Wersja strony Kwestura z dnia 7 styczeń, 2013 - 09:42

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.

KWESTURA

 

ul. Michała Oczapowskiego 2; pok. 202 10- 957 Olsztyn

Sekretariat: tel. 523-34-61; fax. 523-42-00

Kod ewidencji korespondencji: 90-0800; kod finansowy: 9008

 

KWESTOR

mgr Sławomira Pietrzyk

tel.: 523-34-61

 

Z-ca kwestora         mgr Grażyna Buczyńska     tel. 523-33-69

Z-ca kwestora         mgr inż. Jadwiga Cierach   tel. 524-52-32

 

BIURO KWESTORA 

Główny specjalista   mgr Ewa Mańkiewicz                   tel. 523-52-32

Główny specjalista   mgr Anna Barańska           tel. 523-52-06

Główny specjalista   mgr Anna Pieńczuk            tel. 523-48-68

 

Samodzielny Referent

mgr Agnieszka Topa

tel. 523-49-02

e-mail:agnieszka.topa@uwm.edu.pl

mgr Agnieszka Tymińska- Jurgin,

tel. 524-51-76

e-mail:agnieszka.tyminska@uwm.edu.pl

Starszy Referent

          Anna Brzezińska

tel. 524-52-04

e-mail:anna.brzezinska@uwm.edu.pl

Emilia Trąbka         

tel. 524-52-04

e-mail:emilia.trabka@uwm.edu.pl

 

1)   opracowywanie projektu planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu oraz planów rzeczowo-finansowych jednostek międzywydziałowych, ogólnouczelnianych, administracji finansowanej ze środków na dydaktykę i pozostałych jednostek,

2)   sporządzanie prognozy planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu i Szpitala Uniwersyteckiego na potrzeby Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Zdrowia,

3)   opracowywanie preliminarzy wydatków według jednostek organizacyjnych,

4)   opracowywanie kalkulacji kosztów, funkcjonowania Uniwersytetu,

5)   przygotowywanie projektów wniosków inwestycyjnych o finansowanie Uniwersytetu do właściwych organów,

6)   koordynowanie przedsięwzięć dotyczących planów rzeczowo-finansowych jednostek,

7)   koordynowanie realizacji zadań inwestycyjnych,

8)   opracowywanie analiz ekonomicznych dotyczących działalności:

a.    statutowej Uniwersytetu,

b.    dydaktycznej,

c.    ogólnouczelnianej,

9)   przygotowywanie sprawozdań z realizacji powierzonych zadań,

10)        przygotowywanie sprawozdań finansowych oraz wnioskowanie i opracowywanie założeń do planu kont,

11)        współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wykonywanych zadań.

 

DZIAŁ OBSŁUGI FINANSOWEJ PROJEKTÓW ZAGRANICZNYCH

ul. Michała Oczapowskiego 2; pok. 307,312,313; 10- 719 Olsztyn

Kod ewidencji korespondencji: 90-0800; kod finansowy: 9008

 

Kierownik

mgr Edyta Fafińska

tel. 523-41-05

e-mail:edyta.fafinska@uwm.edu.pl

 

Samodzielna księgowa

mgr Anna Reszczyńska

tel. 523-35-33

e-mail:anna.reszczynska@uwm.edu.pl

lic. Katarzyna Niemyjska

tel. 523-43-94

e-mail:kaska@uwm.edu.pl 

Specjalista

mgr Beata Wolak

tel. 523 43 94

e-mail:beata.wolak@uwm.edu.pl

 Referent

mgr Małgorzata Florczak

tel. 523 35 33

e-mail:malgorzata.florczak@uwm.edu.pl

 

1)   przyjmuje, kompletuje i dokonuje cenzury faktur, rachunków i umów cywilno – prawnych pod względem formalno – rachunkowym i zabezpieczenia finansowego oraz przekazuje do zatwierdzenia,

2)   kontroluje stan środków finansujących zakupy,

3)   nadzoruje prawidłowość obiegu zewnętrznych i wewnętrznych dokumentów potwierdzających poniesione koszty,

4)   dokonuje płatności wynikających z zobowiązań Uniwersytetu,

5)   dokonuje księgowań zatwierdzonych dokumentów,

6)   dokonuje refundacji poniesionych kosztów, poprzez obciążanie nimi odpowiednich rachunków bankowych,

7)   dokonuje rozliczenia beneficjentów ostatecznych biorących udział w realizacji projektów finansowanych z funduszy strukturalnych, projektów finansowanych ze środków unijnych,

8)   przygotowuje wnioski o płatność,

9)   analizuje wydatki związane z realizacją projektów i uzgadnia je z kierownikami  projektu,

10)        przechowuje w należyty sposób dokumenty formalno – prawne i finansowe dotyczące prac i zadań wynikających z zakresu działania Działu,

11)        archiwizuje dokumenty z zakresu projektów realizowanych w ramach funduszy strukturalnych i projektów finansowanych ze środków unijnych.

 

PRACOWNICZA KASA ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA

ul. Licznerskiego 4B, pok. 9, 10-721 Olsztyn

 

mgr inż. Dorota Duchnowska   tel. 523-39-51

 

1)   udzielaniem pożyczek ze środków gromadzonych w Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej,

2)   realizacją pożyczek mieszkaniowych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

 

Statut Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 

 

ZASTĘPCA KWESTORA DS. DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ

 

Z-ca kwestora

mgr Grażyna Buczyńska               tel. 523-33-69

 

DZIAŁ KONTROLI FINANSOWEJ I PŁATNOŚCI ZAGRANICZNYCH

 

Kierownik:

mgr inż. Sabina Kisiel        tel. 523-47-33

 

Samodzielna księgowa

mgr Magdalena Gałka        tel. 523-33-45

Beata Mieszkowska            tel. 523-33-45

Edyta Chabowska              tel. 523-33-45

Starsza księgowa

          Katarzyna Koper                tel. 523-33-45

Księgowa

mgr Julia Wojciechowska   tel. 523-33-45

mgr Joanna Zawistowska   tel. 523-34-61

Referent

mgr Magda Szarejko                    tel. 523-47-33

mgr inż. Agnieszka Grabowska tel. 523-34-61

mgr Monika Jatkowska       tel.: 523-34-61

 

1)   dokonuje cenzury rachunków, faktur, dowodów wewnętrznych, rozrachunków pieniężnych pod względem formalno–rachunkowym oraz zgodności z aktualnymi źródłami finansowania,

2)   współpracuje z jednostkami w zakresie prawidłowego i terminowego przepływu dokumentów księgowych,

3)   prowadzi rejestr wpływających dokumentów finansowych,

4)   dokonuje rozliczenia krajowych delegacji służbowych, ryczałtów samochodowych, rachunków i dowodów wewnętrznych,

5)   dokonuje płatności złotówkowych wynikających z zobowiązań publiczno-prawnych,

6)   dokonuje płatności złotówkowych wynikających z zobowiązań Uniwersytetu, z wyjątkiem wynagrodzeń, płatności automatycznie przenoszonych z systemu FK, projektów finansowanych ze środków pochodzenia zagranicznego, z zachowaniem obowiązujących terminów,

7)   sporządza wnioski o zaświadczenia o nie zaleganiu z płatnością podatków i składkami ZUS,

8)   pełna obsługa bankowa w zakresie:

- zakładania rachunków bankowych i nadawaniu uprawnień dla użytkowników,

- dokonywania poleceń przelewu w walutach obcych,

- rozliczania czeków i wydawania weksli,

- występowania o zaświadczenia bankowe,

- przygotowania do księgowania wyciągów bankowych dotyczących kart płatniczych

 

DZIAŁ Rozliczeń Działalności Badawczej i Zleconej

ul. M. Oczapowskiego 2, pok. 219, 220; 10-957 Olsztyn

 

Samodzielna księgowa

Alina Stankiewicz              tel. 523-37-88

mgr Urszula Szulborska     tel. 523-37-88

Lidia Szarejko                             tel. 523-33-86

 

1)   prowadzi pełną obsługę w zakresie:

a.    badań naukowych,

b.    konferencji, sympozjów i szkoleń,

c.    ekspertyz i usług naukowo-badawczych,

d.    studiów podyplomowych.

2)   prowadzi dokumentację formalno-prawną i finansową z zakresu prac i zadań wymienionych w pkt.1,

3)   wprowadza do ewidencji księgowej nowe miejsca powstawania kosztów i przychodów dotyczące nowych tematów oraz dokonuje blokady zadań zakończonych i rozliczonych w zakresie wymienionym w pkt. 1,

4)   dokonuje księgowań zatwierdzonych dokumentów,

5)   analizuje ewidencję syntetyczną i analityczną kosztów i przychodów zadań wymienionych w pkt. 1 oraz uzgadnia ją z kierownikami tematów,

6)   sporządza kalkulacje wynikowe prac naukowo-badawczych i pozostałych zadań w oparciu o kosztorysy i faktycznie poniesione koszty wynikające z ewidencji księgowej oraz uzgadnia je z kierownikami tematów,

7)   wystawia faktury końcowe lub etapowe w oparciu o protokoły zdawczo-odbiorcze i przesyła je zleceniodawcom,

8)   analizuje ewidencję ilościową aparatury specjalnej oraz dokonuje jej rozliczenia po zakończeniu tematu naukowo-badawczego,

9)   przyjmuje wnioski o dodatkowe wynagrodzenie, umowy zlecenia, umowy o dzieło i rachunki do tych umów w zakresie zadań wymienionych w pkt. 1, sprawdza je pod względem formalno-rachunkowym oraz przedkłada do zatwierdzenia,

10)        kontroluje koszty wynagrodzeń w zakresie ustalonych limitów,

11)        dokonuje rozliczenia tematów badawczych i innych zadań wymienionych w pkt. 1 po zakończeniu roku oraz przygotowuje informacje finansowe w tym zakresie,

12)        sporządza sprawozdania rzeczowo-finansowe z realizacji zadań naukowo-badawczych dla potrzeb Ministerstwa i GUS,

13)        przechowuje dokumenty formalno-prawne i finansowe dotyczące prac i zadań wynikających z zakresu działania sekcji,

14)        dokonuje płatności kartą płatniczą dotyczących badań naukowych zgodnie z zatwierdzonymi wnioskami,

15)        wprowadza do bazy danych pełnomocnictwa do dysponowania środkami finansowymi w Uczelni.

 

SEKCJA DS. ROZLICZEŃ PODATKU VAT

ul. Michała Oczapowskiego 2; pok. 209; 10-957 Olsztyn

 

specjalista

inż. Izabela Wysocka        

tel. 523-47-34

          e-mail:izabela.wysocka@uwm.edu.pl

Starszy referent

mgr Joanna Wasiak

tel. 523-47-34

          e-mail:joanna.wasiak@uwm.edu.pl

mgr Bożena Bartczak

tel. 523-47-34

          e-mail:bozena.bartczak@uwm.edu.pl

 

1)   analizuje i koryguje rejestry zakupu i sprzedaży,

2)   dokonuje miesięcznego rozliczenia podatku VAT,

3)   sporządza miesięczne deklaracje VAT-7 UWM i korekty tych deklaracji,

4)   sporządza miesięczne deklaracje VAT-7 dotyczące Wydziału Nauk Medycznych UWM i korekty tych deklaracji,

5)   sporządza miesięczne informacje podsumowujące VAT UE i korekty tych deklaracji,

6)   analizuje konto „Rozrachunki z tytułu podatku VAT”,

7)   administruje program „Fakturowanie”,

8)   obsługuje rezerwową kasę fiskalną,

9)   zgłasza zakup kas fiskalnych i zmiany ich dotyczące do Urzędu Skarbowego,

10)        organizuje roczne przeglądy kas fiskalnych,

11)        prowadzi pełną obsługę konta banku BGŻ S.A.,

12)        sporządza sprawozdania do GUS dotyczące importu usług,

13)        wysyła w formie elektronicznej sprawozdania do GUS  dotyczące międzynarodowej wymianie usług,

14)        przechowuje dokumenty dotyczące prac i zadań wynikających z działania sekcji.

