Nr 77 z dnia 12 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości kosztów pośrednich (wydziałowych) w działalności badawczej

 

UCHWAŁA Nr 77

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 12 grudnia 2008 roku

 

w sprawie ustalenia wysokości kosztów pośrednich (wydziałowych) w działalności badawczej

 

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 12 Statutu Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Narzuty na finansowanie kosztów pośrednich w działalności badawczej wynoszą:

1.      działalność statutowa

2.      badania własne

30%

15%

 

3.      projekty badawcze finansowane przez MNiSW z wyłączeniem projektów promotorskich i rozwojowych

35%

 

 

4.      projekty badawcze promotorskie finansowane przez MNiSW

5.      projekty rozwojowe finansowane przez MNiSW

6.      specjalne projekty będące częścią międzynarodowych programów, podlegające lub niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych

25%

30%

25%

 

 

7.      koszty koordynacji projektów badawczych

10%

 

8.      projekty celowe:

 

 

 

- od środków pozyskanych z ministerstwa

35%

 

- od środków pozyskanych z podmiotów gospodarczych i innych

10%

9.      projekty badawcze finansowane ze środków UE w ramach 7PR

do 60%

 

10.  podmioty gospodarcze minimum

10%

 

11.  konferencje, sympozja i pozostała działalność wspomagająca badania minimum

9%

 

         

 

§ 2

Wysokość kosztów pośrednich w projektach finansowanych z UE w ramach 7PR podlega każdorazowo zatwierdzeniu przez właściwego prorektora, przed podpisaniem wniosku.

 

§ 3

Przychody ze sprzedaży produkcji towarzyszącej badaniom naukowym przeznacza się na pokrycie kosztów bezpośrednich badań.

 

§ 4

Traci moc Uchwała nr 178 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości narzutów kosztów pośrednich w działalności badawczej.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

                                                                                             prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
12.12.2008
Data publikacji:
19.12.2008 10:31
Data aktualizacji:
10.09.2014 10:32
Liczba wyświetleń:
3179
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument