Nr 102 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie zmiany w Regulaminie Studiów UWM w Olsztynie

UCHWAŁA Nr 102

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 30 stycznia 2009 roku

 

w sprawie zmiany w Regulaminie Studiów UWM w Olsztynie

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), Senat postanawia co następuje

 

§ 1

Uchwala się zmiany w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2009 roku.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Załącznik do Uchwały Nr 102 Senatu UWM w Olsztynie

z dnia 30 stycznia 2009 roku

w sprawie zmian w Regulaminie Studiów UWM w Olsztynie

 

W Regulaminie Studiów, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 99 Senatu Uniwersytetu z dnia 30 czerwca 2006 roku z późn. zm., wprowadza się zmiany, jak niżej:

 1. W § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.Po immatrykulacji student otrzymuje indeks oraz legitymację studencką. Indeks jest dokumentem przedstawiającym przebieg oraz wyniki studiów i jest własnością studenta. Legitymacja studencka jest dokumentem poświadczającym status studenta”.

 1. W § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„Istnieje możliwość rozpoczęcia zajęć dydaktycznych wcześniej niż w październiku, w związku z tym dopuszcza się inne terminy sesji egzaminacyjnych, w zależności od ustaleń kierownictwa wydziałów”.

 1. W § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4.Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia danego kierunku jest posiadanie tytułu zawodowego magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędnego na tym samym lub innym kierunku studiów. Szczegółowe warunki przyjęcia określa rada wydziału. Głównym kryterium naboru jest ranking ostatecznego wyniku studiów pierwszego stopnia (bez wyrównania do pełnej oceny) - w ramach określonego limitu miejsc. Dopuszcza się możliwość stosowania postępowania kwalifikacyjnego, przeprowadzonego na podstawie wyników egzaminów”.

 1. § 4 otrzymuje brzmienie:

„1.Tygodniowy rozkład zajęć opracowany po zasięgnięciu opinii organów wydziałowego samorządu studenckiego, podawany jest do wiadomości studentów na 7 dni przed rozpoczęciem każdego semestru, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń dziekanatu”.

2.Szczegółowy plan sesji egzaminacyjnych podawany jest do wiadomości studentów na 7 dni przed rozpoczęciem sesji”.

 1. W § 7 w ust. 3 pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie:

„Ustalenie indywidualnego planu studiów i programu nauczania polega na rozszerzeniu zakresu wiedzy w ramach studiowanego kierunku/makrokierunku lub specjalności albo na zmianie profilu kształcenia, łączeniu dwu lub więcej specjalności w obrębie jednego lub więcej kierunków/makrokierunków, a także na udziale studenta w pracach badawczych.”

 1. W § 8 w ust. 1 dodaje się pkt. 7) w brzmieniu:

„7) odbywających część studiów w innych uczelniach krajowych lub zagranicznych”.

 1. W § 8 w ust. 1 pkt. 1) otrzymuje brzmienie:

„1) realizującego naukę na dwóch kierunkach/makrokierunkach/specjalnościach”

 1. W § 8 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a.Indywidualna organizacja studiów nie zwalnia z obowiązku zaliczania przedmiotów przewidzianych planem studiów i programem nauczania”.

 1. § 10 otrzymuje brzmienie:

„1. Przyjęcie na pierwszy semestr (rok) studiów następuje na ogólnych zasadach rekrutacji na studia uchwalonych przez senat uczelni.

2. W przypadku niepodjęcia studiów - dziekan skreśla studenta z listy studentów.

3.Nieusprawiedliwione nieuczestniczenie w obowiązkowych zajęciach dydaktycznych przewiedzianych planem studiów i programem nauczania w okresie co najmniej trzech pierwszych tygodni zajęć pierwszego semestru, rozpoczynającego studia: jednolite magisterskie, a także studia pierwszego i drugiego stopnia - oznacza niepodjęcie studiów ”.

 1. W § 11 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„1) przeniesienie do innej uczelni, na inny kierunek/makrokierunek studiów”.

 1. W § 11 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

„3) podjęcie studiów na więcej niż jednym kierunku studiów albo makrokierunku albo specjalności lub studiowanie dowolnych przedmiotów w uczelni macierzystej, a także w innych uczelniach, na zasadach określonych w § 18 i § 19”.

 1. W § 15 w ust. 1 pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie:

„Decyzję w sprawie przeniesienia studenta na inny kierunek/makrokierunek studiów podejmuje dziekan wydziału przyjmującego”.

 1. W § 15 w ust. 1 drugie zdanie otrzymuje brzmienie:

„Warunkiem ubiegania się studenta o przeniesienie na inny kierunek/ makrokierunek studiów jest przedłożenie dziekanowi wydziału przyjmującego zaświadczenia właściwego dziekana o wypełnieniu wszystkich obowiązków na kierunku/makrokierunku, z którego się przenosi”.

 1. W § 16 w ust. 1 drugie zdanie otrzymuje brzmienie:

„Jednocześnie, na podstawie zdanych już poprzednio przez studenta egzaminów i uzyskanych zaliczeń, decyduje o ewentualnym uznaniu niektórych przedmiotów za zaliczone”.

 1. § 17 otrzymuje brzmienie:

„17.Dziekan odmawia przyjęcia studenta z innej szkoły wyższej, w tym zagranicznej, jak również przeniesienia na inny kierunek/makrokierunek studiów oraz zmiany formy studiów w przypadku, gdy uniemożliwiają to względy organizacyjne, a także w przypadku, gdy student:

1) nie zaliczył pierwszego roku,

2) jest zawieszony w prawach studenta,

3) nie została zatarta kara wydalenia go ze szkoły,

4) toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne”.

 1. W § 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.Student może studiować na więcej niż jednym kierunku albo makrokierunku albo na więcej niż jednej specjalności, prowadzonych w uczelni macierzystej lub w innej szkole wyższej”.

 1. W § 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.Podjęcie studiów na dodatkowym kierunku/makrokierunku/specjalności lub studiowanie innych przedmiotów, warunkowane jest uzyskaniem zgody dziekana wydziału administrującego kierunek/makrokierunek studiów wskazany przez studenta jako podstawowy”.

 1. W § 18 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W stosunku do studenta, który nie zaliczył roku lub semestru na dodatkowym kierunku/makrokierunku (specjalności), dziekan podejmuje decyzję o skreśleniu go z listy studentów danego kierunku/makrokierunku (specjalności)”.

 1. W § 18 po ustępie 5 dodaje się ust. 5a -5b w brzmieniu:

„5a. Przepisów o wznowieniu studiów nie stosuje się do kierunku/makrokierunku dodatkowego”.

„5b.W przypadku skreślenia studenta z listy studiów kierunku/makrokierunku podstawowego, kierunek/makrokierunek dodatkowy staję się kierunkiem/ makrokierunkiem podstawowym”.

 1. W § 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.Student poza kierunkiem/makrokierunkiem podstawowym może studiować dodatkowe przedmioty na innym kierunku/makrokierunku lub specjalności w uczelni macierzystej lub innej szkole wyższej, po uprzednim powiadomieniu swojego dziekana oraz uzyskaniu zgody dziekana przyjmującego”.

 1. Dodaje się § 19 a w brzmieniu:

„1. Student za zgodą dziekana może realizować część studiów w innej uczelni na zasadach określonych w porozumieniach oraz w programach wymiany studentów, których Uniwersytet jest sygnatariuszem.

2.  Dziekan zatwierdza plan studiów i program nauczania, który będzie realizowany w innej uczelni oraz określa warunki, terminy i sposób uzupełnienia przez studenta zaległości wynikających z różnic planów studiów i programów nauczania.

3. Zaliczenie zajęć objętych planem studiów i programem nauczania oraz wyniki uzyskane w innej uczelni traktuje się na równi z zaliczeniem i wynikami uzyskanymi w Uniwersytecie.

4. Zaliczenia przedmiotów realizowanych podczas wymiany studenckiej z innymi uczelniami dokonuje dziekan.

5.  W sytuacji, gdy na kierunku/makrokierunku prowadzonym w Uniwersytecie obowiązuje semestralny okres zaliczeniowy, a student odbywa studia roczne w innej uczelni, dziekan wydziału może wyznaczyć studentowi inny, niż określony zgodnie z § 24, okres zaliczeniowy”.

 1. W § 21 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Student jest obowiązany w szczególności do:

1) uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych i organizacyjnych zgodnie z regulaminem studiów,

2) terminowego składania egzaminów, odbywania praktyk i spełniania innych wymogów przewidzianych w planie studiów i programie nauczania,

3) niezwłocznego powiadomienia na piśmie dziekana o rezygnacji z dalszej    nauki,

4) przestrzegania przepisów, zarządzeń i decyzji obowiązujących w uczelni,

5) terminowego wnoszenia opłat za studia, zgodnie z zasadami określonymi w Uniwersytecie,

6) niezwłocznego powiadamiania dziekanatu o zmianie danych osobowych istotnych dla toku studiów, a w szczególności imienia, nazwiska, adresu, a także o zniszczeniu lub utracie indeksu studenta, legitymacji studenckiej,

7) poszanowania mienia Uniwersytetu”.

 1. § 23 otrzymuje brzmienie:

„1. Rada wydziału w ramach planu studiów określa zajęcia, w których udział jest obowiązkowy, jak również sposób ich zaliczenia. Przedmiot kończy się egzaminem lub zaliczeniem.

2. Rada wydziału określa w ramach planu studiów zajęcia sekwencyjne rozumiane jako zajęcia, w których udział i ich zaliczenie może nastąpić wyłącznie po zaliczeniu zajęć wskazanych przez radę wydziału w ramach danej sekwencji zajęć”.

 1. W § 24 w ust. 2 drugie zdanie otrzymuje brzmienie:

„W uzasadnionych przypadkach dziekan może zwolnić studenta z ponownego uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych przewidzianych planem studiów danego przedmiotu lub praktyki, które zaliczył”.

 1. W § 24 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Studentowi, który nie zaliczył zajęć obowiązkowych, a zgłasza uzasadnione zastrzeżenia co do bezstronności ich zaliczenia, przysługuje prawo złożenia wniosku do kierownika jednostki prowadzącej zajęcia o komisyjne sprawdzenie wiadomości. Wniosek składa się w terminie 3 dni od ogłoszenia wyników zaliczania zajęć. Kierownik jednostki organizacyjnej wydziału (instytutu, katedry, zakładu, kliniki, studium) może zarządzić komisyjne sprawdzenie wiadomości studenta”.

 1. W § 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.Zaliczenia zajęć obowiązkowych, o których mowa w § 23, dokonuje osoba prowadząca zajęcia na podstawie obecności, oceny aktywności studenta oraz uzyskanych przez niego ocen. Osoba prowadząca zajęcia jest obowiązana podać - na pierwszych zajęciach - do wiadomości studentów warunki uzyskania zaliczenia zajęć. W przypadku przedmiotów kończących się egzaminem, egzaminator podaje zakres i formę egzaminu”.

 1. W § 27 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu może zwolnić studenta z obowiązku udziału w zajęciach wychowania fizycznego wymagających ruchowej sprawności fizycznej na podstawie zaświadczenia lekarskiego, z jednoczesnym obowiązkiem realizacji zajęć zastępczych wg oferty przygotowanej przez Studium”.

 1. § 28 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Dziekan skreśla studenta z listy studentów w przypadku:

     1) niepodjęcia studiów,

     2) rezygnacji ze studiów,

     3) ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z Uniwersytetu,

     4) niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego.

2. Dziekan może skreślić studenta z listy studentów w przypadku:

1) stwierdzenia braku postępów w nauce, udokumentowanym nieuzyskaniem zaliczeń obowiązkowych zajęć dydaktycznych, przewidzianych w planie studiów i programie nauczania, zgodnie z zapisem § 25 ust. 1 Regulaminu,

     2) nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie,

     3) niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów.

3. Dziekan może skreślić studenta z listy studentów danego roku studiów w trakcie trwania semestru w przypadku stwierdzenia braku postępów w nauce.

4. Wydanie dokumentów osobie skreślonej z listy studentów następuje po uprzednim rozliczeniu się z uczelnią na podstawie karty obiegowej oraz dokonaniu zwrotu legitymacji studenckiej”.

 1. W § 30 w ust. 3 drugie zdanie otrzymuje brzmienie:

„Przy zaliczeniach i egzaminach, poza ocenami, stosuje się odpowiednio wycenę punktową efektów kształcenia”.

 1. W § 30 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Rada podstawowej jednostki organizacyjnej zatwierdza szczegółową wycenę punktową efektów kształcenia dla poszczególnych przedmiotów, z zachowaniem zasad określonych w wewnętrznym systemie wyceny efektów kształcenia”.

 1. W § 30 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5.Warunkiem zaliczenia semestru jest uzyskanie liczby punktów ECTS wynikającej z planu studiów i programu nauczania zawartej w przedziale od 27 do 33”.

 1. W § 30 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Warunkiem uzyskania zaliczenia roku akademickiego jest uzyskanie minimum 60 punktów ECTS”.

 1. W § 33 ust. 2 skreśla się.
 2. W § 33 w ust. 3 dodaje się drugie zdanie w brzmieniu:

„Dziekan podejmując decyzję, określa także warunki dalszej kontynuacji toku studiów”.

 1. W § 33 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

a przewidziana w ust. 1 pkt.1) nie dotyczy studentów I roku”.

 1. W § 35 dodaje się ust. 6-8 w brzmieniu:

„6. Wznowienie studiów jest niedopuszczalne w przypadku osób wydalonych dyscyplinarnie z Uniwersytetu, jeżeli od momentu uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu nie upłynęły trzy lata, chyba że kara uległa zatarciu w trybie określonym przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym”.

„7. Wznowienie studiów w przypadku osoby skreślonej w trybie § 28 ust. 2 pkt. 3) może nastąpić po wniesieniu zaległych opłat związanych z odbywaniem studiów”.

„8. Student skreślony z listy studentów studiów jednolitych magisterskich z kierunku, na którym w momencie składania wniosku o wznowienie studiów prowadzone jest wyłącznie kształcenie dwustopniowe może, za zgodą dziekana, wznowić naukę na studiach pierwszego stopnia”.

 1. W § 36 w ust. 1 pkt.3) otrzymuje brzmienie:

„3) specjalny - na okres skierowania na studia zagraniczne”.

 1. W § 36 dodaje się ust. 2a -2c w brzmieniu:

„2a. Studentowi studiującemu na więcej niż jednym kierunku/makrokierunku studiów urlopu zdrowotnego udziela dziekan właściwy dla podstawowego kierunku/makrokierunku studiów, zawiadamiając o tym niezwłocznie dziekana właściwego dla dodatkowego kierunku/makrokierunku studiów. Udzielony urlop zdrowotny obejmuje wszystkie kierunki/makrokierunki studiów”.

 „2b. Student powracający z urlopu zdrowotnego zobowiązany jest - przed podjęciem zajęć - przedstawić dziekanowi zaświadczenie lekarskie o zdolności do dalszego studiowania na danym kierunku/makrokierunku studiów. W przypadku braku zdolności do dalszego studiowania student powinien ponownie wystąpić o udzielenie urlopu zdrowotnego. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio”.

 „2c. Studenta, który nie uzyska zdolności do dalszego studiowania i nie wystąpi ponownie o udzielenie urlopu zdrowotnego dziekan skreśla z listy studentów”.

 1. W § 37 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.Student ubiegający się o urlop składa umotywowany wniosek o udzielenie urlopu do właściwego dziekana. Wniosek taki składa się bezpośrednio po wystąpieniu przyczyn zdrowotnych bądź wystąpieniu innych okoliczności uzasadniających udzielenie takiego urlopu”.

 1. W § 37 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4.Student jednolitych studiów magisterskich może uzyskać urlop długoterminowy nie więcej niż dwa razy, a student studiów pierwszego stopnia lub drugiego stopnia - jeden raz, z wyjątkiem urlopu zdrowotnego”.

 1. W § 40 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Praca dyplomowa dotyczy studiów jednolitych magisterskich i studiów drugiego stopnia”.

 1. W § 40 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Praca dyplomowa dotyczy studiów pierwszego stopnia, jeżeli wykonanie takiej pracy określone zostało w standardzie kształcenia danego kierunku/ makrokierunku studiów”.

 1. W § 40 ust.5 otrzymuje brzmienie:

„5. Przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej przedłuża termin ukończenia studiów”.

 1. W § 41 dodaje się ust. 7-8 w brzmieniu:

„7. Prawa autorskie do pracy dyplomowej regulują odrębne przepisy”.

 „8.Student składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostępnianie przez Uniwersytet pracy dyplomowej dla potrzeb działalności naukowo-badawczej lub dydaktycznej, według wzoru ustalonego w uczelni odrębnymi przepisami”.

 1. W § 44 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1.Egzamin dyplomowy dotyczy studiów jednolitych magisterskich, studiów pierwszego stopnia i drugiego stopnia, z zastrzeżeniem określonym w § 47 ust. 1”.

 1. W § 44 w ust.2 pkt. 2) otrzymuje brzmienie:

„2) uzyskanie co najmniej dostatecznej oceny z pracy dyplomowej na studiach jednolitych magisterskich oraz studiach drugiego stopnia, a także na studiach pierwszego stopnia, jeżeli standard kształcenia danego kierunku/makrokierunku studiów przewiduje wykonanie pracy dyplomowej”.

 1. W § 45 dodaje się ust.5 w brzmieniu:

„5.Student kierunku lekarskiego powinien uzyskać zaliczenie wszystkich przedmiotów oraz zdać wszystkie egzaminy przewidziane w planie ostatniego semestru studiów w terminie do 30 czerwca. W uzasadnionych przypadkach dziekan może przedłużyć powyższy termin nie więcej niż o jeden miesiąc”.

 1. W § 47 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1.Ukończenie studiów następuje po złożeniu egzaminu dyplomowego z wynikiem co najmniej dostatecznym, a na kierunku lekarskim oraz kierunku weterynaria - po złożeniu ostatniego wymaganego planem studiów egzaminu z wynikiem co najmniej dostatecznym. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia określonego kierunku/makrokierunku studiów, wraz z suplementem, potwierdzający uzyskanie odpowiedniego tytułu zawodowego, zgodnie z odrębnymi przepisami. Oryginał dyplomu ukończenia studiów wystawiany jest wyłącznie w języku polskim. Procedurę dokumentowania uzyskanego wykształcenia regulują odrębne przepisy”.

 1. W § 47 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wynik studiów stanowi:

1) sumę: 0,7 oceny wymienionej w ust. 2.1 oraz 0,2 oceny wymienionej w ust. 2.2 i 0,1 oceny wymienionej w ust. 2.3 dla studiów: jednolitych magisterskich i drugiego stopnia oraz kierunków/makrokierunków kształcenia prowadzonych na poziomie studiów pierwszego stopnia, dla których standard kształcenia oraz plan studiów i program nauczania określają wykonanie pracy dyplomowej, z wyłączeniem kierunków artystycznych, kierunku lekarskiego i kierunku weterynaria”,

2) sumę: 0,7 oceny wymienionej w ust. 2.1 oraz 0,1 oceny wymienionej w ust. 2.2 i 0,1 oceny wymienionej w ust. 2.3 oraz 0,1 oceny wymienionej w ust. 2.4 - dla kierunków artystycznych,

3) ocenę wymienioną w ust. 2.1 - dla kierunku lekarskiego i kierunku weterynaria,

4) sumę: 0,7 oceny wymienionej w ust. 2.1 oraz 0,3 oceny wymienionej w ust. 2.3 - dla kierunków/makrokierunków kształcenia prowadzonych na poziomie studiów pierwszego stopnia, dla których standard kształcenia oraz plan studiów i program nauczania nie określają wykonania pracy dyplomowej”.

 1. W § 47 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Na kierunkach: lekarskim oraz weterynaria, w dyplomie ukończenia studiów wpisuje się ostateczny wynik studiów, wyrównany do pełnej oceny zgodnie z zasadą:

-   do 3,50 - dostateczny (3,0)

-   od 3,51 od 4,00 - dobry (4,0)

-   powyżej 4,00 - bardzo dobry (5,0)”.

 1. W § 47 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Wyrównanie do pełnej oceny (ust. 4 i 5) dotyczy tylko wpisu do dyplomu; w suplemencie do dyplomu oraz innych zaświadczeniach podaje się rzeczywisty wynik studiów obliczony jak w ust. 3”.

W § 47 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Na kierunkach: lekarskim oraz weterynaria dziekan może podwyższyć ocenę, o której mowa w ust. 3 pkt. 3) o jeden stopień, jeśli student w okresie ostatnich czterech semestrów studiów uzyskał średnią arytmetyczną ocen z zaliczeń i egzaminów nie niższą niż 4,0”.

 1. W § 47 ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Przed wydaniem dyplomu ukończenia studiów, absolwent powinien uregulować wszystkie zobowiązania wobec uczelni. Dokonać rozliczenia z uczelnią na podstawie karty obiegowej oraz zwrócić legitymację studencką”.

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.01.2009
Data publikacji:
05.02.2009 11:06
Data aktualizacji:
10.09.2014 09:44
Liczba wyświetleń:
7781
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument