Wersja strony Dział Obsługi Technicznej z dnia 22 lipiec, 2009 - 13:47

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.

 

Dział Obsługi Technicznej

ul. Jana Heweliusza 8, pok. 2, 10-724 Olsztyn

tel. +4889 523-33-70; fax 523-37-69;

e-mail: basias@uwm.edu.pl

kod ewidencji korespondencji: 90-2000; kod finansowy: 9020

 

Główny inżynier

inż. Aleksandra Wiśniewska

tel. +4889 523-33-70; 523-41-29: kom. 603 952 078

 

Sekcja Nadzoru Budowlanego i Dokumentacji Technicznej

ul. Jana Heweliusza 8, pok. 2, 10-724 Olsztyn

tel. +4889 523-33-70; fax 523-37-69

kod ewidencji korespondencji: 90-2001; kod finansowy: 9025

 

Kierownik

inż. Tadeusz Miastkowski

tel. +4889 523-37-69, 523-33-70, 605 627 971

Główny Specjalista

mgr inż. Zbigniew Stachurski

tel. +4889 23-33-70, 523-33-90, 605 627 970

Starsi inspektorzy nadzoru

mgr inż. Jerzy Ossowski

tel. 4889 523 -39-87; kom. 605 627 950

inż. Jan Wróblewski

tel. 4889 523-44-49; kom. 605 627 973

Inspektorzy nadzoru

Tadeusz Wółkiewicz

tel. 4889 523-48-64; kom.605 627 972

inż. Grzegorz Zamyślewski

tel. 4889 523-48-62; kom.605 287 817

mgr Janusz Bieńkowski

tel. 4889 523-48-62;

Samodzielni referenci

mgr Wanda Borzym

tel. 4889 5234862; kom.609461277

inż. Barbara Sepczyńska

tel. 4889 5233370; kom.605627975

 

Sekcja Nadzoru Budowlanego i Dokumentacji Technicznej:

1) zbiera dane programowe do opracowania dokumentacji technicznej inwestycji,

 

2) zajmuje się przygotowaniem wytycznych programowych inwestycji,

 

3) opiniuje sporządzoną przez biura projektowe dokumentację projektowo-techniczną i uczestniczy w procesie inwestycyjnym,

 

4) uczestniczy w odbiorze technicznym zakończonych inwestycji, urządzeń i przekazaniu ich do eksploatacji,

 

5) przeprowadza okresowy przegląd stanu technicznego obiektów, w celu ustalenia stopnia zużycia i uszkodzeń poszczególnych elementów oraz ustala zakres potrzeb remontowych i konserwacyjnych,

 

6) przygotowuje dokumentację kosztorysową remontów,

 

7) nadzoruje zatwierdzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

 

8) zleca konserwacji urządzeń alarmowych i dźwigowych wykonawcom obcym,

 

9) organizuje i nadzoruje roboty remontowe i konserwacyjne, kierując ich wykonaniem,

 

10) weryfikuje faktury wykonania remontów, realizowanych systemem zleconym,

 

11) prowadzi nadzór nad sprawnością techniczną obiektów, urządzeni wszelkich instalacji,

 

12) prowadzi ewidencje środków trwałych w (poza aparaturą naukowo-badawczą),

 

13) kontroluje przestrzeganie norm zużycia materiałów technicznych,

 

14) nadzoruje prawidłowe użytkowanie powierzonego mienia,

 

15) określa warunki techniczne podłączenia obiektów i urządzeń energetycznych do sieci wewnętrznej Uniwersytetu,

 

16) nadzoruje jednostki organizacyjne obsługujące, konserwujące i prowadzące naprawy urządzeń energetycznych,

 

17) bierze udział w przejmowaniu urządzeń energetycznych do eksploatacji,

 

18) prowadzi księgi obiektów będących własnością Uniwersytetu,

 

19) przekazuje place budów i prowadzi nadzór nad robotami budowlanymi i montażowymi,

 

20) rozlicza prowadzone roboty pod względem finansowym i materiałowym,

 

21) wykonuje we własnym zakresie lub wnioskuje o zlecenie jednostkom obcym do opracowania:

 

a. założenia techniczno-ekonomiczne,

 

b. projekty budowlane i drogowe,

 

c. dokumentację branżową instalacji sanitarnych i elektrycznych,

 

d. ekspertyzy i opinie techniczne,

 

e. inwentaryzacje obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej,

 

f. kosztorysy przedsięwzięć bezdokumentacyjnych,

 

22) przygotowuje dokumentację przetargową robót inwestycyjnych i remontowych zgodnie z przepisami w zakresie zamówień publicznych.

 

 

 

Stanowisko ds. Energetycznych

ul. Jana Heweliusza 8, 10-724 Olsztyn

tel. +4889 523-35-31

kod ewidencji korespondencji: 90-2101; kod finansowy: 9026

 

Główny energetyk

inż. Józef Ziółkowski tel. +4889 523-35-31, 601 694307

 

Stanowisko ds. Energetycznych

1) prowadzi gospodarkę paliwowo-energetyczną Uniwersytetu,

 

2) nadzoruje obsługę, konserwację oraz naprawy urządzeń energetycznych,

 

3) zleca opracowanie i aktualizuje dokumentacji niezbędnej do prawidłowej eksploatacji urządzeń energetycznych oraz opiniuje dokumentację sporządzaną przez biuro projektów,

 

4) zleca opracowania, projekty i instrukcje do eksploatacji,

 

5) współpracuje z organami upoważnionymi do dysponowania mocą urządzeń energetycznych, przyłączonych do wspólnej sieci,

 

6) opracowuje koncepcje poprawy eksploatacji urządzeń energetycznych,

 

7) inicjuje przedsięwzięcia zmierzające do poprawy gospodarki paliwowo-energetycznej,

 

8) określa warunki techniczne na podłączenie obiektów i urządzeń energetycznych do sieci wewnętrznej Uniwersytetu,

 

9) prowadzi sprawozdawczość w zakresie zużycia wody, energii elektrycznej, gazu, paliw stałych i energii cieplnej oraz sprawdza faktury za energię cieplną,

 

10) opracowuje plany remontów urządzeń energetycznych,

 

11) uczestniczy w procesie inwestycyjnym,

 

12) inicjuje prace w zakresie dostosowywania urządzeń sieci do rosnących potrzeb Uniwersytetu,

 

13) koordynuje roboty wykonawców w obiektach energetycznych na terenie Uniwersytetu,

 

14) sprawuje nadzór nad Centralą Cieplną,

 

15) sporządza i realizuje planów zaopatrzenia w paliwa stałe,

 

16) bierze udział w podejmowanych akcjach związanych z działalnością SNiDT na terenie Uniwersytetu,

 

17) prowadzi sprawozdawczość w zakresie gospodarki paliwowo-energetycznej.

 

Sekcja Eksploatacji Sieci i Instalacji Ciepłowniczych

ul. Romana Prawocheńskiego 3, 10-720 Olsztyn

tel. +4889 523-39-52

kod ewidencji korespondencji: 90-2100; kod finansowy: 9021

Kierownik

inż. Stanisław Ciborowski

tel. +4889 523-39-52, 523-34-70, 605 271 590

 

Starszy mistrz

Leszek Juszkiewicz tel. +4889 523-34-70, 523-39-52,

605 627 982

 

Sekcja Eksploatacji Sieci i Instalacji Ciepłowniczych zakresem działania obejmuje sprawy dotyczące:

1. eksploatacji sieci cieplnych wysoko i niskotemperaturowych na terenie Uniwersytetu, zasilających w ciepło centralnego ogrzewania i w ciepła wodę obiekty będące własnością Uniwersytetu i obiekty użytkowane przez Uniwersytet,

 

2. eksploatacji wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej obiektów Uniwersytetu,

 

3. eksploatacji kotłowni gazowych, olejowych i opalanych paliwem stałym,

 

4. modernizacji sieci instalacji grzewczych i kotłowni lokalnych,

 

5. zabezpieczenia obiektów Uniwersytetu w przypadku zdarzeń losowych.

 

Sekcja Remontowa

ul. Słoneczna 50 G, pok. 1, 10-710 Olsztyn

tel. zgłoszeniowy: tel. +4889 523-33-04

kod ewidencji korespondencji: 90-2200; kod finansowy: 9022

 

Kierownik

Zdzisław Goździewski

tel. +4889 523-33-04, 605 287 816

 

Starsi mistrzowie

Stefan Mil tel. +4889 523-39-70, 609 061 066

Mirosław Stankiewicz tel. +4889 523-39-70, 605 287 813

Ryszard Walaugo tel. +4889 523-38-70, 605 287 815

 

Samodzielny referent

Małgorzata Moszczyńska tel. +4889 523-35-68

 

Sekcja Remontowa :

1. wykonuje roboty remontowe systemem gospodarczymi w obiektach Uniwersytetu,

 

2. prowadzi konserwację wentylacji mechanicznej,

 

3. uczestniczy w odbiorach częściowych i końcowych oraz pogwarancyjnych przeprowadzanych robót remontowych,

 

4. kontroluje szczegółowe rozliczenia robót remontowych oraz prac konserwacyjnych określonych w ust.2 wykonywanych systemem gospodarczym,

 

5. prowadzi remonty:

 

- sieć elektryczną, siłową i oświetleniową oraz podstacje SN,

 

- instalacje elektryczne wewnętrzne w pomieszczeniach Uniwersytetu,

 

- sieć zewnętrzną i wewnętrzną kanalizacyjną, wodną, deszczową oraz gazową wewnętrzną wraz z urządzeniami (poza aparaturą specjalistyczną).

 

6. prowadzi prace dekarskie w zakresie remontów i konserwacji,

 

7. wykonuje roboty ślusarskie, stolarskie, szklarskie, tynkarskie i malarskie, mające na celu naprawę utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym budynków i urządzeń.

 

Sekcja Eksploatacji

ul. Romana Prawocheńskiego 11, pok. 1, 10-720 Olsztyn

tel. zgłoszeniowy: +4889 523-34-44

kod ewidencji korespondencji: 90-2300; kod finansowy: 9023

 

Kierownik

Janina Sułek

tel. +4889 523-34-44, 523-37-03, 602 465 545

 

Starszy mistrz

Andrzej Dąbrowski tel. +4889 523-34-44, 523-37-03, 603 952 077

 

Sekcja Eksploatacji wykonuje zadania w zakresie:

1. terminowej realizacji zleceń dotyczących bieżących prac konserwacyjnych,

 

2. terminowego oraz zgodnego z potrzebami organizowania i wykonania robót remontowych i konserwacyjnych siłami własnymi,

 

3. dokonywania szczegółowych rozliczeń robót konserwacyjnych wykonywanych systemem własnym i siłami zewnętrznymi,

 

4. okresowych oględzin i przeglądów sieci zewnętrznych i instalacji wewnętrznych,

 

5. konserwacji i naprawy:

 

a. sieci elektrycznej zewnętrznej, siłowej i oświetleniowej oraz konserwacji podstacji SN,

 

b. instalacji elektrycznych wewnętrznych w pomieszczeniach Uniwersytetu,

 

c. sieci zewnętrznej i wewnętrznej kanalizacyjnej, wodnej, deszczowej, gazowej wraz ze związanymi z nimi urządzeniami (poza aparaturą specjalistyczną),

 

d. urządzeń sanitarnych w pomieszczeniach zakładowych i ogólnego użytku,

 

e. instalacji wentylacji grawitacyjnej oraz przepompowni i ujęć wody,

 

6. konserwacji i eksploatacji urządzeń oczyszczalni ścieków,

 

7. wykonania robót ślusarskich, stolarskich, szklarskich, tynkarskich i malarskich, mających na celu naprawę i konserwację budynków i urządzeń,

 

8. utrzymania w pełnej sprawności technicznej urządzeń i sieci energetycznych, elektrycznych i sanitarnych- zewnętrznych i wewnętrznych.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Dział Obsługi Technicznej
Wytworzył:
inż. Aleksandra Wiśniewska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
06.09.2007
Data publikacji:
19.09.2007 08:20
Data aktualizacji:
04.02.2019 11:38
Liczba wyświetleń:
26158
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument