Wersja strony Dział Inwestycji i Eksploatacjij z dnia 15 grudzień, 2009 - 15:10

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.

Dział Inwestycji i Eksploatacji

ul. Jana Heweliusza 8, pok. 2, 10-724 Olsztyn

tel. +48 89 523-33-70; fax. 89 523-37-69;

e-mail: basias@uwm.edu.pl

kod ewidencji korespondencji: 90-2200; kod finansowy: 9120

 

 

Zastępca Kanclerza ds. Inwestycji

mgr inż. Wojciech Samulowski

Sekretariat z-cy Kanclerza ds. Inwestycji

mgr inż. Dorota Najmowicz

tel. +48 89 523-52-00

 

BIURO TECHNICZNE

ul. Jana Heweliusza 8, pok. 2, 10-724 Olsztyn

tel. +48 89 523-33-70; fax 523-37-69

kod ewidencji korespondencji: 90-2201; kod finansowy: 9121

 

Główny Specjalista

inż. Aleksandra Wiśniewska

tel. +48 89 523-41-29, kom. 603 952 078

mgr inż. Zbigniew Stachurski

tel. +48 89 23-33-70, 523-33-90, 605 627 970

Starsi inspektorzy nadzoru

mgr inż. Jerzy Ossowski

tel. +48 89 523 -39-87; kom. 605 627 950

inż. Jan Wróblewski

tel. +48 89 523-44-49; kom. 605 627 973

Inspektorzy nadzoru

Tadeusz Wółkiewicz

tel. +48 89 523-48-64; kom. 605 627 972

inż. Grzegorz Zamyślewski

tel. +48 89 523-48-62; kom.605 287 817

mgr Janusz Bieńkowski,

tel. +48 89 523-48-62, kom. 782-996-616

Samodzielni referenci

mgr Wanda Borzym

tel. +48 89 5234862; kom.609461277

inż. Barbara Sepczyńska

tel. +48 89 5233370; kom.605 627 975

 Główny energetyk

inż. Józef Ziółkowski

tel. +48 89 523-35-31, 601 694 307

 

Do zadań Biura technicznego należy w szczególności:

1)       przygotowywanie wszystkich faz procesów inwestycyjnych,

2)       sprawdzanie, weryfikowanie dokumentacji projektowych inwestycji,

3)       udział w procesach wyłaniania wykonawców zadań  przygotowawczych, inwestycyjnych,  remontowych,

4)       udział w pracach komisji przetargowych dotyczących zadań inwestycyjnych i remontowych,

5)       uczestnictwo w prowadzeniu inwestycji  i  remontów, w tym w pracach komisji odbiorów robót,

6)       monitorowanie stanu technicznego obiektów budowlanych,

7)       przygotowywanie planów remontów, modernizacji i inwestycji,

8)       przygotowywanie dokumentacji  zadań remontowych,

9)       monitorowanie  robót remontowych realizowanych przez podmioty zewnętrzne,

10)   sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniami remontowymi,

11)   wykonywanie  nadzoru  nad  konserwacją  dźwigów osobowych i towarowych oraz systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych,

12)   prowadzenie gospodarki paliwowo-energetycznej uczelni oraz  inicjowanie działań poprawy gospodarki paliwowo-energetycznej,

13)   prowadzenie analiz zużycia mediów  (woda, energia elektryczna, gaz, ciepło, ścieki),

14)   prowadzenie właściwych ewidencji zadań inwestycyjnych, remontowych,  umów i innych spraw, wynikających z wewnętrznych aktów normatywnych uczelni

15)   wydawanie warunków technicznych stosownie do posiadanych uprawnień i kompetencji służbowych,

16)   prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych i dopilnowywanie wykonywania przeglądów instalacji  i kontroli,

17)   prowadzenie ewidencji majątku środków trwałych Biura Technicznego oraz dbanie o te mienie,

18)   przygotowywanie inwentaryzacji, ekspertyz i opinii technicznych,

19)   Nadzór sieci energetycznej 15000 kV,

20)   współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi uczelni.

 

SEKCJA CIEPŁOWNICTWA

ul. Romana Prawocheńskiego 3, 10-720 Olsztyn

tel. +48 89 523-39-52

kod ewidencji korespondencji: 90-2202; kod finansowy: 9122

 

Kierownik

mgr inż. Janusz Saba

 tel. +48 89 523-39-52, 523-34-70, 605 627 983

 Starszy mistrz

Leszek Juszkiewicz

 tel. +48 89 523-34-70, 523-39-52, 605 627 982 

 

Sekcja ciepłownictwa wykonuje zadania w zakresie:

1)     eksploatacja sieci cieplnej uczelni, wewnętrznej i zewnętrznej oraz sieci użytkowanej przez  uczelnię,

2)     eksploatacja kotłowni gazowych, olejowych i  zasilanych paliwami stałymi,

3)     prowadzenie stałego procesu modernizacji sieci ciepłowniczej,

4)     stałe monitorowanie stanu technicznego sieci ciepłowniczej,

5)     inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz poprawy racjonalności wykorzystania energii cieplnej,

6)     inicjowanie przedsięwzięć w zakresie stosowania energii odnawialnej,

7)     wydawanie warunków  technicznych przyłączania nowych obiektów do sieci jak również  modernizowania istniejących,

8)     udział w przygotowaniu i realizacji inwestycji, modernizacji i remontów w zakresie ciepłownictwa,

9)     pozostawanie w stałej gotowości zabezpieczenia obiektów w energię cieplną w sytuacjach  awaryjnych,

10) prowadzenie ewidencji majątku środków trwałych Sekcji Ciepłownictwa oraz dbanie o te mienie,

11) prowadzenie ewidencji i rozliczeń wykonywanych zadań,

12) przygotowywanie inwentaryzacji, ekspertyz i opinii technicznych,

13) wykonywanie zadań w zakresie sprawozdawczości,

14) współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi uczelni.

 

SEKCJA EKSPLOATACJI

ul. Słoneczna 50 G, pok. 1, 10-710 Olsztyn

tel. zgłoszeniowy: tel. +48 89 523-33-04

Kierownik

Andrzej Żukowski

 tel. +48 89 523-33-04, 601 771 080

Z-ca Kierownika

         Janina Sułek

 tel. +48 89 523-34-44, 602 465 545

Starsi mistrzowie

         Andrzej Dąbrowski

tel. +48 89 523-37-03, 603 952 077

Stefan Mil

 tel. + 48 89 523-39-70, 609 061 066

mgr Mirosław Stankiewicz

tel. +48 89 523-39-70, 605 287 813

Specjalista

Grażyna Giec

  tel. + 48 89 523-35-68

 

Zakres działania Sekcji eksploatacji obejmuje:

1)     wykonywanie bieżących prac eksploatacji  technicznej budynków i urządzeń uczelni (ślusarskie, szklarskie,  elektryczne, malarskie, budowlane, wentylacyjne, dekarskie, sanitarne, tapicerskie),

2)     wykonywanie bieżących prac  eksploatacyjnych infrastruktury technicznej zewnętrznej (wod-kan,  sieci i urządzenia elektryczne),

3)     przygotowywanie i realizacja robót remontowych oraz modernizacyjnych,

4)     wykonywanie przeglądów technicznych instalacji wewnętrznych i zewnętrznych,

5)     prowadzenie całodobowych dyżurów w zakresie pogotowia energetycznego,

6)     zabezpieczenie zgromadzeń, imprez kulturalnych organizowanych przez władze uczelni w zakresie swoich uprawnień,

7)     prowadzenie ewidencji zleceń i  rozliczeń wykonywanych zadań,

8)     prowadzenie ewidencji majątku środków trwałych Sekcji Eksploatacji oraz dbanie o te mienie,

9)     przygotowywanie inwentaryzacji, ekspertyz  i  opinii technicznych,

10) współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi uczelni.

 

 

STOLARNIA

ul. Słoneczna 50 G, , 10-710 Olsztyn

kod ewidencji korespondencji: 90-2204; kod finansowy: 9124

 

Kierownik

Ryszard Walugo

 tel. +48 89 532-38-70,

Do zadań Stolarni należy:

1)     przygotowywanie i wykonywanie mebli , galanterii drzewnej, na wyposażenie jednostek organizacyjnych uczelni,

2)     wykonywanie napraw mebli  i  wyposażenia,

3)     wykonywanie innych usług stosownie do posiadanych umiejętności i wyposażenia technicznego,

4)     świadczenie usług stolarskich jednostkom obcym na warunkach określonych wg odrębnych aktów  prawnych uczelni,

5)     prowadzenie ewidencji zleceń i  rozliczeń wykonywanych zadań,

6)     prowadzenie ewidencji majątku środków trwałych Stolarni  oraz dbanie o to mieni,

7)     wykonywanie zadań w zakresie sprawozdawczości,

8)     współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi uczelni.”

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Dział Inwestycji i Eksploatacji
Wytworzył:
mgr inż. Wojciech Samulowski
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
06.09.2007
Data publikacji:
19.09.2007 08:20
Data aktualizacji:
04.02.2019 11:38
Liczba wyświetleń:
26150
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument