Nr 108 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie upoważnienia Rektora do podjęcia działań zmierzających do zawarcia porozumienia ze związkami zawodowymi działającymi w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

UCHWAŁA Nr 108

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 30 stycznia 2009 roku

 

w sprawie upoważnienia Rektora do podjęcia działań zmierzających do zawarcia porozumienia ze związkami zawodowymi działającymi w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 11 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

 

§ 1

Senat upoważnia Rektora do podjęcia działań zmierzających do zawarcia ze związkami zawodowymi działającymi w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie porozumienia, o którym mowa w art. 91 Kodeksu pracy (jednolity tekst Dz. U. z 1998 roku Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

USTAWA

z dnia 26 czerwca 1974 r.

Kodeks pracy.1)

(tekst jednolity)

 

Art. 9 (1).

(2) § 1. Jeżeli jest to uzasadnione sytuacją finansową pracodawcy, może być zawarte porozumienie o zawieszeniu stosowania w całości lub w części przepisów prawa pracy, określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy; nie dotyczy to przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów innych ustaw i aktów wykonawczych.

§ 2. Porozumienie, o którym mowa w § 1, zawiera pracodawca i reprezentująca pracowników organizacja związkowa, a jeżeli pracodawca nie jest objęty działaniem takiej organizacji, porozumienie zawiera pracodawca i przedstawicielstwo pracowników wyłonione w trybie przyjętym u tego pracodawcy.

§ 3. Zawieszenie stosowania przepisów prawa pracy nie może trwać dłużej niż przez okres 3 lat. Przepis art. 24127 § 3 stosuje się odpowiednio.

§ 4. (3) Pracodawca przekazuje porozumienie właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy.

 § 1-4 nie naruszają przepisów art. 24127.

 

Art. 241 (27).

 § 1. (238) Ze względu na sytuację finansową pracodawcy strony układu zakładowego mogą zawrzeć porozumienie o zawieszeniu stosowania u danego pracodawcy, w całości lub w części, tego układu oraz układu ponadzakładowego bądź jednego z nich, na okres nie dłuższy niż 3 lata. W razie gdy u pracodawcy obowiązuje jedynie układ ponadzakładowy, porozumienie o zawieszeniu stosowania tego układu lub niektórych jego postanowień mogą zawrzeć strony uprawnione do zawarcia układu zakładowego.

§ 2. (239) Porozumienie, o którym mowa w § 1, podlega zgłoszeniu do rejestru odpowiednio układów zakładowych lub układów ponadzakładowych. Ponadto informację o zawieszeniu stosowania układu ponadzakładowego strony porozumienia przekazują stronom tego układu.

§ 3. W zakresie i przez czas określony w porozumieniu, o którym mowa w § 1, nie stosuje się z mocy prawa wynikających z układu ponadzakładowego oraz z układu zakładowego warunków umów o pracę i innych aktów stanowiących podstawę nawiązania stosunku pracy.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.01.2009
Data publikacji:
05.02.2009 12:58
Data aktualizacji:
10.09.2014 09:36
Liczba wyświetleń:
3200
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument