Nr 103 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie zmiany Statutu Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

UCHWAŁA Nr 103

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 30 stycznia 2009 roku

 

w sprawie zmiany Statutu Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 10 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uchwala się co następuje:

 

§ 1

W Statucie Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowiącego załącznik do uchwały Nr 262 Senatu UWM z dnia 29 lutego 2008r. wprowadza się następujące zmiany:

 

1)  w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Szpital Uniwersytecki z Przychodnią – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej realizującym cele i zadania określone w Statucie.”

 

2) w § 1 ust. 2 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„2) Szpital – Szpital Uniwersytecki z Przychodnią – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”,

 

3)  w § 1 ust. 2 w pkt. 4 wyraz „Przychodni” zastępuje się wyrazem „Szpitala”,

 

4)  w § 1 w ust. 3 wyraz „Przychodnia” zastępuje się wyrazem „Szpital”,

 

5)  w § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

 „6. Szpital posługuje się chronioną prawnie pieczęcią o treści:

 

Szpital Uniwersytecki z Przychodnią

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

10 - 082 Olsztyn ul. Warszawska 30”

 

6)  w dalszej części Statutu wyraz „Przychodnia” zastępuje się wyrazem Szpital”

7)  w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

 „ 2. Szpital realizuje zadania poprzez świadczenie usług medycznych w zakresie:

1.      badań i porad lekarskich,

2.      leczenia,

3.      orzekania i opiniowania o stanie zdrowia,

4.      realizacji programów profilaktycznych,

5.      szkolenia i doskonalenia kadr medycznych oraz działalności naukowo-badawczej w różnych dziedzinach medycyny,

6.      badań i terapii psychiatrycznej i psychologicznej,

7.      rehabilitacji leczniczej,

8.      opieki nad kobietą w ciąży i jej płodem,

9.      opieki nad zdrowym dzieckiem,

10.  badań diagnostycznych, w tym analityki medycznej,

11.  pielęgnacji chorych,

12.  pielęgnacji niepełnosprawnych i opieki nad nimi,

13.  wykonywanie czynności technicznych z zakresu protetyki, ortodoncji i stomatologii zachowawczej,

14.  zaopatrywania w środki i materiały medyczne,

15.  realizacji inwestycji i wyposażenia w sprzęt i aparaturę,

16.  badań lekarskich dla poborowych na zlecenie jednostek wojskowych,

17.  dokonywania badań specjalistycznych żołnierzy pełniących służbę w szczególnych warunkach oraz kandydatów do służby poza granicami państwa,

18.  dokonywanie badań specjalistycznych w dziedzinie medycyny pracy, pozwolenia na broń i orzeczeń dla kierowców.”

 

8)  § 3 otrzymuje brzmienie:

 „Organami Szpitala są:

Dyrektor Szpitala,

Rada Społeczna”.

 

9)  w dalszej części Statutu wyrazy „Kierownik Przychodni zastępuje się wyrazami „Dyrektor Szpitala”

 

10) w § 4 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. Kierowanie Szpitalem Dyrektor realizuje przy pomocy:

Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa,

Zastępcy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa /Naczelnej Pielęgniarki/,

Głównego Księgowego,

Kierowników jednostek organizacyjnych.”

 

11)     w § 4 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. Szczegółowy zakres kompetencji i zadania osób Szpitala, o których mowa w ust. 7 określa Dyrektor Szpitala w Regulaminie Porządkowym Szpitala.”,

 

12)     w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Strukturę organizacyjną Szpitala tworzą:

1)     Dyrekcja Szpitala

2)     Oddziały Szpitalne:

a)     Oddział Chorób Wewnętrznych,

b)     Oddział Chirurgii Ogólnej,

c)      Oddział Otolaryngologiczny,

d)     Oddział Neurochirurgiczny,

e)     Oddział Neurologiczny,

f)      Oddział Dermatologiczny,

g)     Oddział Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej,

h)     Oddział Urologiczny,

i)        Oddział Rehabilitacji,

3)     Izba Przyjęć,

4)     Blok Operacyjny,

5)     Apteka szpitalna,

6)     Laboratorium analityczne,

7)     Pracownia diagnostyki obrazowej (RTG, USG, TK),

8)     Przychodnia, w skład której wchodzą:

a)     Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej,

b)     Poradnie specjalistyczne,

c)      Apteka ogólnodostępna,

9)     Inne jednostki organizacyjne, sekcje, działy oraz samodzielne stanowiska pracy niezbędne dla funkcjonowania Szpitala zgodnie ze Statutem i obowiązującymi prze-pisami.”

 

13)     w § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Szczegółową strukturę organizacyjną oraz zakres zadań poszczególnych jednostek organizacyjnych Szpitala określa Regulamin Porządkowy ustalony przez Dyrektora Szpitala.”,

 

14)     § 9 otrzymuje brzmienie:

 „1. Wartość majątku Szpitala określają:

1)     fundusz założycielski,

2)     fundusz zakładu.

2.  Fundusz założycielski stanowi wartość wydzielonej Szpitalowi części mienia Uni-wersytetu do prowadzenia działalności statutowej.

3.  Fundusz zakładu stanowi wartość majątku Szpitala po odliczeniu funduszu zało-życielskiego.

4.  Fundusz założycielski zwiększają, przekazane z budżetu państwa, dotacje na remon-ty, inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego, dotacje z budżetów jed-nostek samorządu terytorialnego na cele rozwojowe oraz dary mające charakter aktywów trwałych lub przeznaczone na cele rozwojowe.

5.  Fundusz zakładu Szpitala zwiększa się o:

1)     zysk netto,

2)     kwoty zwiększenia wartości aktywów trwałych, będących skutkiem ustawowego przeszacowania tych aktywów.

6.  Fundusz zakładu zmniejsza się o:

1)     stratę netto

2)     kwoty zmniejszenia wartości aktywów trwałych, będących skutkiem ustawowego przeszacowania tych aktywów.

7.  Szpital samodzielnie decyduje o podziale zysku oraz we własnym zakresie pokrywa ujemny wynik finansowy.

8.  Szpital gospodaruje samodzielnie posiadanym mieniem i środkami finansowymi, kierując się efektywnością ich wykorzystania z zastrzeżeniem ust. 9.

9.  Zbycie, wydzierżawienie, wynajęcie, oddanie w użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych wymaga zgody Senatu Uniwersytetu.

 

15)     w § 10 w ust. 1 dodaje się pkt. 6 w brzmieniu:

„6) odpłatnych usług medycznych realizowanych na zlecenie Ministra Obrony Narodowej.”

 

§ 2

Jednolity tekst Statutu stanowi załącznik do uchwały.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Załącznik do Uchwały Nr 103 Senatu UWM w Olsztynie

z dnia 30 stycznia 2009 roku

 

STATUT

SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

(tekst jednolity)

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

1.      Szpital Uniwersytecki z Przychodnią – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej realizującym cele i zadania określone w Statucie.

2.      Użyte w dalszej części Statutu wyrażenia oznaczają:

1)     Szpital – Szpital Uniwersytecki z Przychodnią – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

2)     Uniwersytet – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,

3)     Rektor – Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

4)     Statut – Statut Szpitala,

5)     ustawa o zakładach opieki zdrowotnej – ustawę z dnia z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.),

6)     ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej – ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004r. (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.),

7)     ustawa o rachunkowości – ustawę z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U z 2002r., Nr 76, poz.694 z późn. zm.),

8)     ustawa o finansach publicznych – ustawę z dnia 30 czerwca 2005r, o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),

9)     ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – ustawę z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.),

10) Kodeks pracy – ustawę z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998r., Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)

11) Kodeks cywilny – ustawę z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

3.      Szpital działa na podstawie:

1)     ustawy z dnia o zakładach opieki zdrowotnej,

2)     ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej,

3)     innych aktów prawnych dotyczących funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej,

4)     niniejszego Statutu.

4.      Siedzibą Szpitala jest miasto Olsztyn.

5.      Obszarem działania Szpitala jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem osób przyjezdnych – pacjentów ze Wspólnoty Europejskiej na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej.

6.      Szpital posługuje się chronioną prawnie pieczęcią o treści:

 

Szpital Uniwersytecki z Przychodnią

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

10 - 082 Olsztyn ul. Warszawska 30

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA SZPITALA

 

§ 2

1.      Celem działania Szpitala jest:

1)     udzielanie świadczeń zdrowotnych,

2)     profilaktyka zdrowotna,

3)     orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,

4)     realizacja zadań dydaktycznych i badawczych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia.

2.      Szpital realizuje zadania poprzez świadczenie usług medycznych w zakresie:

1)     badań i porad lekarskich,

2)     leczenia,

3)     orzekania i opiniowania o stanie zdrowia,

4)     realizacji programów profilaktycznych,

5)     szkolenia i doskonalenia kadr medycznych oraz działalności naukowo-badawczej w różnych dziedzinach medycyny,

6)     badań i terapii psychiatrycznej i psychologicznej,

7)     rehabilitacji leczniczej,

8)     opieki nad kobietą w ciąży i jej płodem,

9)     opieki nad zdrowym dzieckiem,

10) badań diagnostycznych, w tym analityki medycznej,

11) pielęgnacji chorych,

12) pielęgnacji niepełnosprawnych i opieki nad nimi,

13) wykonywanie czynności technicznych z zakresu protetyki, ortodoncji i stomatologii zachowawczej,

14) zaopatrywania w środki i materiały medyczne,

15) realizacji inwestycji i wyposażenia w sprzęt i aparaturę,

16) badań lekarskich dla poborowych na zlecenie jednostek wojskowych,

17) dokonywania badań specjalistycznych żołnierzy pełniących służbę w szczególnych warunkach oraz kandydatów do służby poza granicami państwa,

18) dokonywanie badań specjalistycznych w dziedzinie medycyny pracy, pozwolenia na broń i orzeczeń dla kierowców.

3.      Organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu określa Regulamin porządkowy.

 

ROZDZIAŁ III

ORGANY

 

§ 3

Organami Szpitala są:

1)     Dyrektor Szpitala,

2)     Rada Społeczna.

 

§ 4

1.      Dyrektor Szpitala jest jednoosobowym organem kierującym i zarządzającym Szpitalem i reprezentującym go na zewnątrz.

2.      Dyrektor Szpitala zatrudnia Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na podstawie powołania, umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej.

3.      Do kompetencji Dyrektor Szpitala należą sprawy nie zastrzeżone przepisami prawa do kompetencji innych organów, w szczególności:

1)     organizowanie pracy Szpitala w sposób zapewniający osiągnięcie celów oraz realizację zadań statutowych Szpitala,

2)     prawidłowa gospodarka mieniem własnym lub przekazanym Szpitalowi do użytkowania,

3)     prowadzenie polityki kadrowej Szpitala, zatrudnianie i zwalnianie pracowników,

4)     nadzór nad wykonywaniem zadań przez pracowników Szpitala,

5)     zgodne z przepisami gospodarowanie środkami finansowymi i rzeczowymi pozostającymi w dyspozycji Szpitala zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie,

6)     tworzenie nowych jednostek organizacyjnych Szpitala pod warunkiem, że nie będzie to miało wpływu na ograniczenie podstawowej działalności Szpitala .

4.      Dyrektor Szpitala samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące Szpitala i ponosi za nie odpowiedzialność.

5.      Dyrektor Szpitala jest przełożonym wszystkich pracowników Szpitala.

6.      Dyrektor Szpitala uczestniczy, z głosem doradczym, w posiedzeniach Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz współpracuje z Rektorem i Kanclerzem Uniwersytetu w sprawach dotyczących Szpitala.

7.      Kierowanie Szpitalem Dyrektor realizuje przy pomocy:

1)     Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa,

2)     Zastępcy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa /Naczelnej Pielęgniarki/,

3)     Głównego Księgowego,

4)     Kierowników jednostek organizacyjnych.

8.      Szczegółowy zakres kompetencji i zadania osób Szpitala, o których mowa w ust. 7 określa Dyrektor Szpitala w Regulaminie Porządkowym Szpitala.

 

§ 5

1.      Przy Szpitalu działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz organem doradczym Dyrektora Szpitala.

2.      Radę Społeczną powołuje, odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

3.      W skład Rady Społecznej wchodzą:

1)     jako przewodniczący – przedstawiciel Rektora UWM,

2)     jako członkowie:

3)     przedstawiciel Ministra właściwego ds. zdrowia,

4)     przedstawiciel wojewody,

5)     przedstawiciel przewodniczącego zarządu samorządu województwa,

6)     przedstawiciel Okręgowej Izby Lekarskiej,

7)     przedstawiciel Okręgowej Rady Pielęgniarek i położnych,

8)     5 osób powołanych przez Senat UWM.

4.      Kadencja Rady Społecznej trwa cztery lata.

5.      Przewodniczącego Rady Społecznej przed upływem kadencji może odwołać Rektor.

6.      Odwołanie członków Rady Społecznej przed upływem kadencji może nastąpić na wniosek organów określonych w ust. 3 pkt. 2. w przypadku:

1)     rezygnacji z mandatu przedstawiciela,

2)     skazania prawomocnym wyrokiem za popełnienia przestępstwa z winy umyślnej,

3)     orzeczenia zakazu pełnienia funkcji publicznych,

4)     rozwiązania umowy o pracę z jednostką, której osoba jest przedstawicielem.

7.      Sposób zwoływania posiedzeń, tryb pracy i podejmowania uchwał określa Regulamin Rady Społecznej.

8.      Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi Szpitala przysługuje odwołanie do Senatu.

 

§ 6

Do zadań Rady Społecznej należy:

1)     przedstawianie Senatowi UWM wniosków i opinii w sprawach:

a)     zmiany lub rozwiązania umowy o udzielenie publicznego zamówienia na świadczenia zdrowotne,

b)     zbycia środka trwałego o wartości przewyższającej 35000zł.,

c)      zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury lub sprzętu medycznego o wartości przewyższającej 35000zł.,

d)     związanych z przekształceniem lub likwidacją Szpitala, jej przebudową, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,

e)     przyznawania nagród Dyrektorowi Szpitala,

f)      rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej o zarządzanie z Dyrektorem Szpitala,

2)     przedstawianie Dyrektorowi Szpitala wniosków i opinii w sprawach:

a)     planu finansowego i inwestycyjnego,

b)     rocznego sprawozdania lub dotacji,

c)      podziału zysku,

3)     uchwalanie regulaminu swojej działalności oraz przedkładanie regulaminu do zatwierdzenia Senatowi,

4)     zatwierdzenie regulaminu porządkowego Szpitala,

5)     dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez osoby korzystające ze świadczeń Szpitala, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu,

6)     przedstawianie wniosków organowi finansującemu określony zakres działalności, w którego imieniu Rada Społeczna wykonuje swoje zadania,

7)     wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i Statucie Szpitala.

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA SZPITALA

 

§ 7

1.      Strukturę organizacyjną Szpitala tworzą:

1)     Dyrekcja Szpitala

2)     Oddziały Szpitalne:

a)     Oddział Chorób Wewnętrznych,

b)     Oddział Chirurgii Ogólnej,

c)      Oddział Otolaryngologiczny,

d)     Oddział Neurochirurgiczny,

e)     Oddział Neurologiczny,

f)      Oddział Dermatologiczny,

g)     Oddział Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej,

h)     Oddział Urologiczny,

i)        Oddział Rehabilitacji,

3)     Izba Przyjęć,

4)     Blok Operacyjny,

5)     Apteka szpitalna,

6)     Laboratorium analityczne,

7)     Pracownia diagnostyki obrazowej (RTG, USG, TK),

8)     Przychodnia, w skład której wchodzą:

a)     Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej,

b)     Poradnie specjalistyczne,

c)      Apteka ogólnodostępna,

9)     Inne jednostki organizacyjne, sekcje, działy oraz samodzielne stanowiska pracy niezbędne dla funkcjonowania Szpitala zgodnie ze Statutem i obowiązującymi przepisami.

2.      Schemat organizacyjny Szpitala przedstawia załącznik do niniejszego Statutu.

3.      Szczegółową strukturę organizacyjną oraz zakres zadań poszczególnych jednostek organizacyjnych Szpitala określa Regulamin Porządkowy ustalony przez Dyrektora Szpitala.

 

ROZDZIAŁ V

GOSPODARKA FINANSOWA SZPITALA

 

§ 8

1.      Szpital prowadzony jest w formie samodzielnego zakładu, pokrywającego koszty działalności i zobowiązania z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów.

2.      Szpital prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych:

1)     ustawą z dnia o rachunkowości,

2)     ustawą o finansach publicznych,

3)     ustawą o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

4)     innymi przepisami regulującymi gospodarkę finansową samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

3.      Podstawą gospodarki finansowej Szpitala jest plan finansowy i inwestycyjny ustalany przez Dyrektora Szpitala.

 

§ 9

1.      Wartość majątku Szpitala określają:

1)     fundusz założycielski,

2)     fundusz zakładu.

2.      Fundusz założycielski stanowi wartość wydzielonej Szpitalowi części mienia Uniwersytetu do prowadzenia działalności statutowej.

3.      Fundusz zakładu stanowi wartość majątku Szpitala po odliczeniu funduszu założycielskiego.

4.      Fundusz założycielski zwiększają, przekazane z budżetu państwa, dotacje na remonty, inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego, dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na cele rozwojowe oraz dary mające charakter aktywów trwałych lub przeznaczone na cele rozwojowe.

5.      Fundusz zakładu Szpitala zwiększa się o:

1)     zysk netto,

2)     kwoty zwiększenia wartości aktywów trwałych, będących skutkiem ustawowego przeszacowania tych aktywów.

6.      Fundusz zakładu zmniejsza się o:

1)     stratę netto

2)     kwoty zmniejszenia wartości aktywów trwałych, będących skutkiem ustawowego przeszacowania tych aktywów.

7.      Szpital samodzielnie decyduje o podziale zysku oraz we własnym zakresie pokrywa ujemny wynik finansowy.

8.      Szpital samodzielnie gospodaruje posiadanym mieniem i środkami finansowymi, kierując się efektywnością ich wykorzystania z zastrzeżeniem ust. 9.

9.      Zbycie, wydzierżawienie, wynajęcie, oddanie w użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych wymaga zgody Senatu Uniwersytetu.

 

§ 10

1.      Działalność Szpitala finansowana jest z wpływów uzyskanych z:

1)     kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia,

2)     umów z instytucjami ubezpieczeniowymi,

3)     innych odpłatnych usług zdrowotnych świadczonych na podstawie zawartych umów,

4)     odpłatnych usług świadczonych dla osób nieobjętych ubezpieczeniem lub odpłatnych świadczeń nie przysługujących w ramach ubezpieczenia,

5)     dotacji budżetowych otrzymanych na:

a)     realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom i urazom lub innych programów zdrowotnych oraz promocję zdrowia,

b)     pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne,

c)      remonty i inwestycje, w tym zakup wysokospecjalistycznej aparatury i sprzętu medycznego,

d)     cele szczególne określone w odrębnych przepisach

6)     odpłatnych usług medycznych realizowanych na zlecenie Ministra Obrony Narodowej.

2.      Szpital może pozyskiwać środki finansowe:

1)     z darowizn, spadków, czynszów, dzierżawy, ofiarności publicznej także pochodzenia zagranicznego,

2)     na realizację programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

3)     na realizację zadań i programów zdrowotnych.

3.      Dotacje budżetowe są przekazywane Szpitalowi za pośrednictwem Uniwersytetu.

 

ROZDZIAŁ VI

NADZÓR I KONTROLA DZIAŁANOŚCI SZPITALA

 

§ 11

1.      Nadzór nad Szpitalem sprawuje Rektor.

2.      Rektor dokonuje kontroli i oceny działalności Szpitala oraz pracy Dyrektora Szpitala, które obejmują w szczególności:

1)     realizację zadań statutowych, dostępność i poziom udzielanych świadczeń,

2)     prawidłowość gospodarowania mieniem,

3)     gospodarkę finansową.

3.      Dyrektor Szpitala obowiązany jest, w terminie do 15 stycznia oraz 15 lipca każdego roku, przedstawić Rektorowi informacje dotyczące działalności Szpitala w zakresie określonym w ust. 2 pkt. 1-3.

4.      W przypadku stwierdzenia, że decyzja Dyrektora Szpitala jest sprzeczna z prawem, Rektor wstrzymuje jej wykonanie oraz zobowiązuje Dyrektora do jej zmiany lub cofnięcia.

5.      Przepisy niniejszego działu nie wykluczają uprawnień kontrolnych innych organów wynikających z odrębnych przepisów.

 

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 12

1.      Zmiany zakresu działalności Szpitala wymagają zmiany Statutu.

2.      W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności określone w § 1 ust. 2 pkt. 5-11 Statutu.

3.      Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.01.2009
Data publikacji:
05.02.2009 12:02
Data aktualizacji:
10.09.2014 09:43
Liczba wyświetleń:
4715
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument