Wersja strony Kwestura z dnia 28 styczeń, 2009 - 10:34

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.

 

Kwestura

ul. Michała Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn

sekretariat: tel. +4889 523-34-61; fax 523-42-00

kod ewidencji korespondencji: 90-0800; kod finansowy: 9008

Kwestor

Kwestor Zofia Narkowicz

tel. +4889 523-36-84, 523-34-61

 

Z-cy kwestora

mgr Grażyna Buczyńska tel. +4889 523-33-69

mgr inż. Jadwiga Cierach tel. +4889 523-49-68, 523-43-68

mgr Anna Barańska tel. 524-52-06, e-mail: aniab@uwm.edu.pl

mgr Ewa Mańkiewicz tel. 523-48-57

 

Sekcja Obsługi Płatności Zagranicznych

ul. Michała Oczapowskiego 2, pok. 202, 10-719 Olsztyn

fax 523-34-61; fax:523-42-00

kod ewidencji korespondencji: 90-0800; kod finansowy: 9008 

Samodzielna księgowa

mgr inż. Wioletta Saczuk tel. +4889 523-34-61

Księgowa

mgr Joanna Zawistowska tel. +4889 523-34-61 

Sekcja Obsługi Płatności Zagranicznych:

 1. Dokonywanie przelewów zagranicznych w banku PEKAO S. A., BRE
 2. Dokonywanie dyspozycji poleceń wypłaty za granice w banku PEKAO S.A.
 3. Obsługa przelewów elektronicznych w banku BGK
 4. Otwieranie nowych rachunków bankowych
 5. Przygotowanie do księgowania wyciągów dotyczących kart kredytowych
 6. Prowadzenie kart badań okresowych pracowników
 7. Rozliczanie czeków
 8. Wydawanie weksli
 9. Przygotowywanie pism do Urzędu Skarbowego i ZUS-u o niezaleganiu z płatnością podatków i ze składkami ZUS
 10. Przygotowywanie pism urzędowych
 11. Roznoszenie korespondencji KWESTURY
 12. Obsługa sekretariatu

 

 

Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

ul. Jana Licznerskiego 4B, pok. 9, 10-721 Olsztyn

 

Samodzielna księgowa

Halina Seredocha tel. +4889 523-39-51

 

Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa prowadzi sprawy związane z:

1) udzielaniem pożyczek ze środków gromadzonych w Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej,

2) realizacją pożyczek mieszkaniowych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

 

 

Zastępca Kwestora

ds. Badań Naukowych i Programów Zagranicznych

Z-ca kwestora mgr Grażyna Buczyńska tel. +4889 523-33-69

 

Dział Kontroli Dowodów Finansowo-Księgowych

ul. Michała Oczapowskiego 2, pok. 11, 04

 

Kierownik

mgr inż. Sabina Kisiel tel. +4889 523-47-33

 

Samodzielne księgowe

mgr Ewa Łazowska tel. +4889 523-33-45

Beata Mieszkowska tel. +4889 523-33-45

lic. Danuta Sadowska tel. +4889 523-47-33

 

Starsza Księgowa

mgr Katarzyna Koper tel. +4889 523-33-45

 

Starsi referenci

mgr Magdalena Gałka tel. +4889 523-33-45

Ewa Frąckiewicz tel. +4889 523-47-33

 

Dział Kontroli Dowodów Finansowo-Księgowych:

1)      dokonuje cenzury rachunków, faktur i rozrachunków pieniężnych pod względem formalno-rachunkowym oraz zgodności z aktualnymi źródłami finansowania,

2)      nadzoruje prawidłowość obiegu zewnętrznych dokumentów księgowych,

3)      dokonuje płatności złotówkowych wynikających z zobowiązań Uniwersytetu, z zachowaniem obowiązujących terminów.

4)      kontroluje stan środków zgodnie ze źródłami finansowania,

5)      obsługuje  programy bankowe PKO BP, PEKAO SA – operacji finansowych w ramach danego programu.

6)      dokonuje rozliczeń krajowych podróży służbowych, kontroli ryczałtów samochodowych, wystawiania not refundacji wyjazdów

7)      przekazuje płatności na konta kontrahentów, należności z funduszu socjalnego, mieszkaniowego, PKZP

8)      dokonuje płatności złotówkowych wynikających z zobowiązań publiczno-prawnych,

 

 

Sekcja ds. Rozliczeń Działalności Badawczej i Zleconej

ul. Michała Oczapowskiego 2, pok. 219 i 220 

Kierownik

Alina Stankiewicz tel. +4889 523-37-88

Samodzielne księgowe

Halina Bluszcz tel. +4889 523-33-86

Lidia Szarejko tel. +4889 523-33-86

Księgowa

mgr Urszula Szulborska tel. +4889 523-37-88 

Sekcja Rozliczeń Działalności Badawczej i Zleconej:

1) ewidencjonuje umowy, aneksy do umów, protokoły, zlecenia, kosztorysy itp. z zakresu:

a) badań naukowych,

b) konferencji, sympozjów i szkoleń,

c) ekspertyz i usług naukowo-badawczych,

d) studiów podyplomowych.

2) prowadzi dokumentację formalno-prawną i finansową z zakresu prac i zadań wymienionych w pkt.1,

3) wprowadza do ewidencji księgowej nowe miejsca powstawania kosztów i przychodów dotyczące nowych tematów oraz dokonuje blokady zadań zakończonych i rozliczonych w zakresie wymienionym w pkt. 1,

4) dokonuje księgowań zatwierdzonych dokumentów,

5) analizuje ewidencję syntetyczną i analityczną kosztów i przychodów zadań wymienionych w pkt. 1 oraz uzgadnia ją z kierownikami tematów,

6) sporządza kalkulacje wynikowe prac naukowo-badawczych i pozostałych zadań w oparciu o kosztorysy i faktycznie poniesione koszty wynikające z ewidencji księgowej oraz uzgadnia je z kierownikami tematów,

7) wystawia faktury końcowe lub etapowe w oparciu o protokoły zdawczo-odbiorcze i przesyła je zleceniodawcom,

8) analizuje ewidencję ilościową aparatury specjalnej oraz dokonuje jej rozliczenia po zakończeniu tematu naukowo-badawczego,

9) przyjmuje wnioski o dodatkowe wynagrodzenie, umowy zlecenia, umowy o dzieło i rachunki do tych umów w zakresie zadań wymienionych w pkt. 1, sprawdza je pod względem formalno-rachunkowym oraz przedkłada do zatwierdzenia,

10) kontroluje koszty wynagrodzeń w zakresie ustalonych limitów,

11) dokonuje rozliczenia tematów badawczych i innych zadań wymienionych w pkt. 1 po zakończeniu roku oraz przygotowuje informacje finansowe w tym zakresie,

12) sporządza sprawozdania rzeczowo-finansowe z realizacji zadań naukowo-badawczych dla potrzeb Ministerstwa i GUS,

13) przechowuje dokumenty formalno-prawne i finansowe dotyczące prac i zadań wynikających z zakresu działania sekcji.

 

 

Sekcja ds. Rozliczeń Podatku VAT

ul. Michała Oczapowskiego 2, pok. 211

 

Starsi referenci

inż. Izabela Wysocka tel. +4889 523-47-34

mgr Joanna Wasiak tel. +4889 523-47-34

 

Sekcja ds. Rozliczeń Podatku VAT:

1) analizuje i koryguje rejestry zakupu i sprzedaży,

 

2) analizuje i koryguje rejestry zakupu i sprzedaży,

 

3) dokonuje miesięcznego rozliczenia podatku VAT,

 

4) sporządza miesięczne deklaracje VAT-7 i korekty tych deklaracji,

 

5) analizuje konto „Rozrachunki z tytułu podatku VAT”,

 

6) analizuje konto „Rozrachunki zagraniczne”,

 

7) kontroluje obowiązki uczelni w zakresie sporządzania deklaracji INTRASTAT,

 

8) dokonuje rozliczeń służbowych podróży zagranicznych,

 

9) obsługuje rezerwową kasę fiskalną,

 

10) prowadzi obsługę internetowego konta banku BGŻ S.A,

 

11) księguje wyciągi bankowe z BGŻ S.A,

 

12) dokonuje analizy rozrachunków z tytułu konferencji, szkoleń, studiów podyplomowych,

 

13) wystawia faktury, noty korygujące i noty obciążeniowe,

 

14) administruje programem finansowo-księgowym,

 

15) przechowuje dokumenty dotyczące prac i zadań wynikających z działania sekcji.

 

 

 

Sekcja Rozliczeń Funduszy Strukturalnych i Programów Zagranicznych

ul. Michała Oczapowskiego 2, pok. 212,213

 

Kierownik

mgr Edyta Fafińska tel. +4889 523-41-05

 

Samodzielne księgowe

Edyta Chabowska tel. +4889 523-35-33

lic. Anna Mierzejewska tel. +4889 523-47-34

lic. Katarzyna Niemyjska tel. +4889 523-41-05

mgr Anna Reszczyńska tel. +4889 523-35-33

 

Sekcja Rozliczeń Funduszy Strukturalnych i Programów Zagranicznych:

 

1) ewidencjonuje umowy, aneksy do umów oraz archiwizuje dokumenty z zakresu:

 

a) projektów realizowanych w ramach Funduszy Strukturalnych,

 

b) projektów finansowanych ze środków unijnych,

 

2) przyjmuje, kompletuje i dokonuje cenzury faktur , rachunków i umów cywilno-prawnych pod względem formalno-rachunkowym i zabezpieczenia finansowego oraz przekazuje do zatwierdzenia,

 

3) kontroluje stan środków finansujących zakupy w zakresie zadań wymienionych w pkt.1,

 

4) nadzoruje prawidłowość obiegu zewnętrznych i wewnętrznych dokumentów potwierdzających poniesione koszty w zakresie zadań wymienionych w pkt.1,

 

5) dokonuje płatności wynikających z zobowiązań uczelni w zakresie realizacji zadań wymienionych w pkt.1,

 

6) dokonuje rozliczeń zagranicznych wyjazdów służbowych wszystkich pracowników Uniwersytetu,

 

7) dokonuje księgowań zatwierdzonych dokumentów wynikających z realizacji zadań wymienionych w pkt.1,

 

8) dokonuje refundacji poniesionych kosztów, poprzez obciążenie nimi odpowiednich rachunków bankowych,

 

9) dokonuje rozliczenia beneficjentów ostatecznych biorących udział w realizacji projektów finansowanych z Funduszy Strukturalnych,

 

10) przygotowuje sprawozdania finansowe z realizacji zadań wymienionych w pkt.1,

 

11) przygotowuje wnioski o płatność oraz harmonogramy ich składania,

 

12) analizuje wydatki związane z realizacją projektów i uzgadnia je z kierownikami oraz harmonogramem realizacji projektu,

 

13) przechowuje w należyty sposób dokumenty formalno-prawne i finansowe dotyczące prac i zadań wynikających z zakresu działania sekcji.

 

 

Zastępca Kwestora

ds. Finansowych

Z-ca kwestora mgr inż. Jadwiga Cierach

tel. +4889 523-49-68, 523-43-68

 

 

Dział Finansowo-Księgowy

 

Kierownik mgr Ewa Mańkiewicz tel. +4889 523-48-57

 

Sekcja Kas i Obsługi Finansowej Studentów

ul. Michała Oczapowskiego 2, pok. 2, 10-719 Olsztyn

 

Kierownik

mgr inż. Anna Słyszewska

tel. +4889 523-45-03

 

Samodzielny referent

mgr inż. Krystyna Kamińska tel. +4889 523-43-54

 

Starsza księgowa

Magdalena Rzępołuch tel. +4889 523-44-05

 

Kasjerzy

Anna Bartkiewicz tel. +4889 524-62-30

Anna Sawicka tel. +4889 523-47-55

Joanna Litwinowicz tel. +4889 523-36-45

 

Sekcja Kas i Obsługi Finansowej Studentów:

1) prowadzi obsługę kasową Uniwersytetu,

 

2) prowadzi analizę kont rozrachunkowych studentów oraz uzgadnia salda,

 

3) wystawia dowody „kasa przyjmie” (KP) i zastępcze dowody kasowe „kasa wypłaci” (KW),

 

4) prowadzi ewidencję druków ścisłego zarachowania.

 

 

Sekcja Księgowości

ul. Michała Oczapowskiego 2, pok. 201, 10-719 Olsztyn

 

Kierownik

mgr Mariola Groszek

tel. +4889 523-37-45

Samodzielna księgowa

Ewa Dominiak tel. +4889 523-37-45

 

Sekcja Księgowości

1) dokonuje wstępnej kontroli dokumentów finansowo-księgowych,

 

2) księguje dokumenty finansowe Uniwersytetu,

 

3) prowadzi analityczną i syntetyczną ewidencję komputerową,

 

4) dokonuje rozliczeń i prowadzi kontrolę finansową rozrachunków z dostawcami i odbiorcami,

 

5) dostarcza danych do sporządzania planu rzeczowo – finansowego.

 

 

Sekcja Ewidencji i Windykacji Należności

ul. Michała Oczapowskiego 2, pok. 201, 10-719 Olsztyn

 

Kierownik

mgr Maria Faliszewska

523-42-43

 

Samodzielne księgowe

Małgorzata Kościńska tel. +4889 523-42-43

Wioletta Lipczyńska-Orzechowska tel. +4889 523-42-43

mgr Magdalena Markowska tel. +4889 523-37-45

 

Sekcja Ewidencji i Windykacji Należności prowadzi sprawy w zakresie:

 

1) ewidencjonowania obrotów zarejestrowanych za pomocą kas fiskalnych,

 

2) ewidencjonowania punktów kasowych i ich kontrolę,

 

3) gospodarki czekami i wekslami,

 

4) analizy kont rozrachunkowych pracowników oraz uzgadnia salda,

 

5) rozliczania związane z rachunkami zagranicznymi,

 

6) rozliczania składek PFRON i sporządzanie deklaracji miesięcznych i rocznych.

 

Dział Płac

ul. Michała Oczapowskiego 2, pok. 4-6, 10-719 Olsztyn 

Kierownik

Jadwiga Cierach tel. +4889 523-49-68

Administrator systemu płacowo-kadrowego

mgr Dariusz Joniec tel. +4889 523-37-01

Samodzielne księgowe

Irena Andrzejewska tel. +4889 523-33-68

Teresa Paluch tel. +4889 523-45-02

Jadwiga Żejmo tel. +4889 523-37-01

Samodzielni referenci

Barbara Bejnar tel. +4889 523-44-99

Aleksandra Kowalska tel. +4889 523-45-66

Bożena Dąbrowska tel. +4889 523-45-44

Janina Starczyk tel. +4889 523-33-68

Starszy referent

Marta Tomczykowska tel. +4889 523-44-89

Referenci

Małgorzata Abramczyk tel. +4889 523-37-01

Iwona Deliga tel. +4889 523-33-68

mgr inż. Agnieszka Idzikowska tel. +4889 523-37-01

Roman Aneta tel.+4889 523-33-68

Dział Płac:

1) prowadzi sprawy związane z realizacją wypłat wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, umów o dzieło i umów zleceń oraz zasiłków ZUS,

2) dokonuje rozliczeń należności z tytułu wykorzystywania prywatnych samochodów pracowników do celów służbowych,

3) dokonuje kontroli formalno – rachunkowej dokumentów finansowych stanowiących podstawę wypłat wynagrodzeń i zasiłków ZUS,

4) przeprowadza weryfikację uprawnień do zasiłków rodzinnych w obowiązujących terminach,

5) sporządza listy płac dla pracowników i osób spoza Uniwersytetu, miesięczne zestawienia wynagrodzeń oraz rozdzielników płac osobowych,

6) przeprowadza analizę funduszu płac i sporządza bieżące informacje o wykorzystaniu środków na wynagrodzenia osobowe,

7) prowadzi sprawy związane z rozliczeniem podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sporządza deklaracje podatkowe dla urzędu skarbowego,

8) dokonuje rozliczeń składek na ubezpieczenia społeczne i sporządza deklaracje ZUS,

9) dokonuje potrąceń z wynagrodzeń:

a. należności z tytułów egzekucyjnych,

b. pożyczek mieszkaniowych,

c. składek związkowych na podstawie deklaracji złożonej przez pracownika,

d. innych należności Uniwersytetu,

10) sporządza sprawozdania w zakresie wypłaconych wynagrodzeń osobowych i bezosobowych,

11) prowadzi dokumentację emerytalno-rentową,

12) sporządza polecenia przelewów związanych z rozliczeniem wynagrodzeń,

13) sporządza miesięczne informacje o wynagrodzeniu dla pracowników oraz wystawia zaświadczenia dotyczące wysokości wynagrodzeń i zasiłków,

14) dokonuje rozliczeń należności z tytułu umów-zlecenia i umów o dzieło,

15) prowadzi ewidencję wynagrodzeń bezosobowych i honorariów.

 

Sekcja Ewidencji Majątku

ul. Michała Oczapowskiego 2, pok. 217,218, 10-719 Olsztyn 

Kierownik

Janina Kałużna tel. +4889 523-35-40

Samodzielna księgowa

Róża Tokarska tel. +4889 523-35-40

Referent

Renata Moszczuk tel. +4889 523-35-40

 

Sekcja Ewidencji Majątku:

1) prowadzi ewidencję księgową:

 

a. środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,

 

b. amortyzacji i umorzeń,

 

c. inwestycji własnych,

 

d. ewidencję ilościowo-wartościową majątku w rozbiciu na jednostki organizacyjne Uniwersytetu,

 

2) dokonuje rozliczenia przeprowadzanych w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu inwentaryzacji,

 

3) prowadzi ewidencję pozabilansową ilościowo-wartościową majątku będącego w użytkowaniu Uniwersytetu z zakresu środków trwałych, aparatury specjalnej oraz innych składników majątku w rozbiciu na poszczególne jednostki organizacyjne,

 

4) uzgadnia okresowo stany ilościowo-wartościowe składników majątku z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu,

 

5) prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową magazynów, dekretuje dowody magazynowe, rozlicza oraz sprawdza je pod względem formalnymi i rachunkowym. Uzgadnia ewidencje księgową z ewidencja prowadzoną w magazynach,

 

6) księguje wewnętrzne protokoły zmian miejsca użytkowania środków trwałych,

 

7) nalicza amortyzację i umorzenia środków trwałych,

 

8) prowadzi ewidencję pozabilansową aparatury zakupionej na potrzeby działalności badawczej,

 

9) dokonuje przeksięgowań z ewidencji pozabilansowej do ewidencji środków trwałych składników rzeczowego majątku trwałego po zakończeniu umowy badawczej na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych,

 

10) dokonuje aktualizacji wyceny środków trwałych,

 

11) sprawdza dokumenty przyjęcia środka trwałego w porównaniu z fakturami lub rachunkami,

 

sporządza dokumenty przyjęcia do użytkowania środków trwałych umarzanych jednorazowo w koszty na podstawie dokumentacji

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Kwestura
Wytworzył:
Zofia Narkowicz
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
13.07.2007
Data publikacji:
19.09.2007 08:03
Data aktualizacji:
05.01.2021 15:35
Liczba wyświetleń:
135960
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument