Nr 91 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie zaopiniowania zadań inwestycyjnych do realizacji w 2009 roku

UCHWAŁA Nr 91

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 30 stycznia 2009 roku

 

w sprawie zaopiniowania zadań inwestycyjnych do realizacji w 2009 roku

 

Działając na podstawie § 14 ust. 11 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

§ 1

  1. Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje, przedstawiony przez Rektora, wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2009 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
  2. Zmiana w wykazie, o którym mowa w ust. 1 wymaga pozytywnej opinii Senatu.

§ 2

Środki na realizację zadań inwestycyjnych, o których mowa w § 1, pochodzić będą z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej oraz środków własnych Uniwersytetu.

§ 3

Realizację uchwały powierza się Prorektorowi ds. Rozwoju Uczelni i Zastępcy Kanclerza ds. Inwestycji.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Załącznik do Uchwały Nr 91 Senatu UWM

z dnia 30 stycznia 2009 r.

 

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

DO REALIZACJI W 2009 ROKU

 

L.p.

Jednostka Organizacyjna

Nazwa zadania

Szacowany koszt w PLN

Źródła finansowania

Udział finansowy UWM

1.

Biblioteka Uniwersytecka (udział w Porozumieniu bibliotek regionu)

Utworzenie Warmińsko - Mazurskiej Biblioteki Cyfrowej ¹

2 700 000(całość projektu 4 800 000)

85% Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013

15% UWM

405 000

2.

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Modernizacja i nadbudowa zespołu szklarniowo - wegetacyjnego Katedry Ogrodnictwa ²

13 000 000

100% MNiSzW

0,00

3.

Wydział Nauk Medycznych

Budowa kontenerowego obiektu wraz z instalacją aparatu do tomografii komputerowej

500 000

100% UWM

500 000

4.

Wydział Nauk Medycznych

Infrastruktura informatyczna kampusu medycznego ²

514 000

100% MNiSzW

0,00

5.

Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Modernizacja byłej kotłowni na inkubator przedsiębiorczości akademickiej ¹

15 000 000

85% PO Rozwój Polski Wschodniej

15% UWM

2 250 000

6.

Ośrodek Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecią Komputerową OLMAN

Rozwój infrastruktury e-Kortowo ¹

1 900 000

85% Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013

15% UWM

285 000

7.

Ośrodek Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecią Komputerową OLMAN

Rozbudowa sieci infrastrukturalnej OLMAN – PIONIER ³

190 000

100% Konsorcjum PIONIER

prefinansowanie

8.

Ośrodek Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecią Komputerową OLMAN

Przebudowa sieci światłowodowej przy ul. 1 maja w Olsztynie

100 000

100% UWM

100 000

9.

Wydział Nauk Społecznych

Budowa nowego obiektu Wydziału Nauk Społecznych na terenie powojskowym

35 000 000

100% UWM (sprzedaż obiektu przy ul. Głowackiego)

35 000 000

 

¹ - realizacja możliwa wyłącznie po otrzymaniu dofinansowania z Funduszy Strukturalnych UE

² - realizacja możliwa wyłącznie po otrzymaniu dotacji z MNiSzW

³ - realizacja możliwa wyłącznie po otrzymaniu dofinansowania z Konsorcjum PIONIER

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.01.2009
Data publikacji:
05.02.2009 09:18
Data aktualizacji:
10.09.2014 10:01
Liczba wyświetleń:
3079
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument