Wersja strony Kwestura z dnia 11 maj, 2011 - 11:48

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.

KWESTURA

 

ul. Michała Oczapowskiego 2; pok. 202 10- 719 Olsztyn

Sekretariat: tel. 523-34-61; fax. 523-42-00

Kod ewidencji korespondencji: 90-0800; kod finansowy: 9008 

 

 

KWESTOR

 mgr inż. Jadwiga Cierach tel.: 523-34-61

 

Z-ca kwestora mgr Grażyna Buczyńska tel.: 523-33-69

Z-ca kwestora mgr Ewa Mańkiewicz tel.: 524-52-32

Z-ca kwestora mgr Anna Barańska tel.: 524-52-06

 

PRACOWNICZA KASA ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA

ul. Licznerskiego 13, pok. 9, 10-971 Olsztyn

 księgowa mgr inż. Dorota Duchnowska tel.; 523-39-51

 

1) udzielaniem pożyczek ze środków gromadzonych w Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej,

2) realizacją pożyczek mieszkaniowych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

 Skład zarządu, komisja rewizyjna, wysokość pożyczek

Statut Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 

SEKCJA OBSŁUGI PŁATNOŚCI ZAGRANICZNYCH

ul. Michała Oczapowskiego 2; pok. 202 10- 719 Olsztyn;

 fax. 523-42-00 

Księgowa mgr Joanna Zawistowska tel.; 523-34-61

Referent mgr inż. Agnieszka Grabowska tel.; 523-34-61

 

1) dokonuje poleceń przelewu w walutach obcych,

2) otwiera nowe rachunki bankowe,

3) przygotowuje do księgowania wyciągi dotyczące kart płatniczych,

4) sporządza wnioski o zaświadczenia o nie zaleganiu z płatnością podatków i składkami ZUS,

5) prowadzi obsługę administracyjną Kwestora.

 

DZIAŁ PŁAC

ul. Michała Oczapowskiego 2; pok. 3,4,5,6; 10- 719 Olsztyn

 

Z-ca kier. Działu

 mgr inż. Agnieszka Idzikowska tel.; 523-37-01

 

Admin. syst. płac-kadr. mgr Dariusz Joniec tel.; 523-37-01

Samodzielna księgowa Irena Andrzejewska tel.; 523-44-99

Samodzielna księgowa Teresa Paluch tel.; 523-45-02

Samodzielna księgowa Jadwiga Żejmo tel.; 523-37-01

Samodzielny referent Barbara Bejnar tel.; 523-33-68

Samodzielny referent Bożena Dąbrowska tel.; 523-45-02

Samodzielny referent Joanna Litwinowicz tel.; 523-45-44

Starszy referent Marta Tomczykowska tel.; 523-44-89

Referent Małgorzata Abramczyk tel.; 523-37-01

Referent Iwona Deliga tel.; 523-33-68

Referent Aleksandra Kowalska tel.; 523-45-66

Referent Aneta Roman tel.; 523-33-68

Referent mgr Urszula Ulewska tel.; 523-45-44

 Janina Starczyk tel. ; 523-33-68

 

1) prowadzi sprawy związane z realizacją wypłat wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, umów o dzieło i umów zleceń oraz zasiłków ZUS,

2) dokonuje rozliczeń należności z tytułu wykorzystywania prywatnych samochodów pracowników do celów służbowych,

3) dokonuje kontroli formalno – rachunkowej dokumentów finansowych stanowiących podstawę wypłat wynagrodzeń i zasiłków ZUS,

4) przeprowadza weryfikację uprawnień do zasiłków rodzinnych w obowiązujących terminach,

5) sporządza listy płac dla pracowników i osób spoza Uniwersytetu, miesięczne zestawienia wynagrodzeń oraz rozdzielników płac osobowych,

6) przeprowadza analizę funduszu płac i sporządza bieżące informacje o wykorzystaniu środków na wynagrodzenia osobowe,

7) prowadzi sprawy związane z rozliczeniem podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sporządza deklaracje podatkowe dla urzędu skarbowego,

8) dokonuje rozliczeń składek na ubezpieczenia społeczne i sporządza deklaracje ZUS,

9) dokonuje potrąceń z wynagrodzeń:

a) należności z tytułów egzekucyjnych,

b) pożyczek mieszkaniowych,

c) składek związkowych na podstawie deklaracji złożonej przez pracownika,

d) innych należności Uniwersytetu,

10) sporządza sprawozdania w zakresie wypłaconych wynagrodzeń osobowych i bezosobowych,

11) prowadzi dokumentację emerytalno-rentową,

12) sporządza polecenia przelewów związanych z rozliczeniem wynagrodzeń,

13) sporządza miesięczne informacje o wynagrodzeniu dla pracowników oraz wystawia zaświadczenia dotyczące wysokości wynagrodzeń i zasiłków,

14) dokonuje rozliczeń należności z tytułu umów-zlecenia i umów o dzieło,

15) prowadzi ewidencję wynagrodzeń bezosobowych i honorariów.

 

ZASTĘPCA KWESTORA ds BADAŃ NAUKOWYCH I PROGRAMÓW ZAGRANICZNYCH

Z-ca kwestora mgr Grażyna Buczyńska tel.: 523-33-69

 

DZIAŁ KONTROLI DOWODÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH

ul. Michała Oczapowskiego 2; pok. 04,11; 10- 719 Olsztyn

 

Kierownik

 mgr inż. Sabina Kisiel tel.; 523-47-33

 

Samodzielna księgowa Wiesława Stępniewicz tel.; 523-47-33

Samodzielna księgowa Beata Mieszkowska tel.; 523-33-45

Starsza księgowa Katarzyna Koper tel.; 523-33-45

Starszy referent mgr Magdalena Gałka tel.; 523-33-45

Starszy referent mgr Izabela Oktaba tel.; 523-33-45

 

1) dokonuje cenzury rachunków, faktur i rozrachunków pieniężnych pod względem formalno-rachunkowym oraz zgodności z aktualnymi źródłami finansowania,

2) nadzoruje prawidłowość obiegu zewnętrznych dokumentów księgowych,

3) dokonuje płatności złotówkowych wynikających z zobowiązań Uniwersytetu, z wyjątkiem wynagrodzeń, projektów finansowanych ze środków pochodzenia zagranicznego, z zachowaniem obowiązujących terminów oraz prowadzi ich rejestr,

4) dokonuje płatności złotówkowych wynikających z zobowiązań publiczno-prawnych,

5) kontroluje stan środków zgodnie ze źródłami finansowania,

6) analizuje obroty i salda poszczególnych rachunków bankowych,

7) dokonuje rozliczeń krajowych podróży służbowych.

 

SEKCJA ROZLICZEŃ DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ I ZLECONEJ

ul. Michała Oczapowskiego 2; pok. 219,220; 10- 719 Olsztyn

 

Samodzielna księgowa Alina Stankiewicz tel.; 523-37-88

Księgowa mgr Urszula Szulborska tel.; 523-37-88

Samodzielna księgowa Halina Bluszcz tel.; 523-33-86

Samodzielna księgowa Lidia Szarejko tel.; 523-33-86

 

1) ewidencjonuje umowy, aneksy do umów, protokoły, zlecenia, kosztorysy itp. z zakresu:

a) badań naukowych,

b) konferencji, sympozjów i szkoleń,

c) ekspertyz i usług naukowo-badawczych,

d) studiów podyplomowych.

2) prowadzi dokumentację formalno-prawną i finansową z zakresu prac i zadań wymienionych w pkt.1,

3) wprowadza do ewidencji księgowej nowe miejsca powstawania kosztów i przychodów dotyczące nowych tematów oraz dokonuje blokady zadań zakończonych i rozliczonych w zakresie wymienionym w pkt. 1,

4) dokonuje księgowań zatwierdzonych dokumentów,

5) analizuje ewidencję syntetyczną i analityczną kosztów i przychodów zadań wymienionych w pkt. 1 oraz uzgadnia ją z kierownikami tematów,

6) sporządza kalkulacje wynikowe prac naukowo-badawczych i pozostałych zadań w oparciu o kosztorysy i faktycznie poniesione koszty wynikające z ewidencji księgowej oraz uzgadnia je z kierownikami tematów,

7) wystawia faktury końcowe lub etapowe w oparciu o protokoły zdawczo-odbiorcze i przesyła je zleceniodawcom,

8) analizuje ewidencję ilościową aparatury specjalnej oraz dokonuje jej rozliczenia po zakończeniu tematu naukowo-badawczego,

