Wersja strony Decyzja Nr 38/2008 Rektora z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany Regulaminu Akademickiego Centrum Szkolenia Sportowego z dnia 19 grudzień, 2008 - 11:04

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.

 

Decyzja Nr 38/2008

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 11 grudnia 2008 r.

 

w sprawie zmiany Regulaminu Akademickiego Centrum Szkolenia Sportowego

 

Działając na podstawie § 5 Uchwały Nr 225 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 października 2007 roku stanowi się co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się następujące zmiany w Regulaminie Akademickiego Centrum Szkolenia Sportowego:

1)    § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

 

„1. Akademickie Centrum Szkolenia Sportowego, zwane dalej ACSS, jest jednostką ogólnouczelnianą Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, zwanego dalej Uniwersytetem, działającą w porozumieniu i w ramach struktury organizacyjnej Klubu Sportowego AZS UWM w Olsztynie.”,

 

2)    § 2 otrzymuje brzmienie:

 

„Władzami ACSS są:

1)     Zarząd Klubu Sportowego AZS UWM,

2)     Kierownik Klubu,

3)     Rada Naukowo-Programowa ACSS.”

 

3)    w § 3 w ust. 1 skreśla się kropkę i dodaje „w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem” oraz skreśla się ust. 2,

 

4)    § 4 otrzymuje brzmienie:

 

„1. Do podstawowych zadań Kierownika Klubu należy:

1)     nadzór nad programowaniem działalności ACSS w korelacji z programami sekcji sportowych Klubu oraz polskich związków sportowych,

2)     nadzór nad realizacją programu ACSS,

3)     przedstawianie sprawozdań z realizacji przyjętego planu szkolenia ACSS,

4)     reprezentowanie ACSS wobec władz klubu, władz uczelni i na zewnątrz,

5)     wykonywanie uchwał zarządu i władz nadrzędnych,

6)     dysponowanie środkami finansowymi w ramach zatwierdzonego programu działalności ACSS i zgodnie z obowiązującymi przepisami,

7)     systematyczne informowanie władz klubu o swojej działalności,

8)     współdziałanie z macierzystymi klubami zawodników objętych opieką ACSS,

9)     dokonywanie oceny realizacji zadań w odniesieniu do uzyskiwanych wyników sportowych.

2.      Kierownik Klubu może powołać do działania w swoim imieniu koordynatora ACSS.

3.      Koordynator ACSS realizuje wszystkie zadania przypisane Kierownikowi Klubu w sprawach ACSS.

4.      Koordynatorowi ACSS przysługuje prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu AZS UWM z głosem doradczym.

 

5)    dodaje się § 4a w brzmieniu:

 

 „1. Rada Naukowo-Programowa, zwana dalej Radą, jest ciałem doradczym

 i opiniodawczym ACSS.

2.      Kadencja Rady jest zgodna z kadencją jednoosobowych organów Uniwersytetu.

3.      Radę Naukowo-Programową ACSS powołuje Rektor.

4.      W skład Rady wchodzą:

1)     Przewodniczący – rektor lub jeden z prorektorów,

2)     wiceprzewodniczący – koordynator ACSS,

3)     5-10 członków (samodzielni pracownicy nauki, uznane autorytety w dziedzinie sportu i nauk wspomagających sport, eksperci, trenerzy itp.).

5.      Do zadań Rady należy:

1)      nadzór merytoryczny nad ACSS w zakresie:

a)           planowania i realizacji badań diagnostycznych (w cyklach rocznych i wieloletnich),

b)           doboru właściwych narzędzi i metod badawczych w szkoleniu sportowym oraz poszukiwania nowych rozwiązań w procesie monitorowania treningu sportowego,

c)            udostępniania materiałów informacyjnych oraz efektów badań naukowych,

d)           wspólnego opracowywania planów szkoleniowych i analiz wyników sportowych,

e)           ścisłego powiązania tematyki prac naukowo-badawczych prowadzonych w uczelni z praktyką treningu sportowego w ACSS i programem kształcenia studentów Uczelni,

f)            współpracy w zakresie dokształcania zawodowego trenerów, organizacji szkoleń i konferencji,

2)      opiniowanie projektów wydatków dotyczących w szczególności:

a)       aparatury diagnostycznej, odczynników, sprzętu informatycznego itp.,

b)        specjalistycznego sprzętu sportowego,

c)         lekarstw oraz suplementów diety, opieki medycznej i odnowy biologicznej,

d)          konsultacji oraz zgrupowań sportowych.

6.  Regulaminowe posiedzenia Rady odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

7.  Posiedzenia zwołuje przewodniczący Rady.

8.  O terminie i miejscu posiedzenia Rady zawiadamia przewodniczący w sposób zwyczajowo przyjęty.

9.  Nadzwyczajne posiedzenie Rady może zostać zwołane na wniosek Rektora, Zarządu Klubu lub jednego z członków Rady”.

 

6)    § 6 skreśla się.

 

§ 2

Tekst jednolity Regulaminu stanowi załącznik do decyzji.

 

§ 3

Decyzja wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
11.12.2008
Data publikacji:
19.12.2008 11:04
Data aktualizacji:
19.12.2008 13:10
Liczba wyświetleń:
3227
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument