Zarządzenie Nr 52/2008 Rektora z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie dodatku specjalnego na cele mieszkaniowe

Zarządzenie Nr 52/2008

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 30 grudnia 2008 roku

 

w sprawie dodatku specjalnego na cele mieszkaniowe

 

Działając na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

Zarządzenie reguluje zasady i tryb przyznawania oraz wypłacania dodatku specjalnego na cele mieszkaniowe, zwanego dalej dodatkiem mieszkaniowym, w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

 

§ 2

 

1.      Dodatek mieszkaniowy może być przyznany pracownikowi Uniwersytetu, którego zatrudnienie jest niezbędne z punktu widzenia interesu Uniwersytetu, w szczególności nauczycielowi akademickiemu niezbędnemu do zapewnienia minimum kadrowego prowadzonych w Uniwersytecie kierunków studiów spełniającemu warunki, o których mowa w zarządzeniu.

2.      Dodatek mieszkaniowy może być przyznany pracownikowi, który na terenie Olsztyna lub w miejscowości położonej w odległości nie większej niż 150 km od Olsztyna, nie posiada i w okresie trzech lat przed złożeniem wniosku o przyznanie dodatku nie posiadał prawa do zamieszkania w lokalu mieszkalnym:

1)     do którego przysługuje mu spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,

2)     do którego przysługuje mu własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,

3)     z zasobów towarzystwa budownictwa społecznego,

4)     z zasobów Wojskowej Agencji Mieszkaniowej,

5)     z publicznego zasobu mieszkaniowego,

6)     znajdującym się w budynku stanowiącym jego własność.

3.      Dodatek mieszkaniowy nie może być przyznany również w przypadku, gdy współmałżonkowi pracownika przysługuje prawo do zamieszkania w lokalu, o którym mowa w ust. 2 pkt.1-6.

 

§ 4

 

1.        Pracownik, któremu został przyznany dodatek mieszkaniowy zobowiązany jest, w terminie 7 dni od ustania przesłanek uzasadniających przyznanie dodatku mieszkaniowego zawiadomić o tym fakcie Rektora, w szczególności o nabyciu prawa do zamieszkania w lokalu mieszkalnym, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt. 1-6.

2.        Wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały przesłanki uzasadniające jego przyznanie.

 

§ 5

 

1.        Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest przez Rektora na wniosek pracownika, pozytywnie zaopiniowany przez Prorektora ds. Kadr.

2.        Do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego pracownik dołącza umowę najmu lokalu, na podstawie której składa wniosek oraz inne dokumenty potwierdzające wysokość kosztów ponoszonych w związku z wynajmem.

3.        Wysokość dodatku mieszkaniowego ustalana jest przez Rektora z uwzględnieniem wysokości opłat wynikających z umowy najmu zawartej przez wnioskodawcę, jednakże nie może przekroczyć kwoty 1000 zł. (słownie jeden tysiąc złotych) miesięcznie.

4.        Decyzja o przyznaniu dodatku może być wydana na czas określony do 12 miesięcy, jednakże okres wypłaty dodatku mieszkaniowego nie może przekroczyć 5 lat.

5.        Decyzje Rektora w sprawie dodatku mieszkaniowego ewidencjonowane są w jednostce organizacyjnej, do której zakresu działania należą sprawy nieruchomości.

6.        Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest w terminach wypłaty wynagrodzenia pracownika.

7.        Dodatek mieszkaniowy wypłacony pracownikowi, który zataił informację mającą wpływ na ocenę zasadności jego przyznania lub zaniechał zawiadomienia Rektora w terminie określonym w § 4 ust. 1 podlega zwrotowi wraz z należnymi odsetkami.

 

§ 6

 

1.          Umowy najmu zawarte przez Uniwersytet w celu zapewnienia mieszkań pracownikom Uniwersytetu podlegają weryfikacji z uwzględnieniem zasad określonych niniejszym zarządzeniem.

2.          Wykonanie zadania, o którym mowa w ust. 1 powierza się Kanclerzowi.

 

§ 7

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
30.12.2008
Data publikacji:
07.01.2009 12:05
Data aktualizacji:
07.01.2009 12:05
Liczba wyświetleń:
3436
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument