R E G U L A M I N UCZELNIANEJ SIECI KOMPUTEROWEJ UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

Strona została usunięta dnia: 6 luty, 2009 - 08:05

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 51 Rektora UWM

z dnia 30 grudnia 2008 r.

 

R E G U L A M I N

UCZELNIANEJ SIECI KOMPUTEROWEJ

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

 

§ 1

1.      Uczelniana Sieć Komputerowa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zwana dalej USK, służy środowisku akademickiemu Uczelni do wymiany informacji intelektualnej, przede wszystkim naukowej oraz wspomagania zarządzania Uczelnią.

2.      Z USK mogą korzystać wyłącznie pracownicy i studenci Uczelni oraz pracownicy i studenci innych uczelni odbywający staże i praktyki w Uniwersytecie, w zakresie swoich obowiązków naukowych, dydaktycznych i administracyjnych.

 

§ 2

1.      Użytkownicy oraz administratorzy USK zobowiązani są do przestrzegania prawa, zasad współżycia społecznego oraz zasad etyki, w szczególności przez powstrzymywanie się od podejmowania działań, które naruszałyby dobra osobiste innych osób lub narażały te osoby na straty moralne lub materialne.

2.      Osoby, które z racji administrowania Siecią mogą uzyskać dostęp do informacji służbowych i osobistych innych użytkowników USK, zobowiązane są do zachowania ich w tajemnicy.

3.      Udostępnianie zasobów USK osobom nieupoważnionym jest zabronione.

4.      Wobec osób naruszających powyższe zasady może być wszczęte postępowanie wynikające z odpowiednich przepisów o odpowiedzialności służbowej, dyscyplinarnej, cywilnej lub karnej.

 

§ 3

1.      USK stanowi zespół środków technicznych i organizacyjnych służący do realizacji połączeń i transmisji danych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi UWM oraz do wymiany informacji z innymi sieciami w ramach Miejskiej Sieci Komputerowej OLMAN w Olsztynie i Akademickiej Sieci Komputerowej PIONIER.

2.      USK tworzą:

1)     Administrowane przez Regionalne Centrum Informatyczne szkieletowe sieci infrastrukturalne, realizujące połączenia pomiędzy poszczególnymi obiektami UWM oraz węzły sieci szkieletowej wraz z zainstalowanymi na krańcach urządzeniami.

2)     Sieci komputerowe w poszczególnych obiektach zwane dalej sieciami lokalnymi.

3)     Zasoby sieci w postaci systemów komputerowych, baz danych, serwisów sięciowych itp.

 

§ 4

1.      Do zadań Regionalnego Centrum Informatycznego należy:

1)     Zarządzanie infrastrukturą USK, realizowanie dostępu do sieci rozległych poprzez MSK OLMAN i krajową sieć optyczną Pionier.

2)     Administrowanie centralnymi zasobami USK.

3)     Nadzór nad pracą USK, w tym w szczególności przydział adresów IP, rejestracja domen, prowadzenie DNS, opracowywanie oraz wdrażanie polityki bezpieczeństwa sieci.

4)     Współpraca z administratorami sieci lokalnych w zakresie objętym niniejszym regulaminem.

5)     Wprowadzanie nowych technologii i rozbudowa sieci infrastrukturalnej.

6)     Odłączenie segmentu sieci lub usługi sieciowej w przypadku rażącego naruszenia niniejszego regulaminu.

2.   Do zadań administratora sieci lokalnej należy:

1)     Zarządzanie lokalną siecią komputerową oraz powierzonymi mu zasobami sieciowymi zgodnie z przyjętymi zasadami w niniejszym regulaminie. Administrator sieci lokalnej odpowiada za poprawną pracę sieci lokalnej oraz urządzeń zapewniających połączenie z urządzeniami nadzorowanym przez Regionalne Centrum Informatyczne.

2)     Wykonywanie innych czynności niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej pracy powierzonych mu urządzeń i systemów.

3)     Odłączenie segmentu sieci lub usługi sieciowej w przypadku rażącego naruszenia niniejszego regulaminu.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Dorota Nowakowska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
06.02.2009
Data publikacji:
06.02.2009 08:01
Data aktualizacji:
06.02.2009 08:05
Liczba wyświetleń:
2686
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument