Regulamin sieci komputerowej administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Strona została usunięta dnia: 6 luty, 2009 - 08:08

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 51 Rektora UWM

z dnia 30 grudnia 2008 r.

 

R E G U L A M I N

SIECI KOMPUTEROWEJ ADMINISTRACJI

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

§ 1

1.      Na sieć komputerową administracji, zwaną dalej LAN-ADM, składają się wydzielone z Uczelnianej Sieci Komputerowej (USK) lokalne sieci komputerowe Rektora-tu, Dziekanatów oraz serwery tej sieci.

2.      Siecią LAN-ADM administruje Regionalne Centrum Informatyczne.

3.      Konto użytkownika LAN-ADM zakłada, modyfikuje, likwiduje oraz nadaje i zmienia prawa dostępu administrator LAN-ADM na pisemny wniosek kierownika jednostki.

4.      We wniosku kierownik jednostki określa także prawa użytkownika, dostęp do pro-gramów oraz dostęp do sieci Internet.

5.      Dostęp do danych musi być uzgodniony z administratorem danej bazy danych.

6.      Administrator LAN-ADM ma prawo zablokować konto osoby łamiącej regulamin do czasu rozpatrzenia sprawy przez kierownika jednostki.

7.      Jeżeli użytkownik nie zaloguje się w sieci ani razu w przeciągu dwóch miesięcy, to jego konto zostanie zablokowane do czasu wyjaśnienia statusu użytkownika.

8.      Użytkownicy nie przestrzegający regulaminu i innych zarządzeń kierownictwa jednostki mogą zostać pozbawieni prawa dostępu do LAN-ADM.

9.      Użytkownikom zaleca się:

1)     wyrejestrowywać użytkowników, którzy zapomnieli tego uczynić;

2)     zgłaszać administratorom nieprawidłowości działania komputerów lub pro-gramów;

3)     nie obciążać bez istotnej potrzeby komputerów w godzinach zwiększonego obciążenia;

4)     oszczędnie używać urządzeń, których eksploatacja jest kosztowna (np. drukarki atramentowe).

 

§ 2

Użytkownik sieci komputerowej administracji zobowiązany jest:

1.      Przestrzegać postanowień regulaminu LAN-ADM.

2.      Podporządkowywać się zaleceniom administratorów LAN-ADM.

3.      Dbać o ochronę dostępu do własnego konta.

4.      Natychmiast zgłaszać luki w systemie praw dostępu. Zgłoszenie to nie pociąga negatywnych następstw dla Użytkownika.

5.      Opuścić system (program) oraz wylogować się, jeśli przerwa w pracy będzie dłuższa niż pół godziny.

6.      Uzgadniać z administratorem LAN-ADM możliwość i zasady pracy po godzinach pracy i w dni wolne od pracy.

7.      Zgłaszania administratorowi spraw wyjątkowych (np. gdy konieczne jest naruszenie któregoś z postanowień regulaminu LAN-ADM lub zarządzenia kierownictwa jednostki).

 

§ 3

Użytkownik LAN-ADM ma prawo do:

1.      Korzystania z zasobów LAN-ADM w granicach określonych przez administratorów LAN-ADM. Administratorzy kierują się zasadami określonymi przez kierowników jednostek i właścicieli baz danych.

2.      Prywatności danych przechowywanych w systemach komputerowych włączonych do LAN-ADM.

3.      Zmiany uprawnień w sieci, jeśli zaistnieje uzasadniona potrzeba. Zmiany takiej dokonuje administrator na wniosek kierownika jednostki.

4.      Zapoznania się z programami i sprzętem na zasadach określonych przez kierownictwo jednostki.

5.      Odwołać się do administratora LAN-ADM, w przypadku otrzymania poleceń łamiących regulamin LAN-ADM.

 

§ 4

Użytkownikowi LAN-ADM zabrania się:

1.      Utrudniać prace administratorom i innym użytkownikom.

2.      Dezinformować administratorów i innych użytkowników.

3.      Używać identyfikatorów i haseł innych użytkowników.

4.      Korzystać z komputerów, zasobów i informacji, do których właściciel lub administratorzy nie przydzielili dostępu.

5.      Dokonywać zmian w konfiguracji sprzętu oraz w oprogramowaniu bez uzgodnienia z administratorem.

6.      Uruchamiać oprogramowania utrudniającego wykorzystywanie sprzętu, oprogramowania i zasobów LAN-ADM innym użytkownikom (np. programy wirusowe), uszkadzającego lub narażającego na uszkodzenia sprzęt komputerowy oraz programy na które brak licencji.

7.      Uruchamiania usług sieciowych (np. serwis www, ftp, poczta). Wszelkie usługi sieciowe uruchamiane są przez administratora na serwerach centralnych usług.

8.      Samodzielnego udostępniania zasobów sieciowych. Udostępnianie plików, drukarek dla lokalnych użytkowników (w obrębie działu) może nastąpić po uzgodnieniu z administratorem.

9.      Wykorzystywać sprzęt, sieci lub oprogramowania LAN-ADM do celów komercyjnych.

10.  Wykorzystywać sprzęt, oprogramowanie i zasoby LAN-ADM do zadań, które nie są związane ze statutowym zakresem jednostki (np. uruchamiania gier sieciowych).

11.  Udostępniać komputer, na którym jest w danym momencie dostęp do zasobów LAN-ADM, osobom nie posiadającym uprawnień do korzystania z tych zasobów.

12.  Pracować równocześnie w sieci Internet oraz z programami korzystającymi z baz danych umieszczonych w sieci LAN-ADM.

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż Dorota Nowakowska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
06.02.2009
Data publikacji:
06.02.2009 08:07
Data aktualizacji:
06.02.2009 08:08
Liczba wyświetleń:
2377
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument