Wersja strony Kwestura z dnia 17 grudzień, 2010 - 11:11

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.

KWESTURA

 

ul. Michała Oczapowskiego 2; pok. 202 10- 719 Olsztyn

Sekretariat: tel. 523-34-61; fax. 523-42-00

Kod ewidencji korespondencji: 90-0800; kod finansowy: 9008 

KWESTOR   

         mgr inż. Jadwiga Cierach    tel.: 523-34-61

 

Z-ca kwestora                  mgr Grażyna Buczyńska              tel.: 523-33-69

Z-ca kwestora                  mgr Ewa Mańkiewicz                  tel.: 524-52-32

Z-ca kwestora                  mgr Anna Barańska                    tel.: 524-52-06

 

SEKCJA OBSŁUGI PŁATNOŚCI ZAGRANICZNYCH

ul. Michała Oczapowskiego 2; pok. 202 10- 719 Olsztyn;    

 fax. 523-42-00 

Księgowa                         mgr Joanna Zawistowska             tel.; 523-34-61

Referent                          mgr inż. Agnieszka Grabowska      tel.; 523-34-61

1)     dokonuje poleceń przelewu w walutach obcych,

2)     otwiera nowe rachunki bankowe,

3)     przygotowuje do księgowania wyciągi dotyczące kart płatniczych,

4)     sporządza wnioski o zaświadczenia o nie zaleganiu z płatnością podatków i składkami ZUS,

5)     prowadzi obsługę administracyjną Kwestora.

 

PRACOWNICZA KASA ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA

ul. Licznerskiego 13, pok. 9, 10-971 Olsztyn

Kod ewidencji korespondencji: 90-0800; kod finansowy: 9008

Samodzielna księgowa        Halina Seredocha                        tel.; 523-39-51

1)     udzielaniem pożyczek ze środków gromadzonych w Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej,

2)     realizacją pożyczek mieszkaniowych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

 
Statut Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 

 ZASTĘPCA KWESTORA ds BADAŃ NAUKOWYCH I PROGRAMÓW ZAGRANICZNYCH

Z-ca kwestora                  mgr Grażyna Buczyńska                tel.: 523-33-69

 

DZIAŁ KONTROLI DOWODÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH

ul. Michała Oczapowskiego 2; pok. 04,11; 10- 719 Olsztyn

Kierownik

         mgr inż. Sabina Kisiel         tel.; 523-47-33


Samodzielna księgowa        Wiesława Stępniewicz                tel.; 523-47-33

Samodzielna księgowa        Beata Mieszkowska                    tel.; 523-33-45

Starsza księgowa              Katarzyna Koper                        tel.; 523-33-45

Starszy referent                mgr Magdalena Gałka                 tel.; 523-33-45

Starszy referent                mgr Izabela Oktaba                   tel.; 523-33-45

 

1)     dokonuje cenzury rachunków, faktur i rozrachunków pieniężnych pod względem formalno-rachunkowym oraz zgodności z aktualnymi źródłami finansowania,

2)     nadzoruje prawidłowość obiegu zewnętrznych dokumentów księgowych,

3)     dokonuje płatności złotówkowych wynikających z zobowiązań Uniwersytetu, z wyjątkiem wynagrodzeń, projektów finansowanych ze środków pochodzenia zagranicznego, z zachowaniem obowiązujących terminów oraz prowadzi ich rejestr,

4)     dokonuje płatności złotówkowych wynikających z zobowiązań publiczno-prawnych,

5)     kontroluje stan środków zgodnie ze źródłami finansowania,

6)     analizuje obroty i salda poszczególnych rachunków bankowych,

7)     dokonuje rozliczeń krajowych podróży służbowych.

SEKCJA ROZLICZEŃ DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ I ZLECONEJ

ul. Michała Oczapowskiego 2; pok. 219,220; 10- 719 Olsztyn

 

Samodzielna księgowa        Alina Stankiewicz                        tel.; 523-37-88

Księgowa                         mgr Urszula Szulborska                tel.; 523-37-88

Samodzielna księgowa        Halina Bluszcz                            tel.; 523-33-86

Samodzielna księgowa        Lidia Szarejko                             tel.; 523-33-86

 

1)     ewidencjonuje umowy, aneksy do umów, protokoły, zlecenia, kosztorysy itp. z zakresu:

a)     badań naukowych,

b)     konferencji, sympozjów i szkoleń,

c)      ekspertyz i usług naukowo-badawczych,

d)     studiów podyplomowych.

2)     prowadzi dokumentację formalno-prawną i finansową z zakresu prac i zadań wymienionych w pkt.1,

3)     wprowadza do ewidencji księgowej nowe miejsca powstawania kosztów i przychodów dotyczące nowych tematów oraz dokonuje blokady zadań zakończonych i rozliczonych w zakresie wymienionym w pkt. 1,

4)     dokonuje księgowań zatwierdzonych dokumentów,

5)     analizuje ewidencję syntetyczną i analityczną kosztów i przychodów zadań wymienionych w pkt. 1 oraz uzgadnia ją z kierownikami tematów,

6)     sporządza kalkulacje wynikowe prac naukowo-badawczych i pozostałych zadań w oparciu o kosztorysy i faktycznie poniesione koszty wynikające z ewidencji księgowej oraz uzgadnia je z kierownikami tematów,

7)     wystawia faktury końcowe lub etapowe w oparciu o protokoły zdawczo-odbiorcze i przesyła je zleceniodawcom,

8)     analizuje ewidencję ilościową aparatury specjalnej oraz dokonuje jej rozliczenia po zakończeniu tematu naukowo-badawczego,

9)     przyjmuje wnioski o dodatkowe wynagrodzenie, umowy zlecenia, umowy o dzieło i rachunki do tych umów w zakresie zadań wymienionych w pkt. 1, sprawdza je pod względem formalno-rachunkowym oraz przedkłada do zatwierdzenia,

10) kontroluje koszty wynagrodzeń w zakresie ustalonych limitów,

11) dokonuje rozliczenia tematów badawczych i innych zadań wymienionych w pkt. 1 po zakończeniu roku oraz przygotowuje informacje finansowe w tym zakresie,

12) sporządza sprawozdania rzeczowo-finansowe z realizacji zadań naukowo-badawczych dla potrzeb Ministerstwa i GUS,

13) przechowuje dokumenty formalno-prawne i finansowe dotyczące prac i zadań wynikających z zakresu działania sekcji.

SEKCJA ds ROZLICZEŃ PODATKU VAT

ul. Michała Oczapowskiego 2; pok. 211; 10- 719 Olsztyn

Specjalista                       inż. Izabela Wysocka                   tel.; 523-47-34

Starszy referent                mgr Joanna Wasiak                     tel.; 523-47-34

 

1)     analizuje i koryguje rejestry zakupu i sprzedaży,

2)     analizuje i koryguje rejestry zakupu i sprzedaży,

3)     dokonuje miesięcznego rozliczenia podatku VAT,

4)     sporządza miesięczne deklaracje VAT-7 i korekty tych deklaracji,

5)     analizuje konto „Rozrachunki z tytułu podatku VAT”,

6)     analizuje konto „Rozrachunki zagraniczne”,

7)     kontroluje obowiązki uczelni w zakresie sporządzania deklaracji INTRASTAT,

8)     dokonuje rozliczeń służbowych podróży zagranicznych,

9)     obsługuje rezerwową kasę fiskalną,

10) prowadzi obsługę internetowego konta banku BGŻ S.A,

11) księguje wyciągi bankowe z BGŻ S.A,

12) dokonuje analizy rozrachunków z tytułu konferencji, szkoleń, studiów podyplomowych,

13) wystawia faktury, noty korygujące i noty obciążeniowe,

14) administruje programem finansowo-księgowym,

15) przechowuje dokumenty dotyczące prac i zadań wynikających z działania sekcji.

 

SEKCJA ROZLICZEŃ FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I PROGRAMÓW ZAGRANICZNYCH

ul. Michała Oczapowskiego 2; pok. 307,312,313; 10- 719 Olsztyn

Kierownik   

mgr Edyta Fafińska            tel.; 523-41-05

 

Samodzielna księgowa        mgr Anna Reszczyńska                 tel.; 523-35-33

Samodzielna księgowa        lic. Anna Mierzejewska                 tel.; 523-47-34

Samodzielna księgowa        lic. Katarzyna Niemyjska               tel.; 523-43-94

Samodzielna księgowa        Edyta Chabowska                        tel.; 523-35-33

 

1)     ewidencjonuje umowy, aneksy do umów oraz archiwizuje dokumenty z zakresu projektów finansowanych ze środków unijnych,

2)     przyjmuje, kompletuje i dokonuje cenzury faktur, rachunków i umów cywilno-prawnych pod względem formalno-rachunkowym i zabezpieczenia finansowego oraz przekazuje do zatwierdzenia,

3)     kontroluje stan środków finansujących zakupy w zakresie zadań wymienionych w pkt.1,

4)     nadzoruje prawidłowość obiegu zewnętrznych i wewnętrznych dokumentów potwierdzających poniesione koszty w zakresie zadań wymienionych w pkt.1,

5)     dokonuje płatności wynikających z zobowiązań uczelni w zakresie realizacji zadań wymienionych w pkt.1,

6)     dokonuje rozliczeń zagranicznych wyjazdów służbowych wszystkich pracowników Uniwersytetu,

7)     dokonuje księgowań zatwierdzonych dokumentów wynikających z realizacji zadań wymienionych w pkt.1,

8)     dokonuje refundacji poniesionych kosztów, poprzez obciążenie nimi odpowiednich rachunków bankowych,

9)     przygotowuje sprawozdania finansowe z realizacji zadań wymienionych w pkt.1,

10) analizuje wydatki związane z realizacją projektów i uzgadnia je z kierownikami oraz harmonogramem realizacji projektu,

11) przechowuje w należyty sposób dokumenty formalno-prawne i finansowe dotyczące prac i zadań wynikających z zakresu działania sekcji.

ZASTĘPCA KWESTORA DS. FINANSOWYCH

ul. Michała Oczapowskiego 2; pok. 215; 10- 719 Olsztyn

Z-ca kwestora

mgr Ewa Mańkiewicz          tel.: 524-52-32

DZIAŁ PŁAC

ul. Michała Oczapowskiego 2; pok. 3,4,5,6; 10- 719 Olsztyn

Z-ca kier. Działu

         mgr inż. Agnieszka Idzikowska                tel.; 523-37-01

 

Admin. syst. płac-kadr.       mgr Dariusz Joniec                     tel.; 523-37-01

Samodzielna księgowa        Irena Andrzejewska                     tel.; 523-44-99

Samodzielna księgowa        Teresa Paluch                            tel.; 523-45-02

Samodzielna księgowa        Jadwiga Żejmo                           tel.; 523-37-01

Samodzielny referent          Barbara Bejnar                           tel.; 523-33-68

Samodzielny referent          Bożena Dąbrowska                      tel.; 523-45-02

Samodzielny referent          Joanna Litwinowicz                     tel.; 523-45-44

Starszy referent                Marta Tomczykowska                  tel.; 523-44-89

Referent                          Małgorzata Abramczyk                 tel.; 523-37-01

Referent                          Iwona Deliga                              tel.; 523-33-68

Referent                          Aleksandra Kowalska                    tel.; 523-45-66

Referent                          Aneta Roman                              tel.; 523-33-68

Referent                          mgr Urszula Ulewska                    tel.; 523-45-44

                                               Janina Starczyk                                   tel. ; 523-33-68

 

1)     prowadzi sprawy związane z realizacją wypłat wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, umów o dzieło i umów zleceń oraz zasiłków ZUS,

2)     dokonuje rozliczeń należności z tytułu wykorzystywania prywatnych samochodów pracowników do celów służbowych,

3)     dokonuje kontroli formalno – rachunkowej dokumentów finansowych stanowiących podstawę wypłat wynagrodzeń i zasiłków ZUS,

4)     przeprowadza weryfikację uprawnień do zasiłków rodzinnych w obowiązujących terminach,

5)     sporządza listy płac dla pracowników i osób spoza Uniwersytetu, miesięczne zestawienia wynagrodzeń oraz rozdzielników płac osobowych,

6)     przeprowadza analizę funduszu płac i sporządza bieżące informacje o wykorzystaniu środków na wynagrodzenia osobowe,

7)     prowadzi sprawy związane z rozliczeniem podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sporządza deklaracje podatkowe dla urzędu skarbowego,

8)     dokonuje rozliczeń składek na ubezpieczenia społeczne i sporządza deklaracje ZUS,

9)     dokonuje potrąceń z wynagrodzeń:

a)     należności z tytułów egzekucyjnych,

b)     pożyczek mieszkaniowych,

c)      składek związkowych na podstawie deklaracji złożonej przez pracownika,

d)     innych należności Uniwersytetu,

10) sporządza sprawozdania w zakresie wypłaconych wynagrodzeń osobowych i bezosobowych,

11) prowadzi dokumentację emerytalno-rentową,

12) sporządza polecenia przelewów związanych z rozliczeniem wynagrodzeń,

13) sporządza miesięczne informacje o wynagrodzeniu dla pracowników oraz wystawia zaświadczenia dotyczące wysokości wynagrodzeń i zasiłków,

14) dokonuje rozliczeń należności z tytułu umów-zlecenia i umów o dzieło,

15) prowadzi ewidencję wynagrodzeń bezosobowych i honorariów.

DZIAŁ FINANSOWO-KSIEGOWY 

Kierownik

         mgr inż. Anna Słyszewska   tel.; 523-48-57

 

1.      W skład Działu Finansowo-Księgowego wchodzi:

1)     Sekcja Ewidencji i Windykacji Należności,

2)     Sekcja Księgowości,

3)     Sekcja Kas i Obsługi Finansowej Studentów.

2.      Sekcja Ewidencji i Windykacji Należności prowadzi sprawy w zakresie:

1)     ewidencjonowania obrotów zarejestrowanych za pomocą kas fiskalnych,

2)     analizy kont rozrachunkowych pracowników i doktorantów oraz uzgadnia salda,

3)     rozliczeń i kontroli finansowej rozrachunków z odbiorcami,

4)     rozliczania kont związanych z rozrachunkami zagranicznymi oraz księguje dokumenty w walutach obcych,

5)     dostarcza danych do sporządzania sprawozdań finansowych,

6)     przechowuje w należyty sposób dokumenty formalno-prawne i finansowe dotyczące prac i zadań wynikających z zakresu działania sekcji.

3.      Sekcja Księgowości

1)     dokonuje wstępnej kontroli dokumentów finansowo-księgowych,

2)     księguje dokumenty finansowe Uniwersytetu,

3)     prowadzi analityczną i syntetyczną ewidencję komputerową,

4)     dokonuje rozliczeń i prowadzi kontrolę finansową rozrachunków z dostawcami,

5)     sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji PFRON,

6)     dostarcza danych do sporządzania planu rzeczowo-finansowego,

7)     przechowuje w należyty sposób dokumenty formalno-prawne i finansowe dotyczące prac i zadań wynikających z zakresu działania sekcji.

4.      Sekcja Kas i Obsługi Finansowej Studentów:

1)     prowadzi obsługę kasową Uniwersytetu,

2)     wystawia dowody „kasa przyjmie” (KP) i zastępcze dowody kasowe „kasa wypłaci” (KW),

3)     sporządza złotowe i walutowe raporty kasowe,

4)     prowadzi ewidencję druków ścisłego zarachowania,

5)     prowadzi gospodarkę czekami i wekslami,

6)     księguje wyciągi bankowe dotyczące wpłat tytułem usług edukacyjnych,

7)     prowadzi analizę kont rozrachunkowych studentów oraz uzgadnia salda,

8)     dokonuje płatności wynikających z zobowiązań uczelni wobec studentów – FPMS

9)     księguje i prowadzi analizę operacji finansowych dotyczących FPMS

10) administruje programem „Pomoc Materialna”

11) dostarcza danych do sporządzania planu rzeczowo-finansowego,

12) przechowuje w należyty sposób dokumenty formalno-prawne i finansowe dotyczące prac i zadań wynikających z zakresu działania sekcji.

SEKCJA KAS I OBSŁUGI FINANSOWEJ STUDENTÓW

ul. Michała Oczapowskiego 2; pok. 2; 10- 719 Olsztyn

Samodzielna księgowa        lic. Magdalena Bigoszewska           tel.; 523-45-03

Starsza księgowa             mgr Magdalena Rzępołuch              tel.; 523-44-05

Samodzielny referent         mgr inż. Krystyna Kamińska           tel.; 523-43-54

Kasjer                             Anna Bartkiewicz                          tel.; 524-62-30

Kasjer                             Anna Brzezińska                          tel.; 523-36-45

Kasjer                             Anna Sawicka                             tel.; 523-47-55

 

SEKCJA KSIĘGOWOŚCI

ul. Michała Oczapowskiego 201; pok. 2; 10- 719 Olsztyn

Samodzielna księgowa        Ewa Dominiak                            tel.; 523-37-45

Samodzielna księgowa        mgr  Mariola Groszek                          tel.; 523-37-45

Samodzielna księgowa        mgr Magdalena Markowska           tel.; 523-37-45

 

SEKCJA EWIDENCJI I WINDYKACJI NALEŻNOŚCI

ul Michała Oczapowskiego 201; pok. 2; 10- 719 Olsztyn.

Samodzielna księgowa        mgr Maria Faliszewska                 tel.; 523-42-43

Samodzielna księgowa        lic. Małgorzata Kościńska              tel. 523-51-58

Samodzielna księgowa        Wioletta Lipczyńska-Orzechowska  tel.; 523-51-63

Starsza księgowa              mgr Katarzyna Czarnecka             tel.; 523-37-45

 

SEKCJA EWIDENCJI MAJĄTKU

ul. Michała Oczapowskiego 217,218; pok. 2; 10- 719 Olsztyn

Kierownik

         Janina Kałużna                  tel.; 523-35-40

 

Samodzielna księgowa        Róża Tokarska                           tel.; 523-35-40

Samodzielna księgowa        mgr Renata Moszczuk                  tel.; 523-35-40

Starsza księgowa              mgr inż. Wioletta Saczuk              tel.; 523-35-40

 

1)     prowadzi ewidencję księgową:

a)     środków trwałych, wartości niematerialnych prawnych,

b)     amortyzacji i umorzeń,

c)      inwestycji własnych,

d)     ewidencję ilościowo-wartościową majątku w rozbiciu na jednostki organizacyjne Uniwersytetu,

2)     dokonuje rozliczenia przeprowadzanych w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu inwentaryzacji,

3)     prowadzi ewidencję pozabilansową ilościowo-wartościową majątku będącego w użytkowaniu Uniwersytetu z zakresu środków trwałych, aparatury specjalnej oraz innych składników majątku w rozbiciu na poszczególne jednostki organizacyjne,

4)     uzgadnia okresowo stany ilościowo-wartościowe składników majątku z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu,

5)     prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową magazynów, dekretuje dowody magazynowe, rozlicza oraz sprawdza je pod względem formalnymi i rachunkowym,

6)     uzgadnia ewidencje księgową z ewidencja prowadzoną w magazynach,

7)     księguje wewnętrzne protokoły zmian miejsca użytkowania środków trwałych,

8)     nalicza amortyzację i umorzenia środków trwałych,

9)     prowadzi ewidencję pozabilansową aparatury zakupionej na potrzeby działalności badawczej,

10) dokonuje przeksięgowań z ewidencji pozabilansowej do ewidencji środków trwałych składników rzeczowego majątku trwałego po zakończeniu umowy badawczej na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych,

11) dokonuje aktualizacji wyceny środków trwałych,

12) sprawdza dokumenty przyjęcia środka trwałego w porównaniu z fakturami lub rachunkami,

13) sporządza dokumenty przyjęcia do użytkowania środków trwałych umarzanych jednorazowo w koszty na podstawie dokumentacji źródłowej i przepisów wewnętrznych.

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Kwestura
Wytworzył:
mgr inż. Jadwiga Cierach
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
13.07.2007
Data publikacji:
19.09.2007 08:03
Data aktualizacji:
05.01.2021 15:35
Liczba wyświetleń:
135958
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument