Nr 76 Senatu z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 3 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości honorarium w wynagrodzeniu zasadniczym wynikającym ze stosunku pracy i wykazu nieobecności w pracy...

 

UCHWAŁA NR 76

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 12 grudnia 2008 r.

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 3 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 września 2008r. w sprawie ustalenia wysokości honorarium w wynagrodzeniu zasadniczym wynikającym ze stosunku pracy i wykazu nieobecności w pracy, które nie stanowią podstawy do stosowania 50% normy kosztów uzyskania przychodu oraz ogłoszenia tekstu jednolitego

 

Działając na podstawie 62 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365, z późn. zm.) Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr 3 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 września 2008r. w sprawie ustalenia wysokości honorarium w wynagrodzeniu zasadniczym wynikającym ze stosunku pracy i wykazu nieobecności w pracy, które nie stanowią podstawy do stosowania 50% normy kosztów uzyskania przychodu wprowadza się następujące zmiany:

1)     w § 3 skreśla się słowa „Warmińsko-Mazurskiego”,

2)     w § 5 po ust. 2 kropkę zastępuje przecinkiem i dodaje się pkt. 3 w brzmieniu:

„3) honorarium z tytułu chronionych prawem autorskim wyników badań naukowych niezbędnych do prowadzenia procesu dydaktycznego, stanowiącego do 20% stawki wynagrodzenia zasadniczego.”,

3)     w § 8 pkt. 1 liczbę 30 zastępuje się liczbą 40,

4)     w § 10 ust. 1 pkt. 10 przed słowami „nieobecność usprawiedliwiona” dodaje się „inna”,

5)     w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pracownicy zamierzający skorzystać z odliczenia kosztów autorskich w wynagrodzeniu zasadniczym przy pobieraniu miesięcznych zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych, składają w Dziale Płac, w terminie do 15 grudnia przed rozpoczęciem nowego roku kalendarzowego, wniosek o stosowanie norm kosztów uzyskania w stosunku do honorarium określonego w akcie mianowania lub umowie o pracę, w związku z planowanym przez pracownika praw autorskich i twórczych. W przypadku zmiany tego udziału (np. nowa sytuacja w semestrze zimowym), pracownik jest zobowiązany złożyć w terminie 7 dni korektę oświadczenia wcześniej złożonego.”,

6)     w § 11 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W terminie do 10 stycznia następnego roku kalendarzowego pracownicy sporządzają ewidencje prac autorskich i twórczych podlegających prawom autorskim wykonanych w danym roku kalendarzowym, które po potwierdzeniu przez kierownika jednostki organizacyjnej zobowiązani są przechowywać przez 6 lat. Kopię tego dokumentu należy również przechowywać w jednostce organizacyjnej, w której zatrudniony jest pracownik.”,

7)     w § 11 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. We wniosku, oświadczeniu i ewidencji, o których mowa w ust. 1, 2 i 5, można ujmować tylko takie tematy badawcze i zajęcia autorskie, za które pracownik nie otrzymał albo nie otrzyma wynagrodzenia z innego tytułu.”,

8)     w § 11 ust. 7 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

„3) załącznik Nr 3 – oświadczenie pracownika dotyczące wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe”,

9)     w § 11 ust. 7 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) załącznik nr 4 – oświadczenie pracownika o liczbie opracowanych recenzji rozpraw doktorskich lub habilitacyjnych, ocen dorobku naukowego związanych z przewodem habilitacyjnym oraz ocen całokształtu dorobku naukowego i dydaktycznego kandydatów do tytułu naukowego”,

10) w § 12 słowo „oświadczenie” zastępuje się słowem „wniosek”,

11) § 13 otrzymuje brzmienie:

„W terminie do 10 stycznia następnego roku kalendarzowego pracownicy uprawnieni do korzystania z przepisów Uchwały obowiązani są do złożenia w Dziale Płac oświadczeń o pracach autorskich i twórczych wykonanych w roku poprzednim według wzorów określonych w załącznikach nr 2 i nr 4.”

12) w tekście uchwały i załączników poprawia się błędy techniczne polegające na:

a)     nadaniu tekstowi układu: paragraf, ustęp, punkt, litera,

b)     ujednoliceniu używanych pojęć,

c)      wprowadzeniu właściwych znaków przestankowych.

§ 2

Tekst jednolity Uchwały Nr 3 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 września 2008r. w sprawie ustalenia wysokości honorarium w wynagrodzeniu zasadniczym wynikającym ze stosunku pracy i wykazu nieobecności w pracy, które nie stanowią podstawy do stosowania 50% normy kosztów uzyskania przychodu, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr 76 Senatu UWM w Olsztynie

z dnia 12 grudnia 2008 roku

 

UCHWAŁA NR 3

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 19 września 2008 r.

 

w sprawie ustalenia wysokości honorarium w wynagrodzeniu zasadniczym wynikającym ze stosunku pracy i wykazu nieobecności w pracy, które nie stanowią podstawy do stosowania 50% normy kosztów uzyskania przychodu

 

(tekst jednolity)

 

Na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365, z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej kwalifikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego uchwala co następuje:

 

§ 1

Przedmiotem prawa autorskiego w zakresie działalności nauczycieli akademickich w ramach stosunku pracy jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wdrożenia.

 

§ 2

Przedmiotem prawa autorskiego są w szczególności:

1)     zajęcia dydaktyczne, w tym:

a)     wykłady akademickie, odczyty, referaty, seminaria, konsultacje, pytania egzaminacyjne, zajęcia projektowe i laboratoryjne, ćwiczenia audytoryjne, lektoraty,

b)     opracowanie programów nauczania i programów zajęć dydaktycznych,

c)      prowadzenie prac dyplomowych,

d)     recenzje prac dyplomowych,

2)     w działalności naukowej, niezbędnej do przeprowadzenia procesu dydaktycznego, wszelkie formy aktywności naukowej, w tym:

a)     prezentacja własnych odkryć oraz metod i wyników badań naukowych,

b)     rozprawy naukowe i popularnonaukowe, podręczniki, skrypty,

c)      projekty, sprawozdania z prac badawczo-naukowych, raporty naukowe, sprawozdania naukowe i dydaktyczne, opinie, ekspertyzy i recenzje naukowe,

d)     projekty aparatury badawczo-pomiarowej,

e)     programy komputerowe,

f)      założenia do programów komputerowych,

g)     aplikacje użytkowe,

3)     w działalności innej, w szczególności:

a)     opracowanie założeń programów komputerowych w obszarach innych niż wymienione w pkt. 2 lit. e,

b)     tworzenie oprogramowania użytkowego lub aplikacji wspomagających pracę jednostek administracji Uniwersytetu,

c)      prace z zakresu działalności dziennikarskiej, filmowej i artystycznej.

 

§ 3

Pracownikowi Uniwersytetu wykonującemu w ramach stosunku pracy utwór chroniony prawem autorskim przysługuje prawo do naliczania kosztów uzyskania przychodu z tytułu korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych.

 

§ 4

Stawkę wynagrodzenia zasadniczego pracownika naukowo-dydaktycznego dzieli się na:

1)     honorarium z tytułu chronionych prawem autorskim wyników badań naukowych niezbędnych do prowadzenia procesu dydaktycznego, stanowiącego do 45% stawki wynagrodzenia zasadniczego,

2)     honorarium z tytułu chronionych prawem autorskim ustalonych wyników pracy dydaktycznej, stanowiącego do 50% stawki wynagrodzenia zasadniczego,

3)     pozostałą część wynagrodzenia zasadniczego, którą stanowi wynagrodzenie osobowe.

 

§ 5

Wynagrodzenie zasadnicze pracownika dydaktycznego dzieli się na:

1)     honorarium z tytułu chronionych prawem autorskim ustalonych wyników pracy dydaktycznej, stanowiącego do 50% stawki wynagrodzenia zasadniczego,

2)     pozostałą część wynagrodzenia zasadniczego, którą stanowi wynagrodzenie osobowe,

3)     honorarium z tytułu chronionych prawem autorskim wyników badań naukowych niezbędnych do prowadzenia procesu dydaktycznego, stanowiącego do 20% stawki wynagrodzenia zasadniczego.

 

§ 6

Wynagrodzenie zasadnicze pracownika naukowego dzieli się na:

1)     honorarium z tytułu chronionych prawem autorskim wyników badań naukowych niezbędnych do prowadzenia procesu dydaktycznego, stanowiącego do 95% wynagrodzenia zasadniczego,

2)     pozostałą część wynagrodzenia zasadniczego, którą stanowi wynagrodzenie osobowe.

§ 7

Wynagrodzenie zasadnicze dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej składa się z:

1)     honorarium z tytułu chronionych prawem autorskim publikacji i wyników badań naukowych oraz ustalonych wyników pracy dydaktycznej, stanowiących do 50% wynagrodzenia zasadniczego,

2)     pozostałą część wynagrodzenia zasadniczego, którą stanowi wynagrodzenie osobowe.

 

§ 8

Wynagrodzenie zasadnicze pracowników nie będących nauczycielami akademickimi składa się z:

1)     honorarium z tytułu chronionych prawem autorskim publikacji i wyników badań naukowych, stanowiącego do 40% wynagrodzenia zasadniczego,

2)     pozostałą część wynagrodzenia zasadniczego, którą stanowi wynagrodzenie osobowe.

 

§ 9

Podwyższone koszty uzyskania przychodu stosuje się od ustalonego na podstawie niniejszej Uchwały przychodu osiągniętego z tytułu działalności:

1)     dydaktycznej – w okresie od 1 września do 30 czerwca następnego roku,

2)     naukowej – przez cały rok kalendarzowy,

3)     innej – przez cały rok kalendarzowy,

z zastrzeżeniem przewidzianym w § 10 niniejszej Uchwały.

 

§ 10

1. Od wynagrodzeń zasadniczych, stanowiących podstawę do zastosowania 50% normy kosztów, odlicza się wynagrodzenie płatne z tytułu następujących rodzajów nieobecności w pracy:

1)     urlop wypoczynkowy,

2)     urlop na przygotowanie pracy doktorskiej,

3)     urlop na przygotowanie pracy habilitacyjnej,

4)     urlop dla celów naukowych,

5)     urlop dla poratowania zdrowia,

6)     urlop macierzyński,

7)     zwolnienie lekarskie,

8)     opieka nad zdrowym dzieckiem – 2 dni,

9)     zwolnienie od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8,

10) inna nieobecność usprawiedliwiona.

 

2. Odliczenia powyższe za dany miesiąc rozliczane będą w miesiącu następnym.

 

§ 11

1.      Pracownicy, zamierzający skorzystać z odliczenia kosztów autorskich w wynagrodzeniu zasadniczym przy pobieraniu miesięcznych zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych, składają w Dziale Płac, w terminie do 15 grudnia przed rozpoczęciem nowego roku kalendarzowego, wniosek o stosowanie norm kosztów uzyskania w stosunku do honorarium określonego w akcie mianowania lub umowie o pracę, w związku z planowanym przez pracownika praw autorskich i twórczych. W przypadku zmiany tego udziału (np. nowa sytuacja w semestrze zimowym), pracownik jest zobowiązany złożyć w terminie 7 dni korektę oświadczenia wcześniej złożonego.

2.      Pracownicy, zamierzający skorzystać z odliczenia kosztów autorskich w wynagrodzeniu z tytułu godzin ponadwymiarowych, składają w Dziale Płac oświadczenie w terminie 7 dni po rozliczeniu godzin ponadwymiarowych przez jednostkę organizacyjną, nie później niż do 15 października roku, w którym następuje rozliczenie.

3.      Nie złożenie oświadczeń powoduje naliczenie podatku według zasad stosowanych dla wynagrodzeń nie objętych ochroną prawa autorskiego. Ewentualną korektę pracownik powinien indywidualnie uzgodnić z właściwym urzędem skarbowym.

4.      Za rzetelność danych zawartych w oświadczeniu odpowiedzialna jest osoba składająca oświadczenie oraz osoba je potwierdzająca.

5.      W terminie do 10 stycznia następnego roku kalendarzowego pracownicy sporządzają ewidencje prac autorskich i twórczych podlegających prawom autorskim wykonanych w danym roku kalendarzowym, które po potwierdzeniu przez kierownika jednostki organizacyjnej zobowiązani są przechowywać przez 6 lat. Kopię tego dokumentu należy również przechowywać w jednostce organizacyjnej, w której zatrudniony jest pracownik.

6.      We wniosku, oświadczeniu i ewidencji, o których mowa w ust. 1, 2 i 5, można ujmować tylko takie tematy badawcze i zajęcia autorskie, za które pracownik nie otrzymał albo nie otrzyma wynagrodzenia z innego tytułu.

7.      Wzory druków składanych przez pracowników uprawnionych do korzystania z przepisów Uchwały określa:

1)     załącznik Nr 1 – wniosek pracownika o stosowanie norm kosztów uzyskania w stosunku do honorarium określonego w akcie mianowania lub umowie o pracę,

2)     załącznik Nr 2 – oświadczenie pracownika o pracach autorskich i twórczych wykonanych w ciągu roku,

3)     załącznik Nr 3 – oświadczenie pracownika dotyczące wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe,

4)     załącznik Nr 4 – oświadczenie pracownika o liczbie opracowanych recenzji rozpraw doktorskich lub habilitacyjnych, ocen dorobku naukowego związanych z przewodem habilitacyjnym oraz ocen całokształtu dorobku naukowego i dydaktycznego kandydatów do tytułu naukowego,

5)     załącznik Nr 5 – ewidencja prac autorskich i twórczych objętych przepisami ustawy o prawach autorskich i pokrewnych.

 

§ 12

Wniosek, o którym mowa w załączniku nr 1, obejmujący miesiące: październik, listopad, grudzień roku kalendarzowego 2008, należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 25 września 2008 roku w Dziale Płac.

 

§ 13

W terminie do 10 stycznia następnego roku kalendarzowego pracownicy uprawnieni do korzystania z przepisów Uchwały obowiązani są do złożenia w Dziale Płac oświadczeń o pracach autorskich i twórczych wykonanych w roku poprzednim według wzorów określonych w załącznikach Nr 2 i Nr 4.

 

§ 14

1.      Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

2.      Z dniem podjęcia Uchwały Senatu traci moc zarządzenie Rektora nr 18 z dnia 4 września 2006 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy ustalaniu udziału wynagrodzenia za pracę o charakterze twórczym w wynagrodzeniu zasadniczym przysługującym ze stosunku pracy oraz zarządzenie nr 47/2007 z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 18 Rektora UWM z dnia 04 września 2006 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy ustalaniu udziału wynagrodzenia za pracę o charakterze twórczym w wynagrodzeniu zasadniczym.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
12.12.2008
Data publikacji:
19.12.2008 10:23
Data aktualizacji:
10.09.2014 10:34
Liczba wyświetleń:
7005
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Załącznik nr 1 29 KB
Załącznik Nr 231.5 KB
Załącznik Nr 323.5 KB
Załącznik Nr 421.5 KB
Załącznik Nr 527 KB