9) przyjmuje wnioski o dodatkowe wynagrodzenie, umowy zlecenia, umowy o dzieło i rachunki do tych umów w zakresie zadań wymienionych w pkt. 1, sprawdza je pod względem formalno-rachunkowym oraz przedkłada do zatwierdzenia,

10) kontroluje koszty wynagrodzeń w zakresie ustalonych limitów,

11) dokonuje rozliczenia tematów badawczych i innych zadań wymienionych w pkt. 1 po zakończeniu roku oraz przygotowuje informacje finansowe w tym zakresie,

12) sporządza sprawozdania rzeczowo-finansowe z realizacji zadań naukowo-badawczych dla potrzeb Ministerstwa i GUS,

13) przechowuje dokumenty formalno-prawne i finansowe dotyczące prac i zadań wynikających z zakresu działania sekcji.

 

SEKCJA ds ROZLICZEŃ PODATKU VAT

ul. Michała Oczapowskiego 2; pok. 211; 10- 719 Olsztyn

 

Specjalista inż. Izabela Wysocka tel.; 523-47-34

Starszy referent mgr Joanna Wasiak tel.; 523-47-34

 

1) analizuje i koryguje rejestry zakupu i sprzedaży,

2) analizuje i koryguje rejestry zakupu i sprzedaży,

3) dokonuje miesięcznego rozliczenia podatku VAT,

4) sporządza miesięczne deklaracje VAT-7 i korekty tych deklaracji,

5) analizuje konto „Rozrachunki z tytułu podatku VAT”,

6) analizuje konto „Rozrachunki zagraniczne”,

7) kontroluje obowiązki uczelni w zakresie sporządzania deklaracji INTRASTAT,

8) dokonuje rozliczeń służbowych podróży zagranicznych,

9) obsługuje rezerwową kasę fiskalną,

10) prowadzi obsługę internetowego konta banku BGŻ S.A,

11) księguje wyciągi bankowe z BGŻ S.A,

12) dokonuje analizy rozrachunków z tytułu konferencji, szkoleń, studiów podyplomowych,

13) wystawia faktury, noty korygujące i noty obciążeniowe,

14) administruje programem finansowo-księgowym,

15) przechowuje dokumenty dotyczące prac i zadań wynikających z działania sekcji.

 

SEKCJA ROZLICZEŃ FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I PROGRAMÓW ZAGRANICZNYCH

ul. Michała Oczapowskiego 2; pok. 307,312,313; 10- 719 Olsztyn

 

Kierownik

mgr Edyta Fafińska tel.; 523-41-05

 

Samodzielna księgowa mgr Anna Reszczyńska tel.; 523-35-33

Samodzielna księgowa lic. Anna Mierzejewska tel.; 523-47-34

Samodzielna księgowa lic. Katarzyna Niemyjska tel.; 523-43-94

Samodzielna księgowa Edyta Chabowska tel.; 523-35-33

 

1) ewidencjonuje umowy, aneksy do umów oraz archiwizuje dokumenty z zakresu projektów finansowanych ze środków unijnych,

2) przyjmuje, kompletuje i dokonuje cenzury faktur, rachunków i umów cywilno-prawnych pod względem formalno-rachunkowym i zabezpieczenia finansowego oraz przekazuje do zatwierdzenia,

3) kontroluje stan środków finansujących zakupy w zakresie zadań wymienionych w pkt.1,

4) nadzoruje prawidłowość obiegu zewnętrznych i wewnętrznych dokumentów potwierdzających poniesione koszty w zakresie zadań wymienionych w pkt.1,

5) dokonuje płatności wynikających z zobowiązań uczelni w zakresie realizacji zadań wymienionych w pkt.1,

6) dokonuje rozliczeń zagranicznych wyjazdów służbowych wszystkich pracowników Uniwersytetu,

7) dokonuje księgowań zatwierdzonych dokumentów wynikających z realizacji zadań wymienionych w pkt.1,

8) dokonuje refundacji poniesionych kosztów, poprzez obciążenie nimi odpowiednich rachunków bankowych,

9) przygotowuje sprawozdania finansowe z realizacji zadań wymienionych w pkt.1,

10) analizuje wydatki związane z realizacją projektów i uzgadnia je z kierownikami oraz harmonogramem realizacji projektu,

11) przechowuje w należyty sposób dokumenty formalno-prawne i finansowe dotyczące prac i zadań wynikających z zakresu działania sekcji.

 

ZASTĘPCA KWESTORA DS. FINANSOWYCH

ul. Michała Oczapowskiego 2; pok. 215; 10- 719 Olsztyn

 

Z-ca kwestora

mgr Ewa Mańkiewicz tel.: 524-52-32

 

DZIAŁ FINANSOWO-KSIEGOWY 

 

Kierownik

 mgr inż. Anna Słyszewska tel.; 523-48-57

 

1. W skład Działu Finansowo-Księgowego wchodzi:

1) Sekcja Ewidencji i Windykacji Należności,

2) Sekcja Księgowości,

3) Sekcja Kas i Obsługi Finansowej Studentów.

2. Sekcja Ewidencji i Windykacji Należności prowadzi sprawy w zakresie:

1) ewidencjonowania obrotów zarejestrowanych za pomocą kas fiskalnych,

2) analizy kont rozrachunkowych pracowników i doktorantów oraz uzgadnia salda,

3) rozliczeń i kontroli finansowej rozrachunków z odbiorcami,

4) rozliczania kont związanych z rozrachunkami zagranicznymi oraz księguje dokumenty w walutach obcych,

5) dostarcza danych do sporządzania sprawozdań finansowych,

6) przechowuje w należyty sposób dokumenty formalno-prawne i finansowe dotyczące prac i zadań wynikających z zakresu działania sekcji.

3. Sekcja Księgowości

1) dokonuje wstępnej kontroli dokumentów finansowo-księgowych,

2) księguje dokumenty finansowe Uniwersytetu,

3) prowadzi analityczną i syntetyczną ewidencję komputerową,

4) dokonuje rozliczeń i prowadzi kontrolę finansową rozrachunków z dostawcami,

5) sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji PFRON,

6) dostarcza danych do sporządzania planu rzeczowo-finansowego,

7) przechowuje w należyty sposób dokumenty formalno-prawne i finansowe dotyczące prac i zadań wynikających z zakresu działania sekcji.

4. Sekcja Kas i Obsługi Finansowej Studentów:

1) prowadzi obsługę kasową Uniwersytetu,

2) wystawia dowody „kasa przyjmie” (KP) i zastępcze dowody kasowe „kasa wypłaci” (KW),

3) sporządza złotowe i walutowe raporty kasowe,

4) prowadzi ewidencję druków ścisłego zarachowania,

5) prowadzi gospodarkę czekami i wekslami,

6) księguje wyciągi bankowe dotyczące wpłat tytułem usług edukacyjnych,

7) prowadzi analizę kont rozrachunkowych studentów oraz uzgadnia salda,

8) dokonuje płatności wynikających z zobowiązań uczelni wobec studentów – FPMS

9) księguje i prowadzi analizę operacji finansowych dotyczących FPMS

10) administruje programem „Pomoc Materialna”

11) dostarcza danych do sporządzania planu rzeczowo-finansowego,

12) przechowuje w należyty sposób dokumenty formalno-prawne i finansowe dotyczące prac i zadań wynikających z zakresu działania sekcji.

 

SEKCJA KAS I OBSŁUGI FINANSOWEJ STUDENTÓW

ul. Michała Oczapowskiego 2; pok. 2; 10- 719 Olsztyn

 

Samodzielna księgowa lic. Magdalena Bigoszewska tel.; 523-45-03

Starsza księgowa mgr Magdalena Rzępołuch tel.; 523-44-05

Samodzielny referent mgr inż. Krystyna Kamińska tel.; 523-43-54

Kasjer Anna Bartkiewicz tel.; 524-62-30

Kasjer Anna Brzezińska tel.; 523-36-45

Kasjer Anna Sawicka tel.; 523-47-55

 

SEKCJA KSIĘGOWOŚCI

ul. Michała Oczapowskiego 201; pok. 2; 10- 719 Olsztyn

 

Samodzielna księgowa Ewa Dominiak tel.; 523-37-45

Samodzielna księgowa mgr Mariola Groszek tel.; 523-37-45

Samodzielna księgowa mgr Magdalena Markowska tel.; 523-37-45

 

SEKCJA EWIDENCJI I WINDYKACJI NALEŻNOŚCI

ul Michała Oczapowskiego 201; pok. 2; 10- 719 Olsztyn.

 

Samodzielna księgowa mgr Maria Faliszewska tel.; 523-42-43

Samodzielna księgowa lic. Małgorzata Kościńska tel. 523-51-58

Samodzielna księgowa Wioletta Lipczyńska-Orzechowska tel.; 523-51-63

Starsza księgowa mgr Katarzyna Czarnecka tel.; 523-37-45

 

SEKCJA EWIDENCJI MAJĄTKU

ul. Michała Oczapowskiego 217,218; pok. 2; 10- 719 Olsztyn

 

Kierownik

 Janina Kałużna tel.; 523-35-40

 

Samodzielna księgowa Róża Tokarska tel.; 523-35-40

Samodzielna księgowa mgr Renata Moszczuk tel.; 523-35-40

Starsza księgowa mgr inż. Wioletta Saczuk tel.; 523-35-40

 

1) prowadzi ewidencję księgową:

a) środków trwałych, wartości niematerialnych prawnych,

b) amortyzacji i umorzeń,

c) inwestycji własnych,

d) ewidencję ilościowo-wartościową majątku w rozbiciu na jednostki organizacyjne Uniwersytetu,

2) dokonuje rozliczenia przeprowadzanych w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu inwentaryzacji,

3) prowadzi ewidencję pozabilansową ilościowo-wartościową majątku będącego w użytkowaniu Uniwersytetu z zakresu środków trwałych, aparatury specjalnej oraz innych składników majątku w rozbiciu na poszczególne jednostki organizacyjne,

4) uzgadnia okresowo stany ilościowo-wartościowe składników majątku z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu,

5) prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową magazynów, dekretuje dowody magazynowe, rozlicza oraz sprawdza je pod względem formalnymi i rachunkowym,

6) uzgadnia ewidencje księgową z ewidencja prowadzoną w magazynach,

7) księguje wewnętrzne protokoły zmian miejsca użytkowania środków trwałych,

8) nalicza amortyzację i umorzenia środków trwałych,

9) prowadzi ewidencję pozabilansową aparatury zakupionej na potrzeby działalności badawczej,

10) dokonuje przeksięgowań z ewidencji pozabilansowej do ewidencji środków trwałych składników rzeczowego majątku trwałego po zakończeniu umowy badawczej na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych,

11) dokonuje aktualizacji wyceny środków trwałych,

12) sprawdza dokumenty przyjęcia środka trwałego w porównaniu z fakturami lub rachunkami,

13) sporządza dokumenty przyjęcia do użytkowania środków trwałych umarzanych jednorazowo w koszty na podstawie dokumentacji źródłowej i przepisów wewnętrznych.

 

ZASTĘPCA KWESTORA DS. INWESTYCJI

mgr Anna Barańska tel. +48 (89) 524 52 06

e-mail: anna.baranska@uwm.edu.pl

 

DZIAŁ EKONOMICZNY

ul. Michała Oczapowskiego 2, pok. 314, 315, 316, 313, 10-719 Olsztyn

tel. +48 89 523-48-68; Fax. 523 35 30

kod ewidencji korespondencji: 90-0900; kod finansowy: 9009

 

 Zastępca Kierownika

Specjalista - mgr Anna Pieńczuk

tel. +48 (89) 523 48 68

e-mail anna.pienczuk@uwm.edu.pl

 Starszy Referent

mgr Agnieszka Topa

tel. +48 (89) 524 52 04

e-mail agnieszka.topa@uwm.edu.pl 

 Referent

mgr Agnieszka Tymińska- Jurgin

Tel. +48 (89) 524 51 76

e-mail agnieszka.tyminska@uwm.edu.pl

 

Emilia Trąbka

tel. +48 (89) 523 43 94

e-mail emilia.trabka@uwm.edu.pl

 

Anna Brzezińska

tel. +48 (89) 524 51 76

e-mail anna.brzezinska@uwm.edu.pl

 

 Do zakresu działania Działu Ekonomicznego należy:

 

1)     opracowywanie projektu planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu oraz planów rzeczowo-finansowych jednostek międzywydziałowych, ogólnouczelnianych, administracji finansowanej ze środków na dydaktykę i pozostałych jednostek,

2)     sporządzanie prognozy planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu i Szpitala Uniwersyteckiego na potrzeby Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Zdrowia,

3)     opracowywanie preliminarzy wydatków według jednostek organizacyjnych,

4)     opracowywanie kalkulacji kosztów, funkcjonowania Uniwersytetu,

5)     przygotowywanie projektów wniosków inwestycyjnych o finansowanie Uniwersytetu do właściwych organów,

6)     koordynowanie przedsięwzięć dotyczących planów rzeczowo-finansowych jednostek,

7)     koordynowanie realizacji zadań inwestycyjnych,

8)     opracowywanie analiz ekonomicznych dotyczących działalności:

a.      statutowej Uniwersytetu,

b.      dydaktycznej,

c.      ogólnouczelnianej,

9)     przygotowywanie sprawozdań z realizacji powierzonych zadań,

10) współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wykonywanych zadań.

 

DZIAŁ OBSŁUGI FINANSOWEJ PROJEKTÓW EUROPEJSKICH I MIĘDZYNARODOWYCH

ul. Michała Oczapowskiego 2; pok. 307,312,313; 10-719 Olsztyn

Kod ewidencji korespondencji: 90-0900; kod finansowy: 9009

Kierownik

mgr Edyta Fafińska

tel. +48 (89) 523-41-05

e-mail edyta.fafinska@uwm.edu.pl

Samodzielna księgowa

mgr Anna Reszczyńska

tel. +48 (89) 523-35-33

e-mail anna.reszczynska@uwm.edu.pl

 

lic. Anna Mierzejewska

tel. +48 (89) 523-47-34

e- mail anna.mierzejewska@uwm.edu.pl

 

lic. Katarzyna Niemyjska

tel. +48 (89) 523-43-94

e-mail kaska@uwm.edu.pl

Edyta Chabowska

tel. +48 (89) 523-35-33

e-mail edyta.chabowska@uwm.edu.pl

Specjalista

lic. Beata Wolak

tel. +48 (89) 523 43 94

e-mail beata.wolak@uwm.edu.pl 

 

Do zakresu działania Dział Obsługi Finansowej Projektów Europejskich i Międzynarodowych

 1. ewidencjonuje umowy, aneksy do umów oraz archiwizuje dokumenty z zakresu:

a)             projektów realizowanych w ramach funduszy strukturalnych,

b)             projektów finansowanych ze środków unijnych,

 1. przyjmuje, kompletuje i dokonuje cenzury faktur, rachunków i umów cywilno – prawnych pod względem formalno – rachunkowym i zabezpieczenia finansowego oraz przekazuje do zatwierdzenia,
 2. kontroluje stan środków finansujących zakupy w zakresie zadań wymienionych w pkt. 1,
 3. nadzoruje prawidłowość obiegu zewnętrznych i wewnętrznych dokumentów potwierdzających poniesione koszty w zakresie zadań wymienionych w pkt. 1,
 4. dokonuje płatności wynikających z zobowiązań Uniwersytetu w zakresie zadań wymienionych w pkt. 1,
 5. dokonuje rozliczeń zagranicznych wyjazdów służbowych pracowników Uniwersytetu,
 6. dokonuje księgowań zatwierdzonych dokumentów wynikających z realizacji zadań wymienionych w pkt. 1,
 7. dokonuje refundacji poniesionych kosztów, poprzez obciążanie nimi odpowiednich rachunków bankowych,
 8. dokonuje rozliczenia beneficjentów ostatecznych biorących udział w realizacji projektów finansowanych z funduszy strukturalnych,
 9. przygotowuje sprawozdania finansowe z realizacji zadań wymienionych w pkt. 1,
 10. przygotowuje wnioski o płatność oraz harmonogramy ich składania,
 11. analizuje wydatki związane z realizacją projektów i uzgadnia je z kierownikami oraz harmonogramem realizacji projektu,
 12. przechowuje w należyty sposób dokumenty formalno – prawne i finansowe dotyczące prac i zadań wynikających z zakresu działania Działu.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Kwestura
Wytworzył:
mgr inż. Jadwiga Cierach
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
13.07.2007
Data publikacji:
19.09.2007 08:03
Data aktualizacji:
05.01.2021 15:35
Liczba wyświetleń:
135870
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
STATUT PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO.doc134.5 KB
zarząd, komisja, wysokość pożyczek.doc35.5 KB