 

STANOWISKO DS. ROZLICZEŃ DELEGACJI ZAGRANICZNYCH

 

Lic. Anna Mierzejewska

tel.523-33-86

anna.mierzejewska@uwm.edu.pl

 

1)   Prowadzi rozliczenia służbowych podróży zagranicznych;

2)   Dokonuje księgowań związanych z rozliczeniem wyjazdów zagranicznych;

3)   Prowadzi pełną obsługę projektów międzynarodowych:

a.    nadzoruje prawidłowość obiegu zewnętrznych i wewnętrznych dokumentów wynikających z  realizowanych projektów;

b.    przyjmuje, kompletuje i dokonuje cenzury faktur, rachunków i umów cywilno-prawnych pod względem formalno-rachunkowym i zabezpieczenia finansowego w ramach projektów zagranicznych oraz przekazuje do zatwierdzenia;

c.    dokonuje księgowań zatwierdzonych dokumentów;

d.    dokonuje płatności złotówkowych i walutowych wynikających z  zobowiązań w zakresie realizowanych projektów międzynarodowych;

e.    dokonuje refundacji poniesionych kosztów ;

f.     przechowuje w należyty sposób dokumenty formalno – prawne i finansowe dotyczące prac i zadań wynikających z zakresu programów międzynarodowych.

 

ZASTĘPCA KWESTORA DS. FINANSOWO-KSIĘGOWYCH

ul. Michała Oczapowskiego 2; pok. 215; 10- 719 Olsztyn

 

Z-ca kwestora

mgr inż. Jadwiga Cierach             tel. 524-52-32

 

DZIAŁ PŁAC

ul. Michała Oczapowskiego 2; pok. 3,4,5,6; 10-719 Olsztyn

 

Z-ca kierownika Działu

mgr inż. Agnieszka Idzikowska     tel. 523-49-68

 

          Główny specjalista

mgr Dariusz Joniec            tel. 523-37-01

          Specjalista

Irena Andrzejewska           tel. 523-33-68

Bożena Dąbrowska            tel. 523-45-02

Teresa Paluch                             tel. 523-45-02

Janina Starczyk                 tel. 523-33-68

          Jadwiga  Żejmo                 tel. 523-37-01

          Samodzielny referent

Małgorzata Abramczyk       tel. 523-37-01

                    Iwona Deliga                     tel. 523-33-68

                    Aleksandra Kowalska                   tel. 523-45-66

                    Joanna Litwinowicz            tel. 523-45-44

                    Marta Tomczykowska         tel. 523-44-89

          Starszy referent

Urszula Kamińska              tel. 523-45-44

          Referent

Aneta Roman                    tel. 523-33-68

 

1)   prowadzi sprawy związane z realizacją wypłat wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, umów o dzieło i umów zleceń oraz zasiłków ZUS,

2)   dokonuje rozliczeń należności z tytułu wykorzystywania prywatnych samochodów pracowników do celów służbowych,

3)   dokonuje kontroli formalno – rachunkowej dokumentów finansowych stanowiących podstawę wypłat wynagrodzeń i zasiłków ZUS,

4)   sporządza listy płac dla pracowników i osób spoza Uniwersytetu , miesięczne zestawienia wynagrodzeń ,

5)   prowadzi sprawy związane z pobraniem zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych  oraz sporządza zbiorcze deklaracje podatkowe  dla urzędu skarbowego łącznie z zaliczkami podatku dochodowego od osób fizycznych pobranymi w Biurze ds. Socjalnych,

6)   dokonuje rozliczeń składek na ubezpieczenia społeczne pracowników i osób nie będących pracownikami i sporządza deklaracje ZUS,

7)   dokonuje potrąceń z wynagrodzeń:

a) należności  z tytułów egzekucyjnych,

b) rat pożyczek udzielonych przez PKZP i Biuro ds. Socjalnych,

c) składek związkowych na podstawie wniosku złożonego przez pracownika,

d) innych należności,

8)   sporządza sprawozdania do GUS w zakresie wypłaconych wynagrodzeń osobowych i bezosobowych,

9)   wystawia zaświadczenia do celów emerytalno- rentowych,

10)        sporządza polecenia przelewów związanych z rozliczeniem wynagrodzeń,

11)        sporządza miesięczne informacje o wynagrodzeniu dla pracowników,

12)        wystawia zaświadczenia  dotyczące wysokości wypłaconych wynagrodzeń i zasiłków,

13)        sporządza listy wypłat stypendium doktoranckiego i stypendium projakościowego.

 

DZIAŁ FINANSOWO - KSIĘGOWY

Kierownik

 mgr inż. Anna Słyszewska

tel. 523-48-57

 

1. W skład Działu Finansowo-Księgowego wchodzi:

1) Sekcja Ewidencji i Windykacji Należności,

2) Sekcja Księgowości,

3) Sekcja Kas i Obsługi Finansowej Studentów.

 

2. Sekcja Ewidencji i Windykacji Należności

1) ewidencjonuje obroty zarejestrowane za pomocą kas fiskalnych,

2) księguje dokumenty finansowe Uniwersytetu

3) analiza kont rozrachunkowych pracowników i doktorantów oraz uzgadnianie salda,

4) przekazuje niezbędne dokumenty dotyczące dłużników Zespołowi Radców Prawnych w związku z sądową egzekucją należności

5) rozliczenia i kontrola finansowa rozrachunków z odbiorcami,

6) rozliczania kont związanych z rozrachunkami zagranicznymi oraz księgowanie dokumentów w walutach obcych,

7) sporządzanie kwartalnych sprawozdań RBN, DNU-K

8) dostarcza danych do sporządzania sprawozdań finansowych,

9) przechowuje w należyty sposób dokumenty formalno-prawne i finansowe dotyczące prac i zadań wynikających z zakresu działania sekcji.

 

3. Sekcja Księgowości

1) dokonuje wstępnej kontroli dokumentów finansowo-księgowych,

2) księguje dokumenty finansowe Uniwersytetu,

3) prowadzi analityczną i syntetyczną ewidencję komputerową,

4) dokonuje rozliczeń i prowadzi kontrolę finansową rozrachunków z dostawcami,

5) sporządza miesięczne i roczne deklaracje PFRON,

6) sporządzanie kwartalnych sprawozdań RBZ

7) dokonuje analizy i rozliczeń kont rozrachunkowych z tytułu świadczonych usług mieszkaniowych

8) przekazuje niezbędne dokumenty dotyczące dłużników Zespołowi Radców Prawnych w związku z sądową egzekucją należności

9) dostarcza danych do sporządzania planu rzeczowo-finansowego,

10) przechowuje w należyty sposób dokumenty formalno-prawne i finansowe dotyczące prac i zadań wynikających z zakresu działania sekcji.

 

4. Sekcja Kas i Obsługi Finansowej Studentów:

1) prowadzi obsługę kasową Uniwersytetu,

2) wystawia dowody „kasa przyjmie” (KP) i zastępcze dowody kasowe „kasa wypłaci” (KW),

3) sporządza złotowe i walutowe raporty kasowe,

4) prowadzi ewidencję druków ścisłego zarachowania,

5) prowadzi gospodarkę czekami i wekslami,

6) księguje wyciągi bankowe dotyczące wpłat tytułem usług edukacyjnych,

7) prowadzi analizę kont rozrachunkowych studentów oraz uzgadnia salda,

8) wystawia i księguje faktury sprzedaży dotyczące usług edukacyjnych

9) przekazuje niezbędne dokumenty dotyczące dłużników Zespołowi Radców Prawnych w związku z sądową egzekucją należności

10) dokonuje płatności wynikających z zobowiązań uczelni wobec studentów – FPMS

11) księguje i prowadzi analizę operacji finansowych dotyczących FPMS

12) administruje programem „Pomoc Materialna”

13) dostarcza danych do sporządzania planu rzeczowo-finansowego,

14) przechowuje w należyty sposób dokumenty formalno-prawne i finansowe dotyczące prac i zadań wynikających z zakresu działania sekcji.

 

SEKCJA KAS I OBSŁUGI FINANSOWEJ STUDENTÓW

ul. Michała Oczapowskiego 2; pok. 2; 10- 719 Olsztyn 

 

Samodzielna księgowa

lic. Magdalena Bigoszewska                    tel. 523-43-54

mgr Magdalena Rzępołach            tel. 523-44-05

mgr Monika Koszuba                             tel. 523-45-03

Samodzielny referent

          mgr inż. Krystyna Kamińska         tel. 523-45-03

Kasjer

Anna Bartkiewicz                         tel. 523-36-45

Agnieszka Błażewicz                              tel. 523-36-45

 

SEKCJA KSIĘGOWOŚCI

ul. Michała Oczapowskiego 2; pok. 201A; 10- 719 Olsztyn

 

Samodzielna księgowa

Ewa Dominiak                   tel. 523-37-45

mgr Mariola Groszek                    tel. 523-37-45

mgr Magdalena Markowska          tel. 523-37-45

mgr Katarzyna Bućwiło      tel. 523-37-45

 

SEKCJA EWIDENCJI I WINDYKACJI NALEŻNOŚCI

ul Michała Oczapowskiego 2; pok. 201; 10- 719 Olsztyn.

 

Samodzielna księgowa

mgr Maria Faliszewska       tel. 523-42-43

mgr Małgorzata Kościńska  tel. 523-51-58

Wioletta Lipczyńska - Orzechowska tel. 523-51-63

 

DZIAŁ EWIDENCJI MAJĄTKU

ul. Michała Oczapowskiego 217,218; pok. 2; 10- 719 Olsztyn

 

Kierownik

          Janina Kałużna        tel. 523-35-40

 

Samodzielna księgowa

Róża Tokarska                   tel. 523-35-40

mgr Renata Moszczuk        tel. 523-35-40

Starszy referent

mgr Monika Korwek           tel. 523-35-40

 

1)   prowadzi ewidencję księgową:

a.    środków trwałych, wartości niematerialnych prawnych,

b.    amortyzacji i umorzeń,

c.    inwestycji własnych,

d.    ewidencję ilościowo-wartościową majątku w rozbiciu na jednostki organizacyjne Uniwersytetu,

e.    ewidencję ilościowo-wartościową magazynów

2)   dokonuje rozliczenia przeprowadzanych w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu inwentaryzacji,

3)   prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową inwentarza żywego wraz z wyceną na koniec roku obrotowego,

4)   uzgadnia okresowo stany ilościowo-wartościowe składników majątku z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu,

5)   prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową magazynów, rozlicza oraz sprawdza je pod względem formalnymi i rachunkowym, dokonuje rozliczenia przeprowadzonych inwentaryzacji,

6)   uzgadnia ewidencje księgową z ewidencją prowadzoną w magazynach,

7)   nalicza amortyzację i umorzenia środków trwałych,

8)   prowadzi ewidencję pozabilansową aparatury zakupionej na potrzeby działalności badawczej w rozbiciu na poszczególne jednostki organizacyjne,

9)   dokonuje przeksięgowań z ewidencji pozabilansowej do ewidencji środków trwałych składników rzeczowego majątku trwałego po zakończeniu umowy badawczej na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych,

10)        dokonuje aktualizacji wyceny środków trwałych,

11)        sprawdza dokumenty przyjęcia środka trwałego w porównaniu z fakturami lub rachunkami,

12)        sporządza dokumenty przyjęcia do użytkowania środków trwałych  (OT) i środków trwałych umarzanych jednorazowo w koszty, wartości niematerialnych i prawnych na podstawie dokumentacji źródłowej i przepisów wewnętrznych,

13)        księguje dokumenty finansowe dot. inwestycji budowlanych i remontów,

14)        sporządza sprawozdania dla potrzeb GUS,

15)        przechowuje w należyty sposób dokumenty dotyczące prac i zadań wynikających z zakresu działania Sekcji,

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Kwestura
Wytworzył:
mgr Sławomira Pietrzyk
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
13.07.2007
Data publikacji:
19.09.2007 08:03
Data aktualizacji:
05.01.2021 15:35
Liczba wyświetleń:
135957
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
STATUT PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO.doc134.5 KB