Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 50 Rektora z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie wewnętrznego systemu wyceny efektów kształcenia

 

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 50

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 19 grudnia 2008 roku

 

w sprawie wewnętrznego systemu wyceny efektów kształcenia

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), Uchwały Nr 39 Senatu UWM z dnia 1 grudnia 2000 roku w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia, Uchwały Nr 107 Senatu UWM z dnia 30 listopada 2001 roku w sprawie uczestnictwa Uniwersytetu w europejskim systemie edukacyjnym, Uchwały Nr 160 Senatu UWM z dnia 21 maja 2004 roku w sprawie realizacji przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie postanowień „Deklaracji Bolońskiej” oraz Komunikatów z Konferencji Ministrów Edukacji państw europejskich w Pradze i Berlinie, Uchwały Nr 133 Senatu UWM z dnia 24 listopada 2006 roku w sprawie strategii edukacyjnej Uniwersytetu, Uchwały Nr 275 Senatu UWM z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie ustalenia wytycznych dla rad podstawowych  jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania planów studiów i programów nauczania oraz planów i programów nauczania studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających, a także na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2006 roku w sprawie warunków i trybu przenoszenia osiągnięć studenta (Dz. U. Nr 187, poz. 1385), zarządzam co następuje:

 

§ 1

1.      W Uniwersytecie funkcjonuje wewnętrzny system wyceny punktowej efektów kształcenia.

2.      Jeden punkt ECTS odpowiada efektom kształcenia, których uzyskanie wymaga od przeciętnego studenta 25-30 godzin pracy.

 

§ 2

Wewnętrzny system wyceny punktowej efektów kształcenia uwzględnia:

1.      kompetencję, umiejętności i wiedzę jakie powinien posiadać absolwent danego kierunku i makrokierunku studiów,

2.      efekty kształcenia i sylwetkę absolwenta,

3.      nakłady pracy studenta,

4.      zasady  wyceny punktowej przedmiotów kształcenia ogólnego i przedmiotów do wyboru,

5.      zasady wyceny punktowej pracy dyplomowej i przygotowania do egzaminu dyplomowego.

 

§ 3

1.      Wycena punktowa efektów kształcenia, poza liczbą godzin przewidzianą dla danego przedmiotu w planie studiów, powinna uwzględniać:

1)     zalecenia zawarte w standardzie kształcenia dla danego kierunku i makrokierunku studiów,

2)     obciążenie studenta nakładem pracy w trakcie realizacji zajęć dydaktycznych,

3)     obciążenie studenta nakładem pracy w trakcie przygotowania się do egzaminów,

4)     obciążenie studenta nakładami pracy własnej,

5)     liczbę godzin zajęć dydaktycznych (kontaktowych).

2.      Wycena punktowa efektów kształcenia przedmiotów powinna być prowadzona według niżej wymienionych zasad:

1)     wychowanie fizyczne                       - 1 punkt ECTS za 30 godzin,

2)     język obcy                                     - co najmniej 2 punkty ECTS za semestr,

3)     technologie informacyjne                  - 2 punkty ECTS za 30 godzin,      

4)     przedmioty kształcenia ogólnego, przewidziane ofertą uczelnianą - 2 punkty ECTS za 30 godzin,

5)     przedmioty realizowane w ramach kształcenia modułowego - 2 punkty ECTS za 30 godzin.

3.      Wycena punktowa przedmiotów do wyboru powinna być tak realizowana, aby poszczególne przedmioty, które student może wybrać alternatywnie, miały taką samą liczbę punktów ECTS w semestrze.

4.      Wycena punktowa ćwiczeń terenowych i praktyk zawodowych, powinna być zgodna z zaleceniami zawartymi w standardzie kształcenia kierunku i makrokierunku studiów.

5.      Zaleca się aby wycena punktowa pracy dyplomowej wraz z przygotowaniem do egzaminu dyplomowego, realizowana była według następujących zasad:

1)     praca licencjacka                                          - 10 punktów ECTS, (15 ECTS)

2)     praca inżynierska                                          - 15 punktów ECTS,

3)     praca magisterska                                         - 20 punktów ECTS,

4)     dzieło artystyczne w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych - 20 punktów ECTS.

 

§ 4

Liczba punktów ECTS, o których mowa w § 3 ust. 2- 5, może być inna, jeżeli zalecenia takie zawarte są w standardzie kształcenia dla danego kierunku i makrokierunku studiów.

 

§ 5

1.      Wycenę punktową efektów kształcenia przedmiotów należy przeprowadzać z zachowaniem procedury:

1)     szczegółowo zdefiniować kompetencje, umiejętności i wiedzę, jakie powinien posiadać absolwent z uwzględnieniem wymagań standardów kształcenia,

2)     obliczyć liczbę punktów dla danego programu studiów przez pomnożenie liczby semestrów przez 30 punktów ECTS (dopuszcza się odchylenie w ramach semestru od 27 do 33 punktów ECTS); w roku akademickim suma punktów ECTS powinna wynosić nie mniej niż 60,

3)     przyporządkować poszczególnym stałym elementom programu (np. pracy dyplomowej, seminariom dyplomowym) punkty ECTS zgodnie z zasadami, o których mowa w § 3 ust. 5,

4)     zestawić sumę uzyskanych punktów ECTS w poszczególnych semestrach i dokonać bilansu punktów:  

5)     różnicę pomiędzy liczbą punktów uzyskanych w semestrze/roku a określoną dla semestru i roku odpowiednio: 30 i 60 punktów, przypisać do przedmiotów z grupy treści podstawowych i kierunkowych,

6)     utworzyć zbiory przedmiotów do wyboru, sprzyjające rozwojowi kompetencji i umiejętności, określonych dla danego kierunku i makrokierunku studiów oraz przypisać tym przedmiotom punkty ECTS,

7)     dokonać analizy występujących różnic, z zachowaniem zasady, iż nie należy wyrównywać liczby godzin zajęć, w przypadku braku uzasadnienia merytorycznego,

8)     przyporządkować punkty przedmiotom uwzględniając równomierny  nakład pracy studenta w poszczególnych semestrach,

9)     sprawdzić prawidłowość przyjętego podziału punktów,

10) dokonać ewentualnej korekty liczby punktów w przypadku zmiany efektów kształcenia, skutkującej zmianą wymiaru nakładu pracy studenta.

2.      Weryfikacja liczby punktów powinna odbyć się na podstawie liczby godzin kontaktowych, realizowanych w ramach przedmiotu, szacunku nakładu pracy studenta ocenionego na podstawie opinii nauczyciela akademickiego oraz opinii studenta.

3.      Zaleca się przeprowadzanie wśród studentów systematycznych ankiet dotyczących badania nakładu pracy niezbędnego do osiągnięcia określonych efektów kształcenia danego przedmiotu.

 

§ 6

1.      Rektor powołuje Uczelnianego Koordynatora ds. Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS).

2.      Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej powołuje Wydziałowego lub Kierunkowych Koordynatorów ds. Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS).

 

§ 7

1.      Do obowiązków i kompetencji Uczelnianego Koordynatora ds. Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów(ECTS) należy:

1)     koordynacja procesu wprowadzania i funkcjonowania wewnętrznego systemu wyceny punktowej efektów kształcenia,

2)     nadzór nad przestrzeganiem zasad i procedur Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów, ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów zapewniających właściwe stosowanie narzędzi ECTS,

3)     współpraca z Koordynatorami Wydziałowymi lub Kierunkowymi w zakresie funkcjonowania wewnętrznego systemu wyceny punktowej efektów kształcenia,

4)     nadzór nad opracowaniem i aktualizacją  informatorów ECTS wydziałowych lub kierunkowych.

2.      Uczelniany Koordynator ds. Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów(ECTS) odpowiada za realizację transferu/akumulacji punktów w sposób jednolity we wszystkich podstawowych jednostkach organizacyjnych uczelni.

 

§ 8

1.      Do obowiązków i kompetencji Wydziałowego lub Kierunkowego Koordynatora ds. Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów(ECTS) należy:

1)     opracowanie szczegółowej wyceny punktowej ECTS uwzględniającej specyfikę treści kształcenia realizowanych na danym kierunku lub makrokierunku studiów.

2)     przygotowanie wydziałowego informatora ECTS oraz koordynacja działań w zakresie jego aktualizacji i upowszechniania,

3)     współpraca z koordynatorami programów wymiany studentów,

4)     współpraca z Uczelnianym koordynatorem ECTS.

2.      Szczegółową wycenę punktową efektów kształcenia dla poszczególnych przedmiotów zatwierdza rada podstawowej jednostki organizacyjnej.

 

§ 9

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się prorektorowi ds. kształcenia.

 

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, przy czym zasady określone w zarządzeniu  stosuje się do planów studiów i programów nauczania kierunków oraz makrokierunków studiów dla poszczególnych cykli kształcenia, rozpoczynających się w roku akademickim 2009/2010.

 

R E K T O R

 

Prof. dr hab. Józef Górniewicz

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
19.12.2008
Data publikacji:
31.12.2008 08:55
Data aktualizacji:
31.12.2008 08:55
Liczba wyświetleń:
5886
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument