Nr 78 z dnia 12 grudnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności gruntów położonych w obrębach ewidencyjnych nr 110, 112 oraz 152 m. Olsztyn

 

UCHWAŁA Nr 78

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 12 grudnia 2008 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności gruntów położonych w obrębach ewidencyjnych nr 110, 112 oraz 152 m. Olsztyn

§ 1

1.      Na podstawie § 14 ust.2 pkt.3a Statutu Uniwersytetu Senat wyraża zgodę na sprzedaż przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na rzecz Gminy Olsztyn prawa własności nieruchomości gruntowych, położonych w Olsztynie w rejonie ul. Warszawskiej oraz ul. Martyniaka, oznaczonych w ewidencji jako działki:

·         nr 74/28, obręb 110 m. Olsztyn o powierzchni 182 m2,

·         nr 117/21, obręb 110 m. Olsztyn o powierzchni 240 m2,

·         nr 367/16, obręb 112 m. Olsztyn o powierzchni 1981 m2,

·         nr 28/1, obręb 152 m. Olsztyn o powierzchni 2052 m2.

2.       Sprzedaży przedmiotowych nieruchomości na rzecz Gminy Olsztyn dokonuje się w celu realizacji inwestycji celu publicznego polegających na budowie urządzeń do podczyszczania wód deszczowych realizowanych w ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Olsztynie”.

(wyrysy z mapy ewidencyjnej stanowią załączniki do uchwały)

 

§ 2

Wartość rynkowa prawa własności w/w nieruchomości została oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi 292 400 zł.

§ 3

Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzedaży, o której mowa w niniejszej uchwale.

§ 4

Środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, o której mowa w § 1 przeznaczone będą na finansowanie strategicznych zadań inwestycyjnych UWM.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
12.12.2008
Data publikacji:
19.12.2008 10:37
Data aktualizacji:
10.09.2014 10:24
Liczba wyświetleń:
2848
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument