Zarządzenie Nr 51/2008 Rektora z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie Regulaminów sieci komputerowych i serwisów internetowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Zarządzenie Nr 51/2008

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 30 grudnia 2008 roku

 

w sprawie Regulaminów sieci komputerowych i serwisów internetowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Działając na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), stanowi się, co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się Regulamin Uczelnianej Sieci Komputerowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Wprowadza się Regulamin Sieci Komputerowej Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Wprowadza się Regulamin Stron Serwisów Internetowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 51 Rektora UWM

z dnia 30 grudnia 2008 r.

 

R E G U L A M I N

UCZELNIANEJ SIECI KOMPUTEROWEJ

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

 

§ 1

1.      Uczelniana Sieć Komputerowa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zwana dalej USK, służy środowisku akademickiemu Uczelni do wymiany informacji intelektualnej, przede wszystkim naukowej oraz wspomagania zarządzania Uczelnią.

2.      Z USK mogą korzystać wyłącznie pracownicy i studenci Uczelni oraz pracownicy i studenci innych uczelni odbywający staże i praktyki w Uniwersytecie, w zakresie swoich obowiązków naukowych, dydaktycznych i administracyjnych.

 

§ 2

1.      Użytkownicy oraz administratorzy USK zobowiązani są do przestrzegania prawa, zasad współżycia społecznego oraz zasad etyki, w szczególności przez powstrzymywanie się od podejmowania działań, które naruszałyby dobra osobiste innych osób lub narażały te osoby na straty moralne lub materialne.

2.      Osoby, które z racji administrowania Siecią mogą uzyskać dostęp do informacji służbowych i osobistych innych użytkowników USK, zobowiązane są do zachowania ich w tajemnicy.

3.      Udostępnianie zasobów USK osobom nieupoważnionym jest zabronione.

4.      Wobec osób naruszających powyższe zasady może być wszczęte postępowanie wynikające z odpowiednich przepisów o odpowiedzialności służbowej, dyscyplinarnej, cywilnej lub karnej.

 

§ 3

1.      USK stanowi zespół środków technicznych i organizacyjnych służący do realizacji połączeń i transmisji danych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi UWM oraz do wymiany informacji z innymi sieciami w ramach Miejskiej Sieci Komputerowej OLMAN w Olsztynie i Akademickiej Sieci Komputerowej PIONIER.

2.      USK tworzą:

1)     Administrowane przez Regionalne Centrum Informatyczne szkieletowe sieci infrastrukturalne, realizujące połączenia pomiędzy poszczególnymi obiektami UWM oraz węzły sieci szkieletowej wraz z zainstalowanymi na krańcach urządzeniami.

2)     Sieci komputerowe w poszczególnych obiektach zwane dalej sieciami lokalnymi.

3)     Zasoby sieci w postaci systemów komputerowych, baz danych, serwisów sięciowych itp.

 

§ 4

1.      Do zadań Regionalnego Centrum Informatycznego należy:

1)     Zarządzanie infrastrukturą USK, realizowanie dostępu do sieci rozległych poprzez MSK OLMAN i krajową sieć optyczną Pionier.

2)     Administrowanie centralnymi zasobami USK.

3)     Nadzór nad pracą USK, w tym w szczególności przydział adresów IP, rejestracja domen, prowadzenie DNS, opracowywanie oraz wdrażanie polityki bezpieczeństwa sieci.

4)     Współpraca z administratorami sieci lokalnych w zakresie objętym niniejszym regulaminem.

5)     Wprowadzanie nowych technologii i rozbudowa sieci infrastrukturalnej.

6)     Odłączenie segmentu sieci lub usługi sieciowej w przypadku rażącego naruszenia niniejszego regulaminu.

2.       Do zadań administratora sieci lokalnej należy:

1)     Zarządzanie lokalną siecią komputerową oraz powierzonymi mu zasobami sieciowymi zgodnie z przyjętymi zasadami w niniejszym regulaminie. Administrator sieci lokalnej odpowiada za poprawną pracę sieci lokalnej oraz urządzeń zapewniających połączenie z urządzeniami nadzorowanym przez Regionalne Centrum Informatyczne.

2)     Wykonywanie innych czynności niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej pracy powierzonych mu urządzeń i systemów.

3)     Odłączenie segmentu sieci lub usługi sieciowej w przypadku rażącego naruszenia niniejszego regulaminu.

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 51 Rektora UWM

z dnia 30 grudnia 2008 r.

 

R E G U L A M I N

SIECI KOMPUTEROWEJ ADMINISTRACJI

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

 

§ 1

1.      Na sieć komputerową administracji, zwaną dalej LAN-ADM, składają się wydzielone z Uczelnianej Sieci Komputerowej (USK) lokalne sieci komputerowe Rektora-tu, Dziekanatów oraz serwery tej sieci.

2.      Siecią LAN-ADM administruje Regionalne Centrum Informatyczne.

3.      Konto użytkownika LAN-ADM zakłada, modyfikuje, likwiduje oraz nadaje i zmienia prawa dostępu administrator LAN-ADM na pisemny wniosek kierownika jednostki.

4.      We wniosku kierownik jednostki określa także prawa użytkownika, dostęp do pro-gramów oraz dostęp do sieci Internet.

5.      Dostęp do danych musi być uzgodniony z administratorem danej bazy danych.

6.      Administrator LAN-ADM ma prawo zablokować konto osoby łamiącej regulamin do czasu rozpatrzenia sprawy przez kierownika jednostki.

7.      Jeżeli użytkownik nie zaloguje się w sieci ani razu w przeciągu dwóch miesięcy, to jego konto zostanie zablokowane do czasu wyjaśnienia statusu użytkownika.

8.      Użytkownicy nie przestrzegający regulaminu i innych zarządzeń kierownictwa jednostki mogą zostać pozbawieni prawa dostępu do LAN-ADM.

9.      Użytkownikom zaleca się:

1)     wyrejestrowywać użytkowników, którzy zapomnieli tego uczynić;

2)     zgłaszać administratorom nieprawidłowości działania komputerów lub pro-gramów;

3)     nie obciążać bez istotnej potrzeby komputerów w godzinach zwiększonego obciążenia;

4)     oszczędnie używać urządzeń, których eksploatacja jest kosztowna (np. drukarki atramentowe).

 

§ 2

Użytkownik sieci komputerowej administracji zobowiązany jest:

1.      Przestrzegać postanowień regulaminu LAN-ADM.

2.      Podporządkowywać się zaleceniom administratorów LAN-ADM.

3.      Dbać o ochronę dostępu do własnego konta.

4.      Natychmiast zgłaszać luki w systemie praw dostępu. Zgłoszenie to nie pociąga negatywnych następstw dla Użytkownika.

5.      Opuścić system (program) oraz wylogować się, jeśli przerwa w pracy będzie dłuższa niż pół godziny.

6.      Uzgadniać z administratorem LAN-ADM możliwość i zasady pracy po godzinach pracy i w dni wolne od pracy.

7.      Zgłaszania administratorowi spraw wyjątkowych (np. gdy konieczne jest naruszenie któregoś z postanowień regulaminu LAN-ADM lub zarządzenia kierownictwa jednostki).

 

§ 3

Użytkownik LAN-ADM ma prawo do:

1.      Korzystania z zasobów LAN-ADM w granicach określonych przez administratorów LAN-ADM. Administratorzy kierują się zasadami określonymi przez kierowników jednostek i właścicieli baz danych.

2.      Prywatności danych przechowywanych w systemach komputerowych włączonych do LAN-ADM.

3.      Zmiany uprawnień w sieci, jeśli zaistnieje uzasadniona potrzeba. Zmiany takiej dokonuje administrator na wniosek kierownika jednostki.

4.      Zapoznania się z programami i sprzętem na zasadach określonych przez kierownictwo jednostki.

5.      Odwołać się do administratora LAN-ADM, w przypadku otrzymania poleceń łamiących regulamin LAN-ADM.

 

§ 4

Użytkownikowi LAN-ADM zabrania się:

1.      Utrudniać prace administratorom i innym użytkownikom.

2.      Dezinformować administratorów i innych użytkowników.

3.      Używać identyfikatorów i haseł innych użytkowników.

4.      Korzystać z komputerów, zasobów i informacji, do których właściciel lub administratorzy nie przydzielili dostępu.

5.      Dokonywać zmian w konfiguracji sprzętu oraz w oprogramowaniu bez uzgodnienia z administratorem.

6.      Uruchamiać oprogramowania utrudniającego wykorzystywanie sprzętu, oprogramowania i zasobów LAN-ADM innym użytkownikom (np. programy wirusowe), uszkadzającego lub narażającego na uszkodzenia sprzęt komputerowy oraz programy na które brak licencji.

7.      Uruchamiania usług sieciowych (np. serwis www, ftp, poczta). Wszelkie usługi sieciowe uruchamiane są przez administratora na serwerach centralnych usług.

8.      Samodzielnego udostępniania zasobów sieciowych. Udostępnianie plików, drukarek dla lokalnych użytkowników (w obrębie działu) może nastąpić po uzgodnieniu z administratorem.

9.      Wykorzystywać sprzęt, sieci lub oprogramowania LAN-ADM do celów komercyjnych.

10.  Wykorzystywać sprzęt, oprogramowanie i zasoby LAN-ADM do zadań, które nie są związane ze statutowym zakresem jednostki (np. uruchamiania gier sieciowych).

11.  Udostępniać komputer, na którym jest w danym momencie dostęp do zasobów LAN-ADM, osobom nie posiadającym uprawnień do korzystania z tych zasobów.

12.  Pracować równocześnie w sieci Internet oraz z programami korzystającymi z baz danych umieszczonych w sieci LAN-ADM.

 

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 51 Rektora UWM

z dnia 30 grudnia 2008 r.

 

REGULAMIN STRON SERWISÓW INTERNETOWYCH

JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

 

§ 1

1.      Regulamin stron www Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zwany dalej „regulaminem" określa zasady prowadzenia serwisów internetowych zarejestrowanych w domenach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz mających związek z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

2.      Każda jednostka organizacyjna Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie może posiadać własną stronę www na serwerze uczelnianym. Jednostki działalności dydaktycznej i naukowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie są zobowiązane do prowadzenia serwisów www.

3.      Organizacje i stowarzyszenia działające na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, mają prawo do umieszczenia lub podłączenia własnego serwisu informacyjnego do oficjalnych, uczelnianych stron www za zgodą władz rektorskich.

4.      Uprawnienia do korzystania ze stron www Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie mogą również wynikać z innych decyzji władz rektorskich.

 

§ 2

Korzystanie ze stron Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

1.      Prowadzący serwisy www Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zobowiązują się przestrzegać obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

2.      Użytkownicy zobowiązują się nie umieszczać na stronach www Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jakichkolwiek materiałów lub przekazów, które na-ruszają prawo lub mogą prowadzić do jego naruszenia.

3.      W celu przeciwdziałania i zapobiegania powstaniu niebezpieczeństwa naruszeniom prawa użytkownicy zapewnią, aby zarówno treść jak i forma materiałów lub przekazów nie miała charakteru: pornograficznego lub przestępczego, nawołującego do nienawiści narodowej, etnicznej, rasowej lub wyznaniowej, wulgarnego, naruszającego dobre obyczaje.

4.      Zamieszczanie na stronach www Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie informacji niezwiązanych ze statutową działalnością Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w szczególności informacji o charakterze handlowym, promocyjnym lub reklamowym wymaga uzyskania uprzedniej zgody władz rektorskich

 

§ 3

Nadzór i odpowiedzialność

1.      Za zawartość stron, zarówno ogólnoinformacyjnych jak i prywatnych (na przykład pracowniczych), znajdujących się na serwerze www odpowiada osoba sprawująca merytoryczną opiekę nad serwisem www.

2.      W przypadku strony ogólnouniwersyteckiej jest to kierownik Akademickiego Centrum Mediów lub wyznaczona przez niego osoba, w przypadku stron jednostek Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, osoba wyznaczona przez dziekana/kierownika jednostki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zwana redaktorem.

3.      Wyznaczona osoba jest odpowiedzialna za treść umieszczanych informacji oraz za obsługę techniczną strony.

4.      Kierownicy jednostek organizacyjnych Uniwersytetu przekazują do Regionalnego Centrum Informatycznego nazwiska osób aktualnie opiekujących się stronami www jednostek oraz kontakt z nimi (nr telefonu, adres e-mail) .

5.      W przypadku organizowania przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu na stronach www Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie otwartych dyskusji (na przykład chat rooms) władze rektorskie są uprawnione do wykonywania prewencyjnej kontroli treści stron www Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dotyczy to odpowiednio innych usług internetowych.

6.      Prawne zasady korzystania ze stron www Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie mają zastosowanie do łączników z innymi stronami www.

7.      Kierownik jednostki organizacyjnej Uniwersytetu zatwierdza ostatecznie projekt serwisu sporządzony przez redaktora, przed jego opublikowaniem.

8.      Każda zmiana w serwisie podlega również zatwierdzeniu przez kierownika jednostki organizacyjnej.

9.      Władze rektorskie w stosunku do osób nie przestrzegających regulaminu mogą stosować zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej niezależnie od dochodzenia odpowiedzialności na drodze sądowej.

 

§ 4

Zawartość serwisów www

1.      Serwis www jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie powinien zawierać w szczególności następujące informacje:

1)     Dane o władzach organizacyjnej jednostki – w wersji polskiej i angielskiej.

2)     Informacje o możliwości kontaktu (adres, telefon, fax., e-mail) - w wersji polskiej i angielskiej.

3)     Informacje o strukturze jednostki - spis jednostek podległych - w wersji polskiej i angielskiej.

4)     Spis pracowników wraz z numerami telefonicznymi, kontami e-mail.

5)     Łączniki (linki) do innych jednostek organizacyjnych związanych z jednostką.

6)     Linki do współpracujących jednostek zagranicznych.

2.  Serwis www jednostek naukowo-dydaktycznych powinien zawierać w szczególności następujące informacje:

1)     Dane o władzach organizacyjnej jednostki – w wersji polskiej i angielskiej.

2)     Informacje o możliwości kontaktu (adres, telefon, fax., e-mail) w wersji polskiej i angielskiej.

3)     Informacje o strukturze jednostki - spis jednostek podległych w wersji polskiej i angielskiej.

4)     Działalność naukowa i dydaktyczna w tym w szczególności: informacje o prowadzonych badaniach, organizowanych przez jednostkę konferencjach.

5)     Oferta kształcenia: kierunki studiów, specjalności, rodzaje studiów, studia podyplomowe, doktoranckie.

6)     Spis zajęć (najlepiej wraz z krótkim opisem).

7)     Spis pracowników wraz z numerami telefonicznymi, zdjęciem, kontami e-mail.

8)     Prywatne strony pracowników wraz z dorobkiem naukowym (po uzyskaniu pisemnej zgody pracownika na umieszczenie strony w Internecie).

9)     Wykaz periodyków wydawanych przez wydział/jednostkę.

10) Linki do innych jednostek naukowych/badawczych związanych z wydziałem.

11) Linki do współpracujących jednostek zagranicznych.

Pracownicy jednostek zobowiązani są przekazać wymienione w regulaminie informacje niezbędne do prowadzenia serwisu.

 

§ 5

Przepisy porządkowe

  1. Nadzór nad ogólnouczelnianym serwisem www oraz kontrolę przestrzegania regulaminu prowadzenia stron przez jednostki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie sprawuje kierownik Akademickiego Centrum Mediów lub wyznaczona przez niego osoba. Do obowiązków tej osoby należy ponadto aktualizacja ogólnych informacji dotyczących Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w serwisie.
  2. W przypadku zamieszczenia na stronie www informacji o treści niezgodnej z Regulaminem stron www, kierownik Akademickiego Centrum Mediów lub wyznaczona przez niego osoba ma prawo zawiesić serwis na portalu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, powiadamiając o tym fakcie osobę odpowiedzialną za tworzenie strony danej jednostki.
  3. Opiekę techniczną i programistyczną nad ogólnouczelnianym serwisem internetowym sprawują osoby wyznaczone przez dyrektora Regionalnego Centrum Informatycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

§ 6

Wymagania formalne

  1. Polskie znaki diakrytyczne - standard kodowania ISO-8859-2 albo UTF-8;
  2. Strony jednostek organizacyjnych powinna posiadać łącznik (link) do głównej, uniwersyteckiej strony www.
  3. Na stronie www musi być zamieszczona data aktualizacji strony.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
30.12.2008
Data publikacji:
05.02.2009 14:48
Data aktualizacji:
05.02.2009 14:48
Liczba wyświetleń:
3415
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument