Nr 106 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie warunków i trybu kierowania pracowników oraz doktorantów za granicę w celach naukowych lub szkoleniowych

UCHWAŁA Nr 106

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 30 stycznia 2009 roku

 

w sprawie warunków i trybu kierowania pracowników oraz doktorantów za granicę w celach naukowych lub szkoleniowych

 

Na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 roku w sprawie warunków kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególnych uprawnień tych osób (Dz. U. Nr 190, poz. 1405), zwanego dalej rozporządzeniem, zasady kierowania pracowników i doktorantów za granicę w celach naukowych, Senat uchwala co następuje.

 

§ 1

1.      Podstawą skierowania pracownika lub doktoranta za granicę w celach naukowych lub szkoleniowych jest współpraca Uniwersytetu z zagraniczną instytucją naukową oraz spełnienie przez kandydata warunków ustalonych przez podmiot zagraniczny.

2.      Warunek współpracy Uniwersytetu z zagraniczną instytucją naukową, o której mowa w ust. 1 nie dotyczy wyjazdów związanych z uczestnictwem w:

1)     sympozjach,

2)     zjazdach,

3)     konferencjach,

4)     seminariach.

3.      Ustala się granicę wieku kandydata ubiegającego się o dofinansowanie:

1)     nie więcej niż 32 lata dla doktorantów i pracownika z tytułem zawodowym magistra lub tytułem równorzędnym,

2)     nie więcej niż 41 lat dla pracowników ze stopniem naukowym doktora.

4.      Granice wieku określone w § 3 ulegają zwiększeniu o jeden rok w przypadku urodzenia każdego dziecka.

5.      Źródłem dofinansowania wyjazdów jest Uczelniany Fundusz wspierania współpracy międzynarodowej.

 

§ 2

1.      Pracownik lub doktorant wraz z wnioskiem o zgodę na wyjazd za granicę w celach naukowych lub szkoleniowych na okres do 14 dni składa Formularz A – wniosek o wyjazd za granicę. Do wniosku o wyjazd, o którym mowa w ust. 2 należy załączyć dokumenty potwierdzające częściowe zabezpieczenie finansowania wyjazdu lub dokumentację potwierdzającą starania o uzyskanie finansowania z innych źródeł.

2.      Pracownik lub doktorant wraz z wnioskiem o zgodę na wyjazd za granicę w celach naukowych lub szkoleniowych na okres powyżej 14 dni składa:

1)     Formularz A – wniosek o wyjazd,

2)     Program badawczy związany z rozwojem naukowym potwierdzony przez przyjmującą instytucję naukową,

3)     opinię dziekana, kierownika jednostki organizacyjnej lub opiekuna naukowego,

4)     uzasadnienie konieczności lub ewentualnych korzyści przeprowadzenia badań za granicą,

5)     wykaz dorobku naukowego,

6)     CV,

7)     zobowiązanie pracownika do zwrotu poniesionych przez uczelnię kosztów związanych z jego wyjazdem i pobytem za granicą w sytuacji, gdy-by nie wrócił do uczelni po odbytym wyjeździe,

8)     przy kwalifikacji wymagane będą dokumenty poświadczające, że pracownik wcześniej ubiegał się o środki finansowe na wyjazd zagraniczny w celach naukowych z innych źródeł niż UWM (instytucje, fundacje, sponsorzy itp.) a których to środków nie udało się z różnych przy-czyn pozyskać.

 

§ 3

Decyzję o skierowaniu pracownika lub doktoranta za granicę, a także okresie pobytu i wysokości dofinansowania podejmuje Rektor, po uzyskaniu opinii Senackiej Komisji Współpracy z Zagranicą.

 

§ 4

1.      Osoba skierowana za granicę w celach naukowych lub szkoleniowych może otrzymać świadczenia, o których mowa w rozporządzeniu.

2.      Osobie skierowanej za granicę na okres powyżej jednego miesiąca Rektor udziela urlopu szkoleniowego płatnego na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

3.      Zakres i wysokość pozostałych świadczeń określa Rektor.

 

§ 5

Pracownik lub doktorant w terminie 30 dni od dnia zakończenia wyjazdu składa pisemne sprawozdanie z rezultatów osiągniętych w realizacji celów, w jakich został skierowany za granicę. Sprawozdanie pod względem zgodności z przyjętym programem badawczym opiniuje Senacka Komisja ds. Współpracy z Zagranicą.

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.01.2009
Data publikacji:
05.02.2009 12:45
Data aktualizacji:
10.09.2014 09:38
Liczba wyświetleń:
4388
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument