tym idzie: zatwierdzanie dokumentów dotyczących projektu, rozstrzyganie powstałych sporów i kontroli nad pracą poszczególnych koordynatorów; reprezentowanie zespołu zarządzającego przed Instytucją Pośredniczącą i Rektorem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

2)     koordynator ds. monitoringu i ewaluacji, zapewnienie dotrzymania przez poszczególnych uczestników projektu zatwierdzonego harmonogramu jego realizacji; bieżący monitoring wskaźników i osiąganych celów projektu; przygotowanie części merytorycznej wymaganych okresowych sprawozdań z realizacji projektu oraz wniosków o płatność; opracowanie i nadzór nad wykonaniem planu ewaluacji,

3)     koordynator ds. finansów, odpowiedzialność za dotrzymanie zatwierdzonego budżetu projektu; sprawowanie kontroli nad bieżącymi wydatkami, opracowywanie wzorów dokumentów finansowych; przygotowanie części finansowej wymaganych okresowych sprawozdań z realizacji projektu i wniosków o płatność,

4)     koordynator ds. promocji, prowadzenie działań na rzecz informowania społeczeństwa o realizowanym przedsięwzięciu, opracowywanie wzorów dokumentów służących obiegowi informacji wewnętrznej i zewnętrznej pomiędzy osobami zaangażowanymi w realizację projektu, odpowiedzialność za organizację wydarzeń związanych z promocją.

§ 3

Kierownik projektu powoła przewidzianych w projekcie koordynatorów badań terenowych określając zakres ich obowiązków na piśmie.

§ 4

Decyzja wchodzi w życie z dniem jej podpisania z mocą od dnia 1 października 2008 r.

 

Rektor 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
28.01.2009
Data publikacji:
12.02.2009 13:39
Data aktualizacji:
27.03.2009 09:41
Liczba wyświetleń:
3881
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Decyzja Nr 4.pdf41.39 KB